Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 2008 PAZAR 14 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Kremlin Balesi Tiyatrosu 2007-2008 kültürel ve sanatlar sezonunda, özellikle yeni kuşaklara önem veren ve Ata- türk’ün önerdiği evrimlere ışık tutan etkinliklere ağırlık verilmesine dikkat edildi. Bu yolda kültürel ve estetik değerler ile bütünleşen programların dü- zenlenmesi, periyodik çalışmalar ile bize ait olan kültür ve sanat dünyasında da laik, demokratik, sosyal kavramların yerleşmesine dikkat edilmesi istenmiş ve önemsenmiştir. Sanat alanında çok- seslilik ve çoğulculuk ön plana alınmıştır. Bu yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı az çok ayrıntı- lara giren ve yeniliklere açık olan emek vermek- tedir. Geçtiğimiz mevsim açısından, izleyebilmiş ol- duğumuz bazı etkinlikleri tekrar anımsamayı ya- rarlı bulmaktayız. Tekrarlayalım: 9 ülkeden 22 bilim adamının katıldığı “Modern Çağ ve İbn-ül Arabi Uluslararası Sempozyumu” akademik koordinasyonunu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın üstlendiği “Ulus- lararası İbn-i Sina Sempozyumu”. Yakın siyasal ta- rihimizin önemli aşamalarından “2. Meşrutiyet”in 100. yılı dolayısıyla İRCICA ile ortaklaşa, “100. Yı- lında 2. Meşrutiyet Uluslararası Kongresi.” Kültür ve sanat hayatımızda İstanbul’un şiir üze- rinde ayrıcalığı vardır. İstanbul hep şiire eğilim- lidir. Tarihi boyunca şiir için İstanbul daima güçlü bir çekim merkezi olmuştur. Bu konuda Uluslararası Şiir Festivali etkinlikleri önemli ol- muştur. Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ahmet Haşim ölümünün 70. yılında özel bir prog- ramla anılmıştır. Kremlin Bale Tiyatrosu, günümüzde önem ka- zanmış, bale sanatının temsilcilerinden olan “Kremlin Bale Tiyatrosu”nu İstanbul’da sahneye koymuştur. Sanat yönetmenleri Rusya ulusal sa- natçılarından Andrey Petro genel yönetmen Pe- ter Shaboltai, başkoreograf Prof. Ekaterina Maksimova, repetitörler: N. Semizorova, A. Kondratov, V. Ryzhov, L. Charskaja, V. Koshs- lev, V. Kremensky. Konser yönetmeni: T. Ro- zanova. Ses: V. Kachesov, Işık: V. Melnikov. Kos- tüm: L. Chelyaheva. Program: Adam, Leo De- libes “Le Corsaire”. Libretto Saint-George L. Ma- sille. Koreografi: M. Petipa, G. Perro, A. Petrov’un koreografik versiyonundan bale süiti... P.I. Çay- kovski’den Prenses Aurora’nın dört şövalye ile “Adagio’su, “Uyuyan Güzel” Koreografi: M. Peti- pa, P. I. Çaykovski “Pas de deux-Kuğu Gölü” Koreografi: M. Petipa, P.Ovaiannikof: Pas de de- ux “Katia ve Siyam Prensi”. Koreografi: A. Petrov, P.İ. Çaykovski “Adagio Kuğu Gölü”. Koreografi L. L. İvanov, C. Puni: Pas de deux. “Venedik Kar- navalı”. Koreografi: M. Petipa. G. Massenet: “Ele- gey”. Koreografi: A. Petrov, L. Minkus: Pas de deux “Don Kişot”. Koreografi: M. Petipa. P.i. Çay- kovski: Scherzo (6. Senfoniden). Koreografi: V. Va- siliev. Kremlin Bale Tiyatrosu Program: L. Minkus: “Don Kişot”. Libretto: M. Petipa. Koreografi: M. Petipa, A. Gorsky: A. Petrov’un koreografik ver- siyonundan bale süiti. Ara Divertissement P.İ. Çay- kovski: Prenses Aurora’nın şövalye ile Adagio’su “Uyuyan Güzel” Koreografi: M. Petipa. P.İ. Çay- kovski: Pas de deux from ballet “Kuğu Gölü”. Ko- reografi: M. Petipa. P. Ovsiankov: Pas de deux “Katia ve Siyam Prensi” Koreografi: A. Petrov P.İ. Çaykovski: Adagio “Kuğu Gölü” Koreografi: L. İva- nov C. Puni: Pas de deux “Venedik Karnavalı” Ko- reografi: M. Petipa. S. Prokofief: Balkon sahne- si “Romeo ve Jülyet” Koreografi. J. Grigorovich. A. Adam: Pas de deux “Le Corsaire” Koreogra- fi: M. Petipa. P.İ. Çaykovski: Scherze (6. Senfo- ni) Koreografi: V. Vasiliev. kultur@cumhuriyet.com.tr ADANA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’DEN GAYRİMENKÜL SATIŞ İLANI Dosya No: 2006/3278E Bir ipotek borcundan dolayõ; Adana İli, Seyhan İlçesi, 1 Bölge, Cemalpaşa Mah. 20 Pafta, 1456 Ada, 925 Parselde Kayõtlõ Taşõnmazda, Kat İrtifaklõ 74/2272 Arsa Paylõ, 7 Katta 15.No’lu B.Bö- lüm’ün satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunma- yan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Gayrimenkulün İmar Durumu: Seyhan İlçe Belediyesi Harita Müdürlüğü’nün 21.11.2006 ta- rih, 7638-24 sayõlõ imar çapõnda Cemalpaşa Mah. 20 Pafta, 1456 Ada, 925 parselin şehir imar planõnda taks =04,0 max inşaat alanõ 4025 m2 ve nazõm imar planõnda merkezi iş alanõ olarak ay- rõlan alan içinde bulunduğu görülmektedir. Gayrimenkulün Hali Hazõr Durumlarõ: Satõşa konu taşõnmaz; Adana ili; Seyhan ilçesi, Cemalpaşa mh. Gazipaşa Bulvarõ ile Sular Cad- desi’nin kesiştiği köşe başõnda Sabancõ Apartmanõ E blok 7/15 adresindedir. 74/2272 Arsa pay- lõ, 7 Katta 15.No’lu B.Bölüm’ün mesken olduğu Sabancõ Apartmanõ 7. katõnda güney-kuzey- doğu bulvar cepheleri açõk olduğu görülmektedir. Mesken daire zeminleri seramik kaplama du- varlar alçõ saten mutfak dolap laminat kaplama, tavanlar spot aydõnlatmalõ, 4 oda, mutfak, çift banyo, tuvalet ve üç balkon olarak düzenlenmiştir. Kapõ ve dolaplar ahşap mobilya cinsinden, pencereler plastik doğrama, çift camlõdõr. Bina asansörlüdür. Daire 200 m2 alanlõdõr. Daire şeh- rin merkezinde şehrin en mutena semtlerinden birisinde, ticari özellik arz eden bulvar cephelidir. Gayrõmenküllerin Kõymeti: Adana 12. İcra Müdürlüğü 2006/3278 esas sayõlõ dosyamõzdan 01/06/2007 tarihli bilirkişi Ha- lit Erhan Özsevimli tarafõndan yaptõrõlan kesinleşmiş kõymet takdir raporuna göre ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, 1 BÖLGE, CEMALPAŞA MAH. 20 PAFTA, 1456 ADA, 925 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZDA, KAT İRTİFAKLI 74/2272 ARSA PAYLI, 7 KATTA 15.NO’LU B. BÖLÜM’e 200.000 YTL değer taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci açõk arttõrmasõnõn Satışa Konu Taşınmazlar: 7 KATTA 15.NO’LU B.BÖLÜM. Muhammen Bedelleri: 200.000 1.Arttırma Günü: 14 Ekim 2008 Salõ günü Saatleri: 09.30 -09.40 arasõnda, Adana Adliyesi 12.İcra Müdürlüğü önünde yapõlmasõna, Bu açõk arttõrmada taşõn- mazlara takdir edilen değerin %60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kay- dõyla; Gayrimenküllerin 2. açõk arttõrmasõ Satışa Konu Taşınmazlar: 7 KATTA 15.NO’LU B.BÖLÜM. Muhammen Bedelleri: 200.000 2. Arttırma Günü: 24 Ekim 2008 Cuma Günü Saatleri: 09.30 -09.40 Arasõnda Adana Adliyesi 12. İcra Müdürlüğü önünde yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada satõşõ isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma mas- raflarõ ile takdir edilen değerin %40’õnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- KDV, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tel- laliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satõş pe- şin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üze- re bu gayrimenkül üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit ol- madõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5-Satõş bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İ.İ.K. 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri sorumlu tutulacak, hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul et- miş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin, 2006/ 3278 sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 29.08.2008 (Basõn: 48393) ZİLE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya 2008/706 TAPU KAYDI: Taşõnmaz, Tokat İli, Zile İlçesi, Yunu- semre mahallesi 659 ada, 3 parselde kayõtlõ 3630,60 m2 miktarlõ arsa üzerinde 1/16 arsa paylõ, 5 nolu mesken, borçlu lehine kat irtifakõ olarak geçmekte ise de, bilirki- şi raporuna göre 30/05/1995 tarih, 9/43 cilt ile Zile Be- lediye Başkanlõğõndan yapõ kullanma izin belgesi alõn- mõş ve hali hazõrda mesken olarak kullanõlmaktadõr. ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu parsel üzerinde iki katlõ bahçeli 16 adet ikiz dubleks ev bulunmaktadõr. Borçlu- ya ait dubleks evin oturumu 180 m2’dir. Zemin katta 1 salon, 1 mutfak ve wc, 1. katta 3 adet yatak odasõ ve ban- yo bulunmaktadõr. Evde kalorifer tesisatõ mevcuttur. İMAR DURUMU: Belediye hudutlarõ dahilindedir. SATIŞ SAATİ: 11:00-11:05 Arasõ MUHAMMEN BE- DELİ: 97.978,75 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 20.10.2008 günü, yukarõda belirtilen saatler ara- sõnda Zile Adalet Sarayõ önünde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ topla- mõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok ar- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle, 30.10.2008 gü- nü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõla- caktõr. Bu artõrmada da rüçhünlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir, damga vergisi, 1/2 tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tellaliye res- mi, Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu ta- şõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan ha- riç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse, İcra İflas Kanununun 133’üncü maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde is- teyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mün- derecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdür- lüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 27.08.2008 (İİK (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 48174) BABAESKİ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/302 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1- Taşõnmaz Kõrklareli ili, Babaeski ilçesi, Hacõhasan Ma- hallesi, İstanbul Yolu Sokak, 929 ada, 5 parsel nolu, 1/36 arsa paylõ, C Blok, 3. kat, 10 nolu bağõmsõz bölümdeki dai- renin tamamõ 160 m2 olup, bağõmsõz bölüm konut olarak kullanõlmakta, dairede, bir mutfak, bir salon, üç yatak oda- sõ, bir WC, bir banyo ve bir kiler bulunmaktadõr. Islak ha- cimler seramik, fayans, diğer kaplamalar parkedir. Kalori- ferli olan dairenin duvarlarõ plastik boya ve kartonpiyerli- dir. Şehir merkezine uzak bir mesafededir, günümüz koşul- larõndaki değeri 85.000,00-YTL olarak bilirkişi tarafõndan tespit edilmiştir. Hissesi tam oranõndadõr. Satõş saati 14.20- 14.30 arasõndadõr. 1- Satõş 24.10.2008 günü, yukarõda belirtilen saatler ara- sõnda, Babaeski Hükümet Konağõ (1.) İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’nõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok art- tõranõn taahhüdü baki kalmak suretiyle 03.11.2008 günü, ay- nõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõr- mada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gös- terilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin satõş masraflarõnõ geçme- si lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir ban- kanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin pa- ra iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõ, teslim masrafõ ve %18 KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklar- dõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefille- ri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ay- rõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilme- si için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2008/302 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlü- ğümüze başvurmalarõ, işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulun- mayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat ye- rine kaim olacağõ ilan olunur. 01.09.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48548 ANKARA/GÖLBAŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/237 Tal. Satõşõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adedi, özellikleri: Mah.: Bahçelievler Ada: 300 Parsel: 17 Miktarı: 52/7310 Cinsi: Mesken Borçlunun Hissesi: Tam Toplam Değeri: 57.600.00 YTL Saati: 11.00-11.05 Zemin kat 2 nolu bağõmsõz bölüm taşõnmaz, %80 inşaatõ bitmiş halde olup, iskânõ alõnmamõş, halen inşaatõ devam et- mektedir. 1- Satõş 20/10/2008 günü, saat 11.00’den 11.05’e kadar Ankara/Gölbaşõ Adliyesi İcra Müdürlüğü önünde yapõlacak- tõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ, rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş masraflarõm geçmek kaydõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõ ile 30/10/2008 günü, aynõ yer ve saatte 2. arttõrmaya çõkarõla- caktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse, taşõn- maz en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda belirtilen süre sonunda en çok arttõrana ihale edile- cektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda nakit ya da bu miktar kadar milli bankalar- dan birinin teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para ile olup, alõcõnõn isteği ve satõş memurunun uygun görmesi halinde 10 (on) günü geçmemek kaydõ ile uygun bir süre verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ, KDV, eğitime katkõ payõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõn- maz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/237 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 20/08/2008 (İİK. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48678 GÖNÜL DÖNMEZ-COLIN MONTREAL - 32. Montreal Dünya Film Festivali’nde Seyfi Teo- man’õn “Tatil Kitabı” filmi, ilk film- lere verilen Zenith ödüllerinin bronz olanõna değer görüldü. Altõn Zenith’i Arash T. Riahi’nin Avusturya-Fran- sa yapõmõ “Bir An İçin Özgürlük” fil- mi, Gümüş Zenith’i ise Alman yönet- men Christian Klandt’ın “Weltstadt” filmi aldõ. Öte yandan, “Sonbahar” (Öz- can Alper), “Nokta” (Derviş Zaim) ve ‘Göl- ge’ (Mehmet Güreli) filmlerimiz de Odak Dün- ya Sinemasõ bölümünde izleyiciyle buluştu. Yarõşan filmler arasõnda Kazakistan’dan Ar- dak Amirkulov’un Cengiz Aytmatov’un ro- manõndan esinlenen “Hoşçakal Gülsarı” filmi yazarõn ne denli ileri görüşlü bir aydõn olduğunu açõkça yansõtõrken, Aytmatov’u hiç tanõmayan Kuzey Amerikalõlar filmdeki komünizm hicvini ko- münizm nostaljisi diye yorumla- dõlar. Hindistan’dan Suman Mukhopadhyay’õn bir Tagore klasiğinden yola çõkan ve kadõn haklarõnõ savunan “Dört Bö- lüm” filmiyse başlõ başõna bir renk şöleniydi. Seçici kurulun en büyük ödül “Amerikalar Büyük Ödül”üne değer gördü- ğü Japon filmi “Ayrılışlar” (Yojiro Takita) ölüm üzerine düşündürücü ve duygulu bir ya- põttõ. Sõrp yönetmen Goran Markovic’in, 1993’te iç savaşõn kana buladõğõ ülkede turne- ye çõkan Belgrad Tiyatrosu’nun serüveniyle sa- vaşõn gerçek yüzünü yansõtmaya çalõşan “Tur- ne” filmine En İyi Yönetmen ve Uluslararasõ Film Eleştirmenleri (FIPRESCI) Ödülleri ve- rildi. Kanadalõ Benoit Pilon’un veremli bir Es- kimo avcõnõn yaşamõnõ anlatan “Yaşam İçin Ge- rekenler” filmi Seçici Kurul Özel Ödülü ve Halk Ödülü alõrken; Alman oyuncu Barbara Sukowa, Ulla Wagner’in “Kimyonlu So- sis’in Keşfi” filmiyle En İyi Kadõn Oyuncu ödü- lüne değer görüldü. En İyi Erkek Oyuncu ödü- lü ise ‘Teo’nun Yolculuğu’ (Walter Doehner) adlõ Meksika filminde çõkardõğõ müthiş oyun için küçük Eri Canete’ye verildi. En İyi Senaryo Ödülü’nü İspanya’dan “Hoşgeldin Güle Gü- le Gutman” ile Japonya’dan “Bana Sahip Çı- kan Yok” adlõ filmler paylaştõ. En İyi Belgesel Ödülü’nü Hindistan’dan Rajesh S. Jala’nõn Hint geleneklerine göre ya- kõlan cesetler arasõnda ekmek parasõ çõkarma- ya çalõşan çocuklarõn öyküsünü anlatan “Ate- şin Çocukları’ filmi fazlasõyla hak etti. ‘Tatil Kitabı’na ödül 32. Montreal Dünya Film Festivali’nde Seyfi Teoman’õn filmi Zenith ödüllerinin bronz olanõna değer görüldü Kültür Servisi - Sanat yönetmenliğini Mehmet Er- gen’in yaptõğõ Talimhane Tiyatrosu, bu yõl yurt- dõşõnda sahnelenmiş çağdaş metinlerin Türki- ye’deki ilkgösterimlerine, Türkiye’nin farklõ şe- hirlerinden tiyatrolara, ulusal düzeydeki film, mü- zik, dans ve tiyatro festivallerine ev sahipliği ya- pacak. Genç oyun yazarlarõnõn ilk oyunlarõnõn se- yirciyle tanõşmasõ öncelikli hedefleri arasõnda olan tiyatronun programõnda, Türkiye’den bir eşcinsel, bir türbanlõ bir de Kürt üç kadõnõn kim- liklerini oluşturma süreçlerini anlatan “Çir- kin İnsan Yavrusu”, içimizdeki korkular ve dünyayõ irdeleyen “Vakit Tamam Beyler, Kapatıyoruz!” ramazan ayõ boyunca ço- cuklara ücretsiz olan “Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu”, “Body Babel” isimli dans gösterisi ve “Body Babel” dansçõla- rõnõn kompozisyon tekniklerini paylaştõklarõ “Body Babel Atölyesi” var. Ramazan konserleri Kültür Servisi - Bilkent Senfoni Orkestrasõ (BSO) 2008-2009 konser sezonunu yeni müzik direktörü Klaus Weise ile 10 Ekim’de açacak. Klaus Weise yönetimindeki orkestra sezon öncesinde ramazan nedeniyle Ankaralõ müzikseverler için iki konser verecek. Bilkent Üniversitesi Konser Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak konserlerden ilki 11 Eylül Perşembe ikincisi ise 13 Eylül Cumartesi akşamõ yapõlacak. Konserlerde orkestra soprano Naira Abrahamyan ve tenor Daniel Magdal’a eşlik edecek. Halkın Hakları Kütüphanesi Kültür Servisi - Halkevleri İstanbul Şubesi, Beyoğlu’nda bulunan merkezinin bir katõnda herkese açõk olacak, halkõn haklarõ ve emek temalõ bir kütüphane kuruyor. Kuruluşuna destek olmak isteyenlerin kitap bağõşlayabileceği kütüphane para bağõşõ kabul etmiyor. (0 212 245 82 65) Kültür Servisi - 3 Eylül’den bu yana Ankara’da süren, Tür- kiye temsilciliğini Sevda- Cenap And Müzik Vak- fõ’nõn yaptõğõ Uluslararasõ Gençlik Müzik Örgütü’nün 63. genel kurulu dün sona erdi. Son gün toplantõlarõnõn arala- rõnda Sevda-Cenap And Müzik Vakfõ’nõn çocuk ve gençlere yönelik çalõşma- larõ bünyesinde faaliyetleri- ni sürdüren iki korosu da JMI delegelerine konser ver- di. Genel kurulun son sa- natsal etkinliği ise cumartesi akşamõ kapanõş sõrasõnda piyanist, besteci ve doğaç- lama sanatçõsõ Hakan Ali Toker ile yapõldõ. KAPANIŞTOKERİLEYAPILDI MüzikÖrgütü’nün 63.genelkurulu sonaerdi... Kültür Servisi - İlhan Berk’in ölü- münün ardõndan Vatan, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde 31 Ağustos’ta çõkan haberlerle ilgili olarak şairin oğlu Ahmet Berk ve haberde adõ geçen Gonca Özmen birer basõn duyurusu yayõmladõlar. Ahmet Berk yap- tõğõ açõklamada, haberlerin ta- mamen gerçek dõşõ ve utanç ve- rici olduğunu, Özmen’in 10 yõl öncesinde 16 yaşõnda olduğunu ve annesi Edibe Berk’in de bu tarihte hâlâ hayatta olduğunu söyledi. Berk ayrõca “Gonca Özmen, babamın diğer bazı edebiyatçı dostları gibi yakın- dan tanıdığımız bir aile dostu- muzdur. Yasal haklarım sak- lı kalmak koşuluyla, yapılan bu saygısızlık umarım karşılıksız kalmayacaktır” dedi. Gonca Özmen de bunun bir kara- lama ve İlhan Berk’in anõsõna ya- põlan bir saygõsõzlõk olduğunu be- lirtti. Özmen “İlhan Berk’e ya- kınlığım onun sanatına, şiirine ve kişiliğine duyduğum sevgi, saygı ve edebiyat dostluğuna dayanmaktadır. Anma top- lantısında söylediğim, kendisini 10 yıldır tanıdığım sözü çarpı- tılmıştır” dedi. BERK VE ÖZMEN’DEN AÇIKLAMA ‘Gazetelerdeçıkan haberlerutançverici’ Gençoyunyazarlarının oyunlarıTalimhane’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog