Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Din ve İnsan Kirliliği Dinlerin amaçları nedir? Yaşananlar, uygulamalar dinlerin amaçları ile ne ölçüde örtüşüyor? Yaşa- nan çelişkiler var mı? Çelişkiler nereden kaynak- lanıyor? Bunları düşünmemiz, irdelememiz gere- kiyor. Aydınlanma, bir anlamda, bilgi edinme, dü- şünme, irdeleme, her söyleneni, yazılanı önsel (ap- riori) olarak doğru kabul etmeme demektir. Dinlerin amacı, insanların inançlı olmaları, doğ- ru, düzgün davranmaları, her türlü kirlilikten arın- maları başkalarına, çevreye zarar vermemeleri, sev- ginin, barışın egemen olduğu adil bir toplum dü- zeni içinde yaşamalarıdır. Her halde dinlerin amaç- ları, insanlar üstünde baskı kurmak, korkutmak, is- tismar yoluyla çıkar sağlamak, Tanrı, yaradan ile kul arasında aracılar oluşturmak değildir. Bırakın geçmişi, günümüzde yaşananları göz- lemlemeye çalışalım. İnsanların büyük bir bölümü yoksulluk, açlık sınırında, insan onuruna yakış- mayacak koşullarda yaşıyor. Savaşlar eksik ol- muyor; istismar, aldatmaca en katı, acımasız bi- çimde sürüyor; her türlü tecavüzün ardı arkası ke- silmiyor, çevre kirletiliyor... Dinlerin amaçlarına ta- mamen zıt bir yaşam sürüyor dünyada. Yalnız gü- nümüz için değil, geçmişe baktığımızda da, din- lerin amacı ile yaşam arasında büyük çelişkiler ol- duğunu görüyor, okuyoruz. Temiz insan amaç- layan dinlere karşı, kirli insan kalabalığı... Bu çe- lişki nerden kaynaklanıyor? Dinin esaslarını öğ- retecek, eğitimini sağlayacak, din adamlarının, ken- di çıkarları doğrultusunda dinin esaslarını yo- rumlamaları; siyasal gücün, çoğu zaman din adamlarını da kullanarak, dini bir baskı aracı, ege- menlik oluşturma aracı olarak kullanmaları, bu çe- lişkinin ana nedeni... İnsanların bilgi azlığı, korkuları, kendilerini günahkâr gibi hissetmeleri, cennet vaa- di, din istismarını, dünyevi bir baskı aracı olarak kullanılmasını kolaylaştırıyor. Din adamlığı, din eğitimi bir meslek haline gel- mişse, geçim yolu olarak görülüyorsa, ister iste- mez mesleğin sürmesi, mesleğin çıkarlarının ko- runması eğilimi güçlenir. Yorumlar bu yönde ya- pılır, kafalar karıştırılır, vazgeçilemez bir meslek ol- duğu konusu yaygınlaştırılmaya çalışılır. Bu bağ- lamda cennet vaat ediliyor, özür dilerim saygısızlık ama, cennet bir yerde parselleniyor, yerine göre korku da salınıyor. Böylece yalnız maddi çıkar, top- lumda saygın bir yer, bir statü sağlanmıyor; bun- ların ardına sığınılarak etik olmayan davranışlara da girişiliyor, cinsel tecavüz, taciz olayları yaşa- nıyor. Yalnız İslam ülkelerinde değil, hemen he- men tüm dinlerde din adamlarının cinsel tecavü- zü, taciz olayları gözleniyor. Ne yazık ki tecavüz ve tacizin önemli bir bölümünün de üstü örtülü- yor, gizli kalıyor. Cennet vaadi, insanları çıkarcılığa sürüklüyor. İnsanlar karşılıksız iyilik, özveri, dayanışma gös- termiyor. Sonuçta cennet beklentisi ile insanlar ba- zı olumlu davranışlara, gönülsüz de olsa zorlanı- yor. Çıkar beklentisi, çıkar güdüsü insanların günlük davranışlarını da etkiliyor. Başka bir yanlış yorum, yönlendirme, yine say- gısızlık ama, Tanrı’ya rüşvet verme... Bazı kişisel beklentiler karşılığında Tanrı’ya yakarış; karşılık beklentisi ve fedakârlıkta bulunma... Ayrıca töv- be, günah çıkartma da insanları kolaycılığa itiyor: “Her türlü kötülüğü yap, günah işle sonra tövbe et, günah çıkart, Tanrı seni affeder.” Böyle, buna benzer yanlış aşılamalar da yapılıyor. Sonuçta düz- gün, temiz davranışlar yerine çıkarcı, ikiyüzlü, rüş- vetçi, takıyyeci davranışlar yaygınlaşıyor. Dinde önemli olan Tanrı’ya gönülden inanç, düz- gün insan olmaya çaba, başkalarına, çevreye za- rar vermekten kaçınmadır. Bunun dışındaki dav- ranışlar, gösteriş, şekilcilik, aldatmaca, şarlatan- lık gibi geliyor insana. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 28,856 8.10 8.65 8.20 -3.53 -5.75 -1.20 Adana Çimento (A) 269,202 4.36 4.50 4.38 -3.52 -3.52 -27.03 Adana Çimento (B) 167,081 2.72 2.84 2.78 -0.71 -6.08 -25.87 Adel Kalemcilik 274,518 5.05 5.65 5.15 -8.85 -19.53 1.07 Adana Çimento (C) 1,036,870 0.48 0.51 0.49 -2.00 0.00 -23.51 AFM Film 1,589,976 8.70 9.80 9.35 3.89 73.15 114.45 Afyon Çimento 1,349 880.00 915.00 890.00 -3.26 -7.77 -20.00 Akal Tekstil 1,469,373 0.81 0.86 0.83 -3.49 -6.74 -35.16 Akbank 48,754,378 5.85 6.40 6.00 -2.44 -8.40 -28.10 Akçansa 505,164 4.50 4.86 4.84 3.86 2.11 -23.01 Ak Enerji 509,292 10.50 11.00 10.80 -0.92 0.93 2.86 Akın Tekstil 416,242 1.40 1.52 1.43 -4.03 4.38 -40.91 Aksigorta 4,713,568 4.72 5.20 4.90 -3.92 -5.77 -24.10 Aksu İplik 314,780 0.94 1.01 0.95 -7.77 -7.77 -61.69 Akmerkez G.M.Y.O. 1,570 35.50 38.75 36.25 -1.36 0.69 0.99 Aksa 1,755,642 1.94 2.06 1.97 -2.96 -5.29 -27.57 Aksu Enerji 938,531 2.76 3.00 2.86 1.42 -8.33 -34.40 Ak Yat. Ort. 37,591 1.13 1.16 1.14 0.00 -3.39 -13.67 Alarko Holding 1,748,897 2.58 2.72 2.58 -2.27 -10.42 -29.65 Albaraka Türk 7,531,731 3.30 3.50 3.36 -2.89 -5.62 -44.85 Alcatel Teletaş 529,945 1.24 1.36 1.27 -5.93 -6.62 -46.41 Alarko GMYO 19,704 19.30 19.90 19.60 0.51 -1.51 -24.81 Alkim Kağıt 674,607 1.38 1.45 1.45 0.69 10.69 5.84 Alkim Kimya 668,177 7.85 8.25 7.90 -3.66 -5.95 14.89 AlternatifBank 329,481 1.24 1.35 1.27 -4.51 -3.05 -38.23 Alarko Carrier 22,028 10.00 10.50 10.10 -3.81 -4.72 -25.41 Alternatif Yat. Ort. 195,888 0.54 0.56 0.55 0.00 -5.17 -43.36 Altınyıldız 27,898 5.75 6.40 5.95 -3.25 10.19 -20.67 Altınyağ 1,094,569 0.47 0.51 0.47 -6.00 -9.62 -38.96 Anadolu Cam 643,768 1.99 2.15 2.00 -4.31 -15.25 -21.17 Anadolu Efes 1,220,031 12.10 12.80 12.70 -0.78 -2.31 -6.61 Anadolu Hayat Emek. 884,178 2.84 3.20 2.92 -6.41 -5.19 -12.95 Anadolu Sigorta 9,161,222 1.18 1.28 1.20 -5.51 0.84 -19.22 Anel Telekom 725,961 2.29 2.43 2.40 0.42 -2.04 -19.75 Arçelik 1,754,364 4.46 4.68 4.50 -2.60 -8.16 -42.23 Arena Bilgisayar 161,213 1.85 1.96 1.86 -4.62 -16.59 -45.85 Arsan Tekstil 517,498 1.05 1.23 1.11 -5.93 -5.93 -22.38 Aselsan 1,164,399 4.58 4.84 4.64 -4.13 -6.07 -26.99 Anadolu Isuzu 249,989 8.70 9.40 8.75 -3.85 4.79 -1.00 Ata Yat. Ort. 228,338 0.52 0.55 0.53 -5.36 -5.36 -44.21 Atakule G.M.Y.O. 2,179,022 1.07 1.10 1.08 -1.66 -3.23 -33.64 Atlas Yat. Ort. 588,805 0.61 0.68 0.63 0.00 -1.56 -48.97 Atlantis Yat. Ort. 3,103,826 0.54 0.69 0.67 21.82 24.07 -30.26 Aviva Sigorta 16,620 14.40 15.10 14.50 -0.68 -5.84 -22.17 Avrasya Yat. Ort. 162,423 0.44 0.47 0.45 0.00 7.14 -43.04 Ayen Enerji 3,920,832 2.18 2.33 2.25 0.00 -1.75 -26.95 Aygaz 2,580,688 3.02 3.22 3.06 -3.77 -3.77 -30.25 Bagfaş 102,390 130.00 141.00 133.00 -5.67 0.76 91.99 Bak Ambalaj 266,933 2.80 3.14 2.88 -7.10 -14.29 -27.27 Asya Katılım Bankası 43,440,057 2.37 2.62 2.48 -4.62 -15.65 -39.68 Banvit 1,075,438 2.24 2.47 2.27 -6.20 -18.46 -17.45 Başkent Yat. Ort. 340,370 0.61 0.69 0.63 -1.56 14.55 -22.22 Batı Çimento 369,229 7.40 8.50 7.90 1.28 43.64 -23.67 Batısöke Çimento 595,907 1.49 1.57 1.49 -3.87 -9.70 -47.37 Grundig Elektronik 2,119,950 0.68 0.72 0.70 0.00 -4.11 -54.71 Beşiktaş Futbol Yat. 9,529,863 2.40 2.54 2.49 0.00 -9.78 25.76 BİM Birleşik Mağ. 251,721 40.75 46.75 41.50 -9.78 -11.23 20.32 Bisaş Tekstil 122,241 0.67 0.71 0.67 -4.29 -2.90 -50.37 Bolu Çimento 159,304 1.65 1.72 1.66 -2.35 7.10 -11.77 Bosch Fren Sistemleri 18,938 67.00 70.00 67.50 -3.57 -7.53 -32.50 Bossa 3,499,857 1.31 1.42 1.40 5.26 0.00 -1.56 Borova Yapı 3,610,669 0.32 0.37 0.33 -5.71 3.13 -61.63 Borusan Mannesmann 332,195 10.90 12.30 11.70 2.63 29.28 24.47 Borusan Yat. Paz. 220,735 3.44 3.64 3.50 -2.23 1.16 -7.23 Boyner Mağazacılık 2,090,592 1.26 1.36 1.28 -2.29 -4.48 -57.89 Brisa 24,486 50.50 54.00 52.00 0.97 -7.96 -24.46 BSH Ev Aletleri 27,590 24.70 26.40 25.00 -0.99 1.63 -3.82 Bumerang Yat. Ort. 695,605 0.52 0.56 0.53 -1.85 0.00 -36.01 Bursa Çimento 33,066 4.56 5.10 4.90 -3.92 -6.67 -28.52 Burçelik 13,370 16.00 16.90 16.10 -3.59 -3.01 -36.61 Burçelik Vana 1,075,774 0.84 0.91 0.85 -5.56 -5.56 -38.85 Carrefoursa (A) 64,744 11.40 12.40 11.70 -5.65 -7.87 -31.18 Carrefoursa (B) 30,127 10.90 11.90 11.10 -5.93 -6.72 -34.71 Çelik Halat 36,776 3.60 3.92 3.62 -7.65 -15.02 0.76 Çemtaş 493,863 1.29 1.41 1.31 -7.09 -17.61 -24.67 Ceylan Giyim 1,325,885 2.16 2.45 2.22 -4.31 12.69 -59.64 Çimsa 415,738 5.45 5.80 5.70 -0.87 4.59 -22.49 Çelebi 1,934,724 8.25 9.15 8.55 -1.72 3.64 -9.95 Çimbeton 9,779 13.80 14.50 14.00 -3.45 -11.95 -28.93 Çimentaş 25,624 4.56 4.98 4.88 -0.41 -6.15 -26.69 Ceytaş Madencilik 6,212,251 2.12 2.56 2.37 9.22 6.28 -12.22 Coca Cola 1,081,538 10.40 11.20 10.60 -1.85 -11.67 -20.69 Denizli Cam 55,270 2.86 3.02 2.90 1.40 -7.05 -28.92 Denizbank 395,426 8.25 9.90 8.55 -10.94 -7.07 32.71 Dentaş Ambalaj 472,801 0.71 0.78 0.72 -7.69 -20.88 -55.00 Derimod 193,977 3.00 3.24 3.12 1.96 -11.36 -25.14 Desa Deri 647,522 0.66 0.71 0.67 -4.29 -9.46 -43.22 Deva Holding 40,049 11.50 12.50 11.70 -2.50 -7.14 -38.74 Demisaş Döküm 832,814 1.30 1.43 1.33 -0.75 4.72 -15.99 Deniz Yat. Ort. 353,439 1.02 1.10 1.04 -4.59 -7.14 -22.73 Ditaş Doğan 341,739 2.66 2.84 2.76 1.47 -8.00 -12.10 Doğan Burda 204,835 2.13 2.35 2.17 1.40 -8.82 -17.14 Doğan Gazetecilik 369,548 2.30 2.55 2.38 -4.03 -8.13 -23.81 Doğan Holding 18,319,466 1.69 1.79 1.74 0.58 -5.43 -21.62 DJ İstanbul 20 3,753,203 10.80 11.35 10.95 -1.79 -8.37 -26.51 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 487,933 10.80 11.40 10.95 -1.35 -8.75 -22.34 Doğuş Otomotiv 1,020,749 3.76 4.02 3.82 -3.05 -6.83 -54.30 Componenta Dökümcülük 597,685 4.62 4.82 4.70 -1.67 0.86 22.91 Duran Doğan Basım 154,725 2.56 2.78 2.60 -2.99 -3.70 -32.99 Doğan Yayın Hol. 12,583,123 1.91 2.05 2.01 1.01 -11.84 -57.77 Dyo Boya 1,709,157 0.44 0.46 0.46 0.00 -2.13 -41.77 Eczacıbaşı Yat. Ort. 343,335 0.61 0.65 0.62 -1.59 -1.59 -26.40 Eczacıbaşı İlaç 6,617,743 1.32 1.37 1.34 -0.74 -4.74 -19.61 Eczacıbaşı Yapı 340,367 2.15 2.35 2.20 -6.38 -12.00 -38.20 Eczacıbaşı Yatırım 4,029,856 2.46 2.74 2.54 0.79 9.96 -25.66 Edip İplik 216,322 4.95 5.40 5.00 -4.76 -0.40 -18.70 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 72,134 9.30 12.00 9.75 -16.67 -12.16 -23.92 Ege Gübre 22,605 53.00 59.00 54.00 -7.69 -2.70 -1.58 Ege Seramik 4,650,269 0.86 0.95 0.87 -9.38 -10.31 -57.14 Egeli Co. Yat. Ort. 548,307 0.66 0.70 0.68 -2.86 -5.56 -30.61 Emek Elektrik 655,402 0.41 0.44 0.41 -2.38 -6.82 -44.59 Eminiş Ambalaj 299,235 5.65 6.50 5.80 -4.92 22.88 68.60 Enka İnşaat 5,263,137 10.20 11.20 10.60 0.00 -23.19 -31.06 Erbosan 163,174 6.50 6.75 6.60 -1.49 -1.49 -31.35 Ereğli Demir Çelik 15,570,701 7.05 7.90 7.25 -9.38 -27.50 -1.18 Ersu Gıda 439,807 0.45 0.54 0.50 -7.41 -12.28 -40.48 Escort Computer 2,728,097 1.52 1.82 1.57 -12.29 9.79 -13.26 Euro Trend Yat.Ort. 1,025,103 0.66 0.72 0.68 -5.56 -9.33 -43.80 Euro Yat.Ort. 2,318,725 0.68 0.84 0.70 -9.09 25.00 -30.00 EVG Yat. Ort. 343,871 0.60 0.67 0.63 1.61 6.78 -29.13 F-M İzmit Piston 500,651 12.00 14.10 12.20 -12.23 -26.06 1.37 Creditwest Faktoring 11,592 2.66 2.86 2.78 -2.11 -13.13 -28.72 Favori Dinlenme Yer. 345,754 2.32 2.48 2.35 -3.69 -13.60 -29.22 Fenerbahçe Sportif 94,442 72.50 76.50 75.00 2.04 2.74 127.27 Feniş Alüminyum 831,654 2.48 2.86 2.58 -6.52 -5.84 80.03 Finans Fin. Kir. 482,629 3.98 4.42 4.16 -4.15 17.51 25.30 Finansbank 674,404 5.10 6.00 5.55 -7.50 -15.91 5.71 Finans Yat. Ort. 2,254,022 1.17 1.41 1.26 -9.35 12.50 21.94 Ford Otosan 1,003,674 8.30 9.15 9.05 -1.63 -13.81 -20.75 Fortis Bank 8,026,673 1.21 1.29 1.23 -2.38 -5.73 -42.34 Frigo Pak Gıda 344,580 0.86 0.95 0.89 -2.20 -8.25 -36.88 Galatasaray Sportif 19,194 147.00 165.00 158.00 4.64 6.76 72.28 Garanti Faktoring 187,930 2.62 2.88 2.80 5.26 -4.11 -33.96 Garanti Bankası 297,609,157 3.48 3.86 3.72 4.49 -2.62 -39.85 Doğuş GE GMYO 1,861,737 0.72 0.81 0.74 -5.13 -15.91 -46.38 Garanti Yat. Ort. 1,355,623 0.46 0.48 0.47 0.00 -7.84 -30.69 Gediz İplik 375,396 0.65 0.73 0.66 -5.71 -8.33 -48.44 Gedik Yat. Ort. 177,796 0.67 0.72 0.69 -1.43 -1.43 -27.77 Gentaş 98,161 1.13 1.25 1.16 -5.69 -4.92 -19.18 Gersan Elektrik 620,069 0.75 0.83 0.75 -5.06 0.00 -38.52 Global Yat. Holding 4,434,005 0.89 0.92 0.90 -1.10 -5.26 -49.44 Goldaş Kuyumculuk 4,711,065 1.33 1.45 1.34 -8.22 -21.64 -54.42 Good-Year 33,956 12.00 12.70 12.30 -1.60 -15.17 -16.89 GSD Holding 31,138,186 1.30 1.40 1.33 -2.92 5.56 -6.33 Göltaş Çimento 12,394 37.00 41.75 37.00 -5.13 0.00 -37.02 Gübre Fabrik. 1,448,090 37.50 46.75 38.00 -15.08 0.00 337.14 Güneş Sigorta 891,736 2.88 3.06 2.94 -1.34 -4.55 59.46 Halk Bankası 15,012,025 6.35 7.05 6.75 2.27 -8.78 -39.02 Haznedar Refrakter 392,246 2.08 2.21 2.09 -2.79 -4.13 -40.63 Hedef Yat. Ort. 342,355 0.52 0.58 0.53 0.00 -1.85 -42.39 Hektaş 1,567,893 1.04 1.10 1.05 -4.55 -9.48 -2.28 Hürriyet Gzt. 11,024,855 1.56 1.72 1.60 -4.76 -13.03 -51.71 İnfotrend Yat. Ort. 1,519,565 0.65 0.75 0.67 -6.94 -9.46 -22.03 İdaş 160,560 2.28 2.49 2.31 -6.85 -19.79 -46.77 İhlas Ev Aletleri 17,150,150 2.84 3.14 2.86 -8.92 -19.66 4.38 Y ve Y GMYO 5,908,231 0.95 1.11 0.98 -9.26 15.29 -10.09 İhlas Holding 30,293,512 0.59 0.64 0.64 4.92 8.47 -39.62 Indeks Bilgisayar 516,217 1.23 1.33 1.28 1.59 -6.57 -30.22 İnfo Yat. Ort. 319,074 0.47 0.51 0.48 -4.00 -4.00 -44.19 İntema 2,641,382 4.06 5.12 4.50 10.29 8.70 -29.69 Işıklar Ambalaj 2,007,254 0.51 0.55 0.52 -7.14 -11.86 -48.00 İş Bankası (A) - 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 6.95 İş Bankası (B) 18 830.00 875.00 840.00 -3.45 -1.18 -22.56 İş Bankası (C) 78,054,849 5.35 5.95 5.45 -4.39 0.00 -22.48 İş Fin. Kir. 37,321,363 0.77 0.84 0.79 -2.47 9.72 -43.06 İş Girişim 244,576 2.11 2.19 2.12 -1.40 -1.85 -23.54 İş GMYO 4,585,096 1.11 1.17 1.13 0.00 -4.24 -31.08 İş Bankası (Kur) 14 5,125.00 5,395.00 5,395.00 5.27 -1.91 -23.28 İş Y.Men.Değ. 124,526 1.57 1.68 1.63 -2.40 0.62 -37.50 İş Yat. Ort. 838,312 0.68 0.73 0.71 -1.39 -6.58 -1.46 İzmir Demir Çelik 259,209 2.92 3.02 2.98 -0.67 -1.32 16.97 İzocam 128,796 14.50 15.90 14.70 -6.37 -11.98 -1.43 Kaplamin 96,945 5.60 6.05 5.70 -6.56 0.88 -40.31 Karel Elektronik 2,136,816 1.28 1.37 1.32 0.00 1.54 -46.05 Karsan Otomotiv 4,650,263 1.58 1.73 1.59 -7.56 -13.11 -39.31 Kartonsan 12,326 53.50 56.50 54.00 -5.26 -5.26 -10.30 Kelebek Mobilya 1,374,260 0.44 0.50 0.47 4.44 -4.08 -43.37 Kerevitaş Gıda 105,201 9.65 10.15 10.05 1.52 4.15 6.91 Kent Gıda 52,019 42.25 52.00 42.75 -17.79 -16.99 5.84 Klimasan Klima 37,884 5.25 5.45 5.45 -0.91 -1.80 -7.63 Koç Holding 15,616,014 4.04 4.34 4.24 2.42 -4.50 -23.21 Konfrut Gıda 348,363 2.41 2.68 2.42 -9.02 -17.12 -42.92 Konya Çimento 12,876 39.25 41.75 39.75 -3.64 -8.62 -18.57 Kordsa 491,289 1.87 1.98 1.90 -1.55 -7.32 -47.80 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 26,746,357 1.91 2.26 1.93 -14.73 -26.69 -62.65 Kardemir (A) 1,015,609 1.10 1.19 1.14 -4.20 -15.56 -35.59 Kardemir (B) 329,416 1.12 1.20 1.14 -5.00 -16.18 -35.59 Kardemir (D) 38,961,062 1.04 1.13 1.06 -5.36 -15.20 -23.19 Kristal Kola 1,370,571 1.02 1.11 1.04 -5.45 -7.96 -16.13 Karsu Tekstil 393,395 0.70 0.77 0.72 -6.49 -12.20 -41.94 Kütahya Porselen 5,256,262 1.90 2.66 2.19 11.17 -27.18 95.44 Link Bilgisayar 203,559 1.83 2.01 1.84 -8.91 -5.15 -31.34 Logo Yazılım 719,015 2.37 2.58 2.39 -4.40 -8.08 -31.71 Lüks Kadife 826,816 1.87 2.09 1.90 -6.40 5.56 -29.63 M. Yılmaz Yat. Ort. 82,600 0.53 0.55 0.54 -3.57 -6.90 -35.70 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 574,648 1.00 1.21 1.07 -0.93 3.88 7.48 Mardin Çimento 96,243 4.82 5.06 4.92 -1.60 -1.60 3.53 Marmaris Altınyunus 411,214 8.65 9.40 8.80 -7.37 -1.68 -12.87 Martı Otel 2,217,752 0.64 0.69 0.65 -4.41 -5.80 -44.44 Marshall 31,121 9.70 10.60 9.80 -6.67 1.03 -29.10 Mensa Mensucat 8,458,578 0.46 0.51 0.47 -7.84 -6.00 -42.68 Merko Gıda 641,313 2.30 2.67 2.46 1.23 1.65 11.82 Merkez B Tipi Yat.Ort. 514,108 0.89 0.95 0.90 -3.23 5.88 -7.22 Menderes Tekstil 11,764,761 0.36 0.40 0.39 -2.50 2.63 -30.36 Metemteks 2,117,473 0.50 0.58 0.52 -1.89 4.00 -42.22 Metro Yat. Ort. 3,983,968 0.59 0.76 0.61 -14.08 -1.61 -54.81 Migros 1,937,997 21.10 21.60 21.50 -0.46 3.86 -3.32 Milpa 7,504,843 1.13 1.43 1.28 6.67 -6.57 -38.76 Mutlu Akü 826,016 2.32 2.60 2.38 0.85 -11.19 -2.46 Netaş Telekom. 54,176 13.90 15.10 14.00 -6.67 -9.68 -49.56 Net Holding 15,481,433 0.61 0.66 0.63 -4.55 -8.70 -45.69 Net Turizm 7,737,573 0.62 0.66 0.63 -4.55 -12.50 -45.69 Nurol GMYO 156,191 1.99 2.07 2.01 -2.90 -11.06 -33.88 Nuh Çimento 26,730 12.10 13.50 12.60 -0.79 -8.03 -0.61 Olmuksa 81,658 3.90 4.18 3.98 -4.78 -2.45 -23.37 Otokar 564,901 13.90 14.70 14.40 -1.37 2.86 -22.67 Oyak Yat.Ort. 217,726 0.47 0.49 0.48 0.00 -5.88 -40.00 Özderici GMYO 7,840,664 1.16 1.42 1.22 1.67 -6.87 -27.81 Park Elek. Madencilik 15,311,278 1.92 2.14 2.00 -0.50 -9.09 -4.76 Parsan 3,763,058 2.15 2.32 2.18 -6.44 -6.44 -22.14 Penguen Gıda 3,142,920 0.98 1.18 1.05 0.00 -8.70 -46.15 Pera GMYO 10,439,943 0.76 0.84 0.77 -6.10 -23.00 -61.40 Petkim 6,091,197 5.20 5.50 5.40 -0.92 -2.70 -37.21 Petrol Ofisi 732,439 5.85 6.20 6.20 0.00 0.81 14.56 Pınar Et Ve Un 574,958 2.86 3.22 2.90 -11.04 -14.71 -26.33 Pınar Su 85,042 4.84 5.30 4.94 -6.79 -18.35 -19.81 Pınar Süt 210,423 4.30 4.78 4.50 -5.46 -2.60 -38.07 Pimaş 1,055,600 2.15 2.43 2.18 -8.40 -7.23 -43.52 Prysmian Kablo 284,975 2.98 3.22 3.04 -5.00 -3.18 -7.96 Ray Sigorta 1,560,383 2.44 2.72 2.46 -5.55 -5.55 -45.22 Reysaş Lojistik 477,708 4.56 4.80 4.60 -3.36 -9.80 -25.20 Sabancı Holding 13,815,387 4.70 5.08 4.80 -4.00 -15.04 -23.89 Sağlam GMYO 710,381 0.65 0.70 0.66 -5.71 -13.16 -44.07 Sanko Pazarlama 78,778 2.56 2.74 2.64 -2.22 -6.38 -27.47 Sarkuysan 318,493 2.64 2.76 2.70 -1.46 -6.90 -7.85 Advansa Sasa 6,169,784 0.40 0.43 0.41 -4.65 -8.89 -40.58 Selçuk Ecza Deposu 4,225,270 1.57 1.71 1.57 -4.85 -5.42 -29.09 Serve Kırtasiye 1,017,717 1.33 1.45 1.35 -7.53 -20.12 -16.67 Sinpaş GYO 2,676,246 4.16 4.52 4.22 -6.22 -10.21 -48.54 Soda Sanayii 1,523,356 1.16 1.23 1.18 -2.48 -5.60 -29.06 Söktaş 123,620 5.15 5.75 5.40 0.93 8.00 -7.35 Sönmez Filament 771,140 0.90 1.02 0.92 -5.15 -6.12 -50.54 SP-IFCI Akbank BYF 66,725 10.20 10.70 10.40 -1.42 -7.96 -28.28 Şekerbank 38,160,630 2.23 2.53 2.41 6.17 -12.68 -52.62 Şeker Piliç 578,111 2.32 2.54 2.35 -6.00 -20.07 -38.16 Şişe Cam 10,144,776 1.55 1.65 1.63 1.24 -2.40 -30.93 T. Demir Döküm 440,309 4.78 5.35 4.86 -11.64 -16.92 -46.89 T. Ekonomi Bank. 13,535,015 1.43 1.56 1.48 -1.33 -4.52 -48.61 T. Kalkınma Bank. 263,520 4.62 4.88 4.66 -3.32 -5.28 -12.10 T. Tuborg 861,339 1.47 1.58 1.48 -2.63 -5.13 -19.13 Tacirler Yat.Ort. 1,781,580 0.49 0.58 0.50 -1.96 -7.41 -34.21 Taç Yat. Ort. 214,837 1.26 1.39 1.30 -4.41 -23.53 -32.10 Taksim Yat. Ort. 490,538 0.53 0.55 0.55 0.00 0.00 -47.62 Tat Konserve 2,388,656 2.35 2.51 2.44 -2.40 -21.79 -21.29 TAV Havalimanları 1,320,256 7.20 7.80 7.35 0.68 -10.37 -31.31 Tesco Kipa 216,976 6.80 7.30 6.85 -5.52 -12.18 -36.87 Tekstilbank 5,220,988 1.68 1.82 1.73 -2.81 5.35 20.98 Tekstil Fin. Kir. 848,102 0.66 0.75 0.68 -9.33 -2.86 -40.87 Tek-Art Turizm 5,266,982 0.82 0.90 0.86 -2.27 -17.31 -39.44 Tekfen Holding 4,330,855 7.80 8.25 8.00 -2.44 4.58 24.97 Türk Hava Yolları 12,493,639 6.25 7.10 6.70 3.08 -2.19 -22.09 Tire Kutsan 87,039 8.55 9.95 9.55 9.77 12.35 15.76 Tofaş Oto. Fab. 3,514,217 3.84 4.06 4.00 0.00 -10.31 -32.49 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 3,126,294 1.50 1.63 1.57 -3.09 -3.09 -37.20 Trabzonspor Sportif 21,231 11.70 13.40 13.10 -2.24 -2.24 101.31 T.S.K.B. 8,387,232 1.08 1.18 1.13 1.80 -4.24 -26.81 TSKB Yat. Ort. 816,635 0.48 0.53 0.49 -2.00 -5.77 -24.60 Tukaş 611,949 0.59 0.64 0.61 -4.69 -12.86 -47.41 Turcas Petrol 674,514 5.00 5.50 5.15 -6.36 -3.74 -29.77 Turkcell 23,128,467 7.55 8.25 7.80 -1.89 -3.11 -37.13 Tüpraş 3,457,557 26.25 27.75 27.00 -3.57 -7.69 -10.31 Türk Telekom 13,209,261 4.04 4.24 4.18 -1.42 -5.00 -9.52 Türk Traktör 89,179 10.30 11.40 10.50 -0.94 -0.94 -21.14 Usaş 2,110,857 1.30 1.39 1.31 -5.07 -14.38 -44.02 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 1,180,911 2.90 3.06 2.90 -5.23 -4.61 -37.18 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 5,769 4.70 5.00 4.86 -1.22 0.00 -16.94 Uşak Seramik 174,578 0.92 0.99 0.95 -4.04 -1.04 -47.22 Vakıflar Bankası 181,457,232 2.22 2.40 2.30 1.77 -5.74 -42.87 Vakıf Fin. Kir. 1,632,378 2.15 2.38 2.18 -5.63 -14.84 -69.08 Vakko Tekstil 3,094,702 0.86 0.93 0.89 -4.30 4.71 -15.24 Vanet 346,880 3.20 3.54 3.34 -5.11 -11.17 -35.15 Varlık Yat. Ort. 885,941 0.80 0.86 0.82 -5.75 -8.89 -36.62 Vestel 3,925,816 1.78 1.92 1.80 -7.22 -6.25 -37.93 Vestel Beyaz Eşya 478,228 3.58 3.82 3.70 -3.65 -1.60 0.69 Vakıf Girişim 48,176 7.60 8.05 7.65 -1.92 0.00 -33.48 Vakıf Yat. Ort. 849,077 1.08 1.18 1.10 -5.98 -7.56 -27.13 Vakıf GMYO 134,678 1.50 1.57 1.52 -2.56 -8.98 -34.67 Viking Kağıt 1,386,491 0.58 0.63 0.60 -1.64 -15.49 -67.21 Yataş 507,592 1.31 1.46 1.35 -4.93 -8.16 -27.03 Yatırım Fin. Yat. Ort. 273,904 0.49 0.54 0.50 -3.85 -1.96 -40.48 Yazıcılar Holding 53,864 7.50 8.10 7.70 -3.75 -3.75 -21.55 Yapı ve Kredi Bank. 78,376,518 2.52 2.76 2.60 -2.26 -2.99 -27.49 Yapı Kredi Fin. Kir. 161,230 2.24 2.34 2.26 -1.74 -8.13 -28.89 Yapı Kredi Koray GMYO 335,754 2.37 2.53 2.38 -4.42 -15.60 -28.74 Yapı Kredi Sigorta 107,887 14.80 15.50 15.00 -0.66 -6.83 52.23 Yapı Kredi Yat. Ort. 211,406 0.61 0.64 0.62 -1.59 -6.06 -36.08 Yünsa 86,844 1.09 1.14 1.11 -0.89 -9.76 -33.53 Zorlu Enerji 910,296 5.05 5.35 5.20 1.96 4.00 5.69 Altınyunus Çeşme 136,516 3.00 3.24 3.04 -2.56 -6.75 -34.76 Berdan Tekstil 286,882 1.19 1.33 1.21 -5.47 -0.82 -39.20 Birlik Mensucat 124,137 0.51 0.55 0.52 -3.70 1.96 -67.70 Dardanel 1,994,335 0.41 0.48 0.45 0.00 -10.00 -55.00 Doğusan 3,679,752 1.16 1.28 1.18 -5.60 -0.95 -40.48 Ege Profil 225,505 2.34 2.64 2.41 -5.86 6.64 -18.86 Fon Fin.Kir. 38,866 12.40 12.90 12.60 0.00 2.44 -20.75 Ipek Matbaacılık 37,255,300 1.10 1.36 1.12 -17.72 -33.21 -64.81 Lafarge Aslan Çimento 7,077 62.00 68.00 64.00 -5.19 2.40 -5.55 Meges Boya 1,390,066 1.02 1.15 1.04 -5.45 9.47 -48.77 Metemtur Otelcilik 705,615 1.53 1.63 1.55 -3.13 -9.36 -29.86 Mert Gıda 1,863,651 0.94 1.04 0.96 -1.03 -9.43 -52.48 Petrokent Turizm 29,532 19.50 21.00 20.00 -1.48 -2.44 -2.91 Silverline Endüstri 4,885,825 0.83 0.88 0.87 2.35 -2.25 -58.57 Sönmez Pamuklu 376,928 1.09 1.23 1.11 -3.48 -5.13 -60.36 Şeker Fin. Kir. 626,820 0.49 0.53 0.50 -5.66 -7.41 -51.92 Boyasan Tekstil 2,315,363 0.22 0.30 0.29 16.00 70.59 0.00 Çbs Boya 455,974 0.22 0.27 0.25 8.70 25.00 -59.68 Egeplast 198,098 0.86 1.12 1.12 23.08 45.45 -11.81 Esem Spor Giyim 1,293,177 0.60 0.74 0.70 12.90 34.62 -73.08 ÇBS Printaş 538,631 0.30 0.32 0.32 0.00 14.29 -68.00 EGS G.M.Y.O. 3,736,027 0.39 0.47 0.46 6.98 17.95 -14.81 Makina Takım 254,996 0.25 0.28 0.26 -3.70 13.04 -38.10 Mazhar Zorlu Holding 307,810 0.58 0.76 0.73 14.06 25.86 -29.81 Okan Tekstil 3,554,701 0.82 1.23 1.23 35.16 515.00 412.50 Selçuk Gıda 3,210,583 0.27 0.37 0.37 27.59 76.19 -41.27 Transtürk Hold. 316,610 0.24 0.28 0.26 4.00 30.00 -31.58 Tümteks 798,032 0.27 0.37 0.37 19.35 68.18 -2.63 Armada Bilgisayar 46,164 1.56 1.73 1.70 0.59 -6.08 -20.79 Datagate Bilgisayar 296,374 2.40 2.63 2.49 -3.49 -17.55 12.67 Plastikkart 314,084 2.06 2.14 2.10 -0.94 8.81 -30.92 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? 05/09/2008 FİYATLARI A TİPİ FONLAR Adı Son Fiyat Hafta Fark Altın Fonları Bizim Men. Değ. (A) Altın ve En. Kar. 0.010386 -0.73% Değişken Fonları Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.016244 1.99% Vakıfbank (A) Değ. 7.784826 1.27% Finans Yat. (A) Değ. 0.086162 1.08% Bankpozitif Kredi ve K. B.(A) 0.009417 0.85% Strateji Men (A) Değ. 1.410374 0.84% Global Men. (A) Değ. P.Reis 0.263359 0.63% Eczacıbaşı (A) Değişken An. 0.060500 0.47% İş Bank (A) Priv. Değ. 0.009829 0.40% İş Bank (A) Değ. 3.187688 0.25% Ata Yat (A) Değ. 0.174741 0.22% Ziraat Yat. (A) Değ. 0.064435 0.19% Nurol Men. (A) Değ. 0.624744 0.19% İş Yat. (A) Değ. 0.606686 0.18% Ergoİsviçre Hay. (A) Tipi Değ. 0.018901 0.17% Taib Y. (A) Değ. 0.201214 0.13% Ziraat B. (A) Değ. Değer 0.009867 0.10% ING Bank (A) Tipi Değ. 0.959554 0.05% Teb (A) Değişken 0.016567 0.04% HSBC Bank (A) Değ. 22.449056 0.03% TSKB (B)Değ.Gelir Am. 4 Mevsim 0.043631 0.03% Ziraat Ban. (A) Değ. 27.647943 0.01% Turkland Bank (A) Değ. 0.024180 0.00% Sanko Men.(A) Değ. 0.035652 -0.02% Abank (A) Değ. 1.834985 -0.02% Millennium B. (A) Değ. 0.023803 -0.10% Akbank (A) Değ. 0.050981 -0.16% Tekstil Men (A) Değ. 0.053520 -0.17% Şekerbank (A) Değ. 0.240331 -0.19% Turkish Yat. (A) Değ. 0.027270 -0.22% Dundas Ünlü (A) Değ. 0.017609 -0.22% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. 0.023106 -0.23% Yatırım Finans. (A) Değ. 0.280744 -0.23% Tacirler Men (A) Değ. 0.377832 -0.26% Başkent Men (A) Değ. 0.011296 -0.35% Yapı Kredi Yat. (A) Değ. 0.101743 -0.39% Acar (A) Değ. 0.151842 -0.44% Anadolubank (A) Değ. 0.019602 -0.55% Garanti Ban. Özel Ban. (A) Değ. 0.013492 -0.56% Yapı Kr. Y. (A) Özel Port. Yön. 0.054118 -0.63% Garanti Ban. (A) Tipi Değ. 0.008918 -0.67% Kalkınma Ban (A) Değ. 2.050637 -0.68% Finansbank (A) Değ. 16.417301 -0.77% Denizbank (A) Değ. 0.182606 -0.77% Garanti M. (A) Port.Yön.Hiz. 0.058050 -0.88% Eczacıbaşı (A) Değ. 2.218539 -0.91% Global Men. (A) Değ. 17.863452 -1.14% Halkbank (A) Değ. 0.073984 -1.35% Raymond J. (A) Değ. 0.012707 -1.50% Meksa Yat (A) Değ. 0.048397 -1.79% Hak Men. (A) Değ. 0.983019 -1.92% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.010684 -2.24% Unicorn Cap. İst. (A) Değ. 0.413843 -2.83% Endeks Fonları İş Bank (A) U-Mali 0.027159 -0.62% Yapı Kredi Yat. (A) U30 0.024046 -0.95% YKB (A) Özel B. U30 End. 0.041249 -0.97% Ziraat B. (A) IMKB30 End. 0.012166 -1.05% İş Yat. Dow J. Türkiye EA 15 (A) BYF11.085635 -1.06% ING (A) Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks 0.035856 -1.06% Ata Yat (A) U30 0.030443 -1.09% Vakıfbank (A) U30 0.174238 -1.10% Garanti Ban. (A) U30 0.013988 -1.12% Akbank (A) U30 0.024824 -1.13% Dow Jones İstanbul 20 11.095325 -1.16% İş Bank (A) U30 0.020383 -1.18% HSBC Yat. (A) U30 0.039101 -1.20% Denizbank (A) U100 0.026008 -1.36% YKB (A) İMKB U100 End. . 1.309136 -1.38% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 10.462502 -1.44% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 12.034990 -1.56% SMIST İstanbul 25 A Tipi BYF 8.815751 -1.94% Global Men. (A) U100 0.014826 -2.56% İş Bank (A) Tekno. 0.004714 -3.14% Bizim M. DJIM Türkiye (A) Tipi BYF 9.977264 -4.06% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) 0.009055 -0.01% Hisse Fonları Strateji Men. Değ. (A) Risk His.Sen. 0.020616 1.20% Abank (A) Hisse 0.033017 0.35% YKB (A) Hisse 0.403340 0.20% Teb Yat.(A) Hisse 0.025489 -0.07% Finansbank (A) Hisse 0.036403 -0.08% İş Bank (A) Hisse 21.934933 -0.09% TSKB (A) Hisse 0.028524 -0.16% ING (A) Tipi Hisse 1.222440 -0.21% Eczacıbaşı (A) Hisse 0.011013 -0.22% Tekstilbank (A) Hisse 2.642856 -0.42% Akbank (A) Hisse 0.702599 -0.44% Denizbank (A) Hisse 0.079033 -0.53% Akbank Port.Yön.(A) His. 0.030217 -0.54% HSBC (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse 0.009754 -0.55% Gedik Yat. (A) Hisse 0.026254 -0.91% Fortis (A) Küçük/Orta Ölç. İşl. Hisse 42.609732 -0.91% Fortis Yat. Men. Değ. (A) His.Sen. 0.020506 -0.93% Garanti Ban. (A) Tipi His.Sen. 0.530465 -0.95% Kalkınma Yat. (A) Hisse 0.024533 -0.98% Bizim Men. Değ. (A) Hisse 0.014937 -1.70% Unicorn Cap. (A) Dow J. Isl.Mar.Tur. 0.130034 -3.90% İştirak Fonları Akbank (A) Sab.H İştr. 0.030902 -0.25% Yapı Kredi Yat. (A) Koç Ş.İştirak u 0.185773 -0.70% İş Bank (A) İştirak 14.141547 -1.53% Karma Fonları Vakıfbank (A) Karma 0.294268 1.00% Finans Yat. (A) Karma 0.065776 0.54% İş Bank (A) Karma Kum. 0.057982 0.26% Ata Yat (A) Karma 9.996996 0.16% Ziraat Ban. (A) Karma 0.044675 0.11% Acar (A) Karma 0.016751 0.08% Vakıfbank (A) Karma Bereket 0.012397 0.05% Yapı Kredi Yat. (A) Karma u 0.454460 0.03% Teb (A) Karma 1.636738 0.02% Global M. (A) Karma Aktif Str. 0.028157 -0.22% Tacirler Men (A) Karma 0.692214 -0.27% Halkbank (A) Karma 17.624414 -0.30% Global Men. (A) Karma 0.036820 -0.39% Denizbank (A) Karma 0.302294 -0.40% YKB (A) Karma 0.150907 -0.46% Raymond J (A) Tipi Karma 0.008989 -0.56% Gedik Yat. (A) Karma 0.298101 -0.60% Evgin Men (A) Karma 0.496908 -1.02% Özel Fonları Teb Yat (A) Teb Grb. Özel 0.009758 2.39% Abank (A) Anadolu Özel 0.079176 0.52% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel 0.281093 0.41% Teb (A) Alarko Özel 0.576490 0.21% Yatırım Finans. (A) Resan Özel 0.260813 -0.13% Oyakbank (A) A a Oyak Değ. Özel 0.546273 -0.48% Sektör Fonları Akbank (A) Mali Kur. Sek. u 0.050969 0.54% Bizim Men. Değ. (A) İnşaat u 0.014758 -1.87% YBMK Fonları YKB (A) YBMK u 7.377027 1.88% B TİPİ FONLAR Adı Son Fiyat Hafta Fark Altın Fonları İst. Gold B Tipi Altın BYF 31.402044 -0.36% Teb (B) Altın 0.010316 -0.45% Akbank (B) Altın u 0.010159 -0.48% Garanti Ban. (B) Tipi Altın u 0.011684 -0.56% Değişken Fonları Eczacıbaşı (B) Büyüme Am 0.008364 1.38% İş Bank (B) Tipi Değ. TEMA Çevre u 0.010427 1.00% Delta Menkul (B) Değişken 0.012597 0.66% Dundas Ünlü (B) Değ. 0.015741 0.38% Garanti Men (B) Port.Y. 0.087536 0.30% YKB (B) Özel Bank.Değ. 0.015873 0.28% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. 37.476840 0.28% Finansbank (B) Değ. 0.021421 0.27% Finansbank Quant (B) Değ. 0.010384 0.27% İş Bank (B) Priv. Değ. 0.012699 0.27% Garanti Ban. (B) Portföy Y. 0.016059 0.26% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(B) 0.017898 0.26% YKB (B) Değ. 10.743610 0.26% Teb Yat.(B) Değ. 0.377993 0.25% Ziraat Yat. (B) Değ. 29.844733 0.24% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. 0.011958 0.24% İş Yat. (B) Değ. 0.236623 0.24% Teb (B) Değişken 0.163588 0.23% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) Değ. 0.055787 0.23% Anadolubank (B) Değ. 0.022593 0.23% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. 0.570541 0.22% Acar (B) Değ. 0.016147 0.22% Eurobank Tekfen (B) Değ. 0.790462 0.22% Nurol Men. (B) Değ. 0.032201 0.22% Fortis Bank (B) Orta V. 0.028925 0.22% Vakıfbank (B) Değ. 59.179538 0.22% Taib Yat. (B) Değ. 0.422842 0.21% Ata Yat (B) Değ. 0.820795 0.20% Ziraat Ban. (B) Değ. 56.077757 0.20% Abank (B) Değ. 1.037991 0.20% TSKB (B) Değ. 3.397022 0.19% Akbank (B) Değ. 0.058632 0.19% İş Bank (B) Değ. 30.412044 0.19% Ak Yat. B Tipi Değ. 0.032981 0.18% Garanti Ban. Özel B. (B) 0.017449 0.15% Raymond J. (B) 0.012990 0.15% Turkishbank (B) Değ. 0.013801 0.15% Teb (B) CGold Değ. 0.289073 0.15% Tekstilbank (B) Değ. 7.300216 0.14% HSBC Yat. (B) Değ. 0.726516 0.13% Halkbank (B) Değ. 13.411964 0.13% Yatırım Finans. (B) Değ. 0.014203 0.11% Fortis Bank (B) Özel B. 5,238.751600 0.10% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi Değ. 0.021390 0.10% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. 0.015374 0.10% HSBC Yat. Orion (B) Değ. 0.466394 0.07% YKB (B) Özel Bank. Büy. Am. 0.016151 0.06% YKB (B) Büy.Am. Değ. 78.321994 0.04% Kalkınma Ban (B) Değ. 15.128882 0.02% Ekinciler (B) Değ. 2.170227 0.01% HSBC Yat. (B) Var. Yön. Hiz. 0.016194 0.01% Yapı Kredi Yat. (B) Özel Port. 0.351196 0.00% Şeker Yat. Men. (B) Değ. 0.014612 -0.01% Ata Yat (B) Özel Port. 0.021821 -0.29% Denizbank (B) Değ. Bir. 0.395341 -0.39% Eczacıbaşı (B) Değ. 0.036251 -0.51% Global Men. (B) Değ. 0.120206 -0.55% Finansbank Uzun V. (B) 0.016505 -0.75% Unicorn Capital (B) 0.028788 -4.68% Endeks Fonları İş Yatırım - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF10.629897 0.47% FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 116.098221 0.24% Garanti B. (B) Uzun Bono End. 0.016075 0.21% Fon Sepeti Fonları YKB (B) Dünya Sepeti 0.009596 0.97% Finansbank Sentez (B) 0.010762 0.00% Karma Fonları İş Bank (B) Karma 0.016563 0.71% Likit Fonları Global M. (B) Likit 0.041250 0.29% Sanko M.(B) Likit 0.022400 0.29% Denizbank (B) Likit 0.339073 0.28% Halk Yat. (B) Likit 0.031106 0.28% Halkbank (B) Likit 0.021167 0.27% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.049378 0.27% İş Bank (B) İnt. Likit 3.894901 0.27% Halkbank (B) Elektronik Likit 37.212380 0.27% Ziraat Yat. (B) Likit 96.963190 0.27% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit 0.020066 0.26% İş Bank (B) Büyük Bir. Y. Likit 0.015541 0.26% Raymond J. (B) Likit 0.070651 0.26% Finans Yat.(B) Likit 0.027311 0.26% Abank (B) Likit 1.984422 0.26% Bankpozitif Kredi ve K. B.(B) Likit 0.017529 0.26% Kalkınma Ban (B) Likit 0.042451 0.26% Tacirler Men (B) Likit 0.014943 0.25% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.028374 0.25% Eczacıbaşı (B) Likit 3.338657 0.25% Yatırım Finans. (B) Likit 0.350213 0.25% Şekerbank (B) Likit 0.646681 0.25% Eurobank Tekfen (B) Likit u 1.099910 0.25% Anadolubank (B) Likit 0.084713 0.25% Ziraat Ban. (B) Likit 64.849324 0.25% TSKB (B) Likit 1.371721 0.25% Oyak Yat.B Tipi Likit u 0.010252 0.24% Unicorn Capital (B) Likit 0.025282 0.24% Millennium Bank (B) Likit 0.020333 0.24% Ata Yat (B) Likit 0.211355 0.24% Vakıfbank (B) Likit 23.046086 0.24% ING Bank (B) Tipi Likit 35.111865 0.24% İnfo Yat. (B) Likit u 0.019994 0.24% Fortis Bank (B) Likit 138.268059 0.23% Evgin Men (B) Tipi Likit 0.045667 0.23% YKB (B) Likit 0.106531 0.23% Finansbank (B) Likit 43.858394 0.23% HSBC Bank (B) Likit 25.817814 0.23% Tekstilbank (B) Likit 7.862497 0.23% Garanti Ban. (B) Likit 24.527948 0.23% İş Bank (B) Likit 99.840466 0.23% Akbank (B) Likit 15.462184 0.23% Teb (B) Likit 2.571214 0.22% Meksa (B) Likit 0.031484 0.22% Ekinciler (B) Likit 0.121464 0.22% Garanti Ban. (B) Elma Likit 60.550526 0.22% Turkishbank (B) Likit 0.024293 0.22% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit 0.311742 0.22% Gedik Yat. (B) Likit u 1.058706 0.20% Delta Menkul (B) Likit 0.014642 0.20% Öncü Men. Değ. B Tipi Likit 0.012417 0.17% Özel Fonları Teb B Tipi Farlas Otomotiv Değ. 0.123314 0.21% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko 0.015855 0.16% İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel 0.018619 0.15% Tahvil ve Bono Fonları İş Bank (B) T/B 0.010528 2.18% YKB (B) T/B 0.026329 1.95% Vakıfbank (B) T/B 0.009651 1.70% İş Bank (B) T/B 0.010240 0.68% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San.Yön. T/B 0.020185 0.32% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B u 0.016948 0.31% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono u 0.015351 0.27% İş Yat. (B) T/B 0.013764 0.27% Gedik Yat. (B) T/B 0.011435 0.26% Akbank (B) Premium T/B u 0.013389 0.26% İş Bank (B) Tahvil u 45.089718 0.26% YKB (B) Orta Vadeli T/B 2.390034 0.26% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B 0.020733 0.24% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono u 0.897532 0.24% Şekerbank (B) T/B 0.015821 0.23% Halkbank (B) Tahvil u 28.389264 0.23% Akbank (B) Uzun Vad. T/B u 8.528565 0.23% Global Men. (B) Tahvil ve Bono 0.794759 0.22% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 195.309963 0.22% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.010339 0.22% Ata Yat (B) Tahvil u 0.029142 0.21% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.021429 0.21% Garanti Ban. (B) Tahvil 134.938609 0.21% Turkishbank (B) T/B 0.017620 0.20% Bankpozitif Kredi ve K. B.(B) T/B 0.019060 0.20% TSKB (B) Tahvil u 4.730679 0.20% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono u 102.581637 0.19% Garanti Men (B) Tahvil u 5.592981 0.19% Teb Yat (B) Tahvil u 0.095118 0.19% Finansbank (B) Tahvil u 61.307023 0.19% Ziraat Ban. (B) Tahvil-Bono u 53.080914 0.18% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono 0.014791 0.17% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 110.214491 0.17% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.113414 0.16% Abank (B) Tahvil u 0.048988 0.15% HSBC Bank (B) Tahvil u 0.088720 0.15% Vakıfbank (B) Büy. Am. T/B 0.014080 0.14% Akbank Özel Ban. Port.Y.(B) T/B 0.012622 0.13% Yapı Kredi Yat. (B) Uzun V. Tahvil 0.054649 0.13% Millennium Bank (B) Tahvil 0.022426 0.12% Teb (B) T/B 7.144196 0.07% HSBC Yat. (B) T/B 0.206061 0.04% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono 0.096659 0.01% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono 0.027475 -0.33% Denizbank (B) Tahvil 0.316922 -0.44% YBMK Fonları ING B. (B) Tipi Yabancı Menkul K. 0.183662 2.46% Garanti B. (B) YBMK 0.021853 2.39% Akbank Özel Bank. (B) Den.YBMK 0.009621 1.48% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I Ölüme çare: Ortak akõlANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye Odalar ve Borsalar Bir- liği (TOBB) Deniz Ticaret Odalarõ, tersanelerde sadece bu yõl içinde 15 kişi, toplamda 101 kişiye ulaşan ölümlere ilişkin üzücü olaylarõn “yapıcı ortak akıl ile” çözülmesi- ni önerdi. Ölümlerin tersaneciliğin hõzlõ büyümesinden kaynaklandõğõ- nõ ileri süren denizci işadamlarõ, “balıkçı barınaklarının yat li- manlarına çevrilmesini ve İstanbul ile İzmir’e onar gemilik kruvazi- yer limanı yapılmasını” istedi. TOBB Başkanõ Rifat Hisarcıklı- oğlu, Ulaştõrma Bakanõ Binali Yıl- dırım, TOBB yönetim kurulu üye- leri ve konsey üyelerinin katõlõmõy- la, önceki gün TOBB’de gerçekleş- tirilen Deniz Ticaret Odalarõ Konsey Toplantõsõ’na ilişkin açõklanan ortak bildiride, gemi inşa ve yat inşa sek- törünün son 5 yõlda 35 tersaneden 84 tersaneye yükseldiği ve 3 yõl içinde de 130’a çõkacağõ dile getirildi. Bildiride, gemi inşa yapõm kap- asitesinin de 2002’de 550 bin dwt ton iken, geçen yõl 1.98 milyon dwt’a çõktõğõ, mevcut yatõrõmlar tamam- landõğõnda tersanelerin kurulu kap- asitesinin 3.74 milyon dwt daha art- masõnõn beklendiği kaydedildi. Hızlı büyümenin sonucu Gemi inşa sektörünün, hõzlõ geli- şimini sürdürmesi ve halen tersane- lerde 50 bin, yan sanayide 100 bin olan istihdam hacmini iki katõna çõ- karmasõnõn beklendiği anlatõlan bil- diride şöyle denildi: “Türk tersaneleri mega yat in- şasında İtalya ve ABD’den sonra dünyada üçüncü sıradadır. Bu hızlı büyüme tersanelerimizde ka- lifiye eleman sıkıntısı yaşanması- na neden olmuş ve başta iş gü- venliği olmak üzere bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, tersanelerde yaşanan ve bir daha yaşanmamasını dilediğimiz üzücü olayları ortak akıl ile çözebilece- ğimize inanıyoruz. Ortak aklın oluşumunda, başta hükümet ol- mak üzere işçi ve işveren kuru- luşlarına da önemli roller düş- mektedir. Yapıcı önerilerle ortak aklı oluşturabiliriz.” Bildiride, atõl balõkçõ barõnakla- rõndan turizme elverişli olanlarõn tespitinin yapõlmasõ, seçilen balõkçõ barõnaklarõnda yapõlacak onarõm ve çevresel düzenlemeler neticesinde yat limanlarõnõn Türk turizm sektö- rüne kazandõrõlmasõ gerektiği kay- dedildi. Bildiride, “Türkiye dünya su ürünleri üretimi içerisinde sa- dece yüzde 0.04’lik paya sahiptir. Balık çiftlikleri konusunda kalıcı tedbirler uygulamaya sokulmalı- dır” denildi. Bildiride, İstanbul ve İz- mir’e aynõ anda en az 10 geminin ya- naşacağõ kruvaziyer limanõ yapõlmasõ veya yapõlmasõna izin verilmesi ge- rektiği de kaydedildi. Hõzlõ bir büyüme yaşanan Tuzla Tersaneler bölgesinde, 101 ölüm meydana geldi. TOBB, Ulaştõrma Bakanlõğõ ve Deniz Ticaret Odalarõ Konseyi toplantõsõnõn ardõndan ölümle sonuçlanan iş kazalarõnõn ancak yapõcõ öneriler ve ortak akõlla çözümlenebileceği belirtildi. PROTOKOL İMZALANACAK Rusya ile gümrük krizi çözülüyor Ekonomi Servisi - Devlet Bakanõ ve Başba- kan Yardõmcõsõ Hayati Yazıcı, Rusya ile tica- rette yaşanan sorunlarõ görüşmek üzere Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkanõ Andrei Belianinov ile İstanbul’da bir araya gel- di. Sorunun büyütüldü- ğünü kaydeden taraflar 1 hafta içinde protokol imzalanacağõnõ belirtti. Rus yetkili, Türk ürünle- rine ayrõmcõlõk yapmasõ yönünde talimat almadõ- ğõnõ da vurguladõ. Yazõcõ, görüşmenin ar- dõndan, Rusya’nõn bavul ticaretine karşõ olmadõğõ- nõ, amaçlarõnõn Türkiye ile ticaretin yasallõk için- de sağlanmasõ olduğunu söyledi. Sorunun abartõl- dõğõnõ belirten Yazõcõ, bu- nun yakõn zamanda çö- zümleneceğini kaydetti. Olayõn, bir sõkõntõ var gibi dile getirildiğinden rahatsõz olduklarõnõ ifade eden Rus yetkili, “So- run büyütüldü. Resmi olarak açıklamak isti- yorum; hükümetimin başkanlarından Türk ürünlerine ayrımcılık konusunda herhangi bir talimat almadım. Bun- dan rahatsızım. Kaçak- çılık konusundaki iş- lemlerin politik oyunla- ra alet edilmesinden ra- hatsız oluyorum” dedi. Mısır fiyatı çiftçiyi memnun etti Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mısı- ra, tüccar ve sanayiciye göre yüksek fiyat ver- mesi, üreticileri ofise yönlendirdi. Adana’da hasat ettiği ürününü ofise satmak isteyen üreticiler, TMO önün- de uzun kuyruklar oluşturdu. Kamyon ve traktörleriyle, Adana- Ceyhan karayolu ya- nındaki TMO’ya ait depoya mısır getiren çiftçiler, ürünlerini ofi- se teslim ediyor. Kali- tesine göre ürünün ki- losunun 40-43 YKr arasında değişen fiyat- lardan satın alındığı ofis deposu önünde çiftçiler uzun kuyruk- lar oluşturuyor. Boeing’de çalõşan teknisyenler ve işçiler, fir- ma ile yapõlan toplusözleşme görüşmelerin- den sonuç alõnamayõnca greve çõktõ. Bo- eing’de çalõşan yaklaşõk 27 bin teknisyen ve işçiyi temsil eden Uluslararasõ Teknisyenler ve Havacõlõk İşçileri Sendikasõ’nõn, çarşam- ba aldõğõ grev kararõnõ 48 saat ertelemesine rağmen, taraflar arasõnda yapõlan görüşme- lerde ilerleme sağlanamadõ. ABD’nin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu olarak kabul edilen “Fede- ral Deposit Insurance Corp” (FDIC), konut sektöründeki kredi krizinden etkilenen Silver State’ye de el koydu. FDIC, Nevada eyaletinin Henderson kentinde bu yõl el koyulan 11’inci banka olan Silver State’in varlõklarõnõn 2 mil- yar dolar ve mevduatõnõn 1,7 milyar dolar olduğunu açõkladõ. Açõklamada, ticari gayrimenkuller ve arsa geliştirme alanõnda faaliyet gösteren bankanõn FDIC’a maliyetinin 450 ila 550 milyon dolar olmasõnõn beklendiği belirtildi. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N Kriz 2010’a kadar sürer Ankara’ya kongre oteli İngiltere’nin en büyük tutsat (mortgage) kredisi sağlayõcõsõ Halifax’a göre, ABD’de başlayõp bütün dünyaya yayõlma eğilimi gösteren kredi krizinin etkileri 2010’a kadar sürecek. Halifax Genel Müdürü Andy Horby, ABD’de ev fiyatlarõnõn yeniden yükselişe geçmesi için 18 aylõk bir süreye ihtiyaç bulunduğunu savundu. İnşaat, turizm ve akaryakõt alanõnda faaliyet gösteren Akar Şirketler Grubu Ankara’da kurduğu Akar International Otel ile kongre ve turizm otelciliğini bir arada yaşatmaya hazõrlanõyor. 6 suit, 1 kral dairesi ve 78 standart odanõn bulunduğu otel anahtar teslim düğün organizasyonlarõyla öne çõkõyor. Vakõfbank’tanbayramkredisi Vakõfbank, bayram dolayõsõyla, tüketicilere, yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranlarõ ve 12 aya varan vadelerle 10 bin YTL’ye kadar kefilsiz kredi kullandõracak. Yapõlan açõklamaya göre 4 bin YTL’ye kadar kredi kullanacaklara 11 ay vadeye kadar yüzde 0.89, 4 bin-7 bin 500 YTL arasõnda kredi kullanacaklara 12 ay vadeye kadar yüzde 1.19 ve 7 bin 500-10 bin YTL arasõndaki kredilere de yine 12 ay vadeye kadar yüzde 1.29 oranõnda faiz uygulanacak. TOBB Tuzla tersanelerindeki ölümleri kalifiye eleman sõkõntõsõna bağladõ Boeing’de grev başladõ Bir bankaya daha el koyuldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog