Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B BAŞSAĞLIĞI Kemalist Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda birlikte uğraş verdiğimiz, değerli yol arkadaşımız ADD önceki Genel Başkanı Sayın ERTUĞRUL KAZANCI’nın büyük acısını paylaşır, kendisine ve ailesine başsağlığı dileriz Ahmet DUMAN ADD Adana Şube Başkanı VEFAT VE TEŞEKKÜR Biricik eşim ve sevgili babamız Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÖZERLER’i 25.08.2008 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hastanede bulunduğu süre içinde yardımlarını esirgemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi değerli yöneticilerine, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin değerli yöneticilerine, üstün çaba gösteren doktorlarına ve emeği geçen sağlık personeline, bizi yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen ve acımızı paylaşan İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediye Başkanlarına, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü çalışma arkadaşlarına, tüm akraba ve dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Eşi: Dr. Gülpınar Özerler Çocukları: Gonca ve Kerem Özerler Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERGÜL DURSUN Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. EREN UMUT TANİŞAN “Şekerim”iz İskender Özturanlı’yı rahatsızlığı süresince evinde ve hastanede yalnız bırakmayan dostlarımıza; Cenaze törenine çelenk gönderen, T.E.V’e katkıda bulunan C.H.P. Genel Başkanı Deniz Baykal’a, İ.B.B. Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, C.H.P. İzmir İl Başkanı Kemal Karataş’a, T.B.B. Başkanı Av. Özdemir Özok’a, İstanbul Barosu Başkanlığı’na, İzmir Barosu Başkanlığı’na, İ.B.B. Genel Sekreteri Ersu Hızır’a, Biz Kaç Kişiyiz Gn. Bşk. Utku Gümrükçü’ye, Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği’ne, İlerici Avukatlar Grubu’na, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri’ne, Yekta Güngör Özden’e, Av. Atila Sav’a, Toplumsal Çözüm Yayınları’na, Av. Erdoğan Özer’e, Av. Güler Atabay’a, Av. Güneş Atabay’a, Yıldız Künutku’ya, Haluk Künutku’ya, Av. Fikret İlkiz’e, Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi’ne, Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi’ne, Av. Aytül Üstündağ’a, Av. Muhittin Üstündağ’a, Dr. Ziya Çakar’a, Boratav Ailesi’ne, Ramazan Süha Tanrıöver’e, Süleyman Tanrıöver’e, Av. Zühre-Mehmet-Sinan Sürücü’ye, Müjgan Gago’ya, Hüseyin Pulat Gago’ya, Orhan Erenler’e, Zeynep Arın’a, Av. Leman Öztürker’e, Av. Erdoğan Öztürker’e, Sevim Acar’a, Bahattin Acar’a, Av. Sibel Ünlü Hasdemir’e, Sena Oran’a, Taşkın Oran’a, İbrahim Bahçıvancılar’a, Nuran-Rodney Simes’e, Urla Özgürkent Sitesi Sakinleri’ne, Ilıca Apartmanı Sakinleri’ne, Hakan Kazım Taşkıran’a, Dernek Arkadaşları’na, Necla Hamzaçebi’ye, Akif Hamzaçebi’ye, İzenerji A.Ş.’ye; Telgraf ve telefonla taziyelerini ileten, cenaze töre- nine katılan dostlarımıza; katılamayan dostlarımıza; herkese teşek- kürlerimizi sunarız. Tülin Özturanlı– Murat Özturanlı– Mustafa Özturanlı TEŞEKKÜR Terör davasında İstanbul ilişkisi Dış Haberler Servisi - Almanya’da geçen yõl tutuklanan 3 dinci terör zanlõsõnõn, yakalanmadan kõsa süre önce İstanbul’da 26 adet bomba ateşleme fitili temin etmeye çalõştõklarõ öne sürüldü. Almanya’nõn önde gelen dergilerinden Der Spiegel, aralarõnda Adem Yõlmaz adlõ bir Türk’ün de bulunduğu 3 terör zanlõsõnõn, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatõ (CIA) ve Türk gizli servisi tarafõndan izlendiklerini yazdõ. Haberde, fitilleri temin edenlerden birinin gizli servisler için bilgi topladõğõ belirtildi. Focus dergisi de grubun elebaşõsõ Fritz Gelowicz’in, devletten her ay 650 Avro konut ve işsizlik parasõ aldõğõnõ yazdõ. Terör zanlõlarõ hakkõnda dava açan Federal Başsavcõlõk, bu kişilerin birçok kentte bombalõ saldõrõlar planladõklarõnõ belirtmişti. Ahmedinejad Çin’de Dış Haberler Servisi - Pekin’e gelen İran Devlet Başkanõ Mahmud Ahmedinejad, Çin Devlet Başkanõ Hu Cintao ile görüştü. Ahmedinejad, görüşmeden önce yaptõğõ konuşmada, Çin ile İran’õn birçok alanda işbirliği olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkõna sahip 5 daimi üyesinden biri olan Çin, nükleer programõ uluslararasõ gündemde olan İran ile iyi ilişkilere sahip. BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - ABD 6. Filosu’nun amiral ge- misi Mouth Whitney’in Boğazlar’dan geçerek Gürcistan’õn Poti Lima- nõ’na demirlemesi, Mos- kova yönetiminde ra- hatsõzlõk yarattõ. Rusya Dõşişleri Bakan- lõğõ Sözcüsü Andrey Nes- terenko, “İnsani yardım taşımaya uygun olma- yan bu boyuttaki bir ge- minin Karadeniz’deki varlığının Montrö ile çe- lişip çelişmediği sorusu gündeme geliyor. Eğer bir aykırılık varsa BM ve diğer uluslararası kuru- luşlarda konunun he- men ele alınması gereki- yor” sözleri soru işaretle- rine neden oldu. Çünkü, Montrö Boğazlar Sözleş- mesi’nin 24. maddesi sa- vaş gemilerinin Boğaz- lar’dan geçişine ilişkin her hükmün yürütülmesinden Türk hükümetini yüküm- lü tutuyor. Bu yükümlü- lük, Boğazlar’dan geçe- cek her deniz kuvvetiyle ilgili bilgileri sözleşmeye taraf ülkelerin Anka- ra’daki temsilciliklerine iletilmesini de kapsõyor. Türkiye Mount Whit- ney için yapõlmõş bildiri- mi de Rusya’nõn Ankara Büyükelçiliği’ne iletti. Ancak, büyükelçilik bir itirazda bulunmadõ. Mount Whitney geçen yõl 28 Eylül’de Türk Bo- ğazlarõ’ndan Karadeniz’e çõkõp tatbikata katõldõğõn- da herhangi bir sorun ya- şanmamõştõ. Amerikalõ bakan, Kaddafi ile ABD’nin 1986’da vurduğu binada görüşeceğini son anda öğrendi Rice’a mekân sürpriziDış Haberler Servisi - Libya lide- ri Albay Muammer Kaddafi, 55 yõl aradan sonra ülkesini ziyaret eden ilk Amerikan Dõşişleri Bakanõ’nõ, ABD’nin 1986 yõlõnda vurduğu Bab el Aziziye konutunda ağõrladõ. ABD Dõşişleri Bakanõ Condole- ezza Rice’õn, Washington’õn 30 yõ- lõ aşkõn süredir düşman olarak gör- düğü Libya’ya tarihi ziyareti büyük bir gizlilikle gerçekleşti. Porte- kiz’den Libya’nõn başkenti Trablus’a geçen Rice’õn Kaddafi tarafõndan ne- rede kabul edileceği son ana kadar belirsizdi. Corinthia Bab Africa Oteli’nde iftar saatini bekleyen ABD’li bakan, görüşme için seçilen Bab el Aziziye konutuna geçti. Söz konusu bina, Libya’yõ bir te- rör saldõrõsõndan sorumlu tutan ABD tarafõndan 1986 yõlõnda bombalan- mõş, bombardõmanlarda 41 kişi ha- yatõnõ kaybetmişti. Rice’õn ilk resmi görüşmesini yap- tõğõ Libya Dõşişleri Bakanõ Muham- med Abdülrahman Şalgam, petrol ti- careti ve ABD’de okuyan Libyalõ öğ- rencilerin durumu gibi konularõ ele al- dõklarõnõ söyledi. Kuzey Afrika tarzı giyim Üzerinde Afrika haritasõnõ andõran bir broş olan, beyaz bir kõyafet ile süs- lü bir kuşak giyen Kaddafi, el sõkõşmak yerine elini göğsüne götürerek se- lamladõğõ ABD’li konuğuna, yolcu- luğunun nasõl geçtiğini ve Ameri- ka’daki kasõrgalarõ sordu. Rice’õn kõ- sa cevaplarõnõn ardõndan görüşme ba- sõna kapatõldõ. Görüşmenin ardõndan Şalgam ile or- tak basõn toplantõsõ düzenleyen Rice, 1979’dan beri kesik olan diplomatik ilişkilerini, Trablus yönetiminin “kit- le imha silahları ve terorizm faali- yetlerini sona erdirmesi” nedeniyle 2004’ten itibaren yeniden kurduklarõ Libya ile “iyi bir başlangıç yapma ni- yetinde olduklarını” söyledi. Ya- kõnda Trablus’ta bir Amerikan bü- yükelçisinin göreve başlamasõnõ um- duğunu belirten Rice, görüşmelerde Libya’daki insan haklarõ konusunun da “nazikçe” gündeme geldiğini kaydetti. Libya Dõşişleri Bakanõ Şalgam ise, “Sayın Rice’ın ziyareti Libya’nın, ABD’nin ve dünyanın değiştiğinin bir kanıtıdır. İki ülke arasında şimdi diyalog, anlayış ve ittifak var” dedi. ABD Dõşişleri Bakanõ Rice, Mag- rib gezisinin ikinci durağõ olan Tu- nus’a geçerek, Devlet Başkanõ Zey- nel Abidin bin Ali ile görüştü. Rice, “Tunus’un iç işlerini ve reformla- rın hızını” ele aldõklarõnõ söyledi. Libya lideri Kaddafi, Afrika yerlisi kabilelerinin giysilerinden esinlenen kõyafetiyle karşõladõğõ Rice’a nazikçe davrandõ, ancak elini sõkmadõ. (AFP) Rusya’nın Montrö çelişkisi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Kafkasya’da yaşanan Rus - Gürcü sa- vaşõ sonrasõ Washington yönetimi, Ankara’nõn böl- gesel politikalarõ hakkõnda nabõz tuttu. ABD Dõşişle- ri Bakanlõğõ’nõn siyasi iş- lerden sorumlu Müsteşarõ William Burns’ü gönde- ren Washington yönetimi, “ortak çıkarların ko- runması” isteğini belirtti. ABD’nin Ankara Bü- yükelçiliği’nden yapõlan açõklamaya göre, Burns İstanbul’da Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan ile, Ankara’da ise Cumhur- başkanõ Abdullah Gül ve Dõşişleri Bakanlõğõ Müs- teşarõ Büyükelçi Ertuğ- rul Apakan ile görüştü. Burns’ün, “ABD’nin müttefiki Türkiye ile güç- lü ortaklığını yeniden te- yit ettiği” bildirildi. Ame- rikalõ yetkilinin, iki yõl ön- ce imzalanan Stratejik Viz- yon ve Yapõsal Diyalog Anlaşmasõ’yla ilgili konu- larõ görüştüğü kaydedildi. KARADENİZ’DEKİ ABD GEMİLERİ Suikast ile öldürülen eski başbakan Benazir Butto’nun eşi Zerdari’nin parlamento ve eyalet meclislerinde yapılan seçimi kazanarak Devlet Başkanı olması, Pakistan Halk Partisi taraftarlarını sevindirdi. (Fotoğraf: AP) İSLAMABAD (AA) - Pakistan’da suikaste kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’nun kocasõ Asıf Ali Zerdari, devlet başkanõ seçildi. Seçim Komisyonu Başkanõ, Zerdari’nin parlamento ve eyalet meclisleri üyeleri tarafõndan devlet başkanõ seçildiğini duyurdu. Zerdari’yi aday gösteren iktidardaki Pakistan Halk Partisi’nin parlamento ve eyalet meclislerinde toplam 375, eski Başbakan Navaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği- Navaz Partisi’nin ise 274 oy desteği bulunuyor. Müşerref, 18 Ağustos’ta istifa etmiş, yeni cumhurbaşkanõ seçilinceye kadar Pakistan Senatosu Başkanõ bu görevi vekaleten üstlenmişti. Pakistan’õn ilk kadõn başbakanõ olan eşi Benazir Butto 27 Aralõk’ta suikasta kurban gittikten sonra siyasi arenada çõkõş yapan Zerdari (53), Sindh eyaletinde toprak sahibi bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1987 yõlõnda evlendiği eşinin 1990’lardaki ikinci kabinesinde bakanlõk yapan Zerdari, 1999’a kadar senatördü. Yolsuzlukla suçlanan ve “Bay yüzde 10” adõ takõlan Zerdari, yolsuzluk ve cinayet suçlamasõndan 11 yõl hapis yattõ. Hakkõndaki iddialarõ reddeden Zerdari, 2004 yõlõnda kefaletle serbest bõrakõldõ. Müşerref, geçen yõl Butto, Zerdari ve diğer Pakistan Halk Partisi liderlerinin ülkeye dönmesi için af çõkarmõştõ. Zerdari’nin, Butto’dan ikisi kõz, biri erkek üç çocuğu bulunuyor. BURNS’ÜN TEMASLARI ABD Ankara’da nabız tuttu PAKİSTAN DEVLET BAŞKANLIĞI ‘Bay Yüzde 10’ seçildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog