Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Halk müziği sanatçõsõ Mu- harrem Temiz, çalõşmalarõnõ Alevi-Bektaşi inancõnõn mü- zik kültürünü geleceğe taşõ- mayõ hedefleyerek sürdürüyor. Arguvan ve çevresinden derle- meleriyle tanõnan Temiz, yeni çõkan “Kisb-i Kâr” albümün- de de Arguvan ve çevresinin inanç kaynaklõ kültür mi- rasõndan örnekler veriyor. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 18. Sayfada Rusyaağõzdeğiştirdi Rusya Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü, ABD 6. Filosu’nun amiral gemisi Mouth Whit- ney’nin Boğazlar’dan geçerek Gürcis- tan’õn Poti Limanõ’na demirlemesine tepki gösterirken, bunun Montrö’nün çiğnenmesi anlamõna gelebileceğini söy- ledi. Oysa Türkiye, geçişi Rusya’ya bil- dirmiş, itiraz gelmemişti. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 11. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30286 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 EYLÜL 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ‘Siyasi Espriler Artık Çok Tehlikeli...’ Başlık, Nejat Uygur’un oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur’a ait... Hafta Sonu dergisi onlarla röportaj yapmış. Hürri- yet’in Kelebek eki de oradan alıntı yapıp röportajı özet- lemiş. Muhabir Fırat Tur soruyor: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yok Birbirinden Farkı İktidar partisi AKP’nin bakanı, AKP’nin ikinci adamı, şimdi Cumhurbaşkanı; Sivas’ta çıkmış halkın önüne “birlik ve beraberlikle” mutlu yarınlardan söz ediyor. RTE ile el ele vererek Türkiye’yi; laikler-laiklik karşıtları, türbanlılar-türbana karşı olanlar, bizden olan- larla olmayanlar, Sünniler Aleviler diye bölünmelere neden olduklarını bilmezmiş gibi birlik ve beraberli- ğin bozulmamasını istiyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Adli tõp raporu 1 yõldõr alõnamadõ Okey davası yerinde sayıyor Nijeryalı sõğõnmacõ Festus Okey’in, gözaltõna alõn- dõğõ Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde 20 Ağustos 2007’de polis kurşunuyla vurulmasõnõn üzerinden bir yõl geçmesine karşõn, Okey’in “ölümüne neden olduğu” öne sürülen polis memuru Cengiz Yõldõz’õn yargõlandõğõ davada delil- ler karartõldõğõ için, adli tõp raporu alõnmõyor. Mahkeme, sanõğa iade ettiği, suç delili olan si- lahõ, bir yõl sonra adli emanete almaya karar verdi. HİLAL KÖSE’nin haberi 3. Sayfada Kaddafi sürprizi Rice ABD’nin vurduğu binada Libya lideri Albay Mu- ammer Kaddafi, 55 yõl ara- dan sonra ülkesini ilk zi- yaret eden ABD Dõşişleri Bakanõ Condoleezza Rice’õ ABD’nin 1986’da vurdu- ğu Bab el Aziziye konu- tunda ağõrladõ. Rice Kad- dafi ile bu binada görüşe- ceğini son anda öğrendi. Üzerinde Afrika haritasõnõ andõran bir broş olan, be- yaz bir kõyafet ile süslü bir kuşak giyen Kaddafi, el sõ- kõşmak yerine elini göğ- süne götürerek selamladõ- ğõ ABD’li konuğuna, Amerika’daki kasõrgalarõ sordu. 11. Sayfada Gümrük krizi Moskova yumuşadı Rusya Federasyonu Fe- deral Gümrük Servisi Baş- kanõ Andrei Belianinov, Rusya ile ticarette yaşanan sorunlarõ görüşmek üzere İstanbul’da bir araya gel- diği Devlet Bakanõ Haya- ti Yazõcõ’ya Türk ürünle- rine ayrõmcõlõk yapmasõ yönünde talimat almadõ- ğõnõ söyledi. Belianinov, “Kaçakçõlõk konusundaki işlemlerin politik oyunla- ra alet edilmesinden ra- hatsõz oluyorum” dedi. Ta- raflar 1 hafta içinde pro- tokol imzalanacağõnõ bil- dirdi. 13. Sayfada Güvenpark’taki eyleme katılanlar “Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın”, “İnancıma, Kültürüme, Öğretime Karışma” yazılı dövizler taşıyıp sloganlar attı. (AA) Zorunlu din dersine karşõ eylem ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Pir Sultan Ab- dal Kültür Derneği (PSAKD) ve Alevi Bektaşi Fe- derasyonu (ABF) üyesi bir grup, zorunlu din ders- lerinin kaldõrõlmasõ için Güvenpark’ta oturma eyle- mi yaptõ. PSAKD Başkanõ Fevzi Gümüş, zorunlu din dersinin içeriği ve uygulama biçiminin insan haklarõ ihlali olduğunu söyleyerek “Zorunlu din dersi Alevi çocukları için zorunlu işkencedir” dedi. ABF Başkanõ Ali Balkız da “Bu dersin müfredatı ye- niden yazılmalıdır. Pozitif, akılcı, tarafsız, çağdaş ve bilimsel olmalıdır. Alevilikle ilgili bölüm Alevi kurumlarının belirlediği eğitimcilerce yazılmalı ve her halükârda seçmeli olmalıdır” dedi. Bu yõl da binlerce balõk öldü Uluabat’ta çevre katliamõ Dünyanın yaşayan 17 gölü arasõnda bulunan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamõnda korunmasõ ge- reken Uluabat Gölü’nü besleyen derelerde her yõl yaşanan balõk katliamõ bu yõl yine gerçekleşti. Binlerce balõk ölüsü Uluabat Gölü kõyõlarõna vur- du. Gölü besleyen ve gölden Marmara’ya boşalan derelerin bir bölümünde koruma bandõ olmasõ- na karşõn Mustafakemalpaşa ilçesindeki fabri- kalar atõklarõnõ buraya boşaltõyor. Arka Sayfada Aldırmazlık yakalattıDeniz Feneri Derneği’nin yöneticileri Commerz- bank’tan 3 milyon 353 bin Avro nakit para çekince ban- ka, bunun çekiliş nedenini sordu. Dernekten yanõt gel- meyince banka polise durumu “kara para yõkama” kuş- kusu olarak iletti. Bunun üzerine savcõlõk devreye girerken, banka da derneğin hesabõnõ kara para kuşkusuyla kapat- tõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 9. Sayfada CHP’nin, hakkõnda belge açõklayarak istifasõnõ iste- diği RTÜK Başkanõ Akman’õn ismi iddianamede 34 kez geçiyor. Akman’õn isminin “şirket yönetimlerinde, sermaye arttõrõmlarõnda, sanõk ifadelerinde ve savcõlõğõn tespitle- rinde” geçtiği iddianamede sanõk Firdevsi Ermiş’in Ak- man’dan “satranç tahtasõnda piyon” diye söz ettiği belir- tiliyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 9. Sayfada Hedef Aydõn Doğan Başbakan Erdoğan, Deniz Feneri Derneği davasõnda para aldõğõ yönündeki iddialara karşõ Aydõn Doğan ve medya grubunu suç- ladõ. Doğan grubunun kendisine “iftira” attõğõnõ söyleyen Er- doğan, “Sen göstereceksin, Başbakan hedef gösterdiğinde ol- mayacak, bal gibi olur” dedi. Erdoğan “Bunlarõn nedeni Hil- ton’dur. İstediği plan tadilatlarõnõ bana ve belediye başkanlarõma yaptõramadõğõ için bunlarõ yapmaktadõr” dedi. 5. Sayfada Sarkisyan’a davet POTİ’DEKİ ABD GEMİLERİ Tiflis’ingözüNATO’da Rusya ile yaşananlardan sonra ülkesinin Batõlõ kurumlarla hõzla bütünleşeceğini söy- leyen Gürcistan’õn Ankara Büyükelçisi Mgaloblişvili, “Tabii ki Gürcistan NATO üyesi olacak. (...) Son gelişmelerden son- ra Gürcistan’õn NATO üyeliği daha da hõz kazanacak” diye konuştu. Büyükelçi, Rus- ya’yõ etnik temizlikle suçladõ. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada HIZLI ÜYELİK BEKLİYOR Ermenistan-Türkiye maçõ için Erivan’a res- mi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanõ Gül, Cumhurbaşkanlõğõ Sarayõ’nõn girişinde Er- menistan Cumhurbaşkanõ tarafõndan karşõlan- dõ. Gül ve Sarkisyan’õn 1 saat süren görüşme- sine Bakan Babacan da katõldõ. Gül, Saray önünde bir grup tarafõndan protesto edildi. Cumhurbaşkanı Gül, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasõndaki sorunlarõn giderilmesinde iklim oluşturulmasõ için irade ortaya koyduk- larõnõ belirtti. Sarkisyan da “ortak irade” vur- gusu yaparak “Bu sorunlarõ biz çözeceğiz ve ge- lecek nesillere bõrakmayacağõz” diye konuştu. ARİF KIZILYALIN’ın haberi 8. Sayfada Tatil Kitabı’na ‘ilk film’ ödülü 32. Montreal Dünya Film Festivali’nde Seyfi Teoman’õn “Tatil Kitabõ” filmi, ilk filmlere verilen Zenith ödüllerinin Bronz olanõna değer görüldü. Özcan Alper’in “Sonbahar”, Derviş Zaim’in “Nokta” ve Mehmet Güreli’nin “Gölge” adlõ filmleri de Odak Dünya Sinemasõ bölümünde iz- leyiciyle buluştu. GÖNÜL DÖNMEZ- COLIN’in haberi 14. Sayfada SİİRT’TE 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT 6. Sayfada PAKİSTAN’DA BUTTO’NUN KOCASI DEVLET BAŞKANI 11. Sayfada 2010 Dünya Kupası Ele- meleri’nde Ermenistan’la Erivan’da karşı karşıya ge- len ulusal takım rakibini 2-0 yendi. Ulusalların golleri Tuncay ve Semih’ten geldi. Maç genelde dostluk hava- sı içinde geçti. Ancak bir grup Ermeni yandaş, tri- bünlerde açtıkları pan- kartlarla 1915 yılındaki olaylara ait iddialara yer verdi. Ayrıca statta ulusal marşımız okunurken de ıs- lıklamalar oldu. Spor’da Kara para ihbarı ‘Satrançta piyon’ Ermenistan lideri, Gül’ün İstanbul’daki rövanş maçõ daveti için ‘İyi başlangõç’ dedi Arguvan kültürünün peşinden koşuyor Muharrem Temiz’in Kisb-i Kâr’õ Deniz Feneri, yüklü miktarda para çekilmesinin nedenini bankaya açõklamayõnca ihbar edildi. ‘Kurye’likle suçlanan Akman’õn adõ iddianamede tam 34 kez geçiyor Aleviler Ankara’da buluştuERDOĞAN’DAN AĞIR SUÇLAMA AYDIN DOĞAN’DAN SERT YANIT 8. Sayfada Ulusallar iyi başladı Fotoğraf:AA Ermenistan’õ2-0yendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog