Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30285 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 EYLÜL 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gül’ün TBMM’siz Erivan Ziyareti... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugünkü Erme- nistan gezisi pek çok alanda “ilk”e sahne olacak. Öy- le anlaşılıyor ki; maç bitecek ama, sonuçları sürekli tartışılacak... İçimizden başlayalım... Cumhurbaşkanlarının gezilerine geleneksel olarak Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Öyle Değil, Böyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, tutuklu iki emekli orgeneral Şener Eruygur ile Hur- şit Tolon’a geçmiş olsun dileklerini iletmek için bir kor- generali görevlendirmesine kafayı takarlar. “Uzun süre hizmet veren iki emekli komutana TSK adına yapılan” ziyarete olmadık anlamlar verirler. Oysa; Orgeneral Başbuğ, emekli Genelkurmay Başkanı Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Alman savcõlar tarafõndan hazõrlanan iddianamede Deniz Feneri’nin bağlantõlarõ ortaya saçõldõ İddianamede, tutuklu sanõk Firdevsi Ermiş’in Alman savcõlara Deniz Feneri e.V’nin gayri resmi muhasebesinin kayõtlarõnõ teslim etti- ği bilgisine yer verilerek, “Gayri resmi muhasebenin kayõtlarõ, Almanya Deniz Feneri’nin bilgisayarõnda yok. 2005 son- larõndan bu yana Türkiye’de Kanal 7’de bulunan bir ser- ver’da kaydedilmiş ve ancak online yoluyla ulaşõlabili- yormuş” deniliyor. Alman savcõlar iddianamede bu durumla ilgili “Böylece dernekte yapõlacak bir polis kontrolünde bir şey bulmak mümkün değildi” tespitine yer verdi. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 7. Sayfada CHP Grup Başkanvekili Anadol, Deniz Feneri dava- sõyla ilgili gelişmeler hak- kõndaki soru önergesini dün TBMM Başkanlõğõ’na sundu. İd- dianamede “Soruşturmalara defalarca siyasi etki yapõlmaya, bilhassa Türk hükümeti tarafõndan devam etmekte olan tu- tukluluğa mani olunmaya çalõşõlmaktadõr” denildiğine dik- kat çeken Anadol, Erdoğan’a “Alman savcõnõn soruşturmaya etki yaptõğõ ve tutuklularõn serbest bõrakõlmasõna yönelik gi- rişimde bulunduğunu iddia ettiği bakanlar kimdir? Bu ba- kanlar bilginiz dahilinde mi Almanya’daki müdahale- de bulunmuşlardõr” diye sordu 6. Sayfada Almanya’da hakkõnda yol- suzluk iddiasõyla 3 yöneti- cisinin tutuklandõğõ Deniz Feneri e.V davasõ ve Türkiye ile ilişkileri dinci basõnda yi- ne yer almadõ. Yeni Şafak, Anadolu’da Vakit ve Milli Ga- zete, derneğin genel başkanõ Engin Yõlmaz’õn önceki gün Ankara’da verdiği iftar yemeğinde yaptõğõ açõklamalara yer verirken, Zaman, Bugün ve Sabah gazeteleri yolsuzluk id- dialarõna yer vermeyerek haberi görmezden geldi. Doğan Grubu’ndan Hürriyet ve Milliyet gazeteleri ise özel ha- berleriyle yine davayla ilgili gelişmeleri manşetlerine taşõdõ. 7. Sayfada ONLİNE BAĞLANTI ANKARA’DAN BASKI AKP MEDYASI ‘İddianamede Başbakan da var’“41 milyon 634 bin Avro toplandõ. Hangi insani amaca git- ti bunlar? Anlaşõlõyor ki, Türkiye’de televizyon kurulmuş, bel- li bir siyasi kadronun ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için gitmiş. İd- dianame elimde” diyen Baykal, Deniz Feneri davasõyla ilgili olarak, “Bu uyduruk değil, ciddi bir iddianame. Başbakan’õn da adõ geçiyor. İddianamede adõn geçiyor, parayõ aldõn mõ al- madõn mõ? Hükümet niye telaş içinde?” diye sordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkõndaki dokunulmazlõk dosyalarõna dikkat çeken CHP lideri Baykal, “Bu suçlama- larla nitelendirilmiş insan gelse, kõzõnõzõ istese verir misiniz? Kõzõnõzõ vermeyeceğiniz insana Türkiye’de iktidarõ niçin ve- riyorsunuz?” yorumunu yaptõ. 6. Sayfada İLİŞKİLER AĞI Feribot bile aldılar İddianamede, Bakan Yõldõrõm’õn çocuklarõ- nõn gemi alõmõ sõrasõnda borç veren, Ankara feribotunu devletten ihalesiz kiralayan San- tour’un Genel Müdürü Mehmet Koç’un da adõ yer aldõ. Feribot alõmõ ayrõntõlõ anlatõldõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada İP’DEN ÖNEMLİ İDDİA İP Genel Başkan Vekili Gültekin, suç örgü- tünün Avrupa’da 41 milyon Avro’yu aşkõn pa- ra topladõğõna vurgu yaparak, bu paranõn 11 milyon Avro’sunun Kanal 7, Yeni Şafak gi- bi AKP yanlõsõ medya kuruluşlarõna aktarõl- dõğõnõn belirlendiğini söyledi. 7. Sayfada Ermenistan gezisi için 30 vekilin yanõ sõra işadamlarõ ve sivil toplum örgütleri de başvurmuş Milletvekillerini istemedi Genelkurmay Başkanõ Başbuğ ‘Topyekün mücadele’ Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ, PKK’nin artõk kõrõl- ma noktasõna doğru kaydõğõnõ vur- guladõ. Diyarbakõr’dan Van’a geçen Başbuğ, terörle mücadelenin tüm kurum ve kuruluşlarla topyekûn sürdürülmesi gerektiğini ifade ett- ti. “Terör örgütü kõrõlma noktasõna doğru kayõyor” diyen Başbuğ, “Te- rör örgütüne daha ağõr darbeyi vur- mak için elbirliğiyle, koordineli, iş- birliğiyle omuz omuza bu müca- deleyi daha da artan bir yoğunluk- ta götürmeliyiz” dedi. 5. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül’ün Ermenistan gezisine milletvekili katõlmamasõ yönündeki grup kararõnõn alõnmasõnda Köşk’ün etkili olduğu öğrenildi. Gezi için Futbol Federasyonu’na 30 AKP’li milletvekilinin yanõ sõra işadamlarõ ve sivil toplum örgütleri de başvurdu. Ancak Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, gezinin “gövde gös- terisine dönüşmemesi” için bu istekleri kabul etmedi. Bunun üzerine AKP MYK’de Gül’ün Ermenistan gezisi tartõşõldõ. Değerlen- dirmeler sonucunda milletvekillerinin maça gitmemesi konusunda karar alõn- dõ. Kararõn alõnmasõnda Gül’ün tavrõnõn yanõ sõra, AKP’nin olasõ bir protesto karşõsõnda Türkiye’de yükselecek tepkiyi üstüne almak istememesi etkili oldu. CHAVEZ Gürcistan ABD’nin parçasõ Rice Libya’ya gitti Chavez, Gürcistan hükümetini “ABD İmparatorluğu”nun parçasõ olmakla suç- ladõ. Chavez, “Was- hington, Gürcistan hükümetini Vene- züella’nõn müttefiki olan Rusya’yõ ka- ralamak için kul- l a n m a k t a d õ r ” dedi. 10. Sayfada Kaddafi yöneti- mindeki Libya ile ABD’nin arasõnda buzlarõn erimesi, Amerikan Dõşişleri Bakanõ Rice’õn zi- yaretiyle tescillen- di. Condoleezza Ri- ce 55 yõldõr Lib- ya’yõ ziyaret eden ilk ABD’li bakan oldu. 11. Sayfada ESKİ DÜŞMAN FIRAT KOZOK ANKARA -AKP’nin Cumhurbaşkanõ Gül’ün ge- zisiyle ilgili çelişkili tutu- munun altõndan ilginç ay- rõntõlar çõktõ. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Baş- bakan Recep Tayyip Er- doğan’õn 30 Ağustos re- sepsiyonunda Gül’ün Tür- kiye-Ermenistan futbol ma- çõnõ izlemek üzere Dõşişle- ri Bakanõ Ali Babacan ile birlikte Ermenistan’a gide- ceğini açõklamasõnõn ardõn- dan geziye katõlmak isteyen milletvekilleri de harekete geçti. AKP’li 30 milletvekili Futbol Federasyonu’na baş- vurarak Abdullah Gül ile birlikte geziye katõlmak is- tediklerini bildirdi. Seçimlerde hilenin belgesi Okkõr için müfettiş raporu ‘Doktorlar incelensin’ Adalet Bakanlõğõ, Kuddusi Okkõr’õn ölü- müne ilişkin yaptõğõ incelemede, savcõlar ve İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi Baş- kanõ hakkõnda soruşturma yapõlmasõna gerek olmadõğõnõ bildirdi. Bakanlõk, Ok- kõr’õn yatõrõldõğõ hastanelerin yönetimleri ve doktorlar hakkõnda ihmal incelemesi ya- põlabileceğini belirtti. 8. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 3’te Para AKP medyasına CHP’ye ait çok sayıda resmi mühürlü oy pusulası Ataşehir’de Em- lak Konut’a ait boş bir arazide ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yar- dımcısı ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, “son seçimler- de kullanılan yüzde 46’lık oy oranının ne kadar sahte ve yalan ol- duğunun bir kez daha ortaya çıktığını” belirtti. 8. Sayfada BAŞKENTTE İÇKİ DENETİMİ İÇİN ÖZEL TİM 19. Sayfada AKP’NİN SU KISKACI 4. Sayfada MuhasebeKanal7’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog