Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30284 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 EYLÜL 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Komşu Komşunun Gül’üne Muhtaç! Cumhurbaşkanı Gül, uzun süre önce gitme kara- rı aldığı Erivan’a gideceğini önceki akşam açıkladı. Ziyaret doğal olarak, Türkiye-Ermenistan maçının önü- ne geçti. Bakalım sonuç ne olacak... Ermenistan bizim doğu komşularımızdan biri. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kıbrıs’ta Ödün Vermeye Hazırlık RTE, Türkiye’nin ulusal ve stratejik yararlarına ay- kırı olacağını hesaba katmadan Kıbrıs’ta çözüm- süzlüğe çözüm arıyor. Rauf Denktaş, Türkiye’nin ulusal yararlarına bağ- lı kaldığı, Kıbrıs Türklerinin Rum egemenliği altında azınlık konumunda yaşamasına karşı çıktığı için AKP hükümetinin desteğini kazanamadı. RTE, kafasına uygun, Rumlarla birlikte, Rumların yö- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Deniz Feneri’nin kabul etmemesine karşõn Almanya’daki dernekle ilişkisi ortada Bağlantı açık Orly katliamõ sanõğõnõn Gül ile birlikte aynõ tribünde maç izleyeceği öne sürüldü Gül’ün tartõşmalõ gezisi İTİRAFÇI HEDEF OLABİLİR Sanõk Ermiş korunmalõ Almanya’dan şifreyle girdiği ve kopyaladõğõ “gayri resmi muhasebe belleğini” sorgusunda güvenlik güçlerine teslim ederek kara para tra- fiğinin açõğa çõkmasõnõ sağlayan itirafçõ sanõk Firdevsi Ermiş’in, mah- kemeyle işbirliği içinde çok sayõda bağlantõnõn ortaya çõkmasõnõ sağ- lamasõ, birçok hukukçuya göre tahliye edilmesini sağlayacak. Ermiş ser- best bõrakõlõrsa, çõkarlarõ önemli ölçüde zedelenen bir çevrenin de he- defi durumuna gelecek. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada Almanya’daki Deniz Feneri vurgunu patlak verince Türkiye’deki Deniz Fe- neri “Organik bağõmõz yok” açõklama- sõna sõğõndõ. Ancak ilişkiler zinciri ‘organik bağ daha nasõl olacak’ so- rusunu gündeme getiriyor. Örneğin Türkiye’deki Deniz Feneri Kanal 7’de hazõrlanan bir programõn ardõndan doğmuştu. Ne büyük tesadüftür ki Almanya’daki Deniz Feneri Derneği de bu kanalõn Almanya’da ya- yõn yapan kuruluşu Kanal 7 INT’le aynõ binayõ paylaşõyor. AYNI BİNA Cumhurbaşkanı Abdul- lah Gül yarõn Ermenistan Cumhurbaşkanõ Serj Sar- kisyan’õn davetlisi olarak Türkiye-Ermenistan Dün- ya Kupasõ Grup Eleme karşõlaşmasõnõ izlemek üzere Erivan’a gidecek. İlk kez en üst düzeyde gerçekleştirilecek 5 saatlik ziyarette Gül’ün güvenli- ğini 10 dakika önce hava- lanarak Erivan’a gidecek olan 30 kişilik cumhur- başkanlõğõ koruma ekibi sağlayacak. 5. Sayfada Ermeni terör örgütü ASALA’nõn 1983 yõlõnda Paris yakõnlarõndaki Orly Havaalanõ’nda düzenledi- ği bombalõ saldõrõ sonu- cunda 8 kişinin ölümüne sebep olan Ermeni terörist Varujan Garbisyan’õn da maçõ Cumhurbaşkanõ Gül ile aynõ protokol tribü- nünden izleyeceği öne sü- rüldü. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanlõğõ Köşkü ve Dõşişleri Bakanlõğõ kay- naklarõ haberi yalanladõ. 5. Sayfada Kesin güzergâh yok Ulaştõrma Bakanõ Binali Yõldõrõm, İstanbul Boğazõ’na yapõlmasõ planlanan üçüncü köprünün iki güzergâhõndan birini Erdoğan’õn seçeceğini bildirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulaştõrma Bakanõ Binali Yıldırım, İs- tanbul Boğazõ’na yapõlmasõ planlanan üçüncü köprüde “demiryolunun dü- şünülmediğini” bildirdi. Yõldõrõm, İstanbul trafiğine nefes al- dõracak yeni köprü projesiyle ilgili ça- lõşmalarõ tamamladõklarõnõ, belirlenen al- tõ güzergâhõn dörde indirildiğini söyle- di. Yõldõrõm, nihai kararõn verilmesi için çalõşmalarõn Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan’a gönderildiğini dile ge- tirdi. Yõldõrõm, Tarabya-Beykoz gü- zergâhõnõn alternatiflerden biri olduğu- nu ancak şu anda kesinleşen bir güzer- gâhõn olmadõğõnõ söyledi. “Yeni köprüde şu andaki çalışma- lara göre demiryolu geçişi düşünül- mediğini, projede demiryolu bulun- madığını” belirten Yõldõrõm, uzun va- dede bu yönde çalõşma yapõldõğõnõ, bu- nun “Kuzey geçişi” kapsamõnda yer ala- bileceğini kaydetti. Yõldõrõm, köprü- nün yapõlacağõ alandaki yapõlaşmalarõn orman dokusuna zarar vermesini iste- mediklerini, bu nedenle güzergâh seçi- minde hassas davrandõklarõnõ savundu. İSRAİL VURABİLİR İran’a uyarõ Şam’da yapõlan 4’lü Ortadoğu zirvesinde ko- nuşan Fransa Cumhurbaşkanõ Nicolas Sarkozy, İran’õn “nükleer silah geliştirme arayõşõnõn teh- likeli bir kumar” olduğunu söyleyerek, “İsrail bir gün İran’õ vurabilir” dedi. Nicholas Sarkozy İs- rail saldõrõsõnõn yasal olup olmamasõnõn önemli olmadõğõnõ belirterek, “O anda ne yapacağõz? Bir yõkõm olacak. Bu yõkõmdan kaçõnmak zorunda- yõz” diye konuştu. 10. Sayfada Ailelerin ‘ilk gün çilesi’ Çin’in Hubei bölgesin- deki Wunhan kentinde bulunan Çin Merkez Üniversitesi, okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine “bedava otel hizmeti” sundu. Üni- versiteye yeni başlayan çocuklarını okulun ilk gününde yalnız bırak- mak istemeyen yüzlerce anne baba, önceki gece- yi üniversitenin kendi- leri için açtığı spor salo- nunda geçirdi. Farklı kentlerden gelen ve bir- birlerini tanımayan yüzlerce aile, yan yana dizilmiş yataklarda uyudu. (Fotoğraf: AP) Cumhuriyet haber portalı açılıyor Haber Merkezi - Cumhuriyet haber portalõ 8 Ey- lül’de yayõna başlõyor. Cumhuriyet okurlarõ www.cumhuriyet.com.tr adresiyle portala bağlanõp, Türkiye ve dünya gündemini izleyebilecekler. Ga- zetemizin internet üzerinden abonelik uygulamasõ ise sürecek. Gazeteyi internet üzerinden okuyanlar portala bağlandõklarõnda, “aboneler” için ayrõlan özel bölüme girecekler. Bu bölümde tõpkõ eskisi gibi Cum- huriyet gazetesinin internet versiyonunu okuyabi- lecekler. Merkez Bankasõ hazõrlanõyor Faiz indirimi sinyali geldi Merkez Bankasõ Başkanõ Durmuş Yõlmaz, Para Po- litikasõ Kurulu’nun ölçülü faiz indirimi de dahil ol- mak üzere bütün politika seçeneklerini göz önüne alacağõnõ açõkladõ. Merkez Bankasõ’nõn “yüksek fa- iz-düşük kur” politikasõ olmadõğõnõ belirten Başkan Durmuş Yõlmaz, son ana kadar ellerine gelen ve- riyi değerlendireceklerini ve ona göre politika be- lirleyeceklerini söyledi. 13. Sayfada ÇiftçideTürkiye’den kaçmaya çalõşõyor Türk çiftçisi, özellikle son yõllarda yüzde 100 artan mazot ve gübre fiyatlarõyla baş edeme- yince başka ülkelerde üretim yapmaya başladõ. Ceyhan Ziraat Odasõ’na üye 18 çiftçi ortak bir şirket kurarak Sudan’da kiraladõklarõ 21 bin dönem toprakta ayçiçeği üretmeye başladõ. Çiftçiler, Bulgaristan ve Romanya’da da top- rak ve ürün fizibilitesi yapõyor. OLCAY BÜ- YÜKTAŞ AKÇA 13. Sayfada Tutuklu sanõk Mehmet Gürhan hem Kanal 7 INT’in hem Deniz Feneri’nin genel müdürü olarak karşõmõza çõkõyor. Bu durumda Almanya’da yardõm parasõnõ toplayanla kanala reklam ve- ren aynõ kişi. Tutuklu sanõk Firdevsi Ermiş’in, “Almanya’daki Deniz Feneri Derneği için reklamlar Türkiye’deki Deniz Feneri tarafõndan ha- zõrlanõyordu” ifadesi de ilişkiler ağõnõn bir göstergesi olarak karşõmõ- za çõkõyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada AYNI İNSANLAR TÜBİTAK BİLİMİ SEVDİRECEK 12. Sayfada AKP’DE REVİZYON YOLDA 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog