Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30283 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 EYLÜL 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yolsuzluk Haritası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Millet- vekili Şaban Dişli, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından partideki görevinden istifa etti. Bu, yolsuzluk nedeniyle AKP üst yönetiminde meydana gelen ilk deprem. Dişli’nin 1 milyon dolar karşılığında bir arsanın imar planının düzenlenmesinde aracılık ettiği belgelenmiş- ti. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Değil, İki Değil, Üç Olay... Deniz Baykal’ın bir kısa söylemi üzerinde günler- dir ne demek istediği, amacının ne olduğu araştırıl- madan bir tartışmadır gidiyor. Baykal: “…İlker Paşa çok doğru şeyler söyledi, çok güzel analizler yaptı ama…” dedi, “ama” ile neyi amaç- ladığı sorusunu, “…Paşalar her zaman güzel konuşmalar Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Korgeneral Galip Mendi, Ergenekon davasõnda tutuklanan iki emekli orgeneralle görüştü TSK adına ziyaret Deniz Feneri davasõ, Almanya merkezli, dinci dolandõrõcõlõk şebekesinin bağlantõlarõnõ açõğa çõkartõyor ‘İyi örgütlenmiş çete’Deniz Feneri davasõ, Al- manya merkezli ve dinci bir dolandõrõcõlõk şebeke- sinin tüm bağlantõlarõnõn açõğa çõkmasõnõ hõzlandõracak. Yimpaş ve Kombassan gibi birçok şirkete para kaptõrmõş çok sayõda Türk’ün avukatlõğõnõ üstlenen Ünal Taşhan, her geçen gün daha da ilginç boyutlar alan Deniz Fene- ri davasõnõn tüm dosyalarõnõ inceleyeceklerini belirterek, “Doğrusu, gayet iyi örgütlenmiş bir çete karşõsõndayõz” dedi. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada Almanya’daki Deniz Fe- neri davasõnda milyonlar- ca Avro’nun Weiss (Be- yaz) GmbH’den Türkiye’deki Beyaz Holding’e transfer edilmesi üzerine gözler RTÜK Başkanõ olmadan önce şir- kette yönetici olan Akman’a çevrildi. Akman görevini şim- di tutuklu sanõk olan Mehmet Gürhan’a 2 Kasõm 2005’te devretti. Akman 17 Temmuz 2005’te tarihinde RTÜK Başkanõ oldu, yani yasaya aykõrõ olarak 4 ay başkanlõk yaptõ. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada Zahid Akman ise belgele- re karşõn RTÜK Başkanõ seçildiği günden bu yana hiçbir ticari faaliyette bulunmadõğõnõ iddia etti. Hakkõn- daki kuryelik iddialarõnõn Alman resmi makamlarõna ait- miş gibi sunulduğunu belirten Akman, “Ancak bu iddia itirafçõ sanõk olarak yargõlanan bir şahsõn mesnetsiz if- tiralarõdõr” dedi. Akman, benzer haberlerden ötürü bugüne kadar çeşitli medya organlarõna 9 ayrõ tekzip metni gön- derildiğini söyledi. 6. Sayfada Kocaeli Garnizon Komutanõ Korgeneral Galip Mendi, Kandõra ilçesinde bulunan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza- evi’nde tutuklu bulunan emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’u dün sa- at 11.30’da ziyaret etti. Yaklaşõk bir saat süren ziyaretin ardõndan sivil plakalõ bir oto- mobille cezaevinden ayrõlan Mendi, cezaevi çõkõşõnda açõklama yapmadõ. Genelkurmay Başkanlõğõ’nõn internet si- tesinden yapõlan açõklamada ise, “Türk Si- lahlõ Kuvvetleri’ne uzun süre hizmet veren iki emekli komutana yapõlan bu ziyaret, Türk Silahlõ Kuvvetleri adõna gerçekleştiril- miştir. Bilindiği üzere, dün olduğu gibi bugün de Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin yargõya olan saygõsõ ve güveni tamdõr” denildi. 8. Sayfada BAŞSAVCILIK İŞÇİ PARTİSİ’NE KULAK VERDİ Deliller hukuka aykırı toplandı İP avukatlarõnõn Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda genel merkezde yapõlan el koy- ma işlemi sõrasõnda bilgisayarlardan kopya alõnmamasõnõn hukuka aykõrõ olduğunu be- lirterek yaptõğõ suç duyurusunu değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ soruş- turma başlattõ. İP’de ele geçen ve Zekeriya Öz’ün iddianamesine koyduğu birçok bil- ginin delil niteliği taşõyõp taşõmadõğõ tartõşmalõ hale gelebilecek. 5. Sayfada Hurşit Tolon. Şener Eruygur. 1 SAAT GÖRÜŞTÜLER DOSYA İNCELENİYOR YASAYA AYKIRI AKMAN SAVUNDU GENELKURMAY SAHİPLENDİ Kenya’nın başkenti Nairobi’ye 220 kilometre uzaklıktaki Nyahururu ken- tinin Gikingi Köyü’ne dolu yağdı. Ül- kelerinde tropikal ve çöl iklimi hâkim olan yöre halkının alışık olmadığı do- lu fırtınası kısa sürede etrafı beyaz bir örtüyle kapladı. Hal böyle olunca köy- lülere belki de hayatlarında ilk kez gör- dükleri doludan kalan buz parçalarıyla oynamak kaldı. Kenya’ya dolu yağınca Görüşmeler başladõ Kıbrıs’ta hava iyi KKTC Cumhurbaşkanõ Talat ile Güney Kõbrõs Rum Yönetimi Başkanõ Hris- tofyas, kapsamlõ müzakere sürecinin ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Yaklaşõk iki saat süren görüşme sonrasõnda basõn mensuplarõna neşeli görüntüler veren li- derler, çözüm konusunda istekli ol- duklarõnõ söylediler. REŞAT AKAR’ın haberi 10. Sayfada Kafkasya platformu ABD öneriden memnun değil Ankara’yı açõk bir dille eleştirmek- ten kaçõnan ABD yetkilileri perde ar- kasõnda Türkiye’nin Kafkasya’daki krize yönelik tutumu konusunda kuş- kularõnõ dile getiriyor. Yetkililer, Er- doğan’õn önerisinde “Rusya’nõn yer al- masõna karşõn ABD’nin yer almadõ- ğõna” işaret ediyorlar. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 11. Sayfada CHP: ÖZDAĞLAR OLAYI ÖRNEK OLSUN ‘İstifa edip yargılansın’ AKP’nin ismi 1 milyon dolarlõk rüşvet iddialarõna karõşan Diş- li’yi göstermelik istifa ile aklama çabasõnda olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Hakkõ Süha Okay, Başbakan Erdoğan’õn uzun süre sustuğunu, çaresiz kalõnca Dişli’nin istifasõnõn gündeme gel- diğini belirterek, “Sayõn Başbakan samimi olsa, Turgut Özal’õn, Bakan Özdağlar’a yaptõğõ gibi Şaban Dişli’nin dokunulmazlõğõnõ kaldõrarak adalete teslim eder’’ dedi. 6. Sayfada Suriye’de 4’lü zirve Arap Birliği Dönem Başkanõ sõfatõyla Suriye Devlet Baş- kanõ Beşşar Esad, AB Dö- nem Başkanõ Fransa Cum- hurbaşkanõ Nicholas Sar- kozy, Körfez İşbirliği Kon- seyi Dönem Başkanõ Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Ha- life Al Tani ve Erdoğan bu- gün Şam’da bir araya geli- yor. 10. Sayfada Beslan’da hüzün var Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin Beslan kentindeki bir ilkokulda ya- şanan rehine krizi ve krize müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerinin düzenlediği ope- rasyonda ölen 332 kişinin acısı dinmiyor. 186’sı çocuk olan kurbanların acısını her gün iç- lerinde yaşayan Beslanlılar öğrencilerin rehin alındığı günün dördüncü yıldönümü olan dün yaşananların izinin, kırık dökük duvarların korunduğu okuldaydı. 3 Eylül 2004’te bir grup teröristin rehin aldığı yüzlerce kişiden hayatta kalanlar ve ölenlerin yakınları güller, mum- lar ve gözyaşlarıyla sevdikleri için anma töreni düzenledi. Mum yakan bu küçük çocuk da Beslan’da yaşananları aklından çıkaramayanlar arasındaydı. (Fotoğraf: AP) KEY için yeni liste Konut Edindirme Yardõ- mõ’na ilişkin hak sahibi lis- telerinde sadece sosyal gü- venlik numarasõ ile ilan edi- len 710 bin SSK’li Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçe müdürlüklerine başvu- rarak aldõklarõ numarayla pa- ralarõnõ Ziraat Bankasõ’ndan alabilecekler. 13. Sayfada Fındık protestosu Sakarya’nın Kocaali ilçesin- de toplanan 2 bine yakõn fõn- dõk üreticisi, fõndõk alõm fiya- tõnõ protesto etmek için Mev- lana Caddesi üzerinde bulunan AKP ilçe teşkilatõ binasõnõ taşladõ. Kalabalõğa polis biber gazõ sõkarak müdahale etti. MURAT UYGUN’un ha- beri 8. Sayfada (Fotoğraf:REUTERS) ORTADOĞU Orman kõyõmõ kapõda Silivri’ye inşa edilecek üçün- cü havalimanõ projesinin açõklanmasõnõn ardõndan 3’ncü Boğaz köprüsünün gü- zergâhõ için Tarabya-Bey- koz seçeneği öne çõktõ. TMMOB’den Eyüp Muhcu, güzergâhõn İstanbul’daki ku- zey ormanlarõnõ ve içme su- yu havzalarõnõ yok edeceği- ni belirtti. 8. Sayfada 3’ÜNCÜ KÖPRÜ İKİNCİ DİŞLİ OLAYI 3. Sayfada ELEKTRİK YİNE ÇARPACAK 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog