Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet Batmaya Devam Ediyor... Dünyanın her ülkesinde fikir gazeteleri sosyal, top- lumsal, ekonomik dalgalanmalardan etkilenir. 1990’lı yıl- larda dünyayı sarsan değişim, pek çok ülkede fikir ga- zetelerinin batmasına, kapanmasına, el değiştirmesine neden oldu. Türkiye’de de Cumhuriyet en köklü fikir gazetesi ola- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dün Bugün Yarın Çocukluğumun bayramları, adına yaraşır biçimde kut- lanırdı. Ayrılık gayrılık olmaz, benden senden ayrımı yapılmaz, aile kendi içinde bayramı geleneklere uygun biçimde kut- lar, daha sonra eş dost ziyaretleri başlardı. Kent halkı birbirini tanısın tanımasın, yolda karşılaş- tıklarıyla yüzlerinde gülümseme, gözlerinde dostluk ışıl- tıları, selamlaşırdı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30309 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 EYLÜL 2008 SALI Parti üst düzey yöneticilerinden, belediye başkanlarõ ve beledi- ye meclis üyelerine dek birçok AKP’li ‘imar değişiklikleri’ ve ‘iş takipçiliği’ ile bir gecede servet sahibi oldu. Yõllardõr Başbakan’õn, Maliye Bakanõ’nõn yakõnlarõnõn iş faaliyetlerini izleyen Türkiye son aylarda da Şaban Dişli, Gaziantep Belediyesi, Aliağa Belediyesi, Deniz Feneri, Dengir Mir Fõrat’õn yaptõklarõnõn ortaya dökülmesini izledi. 6. Sayfada AKP’nin 5.5 yõllõk iktidarõ döneminde 14 bin 908 kamu ihalesi için soruşturma açõldõ. Kamu İhale Kurumu bu ihalelerin 3 bin 235’ini iptal etti. Konuyla ilgili olarak yayõmlanan CHP Merkez Yönetim Kurulu raporunda “Böylece AKP döneminde her 3 gün- de 2 ihale iptal edilmiş oldu. (...) Yõllõk bazda iptal edilen ihale sayõsõ 8’e katlan- dõ. Son 1 yõlda yapõlan her üç ihaleden biri iptal edildi” denildi. 5. Sayfada AKP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanõ Aytaç Durak’õn eşine ait olan 1.8 milyon YTL’lik arazinin değeri yapõlan imar değişiklikleriyle 80 mil- yon YTL’ye çõkarõldõ. 11 bin 260 metrekarelik arazinin taban alanõ katsayõsõ belediye meclisi kararõyla değiştirilerek, taban oturum alanõ izni yüzde 40’tan yüzde 60’a çõkartõldõ. Bu kararla, yeşil alan azaltõlõrken inşaat ala- nõ ve rantõ arttõrõlmõş oldu. TÜREY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada Türkiye’de 44 ev var Kadınlar sığınacak çatı arıyor Türkiye’nin ilk bağõmsõz kadõn sõğõnağõnõ açan Mor Çatõ Kadõn Sõğõnağõ Vakfõ avukatõ Esra Baş uluslararasõ standartlar açõ- sõndan değerlendirildiğinde Türkiye’de 9 bini aşkõn sõğõ- nağõn bulunmasõ gerektiğine dikkat çekerek “Oysa Türki- ye’de sadece 44 tane kadõn sõ- ğõnma evi var” dedi. GÜLŞAH TARLACI’nın haberi 7. Sayfada Barõşõn Gelini Pippa Bacca anısına sergi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Türkiye Ulu- sal Komitesi, “Gelinler Yolda” adlõ gösterisi için otostopla çõktõğõ yolun Türkiye safha- sõnda saldõrõya uğrayõp öldü- rülen Pippa Bacca’nõn anõsõna “Barõşõn Gelini” adlõ bir sergi düzenliyor. Sergi, aralarõnda Konca Ağaoğlu, İrfan Önür- men ve Bubi’nin da bulundu- ğu 32 Türk ve 37 İtalyan sa- natçõnõn katõlõmõyla 8 Ekim - 7 Kasõm tarihleri arasõnda UPSD Sanat Galerisi’nde gö- rülebilir. Bayram şekeri de işportadan Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yurttaşlar bayram alõşverişi için işportacõlara akõn etti. Bayram şe- kerinin kilosunun 5 YTL’den sa- tõldõğõ işporta tezgâhlarõ önünde kuyruklar oluştu. Yurttaşlar, mad- di olanaklarõ yetmediği için bayram şekerini işporta tezgâhlarõndan al- mak zorunda kaldõklarõnõ belirttiler. Aileleriyle birlikte alõşverişe çõkan çocuklar da bayram şekeri alabil- menin mutluluğunu yaşadõ. Bazõ yurttaşlar ise işportadaki fiyatlarõ bi- le pahalõ bularak alõşveriş yapa- madan evlerine döndüler... KAMULAŞTIRMALAR BAŞLADI Bunalõm Avrupa’da ABD’deki 700 milyar dolarlõk devlet müdahalesinden sonra, Avrupa’da da hükümetler mali krize müdahale etmeye başladõ. Avrupa’nõn 2 büyük bankasõ devlet kontrolüne girdi. Belçika-Hollanda merkezli Fortis, Be- nelüks ülkelerinin girişimiyle kurtarõldõ. İngiltere’de hü- kümet B&B’yi devletleştirme kararõ aldõ. Kriz Almanya ve İskandinavya’ya da yayõlõrken Avrupa endişeyle kur- tarma paketlerine yoğunlaştõ. 13. Sayfada YARSAV BAKANI GÖREVE ÇAĞIRDI ‘Tüm Türkiye dinlenemez’ İzlemeye karşõ Adalet Bakanlõğõ Yargõtay’a baş- vurarak, verilen izinlerin sadece Jandarma istihba- ratõ yönünden ortadan kaldõrõlmasõnõ talep etmiş, Yar- gõtay dinlemeyi Jandarma istihbaratõ yönünden ip- tal etmişti. YARSAV Başkanõ Eminağaoğlu ise dü- zenlemeyi yasa yararõna bozma istemiyle Bakanlõ- ğa başvurarak MİT ve Emniyet’in 3’er aylõk peri- yotlar dahilinde aldõklarõ izleme kararlarõnõn da ip- talini istedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 4. Sayfada Bilkent sezonu açtı Bilkent Senfoni Orkestra- sõ (BSO) 2008-2009 konser mevsimi 10 Ekim’de, yeni müzik direktörü Klaus Wei- se’nin yöneteceği ve so- listliğini P. Amoyal’õn ya- pacağõ ‘Sezon Açõlõş Kon- seri’yle başlõyor. Sanatçõ Mahler’in “Titan” başlõklõ “1. Senfoni”sini yorumla- yacak. 17. Sayfada Satranççılar destek arıyor Satranç Federasyonu, uçak biletlerini karşõlayamadõğõ için Ulusal Takõm 19-29 Ekim günleri arasõnda Vi- etnam’da yapõlacak şampi- yonaya katõlamama riskiy- le karşõ karşõya kaldõ. Kafile 72 bin YTL bulamazsa ya- rõşmaya katõlamayacak. SE- VİL ARINAN’nın haberi 3. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada YAVAŞLAMA OTOMOTİVİ VURDU 12. Sayfada 3 ihaleden 1’i iptal Son yılın dökümü AKP’nin iktidar dönemi tarihe suiistimal ve hortumlamalarla geçecek Yolsuzluk egemen DURAK’IN ARSASI YÜZDE 40 DEĞERLENMİŞ İmarda büyük rant
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog