Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30282 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Olmaz’lar Oluyor Devlet adamlarının –tabii devlet adamlığını sindi- rebilmişlerse– bir başka ülkeye gitmeleri politik bir amacı gerçekleştirmeye yönelik bir yol, bir yöntem. Çankaya’daki AKP’linin Ermenistan ısrarındaki hedef nedir acaba? Bu ülkeyle ilişkileri geliştirmek mi, yeni kimi açılımlara vesile olmak mı? Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek desek, değil. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Rüşvet suçlamalarõ nedeniyle köşeye sõkõşõnca partideki görevlerinden ayrõlma kararõ aldõ Dişli’den zoraki istifa Almanya’da yargõlanan sanõklarõn Türkiye bağlantõlarõ aynõ yeri işaret ediyor CHP’nin 1 milyon dolar rüşvet almakla suçladõğõ AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Şaban Dişli, partisinden ve Erdoğan’dan um- duğu desteği bulamayõnca iddialarõn üzerinden 20 gün geçtik- ten sonra MYK ve MKYK’deki görevlerinden istifa etti. Dişli, MYK toplantõsõnda belgeyi imzaladõğõ anõ anõmsamadõ- ğõnõ, ancak şimdi bakõnca içeriğinin olumsuz olduğu görüşüne kendisinin de katõldõğõnõ belirterek görevlerini bõraktõ. Belgenin avukatlarõ tarafõndan hazõrlandõğõnõ kaydeden Dişli, bir tuzakla karşõ karşõya kaldõğõnõ, belgenin CHP’ye parayla sa- tõldõğõ kuşkusu taşõdõğõnõ belirtti. Dişli, bu iddialar nedeniyle de partisine zarar gelmesini istemediğini söyledi. 4. Sayfada İftarda gövde gösterisi İstanbul’un dört bir yanõnda açõlan iftar çadõrlarõ belediyelerin gövde gösterisine dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş- tiraklerinden Kültür AŞ, ramazan programõna Ahmet Özhan kon- seriyle başladõ. Küçükçekmece Belediyesi’nin ramazan etkin- likleri bu yõl türkücü Alişan’õn ilahi konseriyle başladõ. Fatih Be- lediyesi’nin iftarõna Petek Dinçöz katõldõ. Etkinlikler süresince Murat Göğebakan, Nihat Doğan’õn da aralarõnda bulunduğu çok sayõda ismin konserine yer verilecek. 7. Sayfada Olimpos’ta yanan ağaçlar kesiliyor Antalya’nın Kumluca ilçesi sınırla- rındaki Olimpos Milli Parkı yakın- larında ağustos ayı başında çıkan or- man yangınında zarar gören ağaç- ların ekonomiye yeniden kazandı- rılması için çalışmalar başladı. Ke- silmek için toplam 26 bin metre- küplük gövde hacmine sahip yüz- lerce ağacın damgalandığını belirten yetkililer kesilen ağaçların pazarla- masının da iç piyasada kullanılmak üzere müdürlük tarafından yapıla- cağını belirtti. (Fotoğraf: AA) PKK yine saldõrdõ Giresun’da çatışma: 1 şehit Son dönemde Giresun’da eylemlerini arttõran PKK bu kez de Dereli ilçe- si Kümbet Yaylasõ Uzundere mev- kiinde arazi arama-tarama çalõşma- sõ yapan askerlere saldõrdõ. İlk ateş sõ- rasõnda Samsunlu bir çocuk babasõ jandarma Uzman Çavuş Murat Gü- rel şehit oldu. Askerlerin karşõ ateşi üzerine çatõşmaya kõsa süre devam eden teröristler kaçtõ. Çatõşma ne- deniyle Şebinkarahisar-Dereli yolu ulaşõma kapatõldõ. 8. Sayfada Zehirli mektup savõ DTP’ye saldırı Görüşmeler başlõyor Kıbrıs’ta ilk raunt DTP’nin İstanbul Gaziosmanpa- şa’daki ilçe başkanlõğõna bilinmeyen madde içeren bir mektup gönderildi. Mektubu açan iki partili kusma şi- kâyeti nedeniyle hastaneye kaldõrõl- dõ. Mektuptaki maddenin ne olduğu henüz tespit edilemedi. Yapõlan in- celemeler sonucu mektuplarõn Kü- çükçekmece Postahanesi’nden gön- derildiği belirlendi. 3. Sayfada KKTC Cumhurbaşkanõ Talat, Kõbrõs sorununun çözümü amacõy- la kapsamlõ müzakere sürecini GKRY Başkanõ Hristofyas ile bu- gün başlatõyor. Görüşmede gör- evine yeni başlayan BM Genel Se- kreteri’nin Kõbrõs Özel Danõşmanõ Downer de bulunacak. REŞAT AKAR’ın haberi 10. Sayfada Mengele niye yakalanamadõ? Mossad’ın Auschwitch toplama kampõnda uy- guladõğõ insanlõk dõşõ deneylerle bilinen Na- zi doktor Yosef Mengele’yi niçin yakalaya- madõğõ İsrail’de yeniden gündeme getirildi. Dönemin Mossad yetkililerinden olan Bakan Rafi Eytan, “Mossad, Mengele’yi ele geçir- me planõnõ, Eichmann’õn yakalanõşõnõ berbat etmemek için uygulamadõ” dedi. 10. Sayfada Kaçak KİPTAŞ’ta suç duyurusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Recep Tayip Erdoğan döneminden bu yana toplu ko- nut uygulamalarõnõ gerçekleştiren KİPTAŞ’õn (İstanbul Konut İmar Plan San. ve Tic. A.Ş.) Mimar Sinan beldesindeki inşaatlarõndan sonra Tepecik’e bağlõ Türkoba’daki sitesinin de “ruhsatsõz” olduğu anlaşõldõ. OKTAY EKİNCİ’nin haberi 3. Sayfada SANATÇILI, İLAHİLİ AÇILIŞLAR LAVROV DA DESTEKLEMEDİ Dışişleri Bakanõ Babacan’õn İstan- bul’da ağõrladõğõ Rusya Dõşişleri Bakanõ Sergey Lavrov, Türkiye’nin “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” önerisi- ni takdirle karşõladõklarõnõ belirtti, ancak destek vermedi. Lavrov, “Tabii ki bunun için gerekli ko- şullarõn sağlanmasõ gerek. Gü- ney Osetya’ya karşõ saldõrganlõğõn olumsuz etkilerinin ortadan kal- dõrõlmasõ gerekir” dedi. ENGİN ESEN’in haberi 11. Sayfada GÜL ELEŞTİRİLİYOR ‘Ziyaret için yanlõş zaman’ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ulusal maç sõrasõnda gerçekleştireceği Ermenistan ziyareti uzmanlarca eleştiriliyor. Emekli Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Nüzhet Kan- demir, Gül’ün Türkiye’nin haklõ taleplerini dile getirmesi gerektiğini, aksi takdirde Er- menilerin propaganda amaçlarõna hizmet et- miş olunacağõnõ savunurken, DSP Milletve- kili Hüseyin Pazarcõ ziyaretin zamanlamasõnõn yanlõş olduğuna işaret etti. 5. Sayfada Cumhuriyetçi Parti Kongresi savaş karşıtlarının düzenlediği protestoların gölgesinde kaldı. Kongrenin düzen- lendiği Minnesota Eyaleti’nin St. Pa- ul kentindeki anayollara “Savaşa ve bombaya hayır” yazılı pankartlar asan protestocular açılı- şın yapıldığı binanın girişinde eylem yaptı. Cumhuriyetçi ABD Başkanı Bush’un şimdiye kadar Irak’ta güttüğü politikayı onaylayan başkan adayı John McCain’e sesini duyurmak isteyenler ara- sında bir de subay vardı. Savaş karşıtı subay, Bush kadar savaş yanlısı olarak nitelendirilen McCa- in’e, Irak’ta ölen bir askerin postallarını elinde taşıyarak mesaj gönderdi. (Fotoğraf: AA) Almanya’daki Deniz Feneri e.V. hakkõndaki yolsuzluk soruşturma- sõnda adõ geçenlerin AKP’yle ilişkileri dik- kat çekiyor. Sanõklardan Mehmet Gürhan Deniz Feneri’nden önce Kanal 7’nin Avrupa’daki en önemli ismiydi. Gürhan Almanya’da Erdoğan’la bir araya gelmişti. Kur- yelikle suçlanan RTÜK Başkanõ Zahid Akman, Almanya’da çok sayõda şirketi Gürhan’a teslim etmişti. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada Kayõp Avrolar Sanıklar suskun Dini duygularõ sömürerek yaklaşõk 21 bin yardõmse- verden 40 milyon Avro’yu aşkõn para toplayan, bu ne- denle de “dolandõrõcõlõk ve emniyeti suiistimal”den yar- gõlanan Frankfurt’taki Deniz Feneri e.V. davasõ sanõklarõ, özellikle bağõşlarõn 18.5 mil- yon Avro’luk bölümünün ne olduğu konusunda yanõt vermekte zorlanõyor. Sanõk- lardan Firdevsi Ermiş, diğer sanõk Mehmet Gürhan’õn “Türkiye’ye danõşarak” ken- disine talimat verdiğini söy- ledi. Gürhan ise Türkiye bağlantõlarõnõ açõklamõyor. OSMAN ÇUTSAY’ın ha- beri 6. Sayfada SENAİ DEMİRCİ YENİDEN TRT’DE 8. Sayfada YENİCE’DEN ‘BARIŞ HEMEN ŞİMDİ’ MESAJI 8. Sayfada Postallõ protesto Kafkasya önerisine çifte ret Deniz Feneri AKP’ye dönük
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog