Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30308 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 EYLÜL 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kap-it-al-izmin Sonu mu? Eskiden Amerika bütün dünyayı gözetler, “Büyük birader seni izliyor” atmosferiyle her şeyi kontrolü al- tında tutardı... Şimdi bütün dünya Amerika’yı gözetliyor, “ne ola- cak bu ABD’nin hali” endişesiyle New York-Was- hington çıkışlı haberleri dikkatle izleyip sonuçlar çı- karıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de AKP’nin IMF telkiniyle uygulamaya koyduğu program sistemi çökertecek İstanbul Tabip Odasõ Başkanõ Özdemir Aktan, AKP hüküme- tinin kõsa dönemde almayõ hedeflediği oy uğruna yasalaştõrdõ- ğõ Sağlõkta Dönüşüm Programõ’nõn, ABD gibi ülkelerde bile uy- gulanamaz hale geldiğine dikkat çekti. Aktan, Türkiye’yi sağ- lõk alanõnda çok daha ciddi bir krizin beklediğini belirterek, sis- temin önümüzdeki birkaç yõl içerisinde çökeceğini ileri sürdü. Aktan programõn, sağlõk sektörünü kartellerin eline emanet ettiğini ifade etti. Programa göre herkesin prim ödemesi gerektiğini söyleyen Ak- tan, Türkiye’de bunun mümkün olmadõğõnõ belirtti. Aktan, prim ödemelerinde yaşanacak sorun nedeniyle Sosyal Güvenlik Ku- rumu’nda yeteri kadar para birikmeyeceğini vurguladõ. Özel has- tanelerin, masraflarõnõn yüzde 30’unu hastadan alabilmelerine ola- nak sağlandõğõnõ anõmsatan Aktan, bu oranõn yetersiz olduğunu ve ge- lecekte arttõrõlacağõnõ öne sürdü. MELTEM YILMAZ’ın haberi 9. Sayfada İkinci aşama sosyal güvenlik reformu 1 Ekim’de yürür- lüğe giriyor. Düzenlemeye göre, genel sağlõk sigortalõ- sõ sayõlanlar, sigortalõ veya isteğe bağlõ sigortalõ olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlõk sigorta- lõsõ olacak. Geliri asgari ücretin üçte birinden az olan yurttaşlar, genel sağlõk sigortalõsõ sayõlacak. An- cak bu hüküm 2 yõl uygulanmayacak. 9. Sayfada Küresel krizin özellikle ihracat pazarlarõnda yol açtõğõ daralma, beklentileri bozdu 700milyardolarlõkpaket CEO’lar kurtulacak ABD’de hükümetin 700 milyar dolarlõk kurtarma planõ yasa tasarõsõna ilişkin gö- rüşmelerde paketin temel maddeleri üze- rinde geçici anlaşmaya varõldõ. Zor du- rumdaki şirketleri ve yöneticilerin kõdem tazminatõnõ güvence altõna alan pakete tepki yağõyor. Muhalif iktisatçõ Roubini, “Bu plan bir rezalettir” dedi. 13. Sayfada Umut Vakfı, “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında Türkiye’deki bireysel si- lahlanma sorununu “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” ile protesto etti. Bu yıl 8’incisi düzenlenen etkin- likte konuşan Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman, Türkiye’de her yıl 3 bin kişinin ateşli silahlar nedeniyle öldüğüne dikkat çekerek “Ülkemizde trafik kazalarından sonra en fazla can alan sorun birey- sel silahlanmadır” diye konuştu. Ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybedenlerin yakınlarının konuşmaların ardından Teneke Trampet müzik grubunun seslendirdiği “Silah” adlı şarkı eşliğinde kırmızı halı üzeri- ne karanfiller ve sahipsiz ayakkabılar bırakılarak bireysel silahlanma protesto edildi. 5. Sayfada İngiliz yayıncının evine bomba atıldı Müslümanların tepkisine yol açan “Medi- ne’nin Mücevheri” adlõ tartõşmalõ kitabõ İn- giltere’de basan yayõncõnõn evine bomba atõldõ. Evin aynõ zamanda yayõnevinin mer- kezi olarak kullanõldõğõ öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangõn itfaiye ekip- leri tarafõndan söndürüldü. 11. Sayfada ● Medine’nin Mücevheri Galatasaray’dan Konya’ya da 4 gol Galatasaray, Ali Sami Yen Stadõ’nda ağõrladõ- ğõ Konyaspor’u 4 -1 yendi. Sarõ - Kõrmõzõlõlarõn gollerini Milan Baros (2), Lincoln ve Kewell at- tõ. Konuk ekibin tek sayõsõ Erhan Albayrak’tan geldi. Galatasaraylõlar, yaşamõnõ yitiren UltrAslan taraftar grubunun kurucusu Alparslan Dikmen için tribünleri pankartlarla donattõ. Spor’da ● Rakibi karşısında zorlanmadı ‘ÇİFTE FATURA İNCELENMELİ’ 4. Sayfada ‘KAMU VİCDANI YARALANDI’ 6. Sayfada ÇÜRÜK BİNADA EĞİTİM DAYATMASI 8. Sayfada Sağlıkta tehlike Reel sektör tedirgin TOPLAM 15 TEBLİĞ YAYIMLANDI Yasa 1 Ekim’de yürürlüğe giriyor Merkez Bankasõ’nõn, imalat sanayii işyerle- rinde gerçekleştirdiği ankete dayanarak ya- põlan belirlemelere göre, bulunduğu sanayi da- lõndaki gidişat konusunda “kötümser” olan- larõn oranõ arttõ. Bu oran geçen eylül ayõnda yüzde 13.3 iken, bu yõl yüzde 42.4’e çõktõ. Üretiminin azaldõğõnõ belirten işyerlerinin ora- nõ ise yüzde 30.4’e yükseldi. 12. Sayfada Başbakan da tehlikeyi kabul etti Her fõrsatta ekonomide sorun olmadõğõnõ sa- vunan Erdoğan, krizden Türkiye’nin de et- kilendiğini söyledi. Başbakan, “Yüzyõlda bir görülebilecek bir kriz” olarak tanõmlanan sü- recin yalnõzca piyasalarõ değil, reel ekonomiyi de etkilediğini belirtti. Erdoğan, krizin en az etkiyle atlatõlacağõnõ öne sürdü. 5. Sayfada Silahlara karşõ sessiz yürüyüş Fotoğraf:AA Aşırı sağın Avusturya ‘zaferi’ Avusturya’da dün yapõlan erken seçimlerde, aşõrõ sağ par- tiler toplamda yüzde 30 oy alarak ülke tarihinde bir il- ke imza attõ. Koalisyon hükümetinin ortağõ Sosyal De- mokrat Parti yüzde 29,7 oranõnda oy alõrken hüküme- din diğer kanadõnõ oluşturan Hõristiyan demokrat eği- limli Halk Partisi yüzde 25.6’da kaldõ. Bu sonuçla, her iki parti de İkinci Dünya Savaşõ’ndan bu yana en düşük oy oranlarõnda kaldõ. Yeşiller Partisi’nin adayõ Alev Ko- run’un meclise girmesi de kesinleşti. 11. Sayfada Canavar yine tatile çıkmadı Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasõyla birlikte tra- fik kazalarõnõn sayõsõ da arttõ. Yurtta dün meydana ge- len kazalarda 14 kişi yaşamõnõ yitirdi, 61 kişi yaralan- dõ. Yozgat’õn Akdağmadeni’nde meydana gelen kazada aynõ aileden 4 kişi öldü, 2 çocuk da yaralandõ. Sam- sun’daki iki ayrõ trafik kazasõnda 5 kişi yaşamõnõ yi- tirdi, 28 kişi yaralandõ. Yollardaki yoğunluk trafik akõ- şõnõ da olumsuz etkiledi. Gerede’deki TEM Otoyolu gi- şelerinde 10 kilometrelik kuyruk oluştu. 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog