Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30307 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 EYLÜL 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hayali İhracat... Fırat’la ilgili iddialarla birlikte yeniden gündeme otu- ran hayali ihracat, Türk insanının eşsiz buluşlarından birisidir. Yasalara uymaktan çok delinecek yerini ara- yan insanımız, er ya da geç mutlaka bunu başarmıştır. Kılıçdaroğlu-Fırat tartışmasını izleyen kimi yurt- taşlar, “içeriğini anlamakta zorlandık” dediler. Belki de kimileri şöyle düşündü: “Bu hayali ihracat da ne ola ki! İhracatı yapmıyorsun Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Mallar Meydanda Sözlü muhalefetten belgeli muhalefete geçince CHP; iktidar partisi orasından burasından dökülme- ye başladı. Çokça kullandıkları istifa sözcüğünü unutmuş gö- rünüyorlar. Daha doğrusu söyledikleri ile yaptıkları ara- sında derin farklara karşın koltuklarından bir türlü kal- kamıyorlar. Bu gerçeğin canlı iki örneği günlerdir medyanın dilinde. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de OKTAY AKBAL’IN KÖŞE YAZISI 2. Sayfada ‘ÇELLO BENİM BAĞLAMAM’ 7. Sayfada İSTANBUL BŞ. BLD: 1 BEŞİKTAŞ: 1 Spor’da PARİS ‘Son tren’ ve ‘hayat borcu’ “Bizim Türklere ‘Hayat Bor- cu’muz var. Hem sadece 2. Dünya Savaşõ sõrasõnda kur- tardõklarõyla değil. 1492’de atalarõmõzõn İspanya’dan sü- rüldüklerinden beri tarihin çok çeşitli dönemlerinde, coğrafyanõn çok çeşitli kö- şelerinde bize sahip çõkmõş- lar, bizi korumuşlardõr...” Yaş ortalamasõ 60’õn üstün- de olan topluluğun büyük bir kõsmõ Türkiye’den gelmiş veya Fransa’da yaşayan Ya- hudilerden oluşuyordu. UĞUR HÜKÜM’ün habe- ri 10. Sayfada SAN SEBASTIAN Yeşim Ustaoğlu’na En İyi Film Ödülü Yönetmen Yeşim Ustaoğlu San Sebastian Film Festi- vali’nde “Pandora’nõn Ku- tusu” filmiyle Altõn İstirid- ye’nin sahibi oldu. Geçen hafta pazartesi günü festi- valde gösterilen, Alzheimer hastasõ olan annelerini arar- ken geçmişteki sorunlarõ gündeme gelen ve Pando- ra’nõn kutusu açõlõrcasõna sõrlarõ ortaya çõkan üç kar- deşin başõndan geçenleri an- latan filmde rol alan 90 ya- şõndaki Fransõz aktris Tsil- la Chelton ise en iyi kadõn oyuncu ödülünü ABD’li Melissa Leo ile paylaştõ. BUDAPEŞTE Budapeşte’nin gülümsemeyen insanları Onlar da Viyana’dan trene bindiler. Aynõ kompartõ- mandayõz. Bir rahip ile iki ra- hibe. Kendi aralarõnda Macar dilinde sürekli bir şeyler ko- nuşuyorlar, daha doğrusu mõrõldanõyorlar. Rahip yaş- lõca, rahibelerden biri orta yaşlõ, diğeri genç sayõlõr. Üzerlerinde kahverengi, yer- lere kadar uzanan cüppeler. Boyunlarõndan kocaman tah- ta istavrozlar sallanõyor. AH- MET ARPAD’ın haberi 10. Sayfada NEW YORK İmajlarla kandırılmışız Okuduğumuz kitaplardan, dinlediğimiz müziklerden, baktõğõmõz tablolardan sonra gerçekliğimizin hafifçe dür- tüldüğü bir gerçek. Kafamõz- da oluşan şehir imajlarõnda oralarõn halihazõrda sahip ol- duğu tarih ya da doğal güzel- likler kadar, oralarõn sanatçõ- larõ ve onlarõn çektiği filmle- rin, yazdõklarõ kitaplarõn ka- famõzda yarattõğõ alternatif hayatõn da katkõsõ yok mu? IŞIK CANSU CANAYAK’ın haberi 10. Sayfada Büyükerşen hükümetin siyasi şantaj yolunu seçtiğini öne sürdü ‘AKP kentleri cezalandırıyor’ ERYILMAZ’DAN YANIT ‘Rüşvete yüz vermedik’ Hakkındaki rüşvet iddialarõna ya- nõt veren Çankaya Belediye Baş- kanõ Eryõlmaz, yayõmlanan ses kaydõnõn eklemelerle dolu oldu- ğunu söyledi. Eryõlmaz, “Şimdi tartõşõlan konu, bizim sosyal bele- diyeciliği yerleştirip, emek sarf etmeden belediyenin sõrtõndan ge- çinenleri tasfiye etme anlayõşõmõ- zõn sonucudur” dedi. 5. Sayfada ANKARA BORÇLU Hazine’de Gökçek deliği BOTAŞ’a olan borçlarõnõ ödeme- mesi nedeniyle sõkça gündeme ge- len Ankara Büyükşehir Belediye- si’nin Hazine’ye yüklü borcu var. Ülke genelindeki belediyelerin toplam borçlarõ içinde Ankara Be- lediyesi’nin payõ tek başõna yüzde 32.5’i buluyor. Ankara, vadesi geçmiş borç tutarõnda yüzde 62.8 paya sahip. 13.Sayfada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanõ Yõlmaz Büyükerşen, dünyadaki hiçbir maliye bakanõnõn halka götürülecek hizmetler karşõlõğõnda bir şey isteye- meyeceğini vurguladõ. Maliye Bakanõ Unakõtan’õn “Belediye başkanlõğõnõ AKP’ye verin sizi ihya ederim” dedi- ğini söyleyen Büyükerşen, bu durumu “siyasi şantaj” şeklinde değerlendirdi. Büyükerşen, son seçimlerden sonra AKP’nin çizgisinin aşağõya inmeye başladõğõnõ belirtti. Yurttaşlarõn 2007 se- çimlerinin sonuçlarõna şaşõrdõğõnõ ifa- de eden Eskişehir Belediye Başkanõ, “Bugün gelinen noktayõ görenler ise AKP’ye oy verdiklerini söylemeye ar- tõk utanõyorlar” dedi. LEYLA TAVŞA- NOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada Yağõşlar artacak Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sa- ğanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz et- kiliyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nde et- kili olan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve elek- trik hatları zarar gördü. Pek çok evi ve caddeyi su bastı. 9 günlük bayram tati- line soğuk havada girilmiş olmasına kar- şın karayollarında yoğunluk yaşandı. Ge- rede’deki TEM gişelerinde 10 kilomet- relik araç kuyruğu oluştu. 3. Sayfada Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda Ankara’da bir kişi gözaltõna alõndõ 6 kişi daha tutuklandı23 Eylül’de gözaltõna alõnan Gürbüz Çapan, gazeteci Tuncay Özkan ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Mü- dürü Adil Serdar Saçan’õn da aralarõnda bulunduğu 6 kişi, “Er- genekon terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt adõna faaliyet- te bulunmak” suçlarõndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuncay Özkan Cumhuriyet mitinglerinin yasal olduğunu, yap- tõğõ iş nedeniyle birçok kişiyle görüştüğünü ifade etti. Erge- nekon’da 8. dalga operasyonuyla tutuklanan Teğmen Çelebi, Ergenekon şüphelisi kardeşler Kemal ve Neriman Aydõn’õn Ge- nelkurmay nezdinde itibarlõ şahõslar olduğunu belirtti. Çapan ise sorgusunda “Böyle bir örgüt varsa ben mağduru- yum” dedi. 2001’de düzmece iddialarla yargõlandõğõnõ, 11 ay tutuklu kaldõğõnõ, hakkõnda açõlan davanõn devam ettiğini be- lirtti. Saçan da “Ergenekon’la ilgili ilk çalõşmayõ 2001’de baş- lattõm. Bilgi ve belgeleri sakladõm” dedi. 6. Sayfada KILIÇDAROĞLU FIRAT’I YENİDEN YANITLADI CHP meydan okudu Kemal Kõlõçdaroğlu, AKP’li Dengir Fõrat’a, “Başbakan ve ge- nel başkanõmõz Sayõn Deniz Baykal’õn dokunulmazlõkla- rõnõ kaldõralõm yargõlansõnlar, buna yüreğiniz yetmiyorsa sadece genel başkanõmõzõn dokunulmazlõğõ kaldõrõlsõn” di- yerek meydan okudu. Kõlõçdaroğlu, Fõrat’a “Şüphe uyan- dõracak delil sunulursa milletvekilliğinden istifa edeceğim, diyordunuz. Sizin alnõnõza Danõştay kararõnõ yapõştõrdõk, bu- nu çivilememiz mi gerekir” diye seslendi. 8. Sayfada McCain, rakibi Oba- ma’nõn savunduğu dõş po- litikalarõ ‘safça ve tehlike- li’ olarak nitelerken Obama McCain’i ABD Başkanõ Bush’un politikalarõnõ sür- dürmekle suçladõ. Adaylar Irak, Afganistan, Pakistan, İran, Rusya, enerji ve terör konularõnda tartõştõ. EL- ÇİN POYRAZLAR’ın ha- beri 11. Sayfada Gül’e Bağdat yolu göründü BM 63. Genel Kurul top- lantõlarõ çerçevesinde New York’ta bulunan Cumhur- başkanõ Gül, Irak Devlet Başkanõ Celal Talabani ile görüştü. Cumhurbaşkanlõ- ğõ kaynaklarõndan edinilen bilgiye göre, görüşmede Talabani, Gül’e yaptõğõ da- vetini yineledi, Gül de da- veti kabul edeceğini söyle- di. 11. Sayfada Canlõ yayõnda ilk karşõlaşma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog