Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30306 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 EYLÜL 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekibi Erdoğan’ı Tekzip Ederken... Başbakan Erdoğan, hafta başında ekonomiyi an- lattığı basın toplantısında şöyle demişti: “Ekonominin iyiye gitmesinin önemli bir nedeni yol- suzlukların gündemden kalkmasıdır...” Erdoğan bu saptamasından sonra Deniz Feneri’ni soran muhabire de şöyle seslenmişti: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kim Müfteri? Televizyonlardan canlı olarak izlenen tartışmada Ke- mal Kılıçdaroğlu kendine güvenen, sakin, elindeki belgeleri çok iyi değerlendiren bir görüntü verirken, DMM Fırat davranışları, konuşma üslubuyla hemen her konuda adeta alta düşen bir köy ağası gibi dav- ranan sinirli, savunu yeteneğinden yoksun bir kişilik sergiledi. Kemal Kılıçdaroğlu, hayali ihracat ve eroin konu- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de CHP’li Kõlõç, RTÜK Başkanõ Akman’õn Almanya’da arandõğõnõ öne sürdü Sınırda tutuklanacak Kandil’de 16 hedef vuruldu Cudi’de bir şehit Şüpheliler adliyede İki kişi tahliye edildi Genelkurmay Başkanlõğõ, Kandil Dağõ’ndaki terörist hedeflere ger- çekleştirilen hava operasyonunda 16 hedefin başarõyla vurulduğunu açõk- ladõ. Şõrnak’ta çõkan çatõşmada ise bir asker şehit oldu. Şehit Jandar- ma Onbaşõ İsrafil Işõk’õn cenazesi, 23. Jandarma Sõnõr Tümen Komu- tanlõğõ’ndaki törenin ardõndan Mer- sin’e gönderildi. 8. Sayfada Ergenekon soruşturmasõnda göz- altõna alõnan eski polis müdürü Sa- çan ve eski Esenyurt Belediye Başkanõ Çapan’õn da aralarõnda bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden emekli polis Kõlõçarslan serbest bõrakõldõ. Ge- çen hafta tutuklanan Teğmen Ha- san Hüseyin Uçar ve askeri okul öğrencisi Yaşar Tozkoparan tah- liye edildi. 7. Sayfada Albay Öz’e suçlama Hrant Dink suikastõ Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Dink cinayetinde ihmalleri bulun- duğu gerekçesiyle jandarmalarõn yar- gõlandõğõ davada görevsizlik kararõ verdi. Tanõk Yüzbaşõ Polat, suikast is- tihbaratõnõ veren astsubaylarõn doğ- ru yaptõğõnõ belirterek sorumlulu- ğun Albay Ali Öz’de olduğunu söy- ledi. Polat, Öz’ün tutumunu “Kasõt değil ama, ihmal de diyemem” söz- leriyle değerlendirdi. 8. Sayfada ‘Korkunun ecele faydası yok’ Almanya’da Deniz Feneri e.V. duruşmalarõnõ izleyen Ali Kõlõç, RTÜK Başkanõ’nõn Al- manya’da arandõğõna ilişkin belgeyi açõkladõ. “Korkunun ece- le faydasõ yok” diyen Kõlõç, Akman’a istifa çağrõsõnda bulun- du. Kõlõç, “Almanya’da yakalandõğõ zaman gözaltõna alõnacak ve tutuklanacaktõr. (...) İşte Main-Taunus Bölgesi Yabancõlar Po- lisi’nin Akman’õ gördüğünüz yerde tutuklayõn talimatõ” dedi. Sevinç: Yargıya gideceğiz RTÜK üyesi Şaban Sevinç de Ak- man’õn RTÜK üyesi seçildikten sonra 4 şirkette yaptõğõ genel müdürlük görevlerinin yasaya göre üyelikle bağdaşmayan işler arasõnda bulunduğunu söyledi. Sevinç, bu durumun ‘üyelikten çekilmiş sayõlma’ gerekçeleri arasõnda yer aldõğõnõ belirterek Ak- man’a istifa çağrõsõnda bulundu. Sevinç, bazõ RTÜK üyeleriy- le birlikte konuyu yargõya götüreceklerini söyledi. 6. Sayfada YOLSUZLUĞUN TÜRKİYE AYAĞI Savcõ dosyayõ istedi Türkiye’deki Deniz Feneri soruşturmasõnõ yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, Almanya’daki Deniz Fene- ri e.V. davasõna ilişkin soruşturma dosyasõ ile mahke- me kararõnõn istenmesi için Adalet Bakanlõğõ’na baş- vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ da, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkõlõç hakkõndaki haberleri ihbar ka- bul ederek, resen soruşturma başlattõ. 5. Sayfada Menas’õn gümrüklerde kõrmõzõ hattan çõkarõlmasõ girişimini açõklayamadõ CHP’li Kemal Kõlõçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Den- gir Mir Mehmet Fõrat’la canlõ yayõnda tartõşõrken, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazõlmõş ve Fõrat’õn geçmişte ortağõ olduğu Menas şir- ketine zorluk çõkarõlmamasõnõ isteyen bir belge gösterdi. Belgede adõ bulunan Fõrat, şirketin gümrüklerde “kõrmõzõ hattan” çõkarõlmasõ için neden yazõ yazdõğõna bir türlü açõklõk getiremedi. 5. Sayfada Fõrat’õ susturan ‘hat’ MENAS ŞİRKETİ İÇİN NÜFUZUNU KULLANDI MI? Fõrat, Menas AŞ’den ayrõlma işlemlerini neden 8 ay gecikmeyle yap- tõğõnõ da açõklayamadõ. Fõrat’õn, resmi olarak şirketten ayrõlmasõna yönelik işlemleri, şirkete ait TIR’da 89 kilo eroin yakalanmasõndan hemen sonra yapmasõ dikkat çekti. Fõrat eroinin yakalanmasõndan önce, 1 Eylül 2007’de şirketten ayrõldõğõnõ açõklamõştõ. Ancak şir- ketle bağõnõ resmi olarak 4 Haziran 2008’de kopardõ. 4. Sayfada RESMİ İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN 8 AY BEKLEDİ İran’ın nükleer programõn- dan endişelenen ABD, şim- di aynõ endişeyi arka bahçe- sinde yaşayacak. Mosko- va’da bulunan Venezüella Devlet Başkanõ Chavez ile görüşen Rusya Başbakanõ Putin, Venezüella’nõn barõş- çõl amaçlar için nükleer ener- ji geliştirmesine yardõmcõ olmak istediklerini söyledi. Putin, Latin Amerika ile iliş- kilere önem verdiklerini be- lirtti. 11. Sayfada ABD’DE BÜYÜK GÖSTERİLER YAPILDI Fenerbahçe yine kaybetti ● Sıvasspor’a 2-1 yenildi Turkcell Süper Lig’de 5. haftanõn açõlõş ma- çõnda Fenerbahçe, Sõvasspor’a 2-1 yenildi. 4 Eylül Stadõ’ndaki karşõlaşmada Sarõ-Laci- vertliler ilkyarõyõ Selçuk’un golüyle 1-0 önde kapattõ. 2. yarõda Sõvas, Murat ve Sezer ile gol- ler buldu. ‘Yiğidolar’, Sarõ-Lacivertlilere kar- şõ, tarihindeki ilk galibiyetini aldõ. Spor’da CHP MYK üyesi Kılıç, düzenlediği basın top- lantısında, RTÜK Başkanı Akman’ın Alman- ya’da arandığına ilişkin belgeleri basına dağıttı. İstanbul’da kısa sü- reli şiddetli rüzgâr ve yağmur hayatı felç etti. Şişli’deki Kuşte- pe Camisi’nin mina- resi bir lokantanın üzerine yıkıldı. En- kaz altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Çeşitli semtlerde 10 yurttaş yaralandı. Başbakan Erdo- ğan’ın cuma namazı- nı kıldığı Akabe Ca- misi’nin avlusuna, bir evin balkonundan uçan demir salıncak düştü. Fırtına nede- niyle deniz otobüsü seferleri de iptal edil- di. 8. Sayfada İstanbul’u fõrtõna vurdu: 1 kişi öldü Halk sokağa döküldü 700 milyar dolarlõk kurtarma paketi Beyaz Saray’da hararetli tar- tõşmalara neden olurken, Amerikan halkõ ülkenin onlarca nok- tasõnda protesto gösterileri düzenledi. “Wall Street” olarak da adlandõrõlan New York Borsasõ başta olmak üzere Amerika’nõn 41 eyaletinde 251 noktada düzenlenen gösterilerle Bush yö- netiminin planõ geri çekmesi istendi. 13. Sayfada PAULSON BOŞUNA DİZ ÇÖKTÜ Çözüm paketi tõkandõ Bush’un 700 milyar dolarlõk kurtarma paketine yönelik Beyaz Sa- ray’da Kongre üyeleriyle yaptõğõ toplantõda anlaşma sağlana- madõ. Cumhuriyetçilerin toplantõya yeni önerilerle gelmesi an- laşmayõ bozdu. Pelosi, önünde yarõ şaka yarõ ciddi diz çöküp destek isteyen Paulson’a, “Bize değil Cumhuriyetçilere bak” dedi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 13. Sayfada Savaş suçlusuyla Gül aynõ masada İftarda protokol skandalõ Chavez-Putin Nükleer işbirliği Devlet Başkanõ Berdimuha- medov, yeni anayasanõn ka- bul edildiğini açõkladõ. Sov- yetler Birliği’nin dağõlma- sõndan beri ülkeyi yöneten Demokratik Parti’nin dõşõn- da partilerin kurulmasõna ge- çit veren anayasada Batõ’daki pazar ekonomisi örnek alõn- dõ. Anayasa, üretim araçlarõ üzerinde özel mülkiyet hak- kõnõ tanõrken, girişimciliğin teşvik edilmesini öngörü- yor. 11. Sayfada Türkmenistan Değişim rüzgârõ Gülen cemaatine yakõnlõ- ğõyla bilinen Türk Kültür Merkezi’nin verdiği iftar yemeğine onur konuğu ola- rak katõlan Cumhurbaşka- nõ Gül, savaş suçlusu ola- rak yargõlanmasõ beklenen Zimbabve Devlet Başkanõ Mugabe ile aynõ masaya oturtuldu. Gül’ün proto- kol hatalarõ nedeniyle ye- mekten kõzgõn ayrõldõğõ gö- rüldü. 5. Sayfada DonKişotMeksika’da Meksika’nın Monterrey kenti, ulus- lararası bir festival olan Santa Lu- cia’ya ev sahipliği yapıyor. Festival programının en gözde gösterisi ken- tle aynı adı taşıyan bale topluluğu- nun sahnelediği Don Kişot. 1860’la- rın sonunda besteci Ludwig Minkus ve koreograf Marius Petipa’nın dört perdelik bale haline getirmesinden bu yana defalarca sergilenen eserde estetik harikası yaratan usta dans- çılar, izleyiciden büyük alkış alı- yor. (Fotoğraf: REUTERS) Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog