Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30305 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 EYLÜL 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 9. Dalga... Gökhan Aydıner, Emniyet Genel Müdürlüğü dö- neminde tüm ulusal gazete ve televizyonların yöne- ticilerine Türkiye’deki terör olgusunu bütün yönleriyle ortaya koyan bir brifing sırasında şu değerlendirmeyi yapmıştı: “20. yüzyılın ikinci yarısında dünyanın neresinde na- sıl bir terör yaşanmışsa, onu Türkiye de yaşadı. Kimi coğrafyalarda dini motifli terör oldu, biz de yaşadık. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Tarikat Şebekesi Din bağıyla birbirini kollayan büyük şebeke. Bir olay patlıyor. Sorumlu kişinin ya da şüphelinin veya zanlının geçmişi, yaşamı araştırılıyor. O kişinin ya dinci yanı ya da dinci ama yetkili veya etkili kişilerle ilişkisi, yakınlığı olduğu ortaya çıkıyor. Son örnek: Almanya’daki Deniz Feneri davasında hüküm giyen Mehmet Gürhan’ın cezaevinde iken Ka- nal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Kõlõçdaroğlu, MENAS şirketinin hayali ihracat yaptõğõnõ Danõştay belgesiyle ortaya koydu Fırat yanıt veremediÖZTÜRK, ŞENER’E YAKIN AKP’de istifa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Yozgat Milletvekili Yaşar Öztürk, dün partisinden is- tifa etti. Öztürk’ün AKP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Dengir Fırat’õn açõklamalarõnõn ardõn- dan istifa etmesi dikkat çekti. Öztürk’ün parti ha- zõrlõklarõnõ sürdüren eski Başbakan Yardõmcõsõ Abdüllatif Şener’e yakõn olduğu belirtildi. Bu istifayla AKP’nin milletvekili sayõsõ 338’e düş- tü. AKP yöneticileri, istifayõ “22 Temmuz se- çimlerinde zaten seçim bölgesine gidip çalış- mamıştı. İstifa etmek için uygun bir zaman arı- yordu, bugünü seçmiş” sözleriyle değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Dengir Mir Mehmet Fõrat’õn kendisini hayali ihracatla suçladõğõ için ‘müfteri’ ilan ettiği Kemal Kõlõçdaroğlu, TBMM’de Uğur Dün- dar’õn “hakemliğinde” yapõlan tartõşma programõnda Fõrat’õn yönetim ku- rulu üyesi ve ortağõ olduğu dönemde Menas şirketinin hayali ihracat yaptõ- ğõnõn Danõştay kararõyla kesinleştiğine ilişkin belgeleri açõkladõ. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdar- oğlu, Menas’õn iç piyasadan topladõğõ dö- vizleri de ihracat geliri gibi gösterip teşvik aldõğõnõ belirtti. Menas’a ödenen ihracat teşviklerinin gecikme faizleri dahil geri alõnmasõna karar verildiği- ni, bu kararõn Danõştay tarafõndan da onaylandõğõnõ söyledi. Kõlõçdaroğlu’nun suçlamalarõnõ yanõtla- makta zorlanan Fõrat, bu konuyu başka bir programda tartõşmayõ önerdi. Daha sonra Menas şirketinin TIR’õnda 89 ki- lo eroin yakalandõğõnõ anõmsatan Kemal Kõlõçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fõrat’õn Menas’õn ürünlerinin aranmamasõ için Gümrük Müsteşarlõğõ’na si- yasi baskõ yaptõğõnõ gösteren bir belgeyi ortaya çõkardõ. 8. Sayfada DANIŞTAY KARARI FATURA SAHTECİLİĞİ ‘SONRA TARTIŞALIM’ Almanya Maliye Bakanõ Peer Steinbrück, Washington yönetimini gerekli önlemleri almamakla suçladõ: Çevreciler tepkili ‘Nükleer sevdasından vazgeçin’ Nükleer santral ihalesinin ‘fiyas- ko’yla sonuçlandõğõnõ belirten çev- reciler Türkiye’nin nükleer santral sevdasõndan vazgeçmesini isterken Enerji Bakanõ Güler’e de istifa çağ- rõsõnda bulundu. Rus teknolojisinin Çernobil’den gelen kirli bir sicili ol- duğunu belirten çevreciler, ekonomik batağa sürükleyecek nükleer tekno- lojiye ülkenin ihtiyacõnõn olmadõğõna dikkat çektiler. 7. Sayfada Yargõçlara tepki Rakel Dink şikâyetçi Katledilen Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, suikastta ihmali bulunduğu İç- işleri Bakanlõğõ müfettişlerince tespit edilen İstanbul Emniyet Müdürü Ce- lalettin Cerrah ve diğer güvenlik gö- revlileri hakkõnda soruşturma izni vermeyen İstanbul Bölge İdare Mah- kemesi Başkanõ ve üye yargõçlar hak- kõnda adli ya da idari soruşturma baş- latõlmasõ talebiyle Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu’na başvurdu. HİLAL KÖSE’nin haberi 7. Sayfada Krizin büyüklüğünden ürken Bush yönetimi çaresiz kal- dõ ve yeni başkan adaylarõ Obama ve McCain’den yar- dõm istedi. Bush paketin onaylanmasõ için başkan adaylarõ ve Kongre’yi toplantõya çağõrdõ. Kongre’nin bu paket konusunda acilen harekete geçmemesinin ABD’yi mali bir paniğe iteceğini söyleyen Bush “Ve sonunda ül- kemiz uzun ve acõ dolu bir resesyon yaşayabilir” diye konuştu. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 12. Sayfada Deniz Feneri davası bitmedi Almanya’daki Deniz Feneri e. V. davasõnda üç mahkûmiyet ka- rarõ çõktõ ancak dava sonuçlanmõş değil. Davayla ilgili olarak baş- ka isimler hakkõnda da takibat sürüyor. Alman savcõlõğõ, Deniz Fe- neri davasõndaki aynõ bilirkişileri görevlendirdi. Davanõn yargõcõ Jochen Müller’in 5 yõl hapis cezasõna çarptõrõlabileceğini belirtti- ği Zahid Akman ile Zekeriye Karaman ya da İsmail Karahan’õn Al- manya’ya gitmeleri durumunda haklarõnda soruşturma açõlmasõna kesin gözüyle bakõlõyor. Müller’le röportajõ gerçekleştiren gazete- ci Kamil Taylan, “Yargõç Müller paralarõn Türkiye’de Kanal 7’ye gidip ondan sonra yok olduğunu biliyor” diyor. 5. Sayfada Armada’da ‘Fener’ izi Akman’ın, alõşveriş merkezindeki his- seleri RTÜK Başkanõ olduktan sonra al- dõğõ ortaya çõktõ. Akman, Armada’ya or- tak Hayat Yapõ’daki kayõtlõ hisseleri, Al- manya’daki 4 şirketteki hisselerini sat- tõktan sonra aldõğõ öne sürüldü. FIRAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada Akman’ın tapuda Armada’daki yüz- de 3.3’lük payõ için gösterdiği 41 bin 416 YTL’lik bedelin, 905 bin 587 YTL olarak düzeltilmesi başõnõ derde so- kabilir. Bunun için Maliye’nin hõzla ha- rekete geçmesi gerekiyor. MURAT KIŞLALI’nın haberi 5. Sayfada Altõn madenine protesto Uşak Kışladağ’daki altın madenini işleten Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Eşme-İnay Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakar- yalı aleyhine açtığı manevi tazminat davasının görülmesine Ankara 25. As- liye Hukuk Mahkemesi’nde başlandı. Bölgede toplu küçükbaş hayvan ölüm- lerinin olup olmadığının, olduysa nedeninin belirlenip belirlenmediğinin so- rulması kararıyla ertelenen duruşmanın ardından, Uşak İnay köylüleri, Eş- me-İnay Vicdan Hareketi üyeleri, Ege Çevre ve Kültür Platformu üyeleri, Ankara Adalet Sarayı önünde altın madenini ve davayı protesto etti. İtalya’da õrkçõlõk arttõ Milano’da Afrikalõ bir genç bisküvi çaldõğõ iddiasõyla de- mir çubukla dövülerek öldü- rülürken Napoli’de de 6 Af- rikalõ mafya içi hesaplaşma- nõn kurbanõ oldu. Emniyeti- nin õrkçõlõk şüphesi görme- mesi ve hükümetin olaylarõ hafife almasõ tepkilere yol aç- tõ. ASLI K. ZAVAGLİA’nın haberi 10. Sayfada Türkiye’ye sõcak mesaj ABD Başkanõ Bush’un An- kara büyükelçiliğine aday ola- rak gösterdiği Ulusal Güvenlik Danõşman Yardõmcõsõ Jeffrey, Senato Dõşilişkiler Komite- si’nde sorularõ yanõtlarken soy- kõrõm ya da etnik temizlik ifa- delerini kullanmadõ ve konunun ortak bir komisyon tarafõndan araştõrõlmasõnõ destekledikle- rini söyledi. 11. Sayfada TOLON’UN AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ 6. Sayfada DANSIN BÜYÜSÜ FRANKFURT’TA 16. Sayfada DİL BAYRAMI KUTLANIYOR 16. Sayfada Zahid Akman Zahid Akman hapse düşebilir AKMAN’IN İŞLERİ DÜŞÜK GÖSTERMİŞ Küresel krize ABD yol açtõSteinbrück, dün Federal Meclis’te yaptõğõ bir konuşmada, Washington’u ağõr ihmalle suçladõ. Steinbrück’e göre ABD finans sisteminin süper gücü olma statüsünü kay- bediyor. Krizin ana sorumlusunun ABD olduğunun al- tõnõ çizerken “Bu oldukça yetersiz düzenlenmiş sistem şimdi çökmektedir. Piyasanõn her şeyi düzenleyeceği ‘bõ- rakõnõz yapsõnlar’ anlayõşõ krize yol açmõştõr” diye konuştu. OSMAN ÇUTSAY ’ın haberi 12. SayfadaSteinbrück ALMANYA ZAHİD AKMAN’IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR TBMM’de yapılan Kılıçdaroğlu-Fırat tartışmasını Uğur Dündar yönetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog