Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30304 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 EYLÜL 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomi Tık-ırında! Artık muhalefet partileri değil, hükümetle ilişkiler- de son derece dikkatli iş çevreleri de ekonominin gi- dişine ilişkin kaygılarını açıkça dile getirmeye başla- dı. Kapalı kapılar ardından söylenenler, açık mikro- fonların önüne taşındı. Dün gazetelerin ekonomi sayfalarında birkaç ay ön- cesinden eser yoktu. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Maske Düştü Gerçekler Göründü Yüzleri Kızarmıyor Bu kadronun ve eteklerine sarılıp siyaset-ticaret ya- panların maskeleri düşüyor, gerçek yüzleri görünüyor. Bir iktidar partisinin ikinci adamı diye anılan siya- setçi, karşıt siyasetçiye ulan diye söz başlıyorsa.. bu siyaset adamı işine geldiği için TBMM’yi baş tacı eden Arkası Sa. 8. Sü. 1’de CHP’li Ahmet Ersin, Başbakan Erdoğan’õn kendi örgütünü kurup dinleme yapmõş olabileceğini söyledi ‘Özel istihbarat birimi’ Anket sonucu: Yüzde 47, Başbakan’õn Deniz Feneri yolsuzluğuna bulaştõğõna inanõyor ‘Erdoğan işin içinde’ HASTANEYE KALDIRILDI Tolon da rahatsõzlandõ Ergenekon davasõ kapsamõnda tu- tuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon dün rahatsõzlanmasõ üzerine Kocaeli Devlet Hastane- si’nde muayene edildi. Sağlõk ne- denleriyle tahliye talebinde bulu- nacaklarõnõ belirten Hurşit Tolon’un avukatõ, GATA’dan Tolon’un sağ- lõklõ olduğuna dair rapor alõndõğõ ha- berini de yalanladõ. 8. Sayfada HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR Eruygur’da hafif felç Kandıra Cezaevi’ndeki hücresinde düşerek beyin kanamasõ geçiren ve önceki gün ameliyat edilen Eruygur’un sağ tarafõnda hafif bir felç olduğu be- lirtildi. Eruygur’un gözlerinin açõk ol- duğu ve hareketleri izleyebildiğini kay- deden doktorlar, hayati tehlikenin sür- düğünü, solunum fonksiyonlarõnõ yerine getirmesinden sonra yoğun bakõma alabileceklerini söylediler. 8. Sayfada SANIKLAR ZOR DURUMDA Ergenekon hasta etti Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda gözaltõna alõnan ve cezaevine giren sa- nõklardan Kuddusi Okkõr tahliye edil- dikten 5 gün sonra kansere yenik düş- tü. Başyazarõmõz İlhan Selçuk by-pass oldu. Siroz teşhisi konulan Ayşe Asu- man Özdemir karaciğer nakli için sõrada beklerken, akciğerinde kitleye rastlanan Ferit İlsever’in bayramdan sonra ame- liyat olmasõ bekleniyor. 8. Sayfada ‘KAYIP’ DİNLEME CİHAZLARI CHP’li TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu Telekulak Alt Komisyonu Üyesi Ahmet Ersin, Başbakan’õn MİT, Emniyet ve Jandarma dõşõnda “özel istihbarat örgütü” kurduğu yönünde iddialar bulunduğunu be- lirtti. Ersin, ithal edilen 14 mobil dinleme ciha- zõndan 2’sinin Erdoğan özel istihbarat örgütünün elinde olduğu duyumlar olduğunu söyledi. ‘AMAÇ KORKUTMAK’ 2005’ten beri Erdoğan’õn kendi istihbarat örgütünü kurduğu yolunda iddia- lar bulunduğunu belirten Ersin, “Bu örgüt, AKP’ye muhalefet eden kişilerin ortam dinlemesi, telefon tespitleriyle, ses kayõtlarõnõ alõyor ve zaman zaman gerek internet ortamõnda, gerekse basõn aracõlõğõyla kamuoyuna yansõtõyor, amaç muhalefeti korkut- mak” dedi. AYŞE SAYIN’ın haberi 6. Sayfada Kõlõçdaroğlu - Fõrat Zatürreye yenik düştü Ankara’da hesaplaşma CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõç- daroğlu ile AKP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Dengir Fõrat, bugün TBMM’de Uğur Dündar’õn yöneteceği toplantõda hesaplaşacak. Kõlõçdaroğlu, Fõrat’õn en büyük ortağõ olduğu MENAS şirketiy- le ilgili eroin kaçakçõlõğõ suçlamalarõnõ gündeme getirmeye hazõrlanõrken Fõrat da CHP lideri Deniz Baykal’õn mal varlõğõyla ilgili çeşitli savlarõ ortaya atacak. 5. Sayfada Kazım Kanat’ı yitirdik Zatürre tanõsõ nedeniyle bir süredir hasta- nede tedavi gören Kazõm Kanat, dün sabah akciğer yetmezliğinden vefat etti. Uzun yõllar kanserle mücadele eden ve bu amansõz hastalõğõ yenmeyi ba- şaran Kanat, oğlunun yemin töre- ni için gittiği Kars’ta rahatsõzlan- mõştõ. Kanser tedavisi nede- niyle akciğerleri olduk- ça yõpranan usta gaze- teci, zatürreye yenik düştü. Kanat’õn ce- nazesi yarõn İstan- bul’da toprağa ve- rilecek. Sporda Nükleer enerji õsrarõ Mersin-Akkuyu’da kurulması planlanan Türkiye’nin ilk nükleer santral inşaatı ve işletimi ihalesi protestolar arasında yapıldı. Nükleer enerji karşıtları İstanbul, Ankara, İzmir ve Sinop’ta gösterilerle ihaleyi protesto ederken, ihale için 13 firma şartname almış olmasına karşın, teklif veren tek grup Rus Atomstroyexport liderliğinde Rus Inter Rao ve Park Teknik ortaklığı oldu. İhaleye sadece, Türkiye’nin zaten büyük bir enerji bağımlılığı olduğu Rusya’dan teklif gelmesi rekabet endişesi yarattı. 13. Sayfada SACHS’TAN HİSSE ALACAK Krizi fõrsata dönüştürdü ABD’nin en zengin ikinci adamõ olan Warren Buf- fet, son bir yõlda piyasa değeri 110 milyar dolardan 54 milyar dolara gerileyen Goldman Sachs’tan 5 mil- yar dolarlõk hisse alacak. Sachs’dan yapõlan açõk- lamada, Buffet’õn bankasõ Berkshire’õn hisse başõ- na 115 dolar vereceği belirtildi. 12. Sayfada MÜDAHALE Mİ ÖZDENETİM Mİ? Avrupa Parlamentosu, “hedge” fonlarõn yarattõ- ğõ yõkõcõ etkinin önüne geçebilmek için AB Ko- misyonu’na sermaye fonlarõnõn denetimi konu- sunda öneriler için çağrõda bulundu. Bu işle gö- revlendirilen AB Komiseri’nin sektör içi bir “öz- denetimi” desteklediği belirtiliyor. 12. Sayfada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un, Türkiye bankacõlõk sektörü hakkõnda yayõmladõğõ bir raporda, “Enflasyon baskõsõ, iç siyasi dalgalanma, fonlama maliyet artõşõ Türk bankalarõ- nõn risklerini artõrdõ” denildi. 12. Sayfada Merrill Lynch tarafõndan hazõrlanan raporda ise “Baş- bakan’õn da sõklõkla belirttiği gibi faizlerin düşmesi beklentisi olmasõ ve düşmesi gerektiğini söylemesi endişe verici” denildi. Raporda YTL’nin ciddi bas- kõ altõnda kalabileceği öne sürüldü. 12. Sayfada BEBEKLER ÖLÜYOR, AKDAĞ SEYREDİYOR 3. Sayfada 2010’UN TESELLİ PROJELERİ 16. Sayfada ALMANYA’DA RAF RÜZGÂRI ESİYOR 17. Sayfada Gül’den Som’a hakaret davası Gazetemiz yazarõ Deniz Som hakkõnda, Cumhur- başkanõ Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’e “basõn yoluyla hakaret” ettiği iddiasõyla dava açõl- dõ. Som’un 3 ay 15 gün- den 2 yõl 4 aya kadar ha- pisle cezalandõrõlmasõ is- tendi. 6. Sayfada ABD insan aklını okuyacak ABD’de İç Güvenlik Ba- kanlõğõ, x-ray cihazlarõnda yeni bir çõğõr açõyor. Sis- tem kişinin bir terör saldõ- rõsõna hazõrlanõp hazõrlan- madõğõnõ saptayacak. Test aşamasõndaki sistem, in- sanõn vücut õsõsõnõ, kalp atõşlarõnõ ve nefes alõş hõ- zõnõ ölçerek teröristleri tes- pit edecek. 10. Sayfada Political Researcher Strateji Geliştirme Merke- zi’nin eylül ayõ içinde yaptõğõ kamuoyu yokla- masõna göre, halkõn yüzde 78.3’ü Deniz Feneri e.V.’de yolsuzluk yapõldõğõna inanõrken yüzde 47.8’i yolsuzluğun içerisinde Erdoğan’õn da bu- lunduğunu düşünüyor. 4 bin 868 kişinin katõldõ- ğõ ankette Erdoğan’õ Aydõn Doğan’la kavgasõnda haklõ görenlerin oranõ ise yalnõzca yüzde 23.9’da kaldõ. Yaklaşõk yüzde 65 AKP’nin yolsuzluklarõn üzerine gittiğine inanmõyor. 5. Sayfada Hurşit Tolon Şener Eruygur YÜZDE 78: YOLSUZLUK VAR Başbakan’ın Doğan Grubu gazetelerine karşõ boy- kot çağrõsõnõn ardõndan önceki gün bir araya ge- len Avrupa Gazeteciler Birliği, Türkiye Gazete- ciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Tür- kiye Gazeteciler Sendikasõ ve diğer basõn kuru- luşlarõnõn ortak açõklamasõnda Erdoğan’a “Gazete ve gazeteciler hükümet ve benzeri kurumlarõn mü- dahelesine kapalõdõr” diye seslenildi. Açõklama- da Erdoğan’õn ülkenin bütün kurumlarõnõ denetim altõnda tutmak istediği belirtildi. 6. Sayfada BASIN KURULUŞLARI TEPKİLİ Fotoğraf: AA Bankaların riski artıyor Değerlendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’de enflasyon ve iç siyasi dalgalanmaya dikkat çekti: AB’de görüş ayrõlõğõ Buffet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog