Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 DÜZ YAZI ORHAN BİRGİT Bakarsınız Bir Gün Bir Eski Başbakan da... Adaletin herkese lazım olduğunu hatırlatmayı amaçlayan dünkü Düzyazı ile Cumhuriyet’in birinci sayfasında yayımlanan “Yargıca 6 müfettişle baskın” haberi, birbirlerini tamamlamış gibiydi. Odası, Adalet Bakanlığı’nın görevlendirdiği 6 müfettiş tarafından aranılan Sevgi Övüç, Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yargıcı. Kamuoyu kendisini, Abdullah Öcalan’dan “sayın”, terör şe- hitlerinden de “kelle” diye söz ettiği için bir yurtta- şın Recep Tayip Erdoğan aleyhine açtığı davada Başbakanı, davalının istemine uyarak 3 kuruş taz- minata mahkûm etmesi dolayısıyla tanıdı. Daha doğrusu Erdoğan, partisinin grup top- lantısında kürsüye çıkarak “Türkiye Cumhuri- yeti Başbakanı’nın 3 kuruş tazminat ödeme- ye mahkûm edilmiş olması nedeni ile” ağır si- temlerde bulununca Sevgi Övüç’ün adı belli ke- simlerde öne çıkmış oldu. İktidar Partisi Genel Başkanı’nın o konuşmasın- dan hemen sonra, belki bir rastlantı da olabilir ama, Adalet Bakanlığı, Kartal Mahkemesi’nin verdiği bir kararın geç yazılmış olmasını gerekçe göstererek Sevgi Övüç hakkında soruşturma açılması için Ba- kanlık Teftiş Kurulu’nu görevlendirdi. Yargıçlar da denetlenmelidir ancak... Yargıçlar da görevleri nedeniyle elbette denet- leneceklerdir. O denetleme görevini yapacak olan müfettişler, gerçek hukuk devletlerinde, bağım- sızlığı güvence altına alınmış Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na bağlı olarak çalışmalıdırlar. Dünkü yazımıza dayanak olan YHSK Başkan- vekili Kadir Özbek’in Akşam gazetesinde ya- yımlanmış olan açıklamalarıydı. Sayın Başkan- vekili, gazetenin Ankara temsilcisi İsmail Kü- çükkaya’nın “12 Eylül öncesinde olan ve bu- gün eksikliğini hissettiğiniz şey nedir” soru- sunu şöyle yanıtlıyordu: “Hayati konu, Teftiş Kurulu’nun bize bağ- lanmasıdır. Şimdi Adalet Bakanlığı’na bağlı. Bu sorun yargı bağımsızlığı bakımından can alıcıdır.” Yargı sistemi gerçekten bağımsız olarak görev yapacak ise, Adalet Bakanlığı’nın hâkim ve sav- cılar ile olan ilişkileri, genişletilmiş lojistik deste- ği sağlayacak şekilde düzenlenmeli, tıpkı 12 Ey- lül öncesinde ve 1961 Anayasası’nda yer aldığı şekilde bakan ve müsteşarı o kurula, başkanlık etmek şöyle dursun burunlarını bile uzatamama- lıdırlar. Dönelim Sevgi Övüç’ün, bir kararın gerekçesini gecikerek yazdığı için Adalet Bakanı’nın emri ile ba- kanlık müfettişleri tarafından denetlenmesine... Olası senaryolar.. Başbakan, partisinin parlamento grup kürsü- sünde konuşurken kendisi aleyhine tazminat hük- mü vermiş olan yargıcı haşlarcasına eleştiriyor. Başbakan’ın bakan yaptığı AKP üyesi parla- menterin, o eleştirinin etkisi altında kalmaması olası mıdır? Ya da Başbakan, bakanına “Şu hâkim de ki- min nesiymiş? Bir bak bakalım neler yapı- yor?”demiş olamaz mı? Sevgi Övüç, belki de o gerekçeli kararı yazmayı bilerek geciktirmiş de olabilir. Ama bu durumu sap- tayacak denetimi yerine getirecek olan Teftiş Ku- rulu üyeleri -ki onların da asıl meslekleri yargıçlık- tır- atanmaları da dahil olmak üzere bütün görev- lerini Adalet Bakanı’ndan aldıkları için, tarafsızlık- ları hakkında kuşku uyandırabilirler. Onun içindir ki, bağımsız, yansız bir adalet me- kanizmasının omurgası olan yargıçlar, sadece hâkim ve savcılardan oluşan bir kurulun şemsi- yesi altında görev yapmalıdırlar. Kartal yargıcının odasında yapılan arama ha- beri, özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız olan adalet kurumunu hakkı olan güvencelere kavuş- turmak için önem kazanıyor . Gün gelir bakarsınız, sade yurttaşlar arasında yer almış olan eski bir başbakan için de, tam ba- ğımsız olarak görev yapan yargıç ve savcılara duyulan özlem medya sayfalarında yer almıştır... Faks: 0 216 302 82 08 obirgit@e-kolay.net İstanbul, Ankara ve İzmir’de sabah düzenlenen eşzamanlõ operasyonlarda 16 kişi gözaltõna alõndõ Ergenekon’da yeni dalga ADD’nin tepkisi İstanbul Haber Servisi - ADD Genel Sekreteri Suay Karaman, genel başkanlarõ emekli Orgeneral Şener Eruygur’un sağlõğõ ve adil yargõlama hakkõyla yakõndan ilgilendiklerini söyledi. Ergenekon Soruşturmasõ’nõn hukuk dõşõ olarak yürütüldüğünü belirten Karaman, “Ergenekon soruşturma kapsamõnda daha önce de bazõ tutuklularõn hayatlarõnõ ve sağlõklarõnõ yitirdikleri bilinmektedir. Eruygur da bu koşullarõn sonucunda sağlõğõnõ yitirmiştir. Atatürk ilke ve devrimlerine olan inancõ ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine olan bağlõlõğõndan asla ödün vermeyen bir düşünce yapõsõna sahip olan Eruygur’un, bütün bu olumsuz koşullarõ atlatacağõna olan inancõmõz tamdõr” dedi. Jitem davası yeniden başladı DİYARBAKIR (AA) - Çeşitli tarihlerde Diyarbakõr, Mardin ve Batman’da, birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemleri gerçekleştirdikleri iddiasõyla yargõlanan ve aralarõnda terör örgütü PKK itirafçõlarõnõn da bulunduğu 11 sanõklõ Jitem davasõ, yeniden görülmeye başlandõ. Diyarbakõr 3. Ağõr Ceza Mahkemesi ile 7. Kolordu Komutanlõğõ Askeri Mahkemesi’nin verdiği iki ayrõ ‘görevsizlik kararõ’ nedeniyle Uyuşmazlõk Mahkemesi’ne gönderilen dava dosyasõ, Uyuşmazlõk Mahkemesi’nin kararõ üzerine Diyarbakõr 3. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne iade edildi. Tutuksuz yargõlanan sanõklarõn katõlmadõğõ duruşmada, avukat Tahir Elçi olayõn Ergenekon terör örgütünün faaliyetleri kapsamõnda gerçekleştiğini savundu. Elçi, davanõn İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon Davasõ ile birleştirilmesini talep etti. İstismara 3 tutuklama SAMSUN (AA) - Samsun’da küçük yaştaki kõza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kõz çocuğunun babasõ ve 2 dayõsõ tutuklandõ. Edinilen bilgiye göre, Belediyeevleri Mahallesi’nde 13 yaşõndaki Ş.B’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba C.B. (34) ile dayõlarõ S.Y. (48), S.Y. (22) ve A.Y. (33), şikâyet üzerine Canik Polis Merkezi ekiplerince gözaltõna alõndõ. İlk ifadelerinin ardõndan adliyeye sevk edilen zanlõlardan, baba C.B. ile kõz çocuğunun dayõlarõ S.Y. ve A.Y. çõkarõldõklarõ nöbetçi mahkemece tutuklandõ. İstanbul Haber Servisi - Ergenekon operasyonu kap- samõnda dün İstanbul, Ankara ve İzmir’de Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ta- rafõndan yine “sabaha karşı” gerçekleştirilen son dalga ope- rasyonlarda aralarõnda gaze- temiz yazarlarõndan eski Esen- yurt Belediye Başkanõ Gürbüz Çapan, gazeteci Tuncay Öz- kan ve eski polis şefi Adil Serdar Saçan’õn da bulun- duğu 16 kişi gözaltõna alõndõ. AKP’yi köşeye sõkõştõran ve Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’õn medyayla kavgasõna neden olan Deniz Feneri da- vasõnõn medyanõn gündemi- ne oturmasõyla Ergenekon so- ruşturmasõ kapsamõnda yeni operasyonlarõn gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor. Geçen haf- ta gerçekleştirilen ve sanatçõ Nurseli İdiz’in de gözaltõna alõndõğõ operasyonda gözaltõ- na alõnanlarõn özel yaşamlarõ- na yönelik sorularla sorgulan- malarõ ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bõrakõlma- larõ, operasyonlarõn ciddiyet ta- şõmadõğõ ve gündem değiştir- mek amaçlõ olduğu kuşkusunu güçlendiriyor. Evde arama İstanbul Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ’nõn talimatõyla saba- ha karşõ gerçekleştirilen Er- genekon operasyonu kapsa- mõnda İstanbul’da Kanal- türk’ün eski sahibi gazeteci ve “Biz Kaç Kişiyiz” hareketinin lideri Özkan ve eski Esenyurt Belediye Başkanõ Gürbüz Ça- pan, eski Organize Suçlar Şu- besi müdürlerinden Adil Ser- dar Saçan, eski Kanaltürk su- nucularõndan Duygu Dikme- noğlu ve Aydõnlõk Dergisi Genel Yayõn Yönetmeni Hü- seyin Karanlık ve Aydõnlõk dergisi yazarlarõndan Emcet Olcayto, “Biz Kaç Kişiyiz” hareketinden Evrim Baykara ile bazõ Adli Tõp Kurumu ça- lõşanlarõnõn da aralarõnda bu- lunduğu 11 kişi gözaltõna alõn- dõ. Özkan’õn Bebek Cevdet- paşa Caddesi’ndeki evine dün sabah saat 06.30’da gelen ekip- ler evde uzun süre arama yap- tõ. Arama sõrasõnda, ellerinde Türk bayraklarõ olan “Biz Kaç Kişiyiz” platformunun üye- leri, “Hepimiz Tuncay’ız”, “Mustafa Kemal’in askerle- riyiz” sloganlarõ attõ. Haseki Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’ne götürülerek sağ- lõk kontrolünden geçirilen Gür- büz Çapan da İstanbul Emni- yet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Kadõköy’de gözaltõna alõ- nan ve soruşturma kapsamõn- da tutuklu bulunan İşçi Parti- si Genel Başkanõ Doğu Perin- çek’in avukatõ Olcayto’nun da Kadõköy Ziverbey’deki evinde Terörle Mücadele Şu- be Müdürlüğü ekiplerince ara- ma yapõldõ. Özkan, Mengü’yü aradı CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Özkan’õn sabah saat 06.40’ta kendisini araya- rak polisin evinde arama yap- tõğõnõ söylediğini belirtti. Men- gü, Özkan’õn Ergenekon so- ruşturmasõ kapsamõnda gözal- tõna alõndõğõnõ ve polisin evi- ni aradõğõnõ söyledikten sonra telefon bağlantõsõnõn kesildi- ğini belirtti. Milletvekili olmadan önce Özkan’õn avukatlõğõnõ yaptõğõnõ söyleyen Mengü, Özkan’õn ciddi sağlõk sorunlarõ olduğu- nu kolesterolünün doktor ta- kibinde olduğunu ifade etti. AKP’nin Deniz Feneri davasõyla medyanõn gündemine oturmasõ ve benzer operasyonlarda gözaltõna alõnanlarõn mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bõrakõlmalarõ gündem değiştirmek amaçlõ olduğu kuşkusunu güçlendiriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ergenekon soruş- turmasõ kapsamõnda başkentte gerçekleştirilen gözaltõlarda ilginç isimler dikkat çekti. Ankara’da gözaltõna alõnanlar arasõnda eski DGM yedek hâkimi emekli Albay Tanju Güvendiren ve Tüm Kapõ- cõlarõ Koruma ve Dayanõşma Derneği başkanlõğõ da yapan adli bilirkişi Mahir Akkar ile Danõştay 12. Dairesi Başka- nõ Yücel Irmak’õn koruma- sõ da yer aldõ. İstanbul Başsavcõlõğõ’nca yürütülen Ergenekon soruş- turmasõ kapsamõnda İstanbul ve İzmir’in dõşõnda Anka- ra’da da eşzamanlõ operas- yonlar düzenlendi. Operasyon kapsamõnda İstanbul Cum- huriyet Başsavcõlõğõ’nõn yazõlõ emriyle dün sabah eski An- kara DGM Savcõsõ emekli Albay Tanju Güvendiren, İs- tanbul’da gözaltõna alõnan gazeteci Tuncay Özkan’õn doktoru kardiyolog Mesut Özcan, Tüm Kapõcõlarõ Ko- ruma ve Dayanõşma Derneği Başkanõ, adli bilirkişi Mahir Akkar ile Danõştay 12. Dai- resi Başkanõ Yücel Irmak’õn korumasõ Adnan Kılıçarslan gözaltõna alõndõ. Edinilen bilgiye göre, Ir- mak, Danõştay’a yönelik sal- dõrõnõn ardõndan aldõğõ “sıra sende” tehditleri üzerine em- niyete başvurarak koruma istedi. Emniyetten de Ad- nan Kõlõçarslan görevlendi- rildi. Kõlõçarslan dün gözal- tõna alõndõ. Gözaltõna alõnanlarõn ev ve işyerlerinde arama yapan An- kara Kaçakçõlõk ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri gözaltõna alõnanlarõ sağlõk kontrolünden geçiril- mesinin ardõndan ifadelerinin alõnmasõ için İstanbul’a gön- derdi. Yedek hâkimdi Gözaltõna alõnanlardan emekli Albay Tanju Güven- diren aynõ zamanda Askeri Yargõtay Onursal Üyesi. Gü- vendiren, Ankara DGM’de yedek hâkim olarak çalõştõ. Güvendiren aynõ zamanda Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği de yapõyordu. Kardiyolog Mesut Özcan adliye çõkõşõnda gazetecilerin sorusu üzerine, “Neyle suç- landığımı bilmiyorum. Evimden alındım, arama yapıldı” dedi. Mahir Akkar ise gazetecilere, “Ergene- kon örgütü üyesiymişiz, ala- kamız yok. Piyango bize de vurdu” dedi. Akkar, Baş- bakan Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanõ Bülent Arınç, AKP ve AKP MKYK üyeleri hakkõnda “Anayasal sistemi, çağdaş ve uygar yaşamı, demokratik Cum- huriyeti, laik devlet ve hu- kuk yapısıyla çağdaş de- ğerleri hedef alıp şeriat re- jimini çağrıştıran eylem ve söylemlerde bulunarak ana- yasal suç işledikleri” iddia- sõyla Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na suç duyuru- sunda bulunmuştu. Akkar, Abdullah Gül’ün cumhur- başkanlõğõna aday olduğu dö- nemde yapõlan seçim süreci- nin durdurulmasõ istemiyle dava da açmõştõ. Aklanmıştı Akkar o dönemde cum- hurbaşkanõnõ halkõn seçme- sini öngören anayasa deği- şikliği yürürlüğe girdiği için referandum sürecinin bek- lenmesi gerektiğini iddia et- mişti. Başbakan Tayyip Erdo- ğan’õn İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanõ olduğu dö- nemde belediyeden aldõğõ ihalelerle dikkat çeken Al- bayraklar’a yönelik operas- yonlarõyla bilinen polis mü- dürü Adil Serdar Saçan da dün İstanbul’da gözaltõna alõndõ. Edinilen bilgiye göre, devlet memuriyetinden çõka- rõlan Saçan, hakkõndaki tüm suçmalamalardan aklanmõş ve 30 gün içinde de yeniden mesleğe dönecekti. Eski DGM hâkimi Güvendiren, Kapõcõlar Derneği Başkanõ Akkar gözaltõna alõndõ Ankara’da ilginç gözaltılar İZMİR’DE OPERASYON Gazeteci Adnan Bulutdagözaltında İZMİR (Cumhuri- yet) - Operasyonun İz- mir ayağõnda ise Orga- nize Suçlar Büro Amirli- ği ekipleri, İz- mir’de bir otelde kalan eski Kanaltürk haber müdürü gazeteci Ad- nan Bulut’u gözaltõna aldõ. İzmir Emni- yet Müdürlü- ğü Kaçakçõlõk ve Orga- nize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafõndan Alsancak semtinde bir otelde gözal- tõna alõnan Bulut, hasta- neden doktor raporu alõn- dõktan sonra Adnan Men- deres Havali- manõ’na geti- rildi. Bulut, polis eşliğin- de uçakla İstanbul’a ge- tirildi. Eğitimcilerden tepki ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - İzcilik, tiyatro, satranç, müzik, spor ve folklor alanlarõnda öğrencilerin gelişimini sağlamak için yapõlan ders dõşõ eğitim uygulamasõnõn hafta sonuna kaydõrõlmasõ eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasõna karşõ çõkan Eğitim-Sen Şube Başkanõ Güven Boğa, “Ders dõşõ eğitim öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve ruhsal olarak gelişmelerine yardõmcõ olma imkânõ veren eğitimlerdir” dedi. Gözaltõna alõnanlarõn ev ve işyerlerinde arama yapan polis, gözaltõna alõnanlar daha sonra ifadelerinin alõnmasõ için İstanbul’a gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ya- zılı emriyle dün sabah gözaltına alınan Tuncay Özkan, evinin önünde gözaltını protesto eden yurttaşlara selam verdi. Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da gözaltına alınanlar arasında bu- lunuyor. (Fotoğraflar: AA) Saçan, Güney’i ilk sorgulayan kişiydi İstanbul Haber Servisi - Tür- kiye’nin en büyük yolsuzluk operasyonlarõna imza atan ve Ergenekon iddianamesinin kilit ismi Tuncay Güney’i ilk sor- gulayan eski Organize Suçlar Şu- be Müdürü Adil Serdar Saçan da Ergenekon operasyonlarõnda gözaltõna alõndõ. Saçan, Gü- ney’in sorgusunda elde ettiği bilgileri 22 Temmuz 2001’de “Tuncay Güney ve arkadaş- larının Susurluk olayı ve or- ganize suç örgütleri konusun- daki beyanları doğrultusunda kasete alınan ifadelerinin DGM başsavcılığına gönde- rildiğini” istihbarat şubesine yazdõğõ yazõda belirtmişti. An- cak, DGM bugünkü Ergenekon iddianamesine dayanak oluştu- ran ifadeleri hakkõnda takipsiz- lik kararõ vermişti. Geçen yaz oğlu ile birlikte ge- çirdiği kuşkulu trafik kazasõn- da yaralanan Saçan, Ergenekon operasyonu ile ilgili ilk adõm- larõn kendisi tarafõndan atõldõ- ğõnõ ancak üzerinin örtüldüğü- nü ve geçmişten beri bekletilen dosyalarõn üzerine gidildiğini öne sürmesiyle sõk sõk medya- nõn gündeminde yer alan isim- lerden olmuştu. İstanbul Organize Suçlar Şu- besi’ni 1998’de kuran Saçan, 2003’e kadar da bu birimin müdürlüğünü yaptõ. 600’ün üzerinde operasyona imza atan Saçan 11 bin sanõğõn ifadesini aldõ. Saçan, Malki cinayeti, Al- bayraklar Holding, BİT’ler, Akbil, Adnan Hoca, Telekulak ve şike soruşturmalarõnõ yürüt- tü. Sedat Peker, Alaattin Ça- kıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeş- lere yönelik operasyonlar yap- tõ. Araçlara sahte plaka takan bir suç örgütü üyesi olmak su- çundan arkadaşlarõyla sorgu- lanan Güney’in bu tarihte ver- diği emniyet ifadesi ve konuya ilişkin yazõşmalarda Ergene- kon iddianamesinin eklerinde yer almõştõ. Bu belgelere göre Güney ifadesinde, “askerlik döneminde tanıştığı bir teğ- menle irtibatlarının İstan- bul’da da devam ettiğini, sah- te plaka satarak dolandırıcı- lık suçu işlediklerini”, yine ay- nõ teğmenle Kilyos Kõsõrkaya Köyü mõntõkasõnda sahte ev- raklarla tapu çõkarõp satõş se- netleri düzenlediğini ifade et- mişti. Güney, Ergenekon ope- rasyonlarõ sõrasõnda verdiği rö- portajlarda emniyette 9 gün boyunca ağõr işkence gördüğü- nü ve her şeyi kabul ettiğini id- dia etti. Daha sonraki yõllarda başka bir soruşturma nedeniy- le “kötü muamele”den mes- lekten atõlan Saçan, İstanbul Cumhuriyet Savcõlõğõ’na Gü- ney’in işkence ve şantaj iddia- larõna ilişkin olarak suç duyu- rusunda bulunmuştu.Adil Serdar Saçan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog