Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 Sezer: DSP’ye akın var İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçõsõ Hadi Çaman için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törene katõlan DSP Genel Başkanõ Zeki Sezer, burada gazetecilerin, “Şişli Belediye Başkanõ Mustafa Sarõgül’ün partinize katõlacağõ söyleniyor. Görüşmeler nasõl gidiyor’’ şeklindeki soru üzerine, “Sarõgül ve daha birçok arkadaşõmla memleketin bugün içine düştüğü durumla ilgili görüşüyoruz. Benzer kaygõlarõ paylaşõyoruz’’ dedi. Toplumun çeşitli kesimlerinden partilerine büyük bir yöneliş olduğunu belirten Sezer, “Önümüzdeki aylarda DSP’yi bu anlamda izlemek gerekecek’’ diye konuştu. ‘Zahid Akman istifa etmeli’ İstanbul Haber Servisi - Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarõ Birliği (USTKB) Dönem Sözcüsü Avukat Aydeniz Alisbah Tuskan, RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn görevinden bir an önce istifa etmesini istedi. Tuskan, “Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk davasõ olduğu Alman basõnõ tarafõndan da açõklanan Deniz Feneri e.V. davasõnda, olayõn bütün ayrõntõlarõ Alman savcõlõğõ tarafõndan tek tek aydõnlatõlarak belgelerle ortaya döküldüğü halde, yolsuzluğun baş sorumlularõndan olduğu kesinleşen Akman’õn görevden istifa etmemesine göz yumulamaz” dedi. İstiklal Marşı besteleri İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşõ’nõn 12 bestesi, Tekfen Vakfõ sponsorluğunda araştõrmacõ-yazar Mehmet Altun’un oluşturduğu araştõrma ekibi tarafõndan bir araya getirildi. Tekfen Tower Konferans Salonu’nda “1 Güfte 12 Beste Projesi’‘nin tanõtõmõ amacõyla düzenlenen basõn toplantõsõnda konuşan Tekfen Vakfõ kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, “Bu projeyle, milli duygularõn en doruğa ulaştõğõ günlerde milli marşõ tekrar gün yüzüne çõkarmayõ, tekrar hatõrlamayõ sosyal sorumluluk görevi olarak gördük” dedi. Altun, araştõrmanõn kitaplaştõrõlõp 24 Ekim’de piyasaya sunulacağõnõ söyledi. Öğrencilerden suç duyurusu ANKARA (AA) - AKP Ankara İl Başkanlõğõ önünde geçen hafta eylem yapan “Öğrenci Kolektifi’’ üyesi 8 kişi, eylem sõrasõnda darp edildikleri iddiasõyla suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler, avukatlarõ Denizer Şanlõ ile birlikte Ankara Adalet Sarayõ’na gelerek suç duyurusu dilekçelerini verdi. Suç duyurusu dilekçesinde, “bazõ polis memurlarõ ile parti görevlilerinin’’ eylemcileri karşõ darp, tehdit, hakaret, görevi kötüye kullanma gibi suçlarõ işledikleri belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkan- vekili Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Bay müfteri” diyen AKP Genel Başkan Yardõmcõ- sõ Dengir Fırat’õ yarõn 14.30’da TBMM’de tüm med- yanõn önünde Uğur Dündar’õn yöneteceği canlõ yayõna çağõr- dõ. Fõrat akşam saatlerinde, Kõ- lõçdaroğlu’nun önerisini kabul etti. İkili perşembe günü saat 14.30’da Meclis’te kameralarõn karşõsõna geçecekler. Oturumu ise gazeteci Uğur Dündar’õn yönetmesi bekleniyor. Kemal Kõlõçdaroğlu, Meh- met Gürhan’õn 21 Mayõs 2007 tarihinde Türkiye’deki tüm işleri için Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Zekeriya Ka- raman’a verdiği genel vekâ- letnameyi önceki gün basõna dağõttõ. Vatan gazetesinin dün- kü “Bağış paralarını hileli vekâletle kaçırmışlar” baş- lõklõ manşet haberinde, Gür- han’õn o tarihte Frankfurt’ta cezaevinde olduğuna dikkat çekilirken aynõ gün Haliç De- niz Ltd. şirketindeki Gürhan’a ait hisselerin Kanal 7 yönetim kurulu üyesi İsmail Kara- han’a devredildiği bilgisine yer verildi. CHP Grup Baş- kanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, dün Cumhuriyet’in sorularõnõ yanõtlarken “vekâletnamenin Türkçe klavyesi olmayan bir daktilodan çıktığına” dikkat çekti. Kõlõçdaroğlu, “O vekâ- letnameyle Mehmet Gür- han’ın üstüne kayıtlı tüm şir- ketlerdeki hisseler el değiş- tirmiştir. Bu yapı, Zekeriya Karaman’ın baş aktör oldu- ğunu çok açık ve net ortaya koymuştur. İşlem, Noterlik Yasası’na aykırıdır, kendisi gelmeden böyle bir vekâlet- namenin düzenlenmesi sah- teciliktir. Adalet Bakanlı- ğı’nın derhal soruşturması lazım. Noter, yarı açık ceza- evidir, bir günlüğüne gelmiş olamaz mı, diyor. Gürhan’ın Almanya’da kaldığı hapis- hane açık bir cezaevi değil, odasından dışarı çıkamıyor. Anlaşılıyor ki, bu vekâletna- me bir şekilde Almanya’da düzenleniyor, Gürhan imza- lıyor, Türkiye’ye getirilip, Karaman’a teslim ediliyor, o da notere onaylatıyor” görü- şünü dile getirdi. Kõlõçdaroğlu, RTÜK Başka- nõ Zahid Akman’õn Armada hisseleriyle ilgili olarak “Allah aşkına binadan kira almak ti- cari faaliyet mi” sözlerini anõmsatõrken “Ticari faaliyet mutlaka gidip ticari organi- zasyonun içinde yönetim ku- rulu üyesi olmak değildir. Zekeriya Karaman baş aktör, hepsi de etrafında” dedi. Kõlõçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizzat Mehmet Gürhan’ın avukatı asıl failin Gürhan olmadığını kendisi açıkladı. Alman yargıç, asıl faillerin Türkiye’de olduğu- nu vurguluyor, Zahid Ak- man’ın ismini veriyor. İddia makamı değil, karar veren ki- şi. Akman belge istiyor, yar- gıcın kararından öte belge olabilir mi? Kurduğu ilişkiler kendi açsından etik olabilir ama toplum vicdanı bunu kabul etmiyor. Beni Başba- kan destekledi, diyor. Sayın Başbakan Akman’ı destekli- yorsa çıkıp açık yüreklilikle söylesin. Bunu söylediği za- man, şunu da unutmasın: Yarın Akman Almanya’da mahkûm olursa bu, destek- lediği insanın mahkûm ol- duğu anlamına gelir. Eğer böyle bir destek yoksa Ak- man, Başbakan’ı da kullanı- yor demektir. Akman tica- rette Zekeriya Karaman’ı, siyasette de Erdoğan’ı koru- yucusu olarak görüyor.” Kõlõçdaroğlu, Dengir Fõrat’õn kendisini hedef alan açõklama- larõndan sonra dün öğleden sonra TBMM’de bir basõn top- lantõsõ düzenledi. TBMM’de tüm medyanõn önünde tartõşma önerisini Fõrat’õn “aptalca” bulmasõyla ilgili olarak “Mil- letin meclisinde bir toplantı nasıl aptalca olur? Niçin bir iki televizyon kanalına mah- kûm olalım” diyen Kõlõçda- roğlu, şunlarõ söyledi: “Politikacılar, söylemleri ve hareketleri ile topluma, özellikle de gençlere örnek ol- mak durumundadırlar. Sayın Baron konuşurken, beyni ve Kendisi hakkõnda ‘müfteri’ suçlamasõ yapan AKP’li Fõrat’õ “Sayõn Baron” diye anan Kõlõçdaroğlu; Deniz Feneri davasõndan mahkûm olan Mehmet Gürhan’õn “cezaevindeyken” Zekeriya Karaman’a vekâletname vermiş göründüğünün ortaya çõktõğõnõ anõmsatarak “Bu sahteciliktir. Savcõlõğa, Barolar Birliği’ne ve Adalet Bakanlõğõ’na şikâyette bulunacağõz” dedi. RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn kendisini desteklediğine ilişkin sözlerine dikkat çeken Kõlõçdaroğlu, “Eğer böyle bir destek yoksa Akman, Başbakan’õ da kullanõyor demektir” görüşünü dile getirdi. Dengir Fırat: Gelmeyen nokta nokta AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat, düzenlediği basın toplantısında eski ortağı ol- duğu şirketle ilgili iddiaları yanıtladı, Kılıç- daroğlu’na yönelik ağır hakaretlerini sür- dürdü. (Fotoğraf:AA) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Dengir Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski ortağõ olduğu şirketle ilgili iddialarõnõn doğru olmadõğõnõ savunurken, Kõlõçdaroğlu için “bay müfteri” nitelemesinde bulundu. Kõlõçdaroğlu’nu bir televizyon programõnda karşõlõklõ tartõşmaya çağõran Fõrat, “Gelmediği takdirde müfteridir. Başka kelime söylemek istemiyorum. Nokta nokta nokta. Onu siz de doldurabilirsiniz, halkımız da...” dedi. Fõrat, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basõn toplantõsõnda CHP’li Kõlõçdaroğlu’nun eski ortağõ olduğu MENAS şirketinin hayali ihracat yaptõğõ ve uyuşturucu kaçakçõlõğõna karõştõğõ yönündeki iddialarõna yanõt verdi. Bu iddialarla ilgili olarak mahkeme kararlarõnõn olduğunu, kendisinin aklandõğõnõ savunan Fõrat, şirketin hayali ihracatla yaptõğõ iddiasõnõn yer aldõğõ raporun CHP’den milletvekili aday adayõ olan bir müfettiş tarafõndan hazõrlandõğõnõ söyledi. Fõrat, şirketle ilgili uyuşturucu kaçakçõlõğõ iddiasõndan önce hisselerini devrettiğini, bu konuda şirketle ilgili herhangi bir suçlamanõn olmadõğõnõ, tõr şoförüyle ilgili davanõn sürdüğünü bildirdi. Kõlõçdaroğlu’nun TBMM’de ortak basõn toplantõsõ önerisini “aptalça bir şey” olarak değerlendiren Fõrat, Kõlõçdaroğlu’nu bir televizyon programõnda tartõşmaya çağõrdõ. Fõrat, “Gelmediği takdirde müfteridir. Başka kelime söylemek istemiyorum. Nokta nokta nokta. Onu siz de doldurabilirsiniz, halkımız da...” diye konuştu. Fõrat, Kõlõçdaroğlu’nun iddialarõnõ ispat etmesi durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini, aksi durumda ise Kõlõçdaroğlu’nun üç kez “ben müfteriyim” demesi durumunda affedeceğini söyledi. Fõrat, Kõlõçdaroğlu için bundan sonra “bay müfteri” nitelemesini kullanacağõnõ belirtti. CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’a mal varlõğõnõ yeniden açõklamasõ çağrõsõnda bulunan Fõrat, Baykal’õn başkalarõ üzerinden borsada oynadõğõ iddiasõnõ yineledi. Kõlõçdaroğlu’na dava açõp açmayacağõnõn sorulmasõ üzerine Fõrat, Türkiye’de Yargõtay 4. Hukuk Dairesi kararlarõ nedeniyle maddi ve manevi ceza davasõ açmaktan vazgeçtiğini söyledi. Fõrat, “Yargıtay’a göre her siyasetçiye küfretmek bir özgürlükmüş. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı var, o yüzden ceza davası açmadım” diye konuştu. Dokunulmazlõklarõ kaldõrmanõn hükümetin elinde olduğu yönündeki bir anõmsatma üzerine Fõrat, “Ben hiç ertelemem” dedi. “Sizin yönetimde gücünüz mü yok?” sorusu üzerine Fõrat, “Tek başına parti yönetiminde değilim” dedi. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yõl mõ 5 yõl mõ olacağõna ilişkin bir soru üzerine Fõrat, “Hukuk fakültesinde basit bir şey öğretmişlerdi, kamu hukukunda müktesap hak olmaz demişlerdi. Onu hukukçulara, kamu, anayasa hukukçularına sormanız lazım” dedi. Fõrat, RTÜK Başkanõ Zahid Akman ile ilgili sorular üzerine, Türkiye’de yargõsõz infazõn gerek siyasetçiler gerekse medya tarafõndan yapõldõğõnõ belirterek herkesin farklõ bir şey söylediğini, hepsinin dinlenip tüm belgelerin ortaya konmasõ gerektiğini söyledi. Fõrat, “Efendim bu suçludur, bunu asalım keselimle olmaz. Yani sayın müfteri iftira attı diye benim kellemi mi almaları lazım. Ne suçu över, ne de suçlunun avukatlığını üstlenirim. Birileri söyledi diye de kelle almayız. Birilerini de lekelemeyiz. Biz hukuka aykırı infaz yapmayız. Bostancı başı değiliz. Kral söyledi diye birisinin boynuna kement atıp boğmayız. Biz hukuka inanan bir siyasi partiyiz, bunun gerekleri ne ise onun gereklerini yerine getiririz” diye konuştu. RTÜK üyesinden ‘itibar’ uyarısı Mehmet Dadak, Başkan Zahid Akman’õn üst kurulun ve devletin itibarõnõ zedelediğini bildirdi, kamuoyunun kuruma bakõşõnõn değiştiğine dikkat çekti Başbakan’õn kefil olduğu Yasin El Kadõ da Türkiye dõşõndayken noterde imza atmõştõ Sahtecilikte ‘yeşil’ standart MURAT KIŞLALI ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Ku- rulu (RTÜK) Başkanõ Zahid Akman, Ar- mada Alõşveriş Mer- kezi’nin ortaklarõndan olduğunun ortaya çõk- masõ üzerine, önceki gün NTV’de kendisi- ni savunurken şunlarõ söylemişti: “Allah aş- kına binanızdan kira geliri almak ticari faaliyet midir?” Akman’õn bu açõk- lamasõna karşõn, Türk Ticaret Yasasõ’nõn “Ticari İşletme” bö- lüm başlõklõ 11. mad- desinde “Tesisat, ki- racılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer ad- lar, ... ticari işletme- ye dahil sayılır” hük- mü yer alõyor. Aynõ yasanõn “Ta- cir” bölüm başlõklõ 14. maddesinde de “Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adı- na, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun huku- ken var sayılmayan diğer bir şirket adına (ortak sıfatıyla) mua- melelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sa- hibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur” hükmü yer alõ- yor. İLHAN TAŞCI ANKARA - Deniz Feneri davasõnda 5 yõl 10 ay hapis cezasõ alan Mehmet Gür- han’õn Almanya’da tutuklu iken Kanal 7’nin sahibi Ze- keriya Karaman’a Türki- ye’de “sahte” genel vekâ- letname vermesi ile Başbakan Tayyip Erdoğan’õn kefil ol- duğu terör finansörü Yasin Kadı’nõn sahte vekâletname verme yönteminin aynõ ol- masõ dikkat çekti. Mehmet Gürhan’õn ceza- evinde iken sahte vekâletna- me vermesi, Erdoğan’õn kefil olduğu Yasin Kadõ’nõn no- terde yaptõğõ sahteciliği akõl- lara getirdi. BM Güvenlik Konseyi kararõ uyarõnca Ba- kanlar Kurulu kararõyla Baş- bakan Erdoğan’õn eski da- nõşmanõ Cüneyd Zapsu’nun iş ortağõ Yasin Kadõ, “terör örgütlerini ve terorizmi fi- nanse eden kişi ve kuru- luşlar arasında” yer aldõ- ğõndan malvarlõğõ dondurul- muştu. Başbakan Erdoğan ise Yasin Kadõ’ya “Yasin Beyi tanıyorum ve kendime inan- dığım gibi inanıyorum” söz- leriyle kefil olduğunu duyur- muştu. Erdoğan’õn kefil ol- duğu Yasin Kadõ da aynõ Gürhan ile Karaman arasõn- daki sahte vekâletname verme işlemlerinin benzeri nede- niyle soruşturulmuştu. Adalet müfettişleri, Ka- dõ’nõn Türkiye’ye girişinin yasak olduğu 2 Nisan 2004 ta- rihinde İstanbul 35. Note- ri’ne “giderek” sahibi oldu- ğu Caravan Dõş Ticaret ile El- la Prodüksiyon şirketlerini temsile yetkili olarak kendi- siyle ortağõ Ömer Zubair’i gösteren belgeyi imzaladõğõ- nõ belirlemişlerdi. Emniyet Genel Müdürlü- ğü’nün resmi yazõsõna göre ise Yasin Kadõ, son olarak 28 Ağustos 2001 tarihinde ülke- ye giriş yapmõş, üç gün son- ra 31 Ağustos’ta da Türki- ye’den ayrõlmõştõ. Adalet müfettişleri, Yasin Kadõ’nõn 1992, 1998, 1999 ve 2001 yõllarõna ait vekâletna- me ve sözleşmelerdeki imza- larõyla yasaklõ olduğu dö- nemdeki belgelerdeki imza- larõn karşõlaştõrõlmasõ iste- miyle 28 Ağustos 2006 tari- hinde Adli Tõp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne başvurdu. Adli Tõp, imza ve yazõlarõn “aynı el ürünü” olmadõğõ sonucuna ulaştõ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rad- yo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi Mehmet Dadak, Başkan Za- hid Akman’õn ortaya çõkan tüm belgelere kar- şõn görevini sürdürmesinin ahlaki ve etik ol- madõğõnõ belirterek “Şu anda kurum itiba- rı maalesef zedelenmiştir. Dolayısıyla dev- letin itibarı zedelenmiştir” dedi. Adõ, Deniz Feneri davasõna karõşan RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn görevinden istifa et- memesine son tepki, RTÜK’ün CHP’li üye- si Mehmet Dadak’tan geldi. Akman’õn isti- fa etmemesi nedeniyle kurumsal itibarõn gün geçtikçe zarar gördüğünü vurgulayan Dadak, şunlarõ söyledi: “Meclis’te görüşülecek olan RTÜK yasası Akman’ın başkanlı- ğında nasıl çıkarılacak? Yasayı çıkarırken Meclis’teki tartışmaları düşünebiliyor mu- sunuz? Akman olduğu sürece yine bir ka- os yaşanacak. RTÜK, bağımsız, tarafsız ve özerk olmalı. Peki RTÜK denetleme göre- vinde nasıl tarafsız davranacak? Bu etik olur mu, ahlaki ya da hukuki olur mu? Bence olamaz. Şu anda kurum itibarı maalesef zedelenmiştir. Dolayısıyla devle- tin itibarı zedelenmiştir. Çünkü kamuoyu, halk artık RTÜK’e bir sene öncekinden farklı bakıyor.” Akman’õn sahip olduğu şirket müdürlük- lerinden geç istifasõ nedeniyle 3984 sayõlõ ya- sanõn 9. maddesine açõkça aykõrõ davranmõş olduğunu belirten Dadak, sözlerini şöyle sürdürdü: “İtibar, bir kişi ya da bir şey hak- kında insanların genel düşünceleridir ve- ya bir kişi ya da bir şeyin geçmiş davra- nışlarına ya da karakterine dayanarak ne kadar takdir edildiği ve beğenildiği olarak da tanımlanmaktadır. Buna göre, başka- nın durumu itibarıyla sürdürülebilir bir başkanlık olamaz. Kurumsal başarının önündeki tek engel başkanın başkanlığını sürdürme ısrarı olur. Bu durum; hukuki, ahlaki ve etik değildir. Üst Kurul’ca baş- kan derhal çekilmiş addedilmelidir. Aksi halde; yani Başkan Zahid Akman’ın RTÜK başkanlığını sürdürme ısrarında, bazı medya kuruluşlarına karşı tarafsız ola- bilecek mi?” ağzı adeta küfür ve hakare- te koşullanmış durumda. Kü- für ve hakaret; zavallılığın, çaresizliğin, paniğin göster- gesidir. Sorduğum soruların ikisine Sayın Fırat yanıt ver- meye çalıştı. Ama üçüncü sorumu görmezlikten geldi. Bir gün daha süre veriyorum. ‘Sayõn Dengir Fõrat, sizin ifti- ra attõğõnõzõ Sayõn Başbakan’õn imzasõyla kanõtlarsam ne ya- pacaksõnõz’ Televizyonlara çı- kıp ‘Ben bir müfteriyim’ diye açıklama yapacak mısınız? Çarşamba gününe kadar ya- nıt gelmezse, sayın Fırat’ı perşembe günü 14.30’da Sa- yın Uğur Dündar’ın yönete- ceği canlı yayına bekleyece- ğim.” Kõlõçdaroğlu, bir soru üzeri- ne Fõrat’õn açõklamalarõnõ tat- min edici bulmadõğõnõ söyler- ken “Yüreği yetiyorsa soru- ma cevap verir” dedi. CHP’nin bir Alman vakfõn- dan 85 bin Avro aldõğõ haber- leriyle ilgili soruya, “Buna sadece gülünür. Genel say- manımız söyledi, ispatlar- larsa 10 katını vereceğiz. Sahte bir belgedir” yanõtõnõ verdi. RTÜK BAŞKANI Akman yasaya göre ‘tacir’ AKP’li Dengir Mir Fõrat’õ yarõn TBMM’de Uğur Dündar’õn yöneteceği canlõ yayõna çağõrdõ Kõlõçdaroğlu: Hodri meydan Deniz Feneri yolsuzluğu sanõğõ Mehmet Gürhan’õn cezaevinde iken sahte vekâletname vermesi, Erdoğan’õn kefil olduğu Yasin Kadõ’nõn noterde yaptõğõ sahteciliği akõllara getirdi. Gürhan olayõnda olduğu gibi Yasin El Kadõ da Türkiye’de olmadõğõ bir dönemde noterde imza atmõş gibi gösterilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Fırat’ın kendisini “Bay müfteri” olarak anmasıyla ilgili olarak “Kendi terbiyesine uygun bir ifade” dedi. (Fotoğraf:AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog