Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 24 EYLÜL 2008 İmsak: 5.20 Güneş: 6.47 Öğle: 13.03 İkindi: 16.25 Akşam: 19.08 Yatsõ: 20.27 Çeviri Servisi - Bilim insanlarõ, Kuzey Buz Denizi’nin yatağõndaki metan gazõnõn küresel õsõnmanõn etkisiyle yüzeye doğru çõkõp at- mosfere yayõlmaya başladõğõnõ belirledi. Metan gazõnõn karbon- dioksitten 20 kat daha fazla za- rarlõ bir sera gazõ olduğunun altõ- nõ çizen bilim insanlarõ, buna, de- nizin dibindeki, sürekli donmuş durumda olan ve metan gazõnõn yukarõ çõkmasõnõ engelleyen bir kapak görevi gören toprak taba- kasõnõn bazõ bölgelerinin erimesi- nin neden olduğunun altõnõ çizdi. Kuzey Buz Denizi’nin dibinde dünyadaki kömür yataklarõndaki toplam kömür miktarõndan daha fazla metan gazõ bulunduğunu be- lirten, bölgede gemiyle araştõrma yapan ekipten Orjan Gustafsson şunlarõ söyledi: “Denizin dibindeki donmuş toprak tabakasında aşırı ısı ne- deniyle delikler oluşmuş. Ve bu delikler gazın yukarılara çıkma- sına izin veriyor. Metan gazı sa- lınımının neden olduğu köpür- melere, kabarcık birikintilerine tanık olduk.” MİLYONLARCA TON İsveç’teki Stockholm Üniversi- tesi’nden Gustafsson, bazõ bölge- lerde geçmiştekinin 100 katõna yakõn metan gazõna rastladõklarõ- nõ belirterek, milyonlarca ton me- tan gazõnõn atmosfere salõnõmõnõn söz konusu olduğunun altõnõ çizdi. Son 20-30 yõlda bölgedeki sõcak- lõk ortalamasõndaki dört derecelik artõşõn buzlarda önemli ölçüde erimeye neden olduğunu anõmsa- tan Gustafsson, metan gazõ salõnõ- mõnõn sõcaklõğõ daha da arttõrdõğõ- nõ, bunun da dipteki toprak taba- kasõndaki erimeyi yaygõnlaştõrõp daha fazla metan gazõnõn yüzeye çõkmasõna neden olacağõnõ, başka deyişle bir kõsõrdöngünün içine girildiğini söyledi. (The Independent) Bilim insanlarõ, Kuzey Buz Denizi’nin dibinden yüzeye çõkan milyonlarca ton metan gazõnõn atmosfere yayõldõğõnõ açõkladõ Küresel ısınmanın doğaya verdiği zararlara ilişkin bir haber de Grönland’dan geldi dün. Bilim insanları, 2004’ten beri UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan ve “Titanik’i batıran buzul” olduğu da söylenen Ilulissat’ta alarm zillerini çaldıracak boyutta küçülme gözlemlediklerini açıkladı. Danimarkalı uzman Abbas Khan, “Buzulda geçmiştekinden dört kat hızlı erime gözlemledik. 15 kilometre küçülmüş, şu anda son 150 yılın en küçük yüzölçümüne sahip” dedi. Khan, buzulun Grönland’daki buzdağlarının yüzde 10’unu başka bir ifadeyle günde 20 milyon ton üretecek kapasitede olduğunun da altını çizdi. Ilulissat’ın adını taşıyan köyde yaşayanlar ise buz tabakası aşırı inceldiği için en önemli geçim kaynakları olan balıkçılık ve avcılığın zorlaştığını söylüyor. (AFP) Havada metan kokusu var Dev buzul küçüldü Nükleersantralprojesineöfkebüyük Çevrecilerde ihaleye hazõr Yurt Haberleri Servisi - Çevreci- lerin uyarõlarõna karşõn Mersin-Akku- yu’da kurulmasõ planlanan Türki- ye’nin ilk nükleer santral inşaatõ ve işletimi için açõlan ihale çerçevesinde son teklifler bugün alõnacak. Çevreci- ler bugün Enerji Bakanlõğõ önünde toplanarak protesto gösterisi yapacak. Dün basõn açõklamasõ yapmak isteyen nükleer karşõtlarõ polisle karşõlaştõ, 34 kişi gözaltõna alõndõ. Küresel Eylem Grubu ve Yeşil Ba- rõş (Greenpeace) üyesi bir grup da ihaleyi protesto etmek için dün Enerji Bakanlõğõ önünde toplandõ. Açõklama yapan Yeşil Barõş Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyasõ Sorumlusu Koral Diker, Türkiye’nin enerji gereksini- mine gerçek çözümlerin üretilmesi gerektiğini vurguladõ. Bu çözümlerin, “temiz yenilenebilir enerji kaynak- larının kullanımı” ve “enerji ve- rimliliği olduğunu” ifade eden Di- ker, nükleer endüstrinin, akõtõlan 100 milyarlarca dolara karşõn geçen 50 yõl içinde atõk sorununa ve güvenlik açõklarõna çözüm bulamadõğõnõn altõnõ çizdi. “Nükleere Hayır” pankartõnõn da açõldõğõ eylem sõrasõnda, siyah tu- lum giyen bir grup, Bakanlõk binasõ önünde yere yatarak ölü taklidi yaptõ. ‘İZİN VERMEYELİM’ Adana’da da Nükleer Karşõtõ Plat- form’un çağrõsõyla Tabip Odasõ’nda bir araya gelen demokratik kitle ör- gütleri ve siyasi parti temsilcileri iha- lenin iptali çağrõsõnda bulundular. Platform Sözcüsü Mehmet Mak, “Gelin, gelişmiş ülkelerin karşı çık- tığı bu santralın kurulmasına biz de izin vermeyelim” dedi. Samsun Nükleer Karşõtõ Platform Sözcüsü Elektrik Mühendisleri Odasõ Başkanõ Suat Yılmaz, Çevre Mü- hendisleri Odasõ İl Temsilcisi Nazlı Ayyıldız ve Samsun Tabip Odasõ Başkanõ Cem Şahan’da basõn toplan- tõsõ düzenleyerek nükleer santrallarõn yaratacağõ tehlikeye dikkat çekti. ! Yeşil Barış üyelerinin dünkü tek eylem mekânı İstanbul değildi. Meksika’da da sokakta olan çevreciler başkent Meksi- ko’da devlet okullarında öğrenci- lere fast-food satılmasını protesto ettiler. Domates, havuç, elma gibi sebze ve meyve kılıklarına giren eylemciler, 110 milyonluk nüfusun yarısının obez olduğu ülkedeki aşırı kilolu çocukların sayısında geçen yıl yüzde 8 artış olduğunu anımsattılar. Ve yetkililere “Okul- larda sağlıklı gıda sat” yazılı pan- kartlarla mesaj gönderdiler. Havuç eylemde (REUTERS) ‘Dengue’ tehdidi Çeviri Servisi - Dünya Sağlõk Ör- gütü (DSÖ), önlem alõnmadõğõ takdir- de Asya-Pasifik Bölgesi’nde iki mil- yara yakõn insanõn ölümcül dengue hummasõna yakalanma riskiyle karşõ karşõya olduğunu açõkladõ. DSÖ yet- kilileri, Filipinler’in başkenti Mani- la’da katõldõklarõ bir toplantõda, Asya- Pasifik ülkelerinde Aedes sivrisinek- lerinin taşõdõğõ virüsün neden olduğu hastalõğõn 1991-2004 yõllarõndaki sal- gõnõnda yüz binlerce kişiye virüs bu- laştõğõnõ, 1998’de bu sayõnõn 350 bine çõktõğõnõ anõmsattõ. Ve riskli böl- gelerdeki 37 ülkenin otoritele- rinden dengue hummasõyla mücadele için strateji belirlemelerini isteyecek- lerini söyledi. 2001-2004 yõllarõnda hastalõktan ölenlerin yüzde 99’unun Vietnam, Malezya, Filipinler, Kam- boçya, Singapur ve Çin’de yaşadõğõna dikkat çeken yetkililer, göç, kentsel yerleşim alanlarõnõn büyümesi, plas- tik kap kullanõmõ, temiz su eksikliği gibi unsurlarõn virüsün yayõlmasõna neden olduğunun altõnõ çizdi. Virüs Asya-Pasifik’te 2 milyar insana bulaşabilir Çeviri Servisi - Gü- ney Afrika’da düzenlenecek 2010 Dünya Kupasõ’nõn res- mi maskotu “Zakumi” önceki akşam Johan- nesburg’da tanõtõldõ. Sevimli leopar Zakumi’nin ilk iki harfi “ZA” Güney Afrika’yõ, “kumi” ise Afri- ka’daki birçok dilde “10” anlamõna geliyor. Zakumi, ülkenin demokrasiyle ta- nõştõğõ 1994’te Cape Town’lu Andries Oden- daal tarafõndan tasarlandõ. Tasarõmcõ Cora Simpson tarafõndan giydirilerek mas- kot haline getirildi. (AFP) Çeviri Servisi - İspanya’daki San Sebastian Film Festivali’nde Altın İsti- ridye için yarışan yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun (solda) “Pandora’nın Ku- tusu” adlı filmi önceki akşam gösterildi. Gösterim öncesinde oyuncu kad- rosundan Fransız aktris Tsilla Chelton ve Onur Ünsal’la poz veren Usta- oğlu basın toplantısında “Yapılışı da beklentileri de tamamen kişisel olan bir film” dedi. Türkiye, Fransa, Almanya ve Belçika ortak yapımı film, ka- yıp Alzheimer hastası annelerini arayan üç kardeşin geçmişteki sorunları- nın yeniden belirmesi ve bazı sırların ortaya çıkmasını konu alıyor. (AFP) 2010 maskotu Zakumi Pandora’nın Kutusu San Sebastian’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog