Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA 16 KÜLTÜR CMYB C M Y B DEFNE GÖLGESİ TURGAY FİŞEKÇİ ‘Dumansız Hava’ Yaşadığımız dünya çok garipleşti: Her şey o denli kar- maşık bir duruma girdi ki, giderek zorlaşmakta, “anlamak gideni ve gelmekte olanı”. Yüzlerce televizyon kanalı, ga- zeteler hep bir şeyler söylüyorlar, “kamuoyunu aydınlatmak” için, ama gel gör ki giderek anlamak daha da zorlaşıyor ya- şadığımız günlerin dünyasını. Ne oluyor? En beylik sözlerle, yöneten sınıf artık ülkeleri de, dünyayı da yönetemiyor. Olağan yöntemlerle elinde tutmayı başaramadığı iktidarını, savaşlarla, krizlerle, her türlü gözboyamayla sürdürmeye çalışıyor. Gerçek dünya yerine, sahte, kalp bir dünya su- nuyor. Biz insancıklar da bu sahte dünyanın içinde kendi- mize gerçek bir hayat kurmaya çabalıyoruz. Bu gözboyama ve sahtecilik dünyası, hayatın her alanında o denli yaygın ki, sıradan insanların neye inanıp neye inan- mayacaklarını kestirebilmeleri başlı başına bir sorun. Sözgelimi, televizyonlarda sürekli yinelenen bir kampanya var. Sloganı da: “Türkiye’nin hava sahası / Dumansız ha- va sahası.” Kapalı yerlerde sigara içmezsek, hepimizin ciğerleri pı- rıl pırıl, sağlıklı olacakmış. İyi güzel, öyle yapalım. Ne var ki, ciğerlerimizi kirleten yalnızca soluduğumuz ha- vadaki tütün dumanı mı? Her gün milyonlarca aracın egzozlarından çıkan yakıt ar- tıklarını ne yapacağız? Ya fabrika bacalarından çıkanlar? Bunlar “dumansız hava saha”mızı kirletmiyor mu? O atık- ları, sokağa adımımızı attığımızda içimize çekmeye başla- mıyor muyuz? Yalnızca tütün içmenin yasaklanmasıyla “Türkiye’nin ha- va sahası / Dumansız hava sahası” olabilseydi, ne güzel olur- du? Yatağan’dan hiç geçtiniz mi, Afşin Elbistan’dan? Termik santralların bu kentlerdeki havayı nasıl boğucu kıldığını gör- dünüz mü? Ya Dilovası’nda bir fabrikada çalışıyorsanız? Eviniz o ova- nın yamaçlarındaysa? Çoluğunuz çocuğunuz her gün o fab- rika bacalarından çıkan zehirli maddeleri soluyarak büyü- yorlarsa? Ya tekstil atölyelerinde, kotların beyazlatılması işinde ça- lışıp, ciğerlerinizi altı ayda kaybedip ölüm yolculuğuna çı- kıyorsanız? Kamu gücü, iş müfettişleri, bu atölyelerdeki ölümcül havayı denetleme gereği duyuyorlar mı? Hem, “Türkiye’nin hava sahası / Dumansız hava sahası” olabilmesi tek başımıza bizim elimizde olan bir konu da de- ğil. Yerküreyi kaplayan atmosferi küresel ölçüde, bütün in- sanlık olarak kirletiyoruz. Sizin göklerinizi temiz tutmanız yet- miyor. Uzak ya da yakın komşular, uluslar, kıtalardaki kir- lilik gelip sizin göklerinizde de dolaşıyor. “Türkiye’nin hava sahası / Dumansız hava sahası” slo- ganıyla yola çıkanlar, bunca yıldır küresel ölçekte atmos- fere salınan zararlı gazların denetlenmesini öngören Kyo- to Protokolü’nü neden hâlâ imzalamamışlardır? Bunca yalan içinde düşünen insanın işi çok zor. Annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı, anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık, anlamak gideni ve gelmekte olanı. (Nâzım Hikmet) turgay@fisekci.com TC BOĞAZLIYAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005/148 Tal. Satõlmasõna karar verilen, aşağõda tapu kaydõ belirtilen taşõnmazlarõn değerleri, Boğazlõyan İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2008/26 E. sayõlõ dosyasõndan 11.06.2008 ta- rihli karar ile kesin olarak tespit edilmiştir. Satõş isteyen alacaklõnõn talebine istinaden satõş, İİK’nun 132 m. gereğince taşõnmaz üzerindeki tüm takyidatlardan ari ola- rak yapõlacaktõr. İşbu ilan İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olduğundan tapuda adres olmamasõ halinde ayrõca adres tahkiki yapõlmayacaktõr. SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMLARI: -Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 parselin imar durumu, belediye fen işlerinin 20.05.2008 2008/30 786 tarih ve sayõlõ yazõsõ ile parsel üzerinde, 3 katlõ binanõn bulunduğu ve belediye imar hudutlarõ içinde ayrõk nizam olduğu bildirilmiştir. -Yozgat ili-Boğazlõyan iulçesi-Çarşõ Mahallesi-Kan- gallõk mevkii 253 ada 368 parselin imar durumu, belediye fen işlerinin 20.05.2008 2008/30 786 tarih ve sayõlõ yazõsõ ile belediye imar hudutlarõ içinde bitişik nizam üç kata kadar müsadeli olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZLARIN CİNSİ, NİTELİĞİ KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: 1-TAPU KAYD: Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 parselde kayõtlõ, 520 m2 arsa üzerinde kurulu üç katlõ ev ve arsasõ vasõflõ taşõnmazda 5/33 arsa paylõ Zemin kat 1 no’lu depo vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Kayseri Boğazlõyan yoluna cepheli ve önü açõk avlu olan binanõn depo vasõflõ zemin kat 1 no’lu bağõmsõz bölümüdür. 78,78 m2’dir. Bina 3. sõnõf bir inşaattõr. Yapõ yaklaşõk 14 yõllõktõr. SATIŞ SAATİ: 10.00-10.10. MUHAMMEN BEDELİ: 28.046,90 YTL 2- TAPU KAYDI: Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 parselde kayõtlõ, 520 m2 arsa üzerinde kurulu üç katlõ ev ve arsasõ vasõflõ taşõnmazda 7/33 arsa paylõ 1. kat 2 no’lu mesken vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Kayseri Boğazlõyan yoluna cepheli ve önü açõk avlu olan binanõn mesken vasõflõ 1. kat 2 no’lu bağõmsõz bölümüdür. Tapu kayõtlarõna göre üç oda, bir salondan oluşmaktadõr. 110,83 m2’dir. Bina 3. sõnõf bir inşaattõr. Yapõ yaklaşõk 14 yõllõktõr. SATIŞ SAATİ: 10.15-10.25. MUHAMMEN BEDELİ: 39.454 YTL 3- TAPU KAYDI: Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 par- selde kayõtlõ, 520 m2 arsa üzerinde kurulu üç katlõ ev ve arsasõ vasõflõ taşõnmazda 7/33 arsa paylõ 1. kat 3 no’lu mesken vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Kayseri Boğazlõyan yoluna cepheli ve önü açõk avlu olan binanõn mesken vasõflõ 1. kat 3 no’lu bağõmsõz bölümüdür. Tapu kayõtlarõna göre iki oda bir salondan oluşmaktadõr. 89,74 m2’dir. Bina 3. sõnõf bir inşaattõr. Yapõ yaklaşõk 14 yõllõktõr. SATIŞ SAATİ: 10.30-10.40. MUHAMMEN BEDELİ: 31.946 YTL 4- TAPU KAYDI :Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 par- selde kayõtlõ, 520 m2 arsa üzerinde kurulu üç katlõ ev ve arsasõ vasõflõ taşõnmazda 7/33 arsa paylõ 2. kat 4 no’lu mesken vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Kayseri Boğazlõyan yoluna cepheli ve önü açõk avlu olan binanõn mesken vasõflõ 2. kat 4 no’lu bağõmsõz bölümüdür. Tapu kayõtlarõna göre üç oda bir salondan oluşmaktadõr. 110,83 m2'dir. Bina 3. sõnõf bir inşaattõr. Yapõ yaklaşõk 14 yõllõktõr. SATIŞ SAATİ: 10.45-10.50. MUHAMMEN BEDELİ : 39.454 YTL 5- TAPU KAYDI :Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 62 ada, 70 par- selde kayõtlõ, 520 m2 arsa üzerinde kurulu üç katlõ ev ve arsasõ vasõflõ taşõnmazda 7/33 arsa paylõ 2. kat 5 no’lu mesken vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Kayseri Boğazlõyan yoluna cepheli ve önü açõk avlu olan binanõn mesken vasõflõ 2. kat 5 no’lu bağõmsõz bölümüdür. Tapu kayõtlarõna göre iki oda bir salondan oluşmaktadõr. 89,74 m2’dir. Bina 3. sõnõf bir inşaattõr. Yapõ yaklaşõk 14 yõllõktõr. SATIŞ SAATİ: 10.55-11.00. MUHAMMEN BEDELİ : 31.946 YTL 6- TAPU KAYDI: Yozgat ili-Boğazlõyan ilçesi-Çarşõ Mahallesi-Kangallõk mevkii 253 ada, 368 parselde kayõtlõ, 964,76 m2 yüzölçümlü arsa vasõflõ taşõnmazdõr. ÖZELLİKLERİ: Arsa Kayseri Boğazlõyan karayoluna cepheli Boğazlõyan eski sanayisi içinde sosyal hizmetlerin hepsini almõş durumdadõr. Arsa üzerinde baraka tipi kullanõlamaz 44,80 ve 50 m2’lik iki adet eski yapõ mevcuttur. SATIŞ SAATİ: 11.05-11.15. MUHAMMEN BEDELİ :120.595 YTL SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 14 KASIM 2008 günü, yukarõda belirtilen saatler arasõnda BOĞAZLIYAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA, açõk art- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 24 KASIM 2008 günü, aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrma- ya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tahmin edilen değerin %40’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi lazõmdõr. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Teslim giderleri, damga ver- gisi, tapu alõm harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tapu satõm harcõ, tellaliye resmi ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerinin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõm- dõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse, İcra İflas Ka- nunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve % 10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilan tarihinden herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebi- lir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin, yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 50993) BOZCAADA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/2 Satõş Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi ve önemli özellikleri; 1- Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi’nde ve tapunun 509 ada, 9 parselinde kayõtlõ, 139,44 m2 miktarõnda, avlulu kârgir ev, 2- Çanakkale ili, Bozcaada İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ova Mevkii 102 ada, 14 parselde kayõtlõ 7224.74 m2 miktarõndaki bağ. İmar durumu: 509 ada, 9 parsel koruma amaçlõ imar planõnda tescilli yapõ olarak gözükmekte, 102 ada, 14 parsel nâzõm imar planõnda 3. derece doğal sit alanõ içinde kalmakta, 26.07.2008 tarihinde, geçici dönem yapõlanma koşullarõ süresi sona erdi- ğinden yapõlaşma izni verilmemektedir. Takdir olunan muhammen kõymet: 509 ada, 9 parseldeki av- lulu kârgir ev ve dam 260.000,00.-YTL, 102 ada, 14 parsel 106.096,75 YTL’dir. Satõş şartlarõ: 1- 509 ada, 9 parselin 1. Satõş 03/11/2008 tarihinde, saat 11.00 ile 11.10 arasõnda, 102 ada 14 parselin 1. satõşõnõn 03.11.2008 günü, 11.20 ile 11.30 arasõnda, Bozcaada Hükümet Konağõ A Blok 1. katõnda bulunan duruşma salonunda açõk arttõrma su- retiyle yapõlacaktõr, bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve masraflarõ dahil bulmadõğõ takdirde ihalede en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõ ile 2’nci açõk arttõrma tarihi olan 13.11.2008 tarihinde, aynõ saatte ve aynõ yerde ya- põlacak olup, ikinci arttõrmada teklif edilen bedel, taşõnmazõn muhammen bedelinin %40’õ bulmasõ ve satõş isteyenin alaca- ğõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçme- si lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar, banka teminat mek- tubu vermeleri lazõmdõr, Satõş peşin para iledir, alõcõ istediği takdirde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga ihale vergisi, tellaliye, tapu harç ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir, birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkese açõk olup, mas- rafõ verildiğinde şartname isteyen alõcõya bir örneği gönderilir, ihaleye iştirak edenler, şartnameyi okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayõlõrlar. Başkaca bilgi almak için Memurluğu- muzun 2008/2 sayõlõ Satõş dosyasõna müracaat etmeleri ilan olunur. 18.09.2008 Basõn: 51456 Şu sõralarda okurlarõmõzdan sü- rekli gelen iki soru var: Birin- cisi, Atatürk Kültür Merkezi ortadan kalkõnca İstanbul Devlet Senfoni ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi nerelerde kendini göstere- cek? İkincisi: Mayõs ayõnda alelace- le boşaltõlan AKM’de beş ay geçti- ği halde herhangi bir onarõm başla- madõ, biz izleyiciler olarak ne yap- malõyõz, sesimizi kültür bakanõna nasõl duyururuz? İkinci sorunun ya- nõtõnõ ben de bilemiyorum. İDSO ve İDOB yöneticileri önce kendilerine gösterilen Üsküdar’daki eski tütün deposunda çalõşma mekânlarõnõ ha- zõrladõlar; bir yandan da İstanbul’un dört bir yanõnda konser alanlarõ ara- dõlar. İstanbul’da yeni konser mevsimi- nin takvimini çõkartmaya başlarken Eylül sonu itibarõyla açõlõş yapanla- ra ve Ekim ayõ etkinliklerine bir göz atõyorum: Mevsimi ilk açan ku- ruluş 18 Eylül akşamõ Hakan Şensoy yönetimindeki CKM Oda Orkestrasõ oldu. Orkestra- nõn bir sonraki konseri 30 Ekim’de, R. Strauss, A. Ar- goşyan, S. Acim ve Bartok gi- bi çağdaş bestecileri içeriyor. Caddebostan Kültür Merkezi bu yõl kimi İDSO konserlerine de ev sahipliği yapacak. İDSO 17 Ekim ile başlayarak üç cuma art arda Aya İrini’de çalacak; sonraki beş konser Lütfü Kõrdar’da yapõlacak. Rahbari yönetimindeki ilk konserin solisti Hüseyin Sermet. Ravel pi- yano konçertosu ve Şehrazat gibi alõmlõ bir program hazõrlanmõş. Ye- niden hatõrlatmakta yarar var, artõk İDSO’nun Cumartesi konserleri kalk- mõş bulunuyor. İDOB ise 27 Eylül Cumartesi akşamõ saat 21.00’de Gü- rer Aykal yönetimindeki Beetho- ven’in 9. Senfonisi’yle yine Aya İrini’de dinleyiciyle buluşuyor. Ko- ro şefi Gökçen Koray, solistler: Evren Ekşi, Lynn T. Çağlar, Hü- seyin Likos ve Zafer Erdaş. İDSO ve İDOB için bilgi almak isteyenle- re Tütün Deposu’nun telefon numa- rasõnõ aktaralõm: 0 216 495 82 00. Ge- çen yõldan beri İstanbul kültür yaşa- mõna zenginlik katan Süreyya Ope- rasõ’nda yine İDOB’un etkinlikleri göze çarpõyor: 4 Ekim’de Hüsnü Aşka Dair adlõ bale, 9 Ekim’de Sihirli Flüt yer alacak. Akbank Sanat İstiklal Cadde- si’ndeki 150 kişilik salonunda klasik ve caz müziğinin nice yõldõzõnõ ağõr- lõyor yõllardõr. 26 Eylül Cuma günü, son zamanlarda adõndan çok söz et- tirten çellist Benyamin Sönmez’in resitaliyle başlõyor mevsime. Ce- mal Reşit Rey Konser Salonu 11 Ekim’de genç, ama son derece dü- zeyli iki sanatçõyla, Vadim Repin (keman) ve Nikolai Lugansky’nin (piyano) resitaliyle yeni mevsime ağõrbaşlõ bir açõlõş yapõyor. Hemen er- tesi gün, ünlü Amerikalõ gitarcõ Sha- ron Isbin’i konuk ediyor. Son iki yõl- dõr İstanbul’a yeni bir renk getiren “İstanbul Resitalleri” programõnõ Levent’teki Beşiktaş Belediyesi’nin MKM salonunda sürdürüyor. Her ay ödüllü bir piyanisti resitallerine ko- nuk ederken bu yõl bir de çellist (Op- helie Gaillard) katmõş araya. Uma- rõz geçen yõldan daha iyi bir piyano sunacaktõr bu dünyaca ünlü piya- nistlere. Açõlõş konserini 7 Ekim ta- rihinde kendi kuşağõnõn önde gelen isimlerinden piyanist Stephen Ho- ugh (1961) gerçekleştirecek. Ço- ğu gramofon olmak üzere üst dü- zey ödüllere sahip 40 kadar kaydõ var. Besteciliği ve yazar- lõğõ da ayrõ bir değer taşõyor. Hugh İstanbul’a Faure, Franck, Copland ve Cho- pin’den örülü ilginç bir prog- ram getiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Al- bert Long Hall Konserleri 8 Ekim’de Camerata Salzburg ile başlõyor. Solist genç kemancõmõz Atilla Aldemir. Viyana Zarafeti başlõklõ programda Haydn-Mo- zart’õn zarif müziği yer alacak. Avusturya Kültür Merkezi Yeni- köy’deki sarayda 8 Ekim gecesi R. Seidl (çello) ve W.Weiss (piyano) adlõ genç Avusturyalõ sanatçõlardan oluşan bir oda müziği dinletisiyle açõ- lõş yapõyor. İş Sanat ve Borusan mevsime kasõm ayõndan önce baş- lamõyorlar. Onlarõn ve diğer kurum- larõn daha ayrõntõlõ programlarõnõ önümüzdeki haftalarda tanõtmaya devam edeceğim. www.evinilyasoglu.com Mevsimi ilk açan kuruluş 18 Eylül akşamõ Hakan Şensoy yönetimindeki CKM Oda Orkestrasõ oldu Yeni mevsim başlarken-1 Kültür Servisi - Tekfen Vak- fı, Cumhuriyetin kuruluşunun 85. yõldönümünü ‘1 Güfte 12 Beste’ başlõklõ özel bir çalõş- mayla kutluyor. 1921’de, İstiklal Marşõ için açõlan beste yarõşma- sõna katõlan yapõtlar, 24 Ekim ak- şamõ saat 20.30’da Lütfi Kõrdar Kongre ve Sergi Sarayõ’nda dü- zenlenecek özel konserde ses- lendirilecek. Konuyla ilgili ola- rak dün Tekfen Tower’da yapõ- lan basõn toplantõsõna Tekfen Holding kurucularõndan Ali Ni- hat Gökyiğit, araştõrmacõ-yazar Mehmet Altun, besteci Hasan Uçarsu, yönetmen Yücel Er- ten katõldõ. Tekfen Vakfõ adõna, Mehmet Altun ve ekibinin resmi ve özel arşivlerde yürüttüğü uzun süreli çalõşmalar sonucunda, ya- rõşmaya katõldõğõ tespit edilen bestelerden 11’nin özgün nota- larõna ulaşõldõ. Kazım Karabe- kir Paşa’nõn yine aynõ dönemde ancak yarõşma dõşõ bestelediği, güftesi de kendine ait ‘Türk Yılmaz’ adlõ yapõtõ da on ikinci marş olarak diğer yapõtlarõn ya- nõnda yerini aldõ. Notalarõn or- kestra düzenlemeleri, tasarõnõn danõşmanõ ve aynõ zamanda bes- tecilerinden biri olan Hasan Uçarsu önderliğinde, çağdaş Türk müziğini başarõyla temsil eden günümüz sanatçõlarõ; Nevit Kodallı, Çetin Işıközlü, Emre Aracı, Hüseyin Sermet, Betin Güneş, Turgay Erdener, Öz- kan Manav, Ayşe Önder, Ertuğ Korkmaz tarafõndan özüne sadõk kalõnarak hazõrlandõ. USTA İSİMLER SAHNEYE ÇİKACAK Şef Saim Akçıl yönetiminde- ki Tekfen Filarmoni Orkes- trası ile birlikte TRT İstanbul Gençlik Korosu, Şenol Talınlı (tenor), Sumru Ağıryürüyen (vokal), Hüseyin Sermet (pi- yano), Ercan Irmak (ney), Gök- sel Baktagir (kanun) ve Yurdal Tokçan (ut) gibi usta isimler konserde sahneye çõkacak. Ka- panõşõ resmi İstiklal Marşõmõz ile yapõlacak gecede, o dönemin at- mosferini seyirciye daha iyi his- settirmek amacõyla yapõtlar ara- sõ geçişlerde, tiyatro yönetmeni Yücel Erten’in sahneye koyduğu hikâye ve anekdotlara da yer ve- rilecek. Böylece, Milli Mücade- le Dönemi’nin duygularõ Arsen Gürzap ve Çetin Tekindor’un anlatõmõyla yeniden yaşatõlmõş olacak. Tekfen Vakfõ, konser- den elde edilecek geliri, vakfõn eğitim bursu fonuna aktaracak. Mehmet Altun’un yazdõğõ kitap- ta, Milli Marş’õn seçilmesi önce- sinde Millet Meclisi tutanaklarõ- na geçmiş hararetli tartõşmalardan gazetelere konu olmuş ilginç ha- berlere, bestecilere ait anekdot- lardan farklõ yorum ve önerilere kadar bugüne kadar bilinmeyen birçok ilginç bilgi ve belge ile bir- likte yarõşmaya katõlan bestelerin öyküleri de yer alacak. ‘ B İ R G Ü F T E 1 2 B E S T E ’ İstiklal Marşõ’nõn besteleri gün õşõğõna çõkarõldõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog