Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13ekonomi@cumhuriyet.com.tr EKONOMİ POLİTİK ERİNÇ YELDAN Küresel Krizden Somut Dersler Geçen yılın yaz aylarında Amerikan konut kredi- leri (mortgage) ve vasıfsız kredi (subprime credit) pi- yasalarında başgösteren “çalkantılar”, gittikçe şid- detlenen salınımlar halinde “küresel bir krize” dönüştü. O günlerden bu yana, Amerika’da Bear Sterns, İngiltere’de Northern Rock bankalarının 2008’in bahar aylarındaki kurtarma operasyonlarını Freddie Mac ve Fannie Mae adlı sigorta/yatırım şir- ketlerinin fon idaresinin kamulaştırılması izledi. Söz konusu müdahalenin bedeli 5 trilyon dolar olarak öl- çülmekteydi. Tam düzlüğe çıkılmış, borsalar “krizi at- lattık” sloganlarıyla coşku içerisine sürüklenmişken, bu sefer de 150 yıllık yatırım şirketi Lehman Brothers ve Merryl Lynch’in iflası haberleri ortalığı altüst etti. Amerikan Federal Reserve Başkanı Ben Bernanke “krizin seyrinin en kötümser tahminleri bile aştığını” söylüyor; IMF’nin icra direktörü Dominique Strauss- Kahn ise “küresel krizin daha ortasında olduğumu- zu” savunarak, “daha da kötü günlerin yaşanabile- ceği” uyarısını yapıyordu. Bu şartlar altında Ameri- kan hükümeti, serbest piyasa savunucularının bütün tezlerini ve dogmatik inançlarını bir tarafa bırakarak, eşi benzeri görülmemiş bir müdahale paketini Kon- gre’ye sunmaya hazırlanıyordu. Pakete göre ABD Ha- zine Bakanlığı, piyasada alıcı bulamayan ve değeri kalmamış bütün “mortgage”, “vasıfsız kredi” ve bunların her türlü türev ürünlerinin fonlarını üstlen- meyi taahhüt ediyordu. 700 milyar dolara ulaşan bu kamulaştırma işleminin dudak uçurtucu boyutları, pi- yasa “oyuncularının” güvenini bir anda tesis etme- ye yetmişti: hemen bütün dünyada borsalar hafta için- deki kayıplarını telafi etmiş ve yeniden çıkışa geç- mişlerdi. Söz konusu işlemin “serbest piyasa ideolojisinin sonuna gelindiğini” ilan ediyor olması ise artık kat- lanılması gereken felsefi bir konuydu. Oysa, küresel krizin bizlere öğrettiği ilk temel ders, borsaların ve finansal oyuncuların “Ben para ka- zanmaya bakarım” anlayışına indirgenemeyecek kadar önemlidir: “Serbest piyasanın dengeli ve istikrarlı bir ekonomi yaratacağı ve her türlü devlet müdaha- lesinin kaynak israfına yol açacağı”nı savlayan neo- liberal iktisat dogmalarının geçersizliği ortaya çıkmıştır. Küresel krizin bize anımsattığı ikinci önemli ders ise finansal sistemin işleyiş biçimine ve yapısal özelliklerine ilişkindir. Finansal sistem, reel mal üre- ten sektörlerin aksine bir spekülasyon ve beklenti dünyasıdır. Finansal sermayenin kazançlarının özün- de risk, spekülasyon ve miyopik-kısa vadeli bakış açı- sının koşullandırdığı “çok acele” karar verme ve uy- gulama becerisi yatmaktadır. Finans dünyasının bu karakteristiğini görmezden gelen serbest piyasa ideo- logları, finansal krizlerin önlenmesi için daha fazla şef- faflık sağlanmasını yeterli çözüm olarak görmekte- dir. Bu sava göre, daha şeffaf bir kurumsal düzen- leme ile şirketlerin aşırı risk alması önlenecek ve fi- nansal sistem bir daha bu tür krizlere sürüklenme- yecektir. Dolayısıyla, devlet bundan böyle sistemin kurallarını şeffaf ve güvenilir bir biçimde belirlemeli ve sistemin kendi kendini denetlemesine karışma- malıdır. Bu savın ne kadar tutarsız ve yanlış olduğu ger- çeği ise mevcut krizin bizlere sunduğu önemli bir derstir. Bir an için bu tür bir ultra-şeffaflık düzeninin sağlandığını ve söz konusu şeffaf dünyanın kendi ken- dini aşırı riske ve yüksek oranlı borçlanmaya karşı de- netleyebildiğini varsayalım. Böylesi bir dünyanın spekülatif getirileri son derece düşük olacak ve fi- nansal sermayenin kazançları hızla eriyecektir. Oy- sa kapitalizm 1970 sonrasında sanayi sektörlerinde yaşanan kâr oranlarındaki gerilemeyi ancak finansal aktivitelerden elde ettiği spekülatif kazançlar ile karşılayabilmektedir. Ülkemiz de dahil olmak üzere, hemen tüm kapi- talist dünyada sanayi işletmeleri gerileyen kârlarını faaliyet dışı finansal spekülasyon aktivitelerinin ge- tirdiği kârlarla beslemek suretiyle ayakta kalabil- mektedir. Bunun da ötesinde, başta ABD olmak üze- re, kapitalizmin tüm metropol ülkelerinde ücretlile- rin gelirleri reel olarak gerilemekte ve orta sınıfların alım güçleri düşmektedir. Orta sınıfların sistem için- de güçlü birer tüketici olarak korunması ancak bu ke- simlere sağlanan borçlanma olanaklarıyla olasıdır. Dolayısıyla, finansal risk ve aşırı borçlanma, aslında kapitalizmin 21. yüzyılın başında kendi kendisini üre- tebildiği iki temel unsurdur. Bu unsurların işleyiş bi- çimi bir yandan da sistemin periyodik krizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimse kimseyi aldatmasın. Kapitalizm, bir anarşi ve kaos sistemidir. TOFAŞ Türk Otomobil Fab- rikasõ A.Ş, Avrupa’da yaşa- nan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan siparişleri göz önüne alarak Şe- ker Bayramõ öncesi 3 iş günü, sonrasõnda 3 iş gü- nü üretime ara verecek. TOFAŞ’tan İMKB’ye ya- põlan açõklamada, bayram tatilini de kapsayacak şekilde fabrikanõn 24 Eylül’den itibaren ara ve- receği 8 Ekim 2008’de üretime başlanacağõ kay- dedildi. Buna göre, nöbetçi personel ile sadece ba- kõm ve revizyon çalõşmalarõ sürdürülecek. TOFAŞ’ta kriz molası Tekirdağ’õn Çerkezköy ilçe- sindeki Organize Sanayi Böl- gesi’nde faaliyet gösteren De- va Holding’e ait fabrikanõn pe- nisilin ünitesi törenle açõldõ. Yõlda 300 milyon kutu ilaç üretme kapasitesine sahip Çer- kezköy fabrikasõnda 50’si pe- nilisin ünitesinde olmak üzere toplam yaklaşõk 350 kişi çalõ- şacak. Deva Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Philipp Da- niel Haas, Deva Çerkezköy Fabrikasõ ile kapasitenin 2007’ye göre 3 kat artacağõnõ belirterek, Çerkezköy ve Köseköy’de yaptõklarõ yatõrõmlarõn toplam tutarõnõn 100 milyon dolar olduğunu söyledi. Deva’dan Çerkezköy’e fabrika LABELLE: Yolsuzluk insani felakete yol açar Dış Haberler Servisi - Merkezi Berlin’de bulu- nan Uluslararasõ Say- damlõk Örgütü 2008 yõlõ yolsuzlukla mücadele ra- poruna Türkiye, 180 ülke arasõnda 4.6 puanla Lit- vanya ve Polonya’yla bir- likte 58. sõrada bulunuyor. Danimarka, İsveç ve Yeni Zelanda 9.3 puanla yolsuzlukla en iyi müca- dele eden ülkeler oldu. Yolsuzlukla mücadele lis- tesinin son sõrasõnda 1 pu- anla Somali bulunuyor. Uluslararasõ Saydamlõk Örgütü Başkanõ Huguet- te Labelle, düşük gelirli ülkelerde yaygõn olan yol- suzluğun “insani felake- te” neden olduğunu, yol- suzluğun kökünü kazõ- manõn parlamentolar, ka- nun uygulayõcõlar, ba- ğõmsõz medya ve güçlü si- vil toplum kuruluşlarõ ara- cõlõğõyla güçlü denetimler gerektirdiğini belirtti. NOMURA Lehman’ın bir parçası daha gitti Ekonomi Servisi - Lehman Brothers’õn ön- ceki gün Asya-Pasifik operasyonlarõnõ satõn alan Japonya’nõn en büyük ara- cõ kurumu olan Nomura Holding’s dün de şirketin Avrupa ve Ortadoğu’daki hisse senetleri ve yatõrõm bankacõlõğõ operasyonla- rõnõ almak üzere anlaştõ- ğõnõ açõkladõ. Nomura, Lehman’õn Avrupa ve Or- tadoğu’daki hisse senetleri ve yatõrõm bankacõlõğõ operasyonlarõnda çalõşan 2 bin 500 kişinin önemli bir kõsmõnõn çalõşmaya devam edeceğini belirtti. ABD’nin tarihi kurtarma planõ hayata geçmek için kongrenin imzasõnõ bekliyor Kongreye “kabul et” baskõsõ ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD kongresi, 1929 dünya ekonomik bunalõmõndan bu yanaki en büyük kurtarma paketinin hõzla kabul edilmesi için baskõ altõnda. 700 milyon dolarlõk kurtarma paketinin iki mimarõ ABD Hazine Bakanõ Henry Paulson ve ABD Merkez Bankasõ Başkanõ Ben Bernanke kongrenin, paketi, vakit kaybetmeden kabul etmesi yönünde çağrõ yaptõ. Paketin uygulanmasõnõn çok önem- li olduğunu belirten Paulson, Kon- gre’den 700 milyar dolar tutarõndaki finansman paketi yavaşlatmamasõnõ is- tedi. Piyasalar baskı altında Paulson, Senato’nun bankacõlõk ko- mitesine yapacağõ ve Reuters tarafõndan ele geçirilen sunumda, piyasadaki dal- galanmanõn geçen hafta yeni bir sevi- yeye ulaştõğõnõ ve ekonominin geneli- ne yayõldõğõnõ söyledi. “Piyasalarda- ki dalgalanmayı yatıştırmak için du- ruma özgü adımların ötesine geç- mek” gerektiğini vurguladõ. Bernanke ise, atõlan adõmlara rağmen finansal piyasalarõn olağanüstü stres al- tõnda olduğuna değinerek Kongre’nin hõzlõ davranmasõ gerektiğine dikkat çekti. Bernanke, mali koşullarõn uzun dönemde iyileşmemesi halinde etkile- rinin oldukça olumsuz olacağõnõ da sözlerine ekledi. Bush hükümeti ve Kongre bazõ mad- deler üzerinde anlaşmaya varmõş olsa da henüz net bir anlaşma yok. 700 mil- yar dolarlõk kurtarma paketinin, ban- kalarõn zora düşmüş alacaklarõnõn fi- nansmanõnda kullanõlmasõ üzerinde görüş birliğine varõldõ. Ancak Demokratlarõn talep ettiği ek önlemle- rin anlaşmanõn onaylanmasõnõ gecikti- receğinden endişe duyuluyor. Demokratlar kurtarma paketinden dev mali şirketlerin yanõ sõra ipotek ris- ki bulunan kredi almõş konut sahiple- rinin de faydalanmasõnõ istiyor. Paulson ve Bernanke, 700 milyar dolarlõk kurtarma paketinin onaylanmasõ için politikacõlara işleri yavaşlatmamalarõ yönünde çağrõ yaptõ. BORSALAR DÜŞTÜ Kurtarma planõ da yetmedi Ekonomi Servisi - ABD hükümeti- nin 700 milyar dolarlõk kurtarma paketinin global krizi engelle- mekte yeterli olmayacağõ endişe- leri dün Avrupa piyasalarõnõ olum- suz etkiledi. Avrupa borsalarõnda dün gün içinde yüzde 2’lik kayõp- lar yaşanõrken, olumsuz hava İMKB’yi de sarstõ. Gün içinde yüzde 3’ten fazla düşüşün görül- düğü İMKB, günü yüzde 2.2’lik ka- yõp ile 35 bin 454 seviyesinde sonlandõrdõ. ABD’nin kurtarma paketinin krizi engelleyemeyeceği yönündeki endişeler petrolü de etkiledi. Önceki gün 130 dolarõ gö- ren petrol fiyatlarõ dün 106 dola- ra kadar indi. ABD ham petrolü- nün gerilemesinde krizin yayõla- cağõ ve ABD petrol talebinin dü- şeceği yönündeki endişeler etkili oldu. ABD ham petrolünün varil fi- yatõ kasõm ayõ teslimi 108.85 do- lara inerken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatõ ise 5 sent yükselerek 106.09 dolar oldu. TOKİ’nin arazisi için en yüksek teklifi Sinpaş - Kat Turizm verdi Ekonomi Servisi - Ceva Lojistik, Varan Kar- go’yu satõn almak için ön anlaşma imzaladõ. Ceva Lo- jistik Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun Varan Kargo’nun Ceva Lojistik bünyesinde üç yõl için- de iki buçuk kat büyüyerek 2011’de 100 milyon do- lar ciroya ulaşmasõnõn planlandõğõ açõklandõ. Varan Yö- netim Kurulu Başkanõ Enis Pekuysal, “Bundan son- ra faaliyetlerimiz, şehirlerarası ve yurtdışı otobüs, restoran ve tesis işletmeciliği olacak” dedi. Ceva Varan Kargo’nun yeni sahibi Ataköy arazisine 850 milyon YTL Ekonomi Servisi - Toplu Konut İdaresi Başkan- lõğõ’nõn (TOKİ) İstanbul-Ataköy sahil şeridinde bu- lunan arazisi için açtõğõ ihaleyi, 850 milyon YTL’lik en yüksek teklifi veren Sinpaş-Kat Turizm Gayri- menkul A.Ş Ortak Girişimi kazandõ. Akdeniz İnşaat A.Ş’nin de katõldõğõ ihale, 650 mil- yon YTL muhammen bedel üzerinden başladõ. 5 mil- yon YTL’lik artõrõm aralõğõ uygulanan ihalede, 9’un- cu turda Sinpaş-Kat Turizm Girişimi 850 milyon YTL teklif ederken, Akdeniz İnşaat, 845 milyon YTL’lik teklifinden daha yükseğe çõkamayacağõnõ bildirdi. İha- le teknik olarak sonuçlanõrken, TOKİ teklifi değer- lendirip sonucu firmaya bildirecek. TOKİ, Galleria Alõşveriş Merkezi ve Dünya Göz Hastanesi’nin de yer aldõğõ bölgedeki Ataköy sahil şeridindeki arsanõn sa- tõşõ için 4 Eylül’de yapõlacak ihaleyi iptal etmişti. ‘Kira öder gibi ev’ artık hayal Ekonomi Servisi - Bank of America’nõn satõn aldõ- ğõ Merrill Lynch’in Tür- kiye’deki ortağõ Krea Grup Üst Yöneticisi (CEO) Ha- kan Kodal, mortgage modelinin ABD’de çökmesinin sonuçlarõ- nõ değerlendirdi. Kodal düzen- lediği basõn toplantõsõnda, geçen hafta yaptõğõ ve özet- le “Merrill Lynch’in Türkiye’de yatırım planında değişiklik olmadığı” yönündeki mesajõnõ yineledi. ABD’deki görüşmelerini aktarõrken “Türkiye’ye hiç olmadığı kadar yatırımcıdan ilgi var” diyen Kodal, kõsa ve orta vade beklentilerini şöyle sõra- ladõ: “Bankalar artık düzenli geliri olmayan, öde- me gücü sağlam olmayana el sürmeyecektir. Tür- kiye açısından ‘kira öder gibi ev hayali’ eğer hü- kümetin açıklayacağı bir sübvansiyon, teşvik yok- sa 5-10 yıl için mümkün değil.” Hakan Kodal Ataköy sahil şeridindeki arsa için 4 Eylül’de yapõlmasõ planlanan ihale, 1 milyar YTL değer biçenlerin “adrese teslim ihale yapõlõyor” iddialarõ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Amerikan hükümetinin “kar- şılıksız kredilerimizi satın alın” çağrõsõnõ olum- suz yanõtlayan Alman hükümetinin tutumu, ülke- nin önde gelen iktisatçõlarõnca da desteklendi. Baş- bakan Angela Merkel, Bush yönetiminin “yükü birlikte sırtlama” önerilerini reddederken Fede- ral Maliye Bakanõ Peer Steinbrück, ABD’nin or- tağõ konumundaki G-7 ülkelerinin de Amerikan kurtarma paketinde yer almayacağõna dikkat çek- ti. Alman uzmanlar da Bush’un yanlõş iktisat po- litikalarõnõn yükünü Avrupa ve Alman ekonomi- sinin yüklenemeyeceğini belirttiler. Dünyaca ünlü iktisatçõ Joseph Stiglitz’in, Al- manya gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yaptõğõ açõklamada, 1930’lardaki büyük depresyona benzeyen bir süreçten geçildiğini vurguladõ. Stig- litz, Bush hükümetinin yaptõğõ büyük hatalarõn ce- remesini vergi yükümlülerinin sõrtlandõğõna dikkat çekerek “900 milyar doları aşkın bir yük var. Ama benim beklentim, bu zararın 2 trilyon do- ların üzerinde olacağı şeklindedir. Hasta ço- cuklar için birkaç milyar dolar bulamayan ama AIG için 85 milyar dolar bulan, ne biçim bir top- lum bu?” dedi. Kiel’deki Dünya Ekonomisi Ens- titüsü (IfW) uzmanõ Carsten Meier, “Mali kriz öncelikle ABD’nin bir sorunudur. Onların çö- züm araması gerekir” dedi. Berlin’deki Alman İktisadi Araştõrmalar Enstitüsü uzmanõ Stefan Ko- oths da “Almanya’nın daha fazla yükün altı- na girmesi için bir neden bulunmuyor” dedi. Halle’deki İktisadiAraştõrmalar Enstitüsü uzmanõ Diemo Dietrich de Amerikan paketinden uzak du- rulmasõnõ istedi. Eski Almanya Başbakanõ Helmut Schmidt, ye- ni yayõmladõğõ kitabõ nedeniyle katõldõğõ prog- ramlarda “ekonomi cahili” politikacõlarõ eleşti- rirken “Bu acemilerin en büyüğü Washington’da oturuyor” dedi. Hasta çocuğa para bulamayan sistem milyar harcõyor Mali piyasalardaki kriz nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Bush yönetimi, kur- tarma paketinin vakit kaybedilmeden kabul edilmesini istedi. Pekuysal ve Uzun ön anlaşmayı imzaladı. KARŞIYAKA/İZMİR 3. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/443 TLMT. Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Kõymeti, Adedi Evsafõ: Taşõnmazõn Bilgileri : Taşõnmaz Mal Taşõnmazõn Adresi : 2040/2 Sk. S 06 Blok 30 Giriş K.5 D.21 Mavişehir Karşõyaka / İZMİR Taşõnmazõn Özellikleri : 25269 Ada No, 1 Parsel No, Şemikler Mahallesi, 2040/2 Sk. S 06 Blok 30 Giriş K.5 D.21 Mavişehir KAR- ŞIYAKA / İZMİR Adresli, Taşõnmaz; Tüne! kalõp sistemi ile inşa edilmiş, merkezi sistem kat kaloriferli Z+18 katlõ çitf asansörlü bi- nanõn Z+5. katõ 21 nolu dairesidir. Mavişehir içerisinde Selçuk bloklarõ içerisinde yer amõştõr. Dairenin net kullanõm alanõ 144,03 m2, brüt alanõ 172,16 m2'dir. Daire; 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, antre, hol ve 1 balkondan ibarettir. Daire giriş kapõsõ dekoratif desenli çelik kapõdõr. Salon, mutfak, giriş holü ve balkon yer döşemeleri ahşap laminat parke kaplõdõr. Antre ve 3 odanõn yer döşemeleri duvardan duvara halõ kaplamalõdõr. Daire duvarlarõ saten alçõ ve saten boyalõdõr. Salon tavan kenarlarõ alçõ kartonpi- yer içi gömme spo': aydõnlatmalõdõr. Pencereler ahşap çift camlõ ve panjurludur. İç kapõlar mobilya kapõdõr. Ebeveyn bonyosunda alaf- ranga tuvalel taşõ, ayaklõ lavabo, küvet mevcut, yerler seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplõdõr. Banyosunda alafranga tuvalet taşõ, ayaklõ lavabo, duş teknesi üzeri alüminyum duş-kabini mevcut yerler seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplõdõr. Banyola- rõn tavanõ alüminyum asma tavandõr. Mutfak hazõr mutfaktõr. Antre ve mutfak yer döşemeleri ahşap laminat parke kaplõdõr. Balkonu PVC, çift cam doğrama ile kapatõlmõştõr. Daire güneydoğu ve güneybatõ cephelidir. Daire bloklar arasõndan izmir Körfezi manzara- lõdõr. Toplu konut, oto parklarõ, yeri, manzarasõ ve konumu itibari ile Mavişehir'deki yerleşimleri içinde orta konumdadõr. Takdir Olunan Kõymeti : 320.000,00-YTL KDV Oranõ: 1. Satõş Günü : 04/11/2008 Salõ Saat: 11.00-11.10 2. Satõş Günü : 14/11/2008 Cuma Saat: 11.00-11.10 Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar bir borç nedeni ile açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. Satõş Şartlarõ: Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar bir borç nedeni ile açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. 1-Taşõnmazlarõn birinci satõşõ 04/11/2008 Salõ günü, Saat :11.00'den 11.10'a kadar Karşõyaka Adliyesi Ek Binasõ Çarşõ Caddesi va- kõf Pasajõ No : 82/C K: 3 Karşõyaka 3.İcra Müdürlüğü İZMİR açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklar; mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çek artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla artõrma 10 gün daha uzatõlarak 10.gün olan 14/11/2008 Cuma günü Saat: H.Oö'den 11.10'a kadar Karşõyaka Adliyesi Ek Binasõ Çarşõ Caddesi vakõf Pasajõ No : 82/C K: 3 Kar- şõyaka 3.icra Müdürlüğü İZMİR ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõymetin %40'nõ satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur.Böyle bir bedelle alõ- cõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20 si n sbetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Al;cõ istediğinde IİK.md.130 gereğince 10 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, K.D.V, tapu alõm harcõ ve masraflarõ gayrimenkulun teslim masraflarõ alõ- cõya aittir.Tapu satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bede inden ödenir. 3-Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş be- delini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõrlar. 4- ipotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin(*) ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İlK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasõnda- ki farktan ve temerrüd faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsi edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- işbu satõş ilanõnõn gazetede yayõnlanan ilanõ, tapuda adresi olmayanlar için İİK m 127 gereğince^tebliğ yerine kaim olrr^ üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup, masrşfKveflIdiği takdirde iste- yen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008443 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.K.126) 12/09/2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basõn: 51110 BAŞSAĞLIĞI Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’õn kayõnvalidesi FATMA KÖSE’nin vefatõnõ üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Trabzon’da toprağa verilen merhumeye Tanrõ’dan rahmet, Atalay ve yakõnlarõna başsağlõğõ diliyorum. ALİ ABALI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog