Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Rehinelerin durumu iyi Dış Haberler Servisi - Sudan ve Mõsõrlõ yetkililer, önceki gün kaçõrõlan 11’i turist 19 rehinenin yerinin belirlendiğini ve durumlarõnõn iyi olduğunu açõkladõ. Sudan Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Mutrif Sõddõk, Mõsõr’dan kaçõrõlarak Sudan’a götürülen rehinelerin, Sudan, Mõsõr ve Libya sõnõrlarõ arasõndaki sahipsiz bölgede tutulduğunu ve zarar görmemeleri için kurtarma operasyonu düzenlemeyi planlamadõklarõnõ belirtti. Mõsõr Turizm Bakanõ Züheyr Garana, 5’i Alman, 5’i İtalyan, biri Rumen ve 8’i Mõsõrlõ olan rehinelerin iyi olduğuna ilişkin güvenilir bilgiye ulaştõklarõnõ kaydetti. Nükleer gemiye Japon tepkisi YOKOSUKA (AA) - Amerikan ordusunun nükleer uçak gemisi USS George Washington’õn gelecek olmasõ, ilk atom bombasõnõn kurbanõ olan Japonya’yõ karõştõrdõ. USS George Washington, perşembe günü Tokyo yakõnlarõndaki Yokosuka limanõna demirleyerek, bir Japon limanõna yanaşan ilk nükleer uçak gemisi olacak. Muhalifler, geminin gelişini “selamlamak” için perşembe günü gösteri yapacak. Publarına sahip çıkıyorlar Dış Haberler Servisi - Publarõyla ünlü İngiltere’de halk, başkent Londra’nõn en eski publarõndan George Tavern’in kapanma tehlikesine karşõ harekete geçti. 1654’te kurulan ve 1891’de kentin doğusundaki binasõna taşõnan George Tavern’in müdavimleri, pubõn, yanõnda inşa edilecek konutlar nedeniyle kapanma tehdidiyle karşõ karşõya gelmesi üzerine kampanya başlattõ. Yargõç Garzon’a iç savaş ve faşizm döneminde katledilen 130 bin kişinin listesi verildi İspanya tarihiyle yüzleşiyor Dış Haberler Servisi - İspanya, 1936-1939 İç Savaşõ ve 1975’e kadar süren General Francisco Franco dik- tatörlüğü döneminde katledilen on- binlerce sosyalist militanõn ve Cum- huriyet hükümeti taraftarõnõn anõlarõyla yüzleşmeye hazõrlanõyor. Latin Amerika ülkelerindeki insan haklarõ ihlalleriyle ilgili açtõğõ soruş- turmalar ve 1998 yõlõnda Şili’nin es- ki diktatörü Augusto Pinochet hak- kõnda çõkardõğõ tutuklama emriyle dikkatleri çeken İspanyol Yargõç Bal- tasar Garzon’un, 1936-1975 döne- minde öldürülen ve kaybedilenlerin ka- yõtlarõnõn bulunmasõ için başlattõğõ soruşturma hõz kazandõ. Söz konusu dönemde öldürülen Cumhuriyetçilerin sayõsõ konusunda- ki tahminler, 55 bin ile 180 bin ara- sõnda farklõlõk gösteriyor. İç savaşta ölen toplam kişi sayõsõnõn 500 bine yaklaştõğõ tahmin edilirken seçilmiş hü- kümeti darbeyle deviren Franco tara- fõnda hayatõnõ kaybedenler anõt me- zarlõklarda yatõyor. İç Savaş boyunca Franco güçlerine Almanya ve İtalya’daki faşist rejimler, Cumhuriyet taraftarlarõna ise uluslar- arasõ sosyalist gönüllüler ve Sovyet Rusya destek olmuştu. 2000 yõlõndan bu yana 170’ten faz- la toplu mezarõ tespit edip 4 bin civa- rõnda ceset kalõntõsõnõ gün õşõğõna çõ- karan Tarihi Hafõzayõ Kurtarma Ku- ruluşu Başkanõ Emilio Silva, Yargõç Garzon’a 130 bin kişilik bir liste sun- du. Dedesi de Franco faşizminin kur- banlarõndan olan Silva, “Kayıpları so- ruşturmak, mezarları açmak ve ai- lelere yardımcı olmak devletin işi ol- malı” dedi. Yargõç Garzon ayrõca kiliselerin, ye- rel yönetimlerin ve diğer devlet ku- rumlarõnõn, 1936 yõlõndaki askeri dar- beden itibaren öldürülen ve kaybedilen kişilere ilişkin kayõtlarõ göndermeleri- ni bekliyor. Lorca’nın yakınları itirazını geri çekti İspanya’nõn en ünlü şair ve oyun ya- zarlarõndan Federico Garcia Lorca’nõn yakõnlarõnõn, Viznar bölgesinde yakla- şõk 3 bin kişinin kalõntõlarõnõn bulunduğu sanõlan toplu mezarõn açõlmasõna iti- razlarõnõ kaldõrmalarõ da konuyu iyice gündeme taşõdõ. Şair Lorca’nõn yeğeni Laura Garcia Lorca, El Pais gazete- sine yaptõğõ açõklamada, “Bu süreci durdurmayacağız” dedi. Lorca, sendikacõlar Francisco Gala- di, Juan Arcolla ve öğretmen Diosco- ro Galindo Gonzalez ile birlikte kur- şuna dizilmişti. Öldürülen diğer kişile- rin yakõnlarõ Yargõç Gurzon’dan toplu mezarõn açõlmasõnõ isterken Lorca’nõn akrabalarõ bunun yerine bölgeye bir anõt dikilmesini istiyordu. Ancak Garzon’un soruşturmayõ ne ka- dar ilerletebileceği belirsiz. Franco’nun 1975’te ölümünün ardõndan İspanya İç Savaşõ’nda ve faşist liderin iktidarõ bo- yunca işlenmiş suçlarõn affedilmesi için “ulusal uzlaşma” sağlanmõş, 1977’de genel af ilan edilmişti. Öte yandan, geçen yõl çõkarõlan bir ya- sa ile iç savaş ve faşizm kurbanlarõ için özür dilenmiş, toplu mezarlarõn araştõ- rõlmasõnda yerel yönetimlerin yardõm- cõ olmasõ öngörülmüştü. Dış Haberler Servisi - Finlandiya’nõn Kauhajoki kentinde yetişkinlerin gittiği bir meslek okuluna dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlõ saldõrõda 9 kişi öldü, çok sayõda kişi yaralandõ. Kar maskesi takan ve siyah kõyafetler giyen 20 yaşlarõndaki bir erkek öğren- cinin otomatik silahla okula girerek et- rafõna rasgele ateş açtõktan sonra kendi- ni başõndan vurduğu ve ağõr yaralandõ- ğõ bildirildi. Yaralõlardan bazõlarõnõn durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olay sõrasõnda okulda çõkan yangõnõn sön- dürüldüğü ve yaklaşõk 200 kişinin tah- liye edildiği kaydedildi. Sorgulanıp bırakılmış Finlandiya İçişleri Bakanõ Anne Holmlund da yaptõğõ açõklamada, 9 ki- şiyi öldüren saldõrganõn, saldõrõdan bir gün önce polis tarafõndan sorgulandõğõnõ ve serbest bõrakõldõğõnõ bildirdi. Anne Holmlund, saldõrganõn, You- Tube internet sitesinde silahla ateş ederken çekilen görüntülerinin yayõm- landõğõ video kaydõ için sorgulandõğõ- nõ, ancak polisin elinde yasal bir neden olmadõğõ için bu kişiyi serbest bõraktõ- ğõnõ kaydetti. Bakan, saldõrõda 22 ka- librelik silah kullanan saldõrganõn sila- hõn ruhsatõnõ geçen ay aldõğõnõ bildirdi. Finlandiya basõnõ, YouTube internet paylaşõm sitesinde ateş eden bir kişinin video görüntüleriyle saldõrõ arasõnda bağlantõ olabileceğini öne sürdü. Saldõ- rõdan 5 gün önce sitede yayõmlanan gö- rüntülerden birinde deri ceketli genç bir erkek, atõş poligonuna silahla arka ar- kaya ateş ederken görülüyor. Videonun altõnda da “Hayat savaş ve acıdır. Kendi savaşını tek başına vereceksin” mesajõ yer alõyor. Kendini “Bay Saari” olarak tanõtan bu kişinin, siteye son 3 haf- tada silahla ateş ederken çekilmiş 3 vi- deo kaydõ daha gönderdiği ve en be- ğendiği video kayõtlarõ arasõnda, 1999’da ABD’nin Colorado eyaletindeki okul sal- dõrõsõnõn yer aldõğõ belirtiliyor. Dünyada silah mülkiyetinin en yaygõn olduğu ülkelerden biri olan Finlandiya’da geçen yõl kasõm ayõnda bir öğrenci oku- duğu liseye silahlõ saldõrõ düzenlemiş ve 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldõrõyõ düzenleyen genç de YouTube’a ailesi için bir intihar notu ve saldõrõnõn ipuçlarõnõ veren bir video kaydõ gön- dermişti. Bu olayõn ardõndan hükümet, silah sahibi olma yaşõnõn yükseltileceğini taahhüt etmişti. Dış Haberler Servisi - Myanmar’da demokrasi yan- lõlarõnõn düzenlediği ve 30’dan fazla kişinin öldüğü kitlesel gösterilerin birinci yõldönümünde cunta yöneti- mi, “sevecenlik ve iyi niyet göstergesi” olarak aralarõnda ülkenin en eski siyasi mahkû- munun da bulunduğu 9.002 mahkûmu serbest bõrakmaya başladõ. Hükümet gazeteleri, mah- kûmlarõn “ailevi nedenler göz önüne alınarak ve 2010’da yapılması planla- nan genel seçimlere katıla- bilmeleri için” serbest bõra- kõldõğõnõ duyurdu. Muhalefet ise cuntanõn iktidarõnõ güçlen- dirmek amacõyla af kararõ al- dõğõ yorumunu yaptõ. Ev hapsinde tutulan muhalif lider Aung San Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Bir- liği üyesi olan ve 1989’dan beri hapiste tutulan 79 yaşõn- daki gazeteci Win Tin, dün serbest kaldõktan sonra yaptõ- ğõ açõklamada “askeri reji- min sona erdirilmesi için si- yasi mücadeleye devam edeceğini” söyledi. Partinin hapiste tutulan üst düzey üç üyesinin daha serbest bõrakõl- dõğõ bildirildi. İnsan haklarõ gruplarõ, Myan- mar’da iki binden fazla kişi- nin siyasi görüşleri nedeniyle hapiste olduğunu ve mah- kûmlardan 700’ünün geçen yõlki gösterilerde tutuklandõ- ğõnõ belirtiyor. Birleşmiş Mil- letler de cuntaya, yõllardõr ev hapsinde tutulan Suu Kyi ve diğer siyasi tutuklularõ ser- best bõrakma çağrõsõ yapõyor. Serbest bırakılanlar arasında ülkenin en eski siyasi mah- kûmu Win Tin de bulunuyor. 1989’dan beri hapiste tu- tulan Win Tin, askeri rejimin sona erdirilmesi için mü- cadeleye devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf: AFP) Myanmar’õn sevecen cuntasõ Ünlü şair Lorca’nõn yakõnlarõnõn itirazlarõnõ kaldõrmasõyla 1936 yõlõnda kurşuna dizilen 3 bin civarõnda kişinin gömüldüğü toplu mezarõn açõlmasõ gündeme geldi. Yargõç Garzon, onlarca toplu mezarõn açõlmasõ ve faşizm kurbanlarõnõn tam listesinin belirlenmesi için kiliselerin, yerel yönetimlerin ve diğer devlet kurumlarõnõn kayõtlarõnõ bekliyor. FİNLANDİYA Biryılda 2.okul katliamı İspanya’nın en ünlü şair ve oyun yazarlarından Lorca’nın yakınlarının, Viznar bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu sanılan toplu mezarın açılmasına itirazlarını kaldırmalarıyla Garzon’un soruşturması hız kazandı. (AFP) Cunta yönetimi, 9 bin mahkûmu serbest bõrakõyor Demokrasi yanlõlarõnõn düzenlediği ve 30’dan fazla kişinin öldüğü kitlesel gösterilerin birinci yõldönümünde atõlan adõm için cunta yönetimi, “sevecenlik ve iyi niyet göstergesi” dedi. SİNCAN 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 2006/749 TALİMAT Bir ipotek borcundan dolayõ satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi önemli özellikleri: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Ankara ili, Sincan ilçesi, Ahi Evran Mah, Yeni Cim- şit Köyü, 3022 Ada, 10 Parsel 30.854,00 m2 miktarlõ Kargir Fabrika vasõflõ taşõnmaz ile, Ankara ili, Sincan İlçesi, Ahi Evran Mah,Yeni Cimşit köyü, 3022 Ada, l 1 parsel 337.00 m2 miktarlõ Demiryolu. TAŞINMAZLARIN HALİ HAZİR DURUMU: Toplam yüzölçümü 31.191 m2 olan, Par- seller üzerinde Fabrika binasõ, hangar, 4 adet 3.000 tonluk ve 2 adet 750 tonluk silo, 1 adet 900 tonluk melas tankõ, parsellerin çevresinin 442 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksek- liğinde beton duvar üzerinde 1,15 metre yüksekliğinde demir korkuluk, 114 metrelik kõs- mõnda ise 2,20 metre yüksekliğinde istinat duvarõ ve 235 metre tel örgü olduğu, 2500 m2 sahanõn betonla kaplandõğõ, ayrõca parseller üzerinde trafo binasõ, kontrol ve bakõm oda- larõ, boşaltma liftleri, kazan dairesi, kantar, duş ve tuvaletler bulunmaktadõr. İdari bina- lar sõvõ yakõt kaloriferli, pencere doğramalarõ PVC ve õsõcamlõdõr. MUAMMEN KIYMETİ: 1) Bina Bedelleri toplamõ = 4.259.991.00 YTL 2 ) Zemin Değeri = 14.035.950.00 YTL 3 ) Makine teçhizat Değeri = 491.700.00 YTL TOPLAM : + 18.787.641.00 YTL SATIŞ ŞARTLARI: 1. Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmaz, açõk artõrma ile Ankara Caddesi Ölmez apt no: 15 Kat I Sincan 1. İcra Müdürlüğü'nde 17/11/2008 günü, saat: 10:00-10:10 arasõnda satõla- rak paraya çevrilecektir. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla 27/11/2008 günü, aynõ yerde ve aynõ saatlerde 2.açõk artõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ar- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda, en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir 2. Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Satõş bedeli üzerinden KDV, İhaIe Damga Resmi, alõcõ adõna tahakkuk ede- cek 1/2 oranõndaki, tapu harcõ ve tahliye ve teslim masraflarõ satõn alana ait olacaktõr. Ta- şõnmazõn aynõndan doğan birikmiş emlak vergi borçlarõ ile tellaliye harcõ, satõcõ adõna ta- hakkuk edecek 1/2 oranõndaki tapu satõş harçlarõ satõş bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililer (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hu- susiyle faiz ve masrafa dair olarõ iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laştõrmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. İhaleye katõlõp, ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõ- cõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve tüm za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve te- merrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masra- fõ verildiği takdirde isteyen alõcõya örneği gönderilebilir. 6. Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş, münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başka bilgi almak isteyenlerin 2006/749 TAL. sayõlõ dosya numarasõ ile müracaat etme- leri, taşõnmazõn sicilinde mevcut ilgili konumundaki hissedarlara tespit edilen adresleri- ne genel hükümlere göre, tebligat yapõlamamasõ halinde, İİK'nun 127. maddesi gereğin- ce, ilanõn gazetede yayõmõ ile ilgililere tebliğ edilmiş sayõlacağõ, satõş ilanõn ilanen tebli- ğine karar verildiği hususu, ilan olunur. 09/09/2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 51071) VEFAT Baromuzun 6141 sicil sayõsõnda kayõtlõ AVUKAT YILMAZ BİNGÖL vefat etmiştir. Aziz meslektaşõmõzõn cenazesi 24.09.2008 Çarşamba günü (bugün), Zincirlikuyu Camii’nde kõlõnacak öğle namazõnõ müteakip Zincirlikuyu Aile Kabristanõ’na defnedilecektir. Merhuma Tanrõ’dan rahmet, kederli ailesine, yakõnlarõna ve Baromuz mensuplarõna başsağlõğõ dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog