Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Dış Haberler Servisi - Kadõnlarõn yüzde 83’ünün cinsel tacize uğradõğõ be- lirtilen Mõsõr’da, parla- mentonun, bu eylemde bu- lunanlarõn cezalandõrõl- masõnõ öngören bir yasa çõ- karmasõ gündemde. Mõsõr Kadõn Haklarõ Merkezi tarafõndan ülke- de bu alanda yapõlan ilk araştõrmaya göre, Mõsõrlõ erkeklerin yüzde 62’si ka- dõnlara cinsel tacizde bu- lunduklarõnõ kabul eder- ken kadõnlarõn yüzde 83’ü cinsel tacize uğradõklarõ- nõ belirtti. Kadõnlarõn ya- rõsõ ise her gün cinsel ta- cizle karşõlaştõklarõnõ di- le getirdi. Bu sonuç üzerine, ka- sõm ayõnda toplanacak olan Mõsõr parlamento- sunun, cinsel tacizi suç sayacak ve kadõnlarõn polise daha kolay şikâ- yette bulunmasõnõ sağ- layacak bir yasal düzen- leme yapmayõ gündeme almasõ bekleniyor. Araştõrmayõ yapan merkezden Rebecca Chiao ABD’de yayõm- lanan Christian Science Monitor gazetesine yap- tõğõ açõklamada bu eği- limi yoksulluğun ve din- ci muhafazakârlõğõn art- masõyla birlikte kadõn- larõn daha aşağõ görül- meye başlanmasõna bağ- lõyor: “Dinin kendisi sorun değil ama bura- daki mesele, Suudi Arabistan’daki Vaha- bi akımı tarafından ya- yılan bu muhafaza- kârlık.” El Ezher Üni- versitesi’nde felsefe dersleri veren Prof. Emi- ne Nuseyr, artan yok- sulluk nedeniyle işsiz kalan ve evlenemeyen gençlerin, televizyon ve internette gördükleri Batõ dünyasõnõn ve Körfez Arap ülkelerinin kültürel baskõlarõ altõnda kalmala- rõnõn da bu durumda etki- li oduğunu ifade etti. ‘Hayatın parçası’ Her gün işe giderken cinsel tacizle karşõlaşan Mey Zeyid, 1960’lõ ve 1970’li yõllarda yaşayan kadõn akrabalarõnõn fotoğ- raflarõnõ işaret ederek “ör- tülü veya örtüsüz, o kı- yafetleri sokakta asla gi- yemeyeceğini” söylüyor. ABD hükümetinin barajõn genişletilmesi planõ yerlilerin kültürel yaşamlarõna yeni bir darbe demek Shasta Barajõ’nda savaş dansıDış Haberler Servisi - ABD yönetiminin Kaliforniya eyale- tinde su şebekesini güçlendir- mek gerekçesiyle bölgedeki bir barajõ genişletmeyi düşünmesi, “beyaz adamın” yağmasõndan elinde bir avuç toprak kalan yer- li halkõ kara kara düşündürüyor. Central Valley’de aralarõnda tören yaptõklarõ ve kutsal saydõk- larõ alanlarõn da olduğu ata yadi- gârõ topraklarõndan onda doku- zunu 1945 yõlõnda federal hükü- metin bölgeye 183 metrelik Shas- ta Barajõ’nõ inşa etmesiyle yitiren Winnemen Wintu kabilesi, bu barajõn genişletilmesine karar ve- rilmesi halinde yüzyõllardõr balõk avladõğõ ve ektiği 35 km. uzunlu- ğundaki vadideki kõyõ şeridini de yitirecek. AP’nin haberine göre, Winnemen Wintu kabilesi Şefi Caleen Sisk-Franco, 50 yõlõ aş- kõn önceki baraj inşasõnda sular al- tõnda kalan topraklarõna yenisinin eklenmesine karşõ çõktõklarõnõ be- lirterek ellerinden alõnmak istenen alanlar arasõnda yüzlerce yõl din- sel törenlerin gerçekleştirildiği kutsal saydõklarõ iki kayalõğõn da bulunduğuna dikkat çekiyor. “Bunların yerine başka bir şey konulamaz. Bu kayalıkları ta- şıma seçeneği yok” diyen Cale- en Sisk-Franco, kabilenin bu alan- larõ şifalõ gördüğünü söylüyor. Central Valley’de bulunan McCloud Nehri boyunca bir za- manlar 20 bin Winnemen Wintu kabilesi üyesine yaşam veren top- raklar geçmişte beyaz yerleşim- cilerin katliamlarõyla kana bu- lanmõştõ. Katliamlarõn üzerine ya- şanan salgõn hastalõklarõn ardõndan bu yüzyõlõn başõnda bölgedeki yerli nüfusu 395’e düşmüştü. Gü- nümüzde bölgede yaşam müca- delesini sürdüren Winnemen Win- tu kabilesinin kayõtlõ toplam nü- fusu sadece 122. Bu kişilerin beş- te biri McCloud Nehri’ne yakõn özel mülk üzerinde karavanlarda ya da geçici evlerde yaşõyor. Ka- bile, 2004 Eylül’ünde projeye tepkisini göstermek için 1887’den sonra ilk savaş dansõnõ yapmõştõ. Shasta Gölü, federal hüküme- tin Central Valley Projesi’nin başlangõç noktasõnõ oluşturuyor. Sistem içinde 21 baraj gölü, ka- nallar ve bölgedeki 1.3 milyon hektar büyüklüğündeki çiftlik arazisiyle, 2 milyon kişinin su ih- tiyacInõ sağlamakta kullanõlan su kanallarõ yer alõyor. Yerli halkõ topraklarõnõ yitirme tehdidiyle karşõ karşõya bõrakan projeye çev- reciler de karşõ. Dış Haberler Servisi - Güney Afrika’da Devlet Başkanõ Thabo Mbeki’nin iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ta- rafõndan istifaya zorlanmasõnõn ardõndan, Devlet Başkanõ Yardõmcõsõ Phumzile Mlambo-Ngcuka ile 11 bakan istifa etti. Devlet Başkanlõğõ’ndan dün yapõlan yazõ- lõ açõklamada, “Devlet Başkanı istifa mektuplarını almış ve üzüntüyle kabul etmek durumunda kalmıştır” denildi. Ba- kanlarõn istifalarõnõn Mbeki’nin istifasõy- la birlikte yarõndan itibaren geçerli olaca- ğõ bildirildi. İstifa eden bakanlar arasõnda uluslararasõ yatõrõmcõlarõn beğenisini ka- zanan Maliye Bakanõ Trevon Manuel de yer alõyor. İktidardaki ANC’nin lideri olan ve ge- lecek yõlki seçimlerde cumhurbaşkanõ ol- masõ beklenen Jacob Zuma hakkõndaki da- vaya siyasi müdahalede bulunulduğu id- dialarõ üzerine ANC tarafõndan istifaya zor- lanan Mbeki, pazar günü istifa etmişti. Mec- lis de, Mbeki’nin istifasõnõn yarõndan iti- baren geçerli olmasõnõ öngören bir karar ta- sarõsõnõ kabul etti. Öte yandan Mbeki’nin, mahkemenin Jacob Zuma hakkõndaki yol- suzluk davasõnõ, resmi yetkililerin müda- hale ettiği gerekçesiyle reddetmesine kar- şõ temyize başvurduğu bildirildi. MUHAFAZAKÂRLIK YÜKSELİŞTE Mõsõr’da cinsel taciz bõktõrõyor Lübnan’ın baş- kenti Beyrut dün siyasette daha fazla söz hakkı isteyen kadın eylemcilerin gösterisine sahne oldu. Parlamento bi- nası önünde toplanan bir grup Lübnanlı kadın hakları savunucusu, kadınların siya- setten dışlanmasını protesto ederek, parlamentoda daha fazla kadın temsilci talebinde bulundular. Kadın göstericiler ellerinde “Lübnanlı kadınların yabancılaştırılmasına hayır”, “Kadınlara daha fazla koltuk” yazılı pankartlar taşıdı. (Fotoğraf: AP) Muhalif yazar ‘İslama hakaretten’ mahkûm oldu Dış Haberler Servisi - Malezya’da internetteki kişisel sayfasõnda yazdõğõ bir yazõ yüzünden İslama hakaretle suçlanan ülkenin ünlü siyasi yorumcularõndan Raja Petra Kameruddin, 2 yõl hapse mahkûm edildi. Ülkedeki iktidarõ sert biçimde eleştiren ve hükümet yetkililerinin karõştõğõ yolsuzluk iddialarõnõ sitesinde gündeme taşõyan Kameruddin, muhalefetin tepki gösterdiği İç Güvenlik Yasasõ’na göre 2 yõl boyunca hiçbir davaya çõkmadan hapiste kalacak ve mahkûmiyeti, sonsuza kadar uzayabilecek. Yılda bir kez bölgedeki kutsal kayalıkların önünde geleneksel törenler eşliğinde buluşan Winnemen Wintu üyeleri, genç kızların kadınlığa geçişlerini kutluyor. Yaşlılar gençlere atalarından aktarılan öyküleri anlatıyor. (Fotoğraf: AP) 11 BAKANLA DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI AYRILDI Güney Afrika’da istifa üstüne istifa Mbeki yandaşları, parlamento önünde protesto gösterisi yaptı. (Fotoğraf: AFP) übnanlõkadõnlarhaklarõnõistiyor Shasta Gölü’nün yükselmesi yerli halkõn yüzyõllardõr sürdürdüğü dini ayinlerinin sonu anlamõna geliyor. Kabile, 1887’den sonra ilk kez barajõn genişletilmesi planõnõ protesto için Eylül 2004’te savaş dansõ yapmõştõ. L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog