Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30303 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Haddini Bilmeli Ana muhalefet CHP, AKP ve RTE’nin, “yolsuzluk yapanların en büyük hamisi durumuna geldiğini” öne sürüyor, hatta belgeliyor. RTE ise, yolsuzlukla ilgili irdelemeleri, eleştirileri hay- li ilginç ve pek çok kişinin çokça komik bulacağı bi- çimde yanıtlıyor: “… Yolsuzluk olmaması nedeniyle Türkiye küresel krizden asgari düzeyde etkilendi…” Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen eşzamanlõ operasyonlarda 16 kişi daha gözaltõna alõndõ Ergenekon’da 9. dalga 9 AY REVİRDE TUTULDU Okkır’ı öldüren ihmaller zinciri Ergenekon soruşturmasõ kapsamõn- da tutuklanan ve tahliyesinin ardõndan yaşamõnõ yitiren işadamõ Kuddusi Okkõr tutuklu kaldõğõ 11 ayõn 9 ayõ- nõ cezaevi revirinde geçirdi. Okkõr’õn tahliyesi, ancak ölümüne 6 gün kala mümkün oldu. Ailesi hastalõğõnõn son aşamasõnda yanõnda olabildi. AY- ŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada CHP’ye Alman vakfõ tarafõndan yardõm yapõldõğõ yolundaki haber resmen yalanlandõ Almanya: Belge sahte ‘Konuşmaya değmez’ Vakit gazetesinde yer alan Alman Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn resmi yazõsõ görünümünde bir “belge”nin sahte olduğu belirtildi. Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorula- rõnõ yanõtlayan Alman Dõşişleri Bakanlõğõ Basõn Sözcüsü, “Bu Vakit’in ilk yanlõş haberi değil, böyle bir sahtekârlõk konusunda konuşmaya değmez, belgenin sahte olduğu daha ilk bakõşta anlaşõlõyor. Bu yanlõş bir haberdir, hiçbir temele dayanma- maktadõr” dedi. ALİ YILDIRIM ’ın haberi 6. Sayfada Kemal Kılıçdaroğlu: Hodri meydan CHP Grup Baş- kanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, kendisine “Bay müfteri” di- yen AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Dengir Fõrat’õ yarõn can- lõ yayõnda tartõşmaya çağõrdõ. Deniz Feneri davasõndan mah- kûm olan Mehmet Gürhan’õn “cezaevindeyken” Kanal 7 Yö- netim Kurulu Başkanõ Zekeriya Karaman’a vekâletname ver- miş göründüğünün ortaya çõktõğõnõ anõmsatarak “Bu sahte- ciliktir. Savcõlõğa şikâyette bulunacağõz” dedi. 5. Sayfada Yasa, ‘Akman tacir’ diyor Ticari faaliyetleri ortaya çõk- tõğõ için RTÜK Yasasõ’na göre görevde kalmasõ sorgulanan Başkan Zahid Akman, “Armada’da gayrimenkul ortaklõğõ- mõz var, oradan kira gelirimiz var. Allah aşkõna binanõzdan kira geliri almak ticari faaliyet midir” diye savundu. Ancak Türk Ticaret Yasasõ’na göre kira geliri almanõn “ticari faa- liyet”, Zahid Akman’õn da “tacir” olarak kabul edildiği or- taya çõktõ. MURAT KIŞLALI’nın haberi 5. Sayfada Aralarında gazetemiz yazarlarõndan eski Esenyurt Belediye Baş- kanõ Gürbüz Çapan, gazeteci Tuncay Özkan ve eski polis şefi Adil Serdar Saçan’õn da bulunduğu 16 kişi yine “sabaha kar- şõ” gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõnanlar arasõnda eski Kanaltürk sunucularõndan Duygu Dik- menoğlu ile Aydõnlõk Genel Yayõn Yönetmeni Hüseyin Karanlõk ve “Biz Kaç Kişiyiz” hareketinden Evrim Baykara da var. Tuncay Özkan’õn İstanbul’daki evinde yapõlan arama sõrasõnda, ellerinde Türk bayraklarõ olan “Biz Kaç Kişiyiz” platformu- nun üyeleri, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganõ attõ. An- kara’da gözaltõna alõnanlar arasõnda eski DGM yedek hâki- mi emekli Albay Tanju Güvendiren ve Danõştay 12. Dairesi Başkanõ Yücel Irmak’õn korumasõ ve Tuncay Özkan’õn dok- toru kardiyolog Mesut Özcan da yer aldõ. 7. Sayfada NATO’DAN BÖLGE YORUMU Türkiye anahtar ülke NATO’nun, “Ortadoğu: Parçalanmõş Bir Bölgenin Ge- lişimi” adlõ raporda Ortadoğu’daki durumun en belirleyici konusunun, Türkiye’nin Irak’taki Kürtlere karşõ tutumu olacağõ belirtildi. Raporda Türkiye’nin Ortadoğu’ya il- gisinin AKP ile birlikte arttõğõ ve Türkiye’nin Kürtlerin Irak’taki etkisini kõrmak için “Sünnileri desteklediği” ifa- de edildi. MAHMUT GÜRER’in haberi 6. Sayfada ABD GAZETESİNİN İZLENİMİ ABD’de yayõmlanan Christian Science Monitor’de yer alan haberde, Türkiye’de iftar yemeklerinin büyük bir ticare- te dönüştüğü kaydedildi. İş çevrelerinin verdikleri “cömert” iftar yemeklerini adeta bir halkla ilişkiler aracõ olarak kul- landõklarõ belirtilerek, böylesi bir “gösterişin” eleştirile- ri de beraberinde getirdiğine vurgu yapõldõ. 6. Sayfada Nükleere polis kalkanõ Küresel Eylem Grubu ve Greenpeace üyesi bir grup Mersin-Akkuyu’da kurulması planlanan Tür- kiye’nin ilk nükleer santral inşaatı ve işletimi için açılan ihaleyi protesto etmek için dün Enerji Bakanlığı önünde toplandı. “Nükleere Hayır” pankartının da açıldığı eylem sırasında, siyah tu- lum giyen bir grup, Bakanlık binası önünde yere yatarak ölü taklidi yaptı. Bir süre eylemlerini sürdüren grup, daha sonra çevik kuvvet tarafından çember içine alındı. Güvenlik güçlerinin uya- rısına karşın dağılmayan gruptan 34 kişi sürüklenerek gözaltına alındı. Arka Sayfada Ünlü iktisatçõ Stiglitz ‘Krize Bush neden oldu’ 1930’lardaki büyük depresyona benzeyen bir süreçten geçildiğini vurgulayan Joseph Stiglitz, Bush hükümetinin yaptõğõ büyük hata- larõn ceremesini vergi yükümlüle- rinin sõrtlandõğõna dikkat çekerek “Hasta çocuklar için birkaç milyar dolar bulamayan ama AIG için 85 milyar dolar bulan, ne biçim bir toplum bu?” dedi. OSMAN ÇUT- SAY’ın haberi 13. Sayfada Başbakan Erdoğan’õn faizlerin düşeceği yolundaki tahmini tut- madõ. Merkez Bankasõ Başkanõ Durmuş Yõlmaz, faizlerin enflas- yon düşmeden indirilmeyeceğini açõkladõ. Durmuş, Türkiye’nin krizden dõşarõdaki ticaret kanalõy- la etkilenebileceğine işaret ederek, “İhracat yaptõğõmõz ülkelerdeki ekonomik yavaşlama bizi olumsuz etkileyebilir” dedi. 12. Sayfada Hisarcõklõoğlu uyardõ ‘Kement boynumuzda’ ‘Serbest piyasa ekonomisi bitti’ diyen TOBB Başkanõ Rifat Hisar- cõklõoğlu, uluslararasõ finans krizi sü- rerken Türkiye için en riskli konu- larõn başõnda reel sektörün üzerin- deki borç yükünün geldiğini belirt- ti. Hisarcõklõoğlu, “Herkes bilanço- suna dikkat etsin, dengelesin. Biri devrilmeye başladõ mõ diğerini de te- tikler” dedi. 12. Sayfada Hadi Çaman uğurlandı Kenter’e Onur ödülü Kalp ve solunum yetmezli- ğinden yaşamõnõ kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Hadi Çaman dün Karacaah- met Mezarlõğõ’nda toprağa verildi. Sanatçõ için önce Teş- vikiye’deki Yeditepe Oyun- cularõ Sahnesi’nde bir tören düzenlendi. 17. Sayfada Antalya Altõn Portakal Film Festivali’nin bu yõlki, Yõldõrõm Önal Anõ, Emek ve Onur ödül- leriyle, festival nişanõ sahiple- rini buldu. Anõ Ödülü, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçõsõ Müşfik Kenter’e verilecek. Fes- tival Nişanõ’nõn sahibi ise Filiz Akõn olacak. 17. Sayfada KÜTÜPHANEYİ YAKTILAR 3. Sayfada GÜL’DEN YOLSUZLUKLARA PERDE 4. Sayfada İftar yemekleri ticarete dönüştü Tuncay Özkan ve Adil Serdar Saçan’ın yanı sıra eski Esenyurt Belediye Başkanı Gür- büz Çapan da Ergenekon operasyonları kapsamında sabaha karşı gözaltına alındı. Durmuş’tan Erdoğan’a ‘Faizler düşmeyecek’ OPERASYONLAR SABAHA KARŞI YAPILDI ESKİ DGM YARGICI DA GÖZALTINDA Tuncay Özkan. Adil Serdar Saçan. Kuddusi Okkır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog