Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30302/ 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 EYLÜL 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Siyasette Yeni Denge Arayışları... Merkez sağın çöküşü, siyasetin bütün dengesini bozdu. AKP’nin merkez parti olamayacağının giderek daha geniş kesimler tarafından görülmesi de şu soru- yu gündeme getiriyor: Acaba yeni bir denge kurulabilir mi? Siyasetin günlük tozu dumanının gerisinde bu soru- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ne Cumhurbaşkanı Ama?.. Ülkenin huzurunu, toplumsal barışı ilgilendiren hemen her önemli tartışmada taraflara gereken uyarıyı yapmı- yor. Bekliyor. Ne zaman ki hükümet başkanı konuyla ilgili görüşünü açıklar, o zaman onun koşutunda derde şi- fa olmayacak bir şeyler söylüyor. Yüzünde yapmacık bir gülümseme… İşine geldi mi si- yasetçi kimliğini sergiliyor. AKP’nin izlediği yoldan ay- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Almanya Başbakanõ Merkel, 700 milyar dolarlõk kurtarma paketi türünden önlemlerin çok geç kaldõğõnõ belirterek, “Biz zamanõnda ön- lemler almaya çalõşõrken Anglosakson ül- keleri yeterince destek vermedi” dedi. Washington’õn, katõ ve inatçõ tutumuyla di- ğer sanayi ülkelerini de bu mali krizin içine çektiğini savunan Merkel, “AB yönetmeliğini kendi ulusal hukuku- muza uyguladõk (...) Amerikalõlar ‘biz yokuz’ dediler” diye konuştu. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 13. Sayfada UZMANLARA GÖRE ÇARPITIYOR Başbakan’ın krize karşõ en önemli direnç kaynağõnõ ma- li disiplin olarak göstermesi ve buna kanõt olarak 4.6 mil- yar YTL’lik bütçe fazlasõnõ öne sürmesi şaşkõnlõk yarat- tõ. Vergi uzmanõ Prof. Dr. Kõzõlot, “İlk sekiz ayda bütçe- ye ‘bir defalõk gelir’ olarak 8.4 milyar YTL aktarõldõ. Bu- nu çõkardõğõmõzda 2008 yõlõnõn ilk 8 aylõk bütçesi, yakla- şõk 4 milyar YTL açõk vermiş oluyor” dedi. 12. Sayfada Peş peşe gelen yolsuzluk skandallarõnõ görmeyen Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin yolsuzluk olmadõğõ için küresel krizden etkilenmediğini savundu. Erdoğan, “Bu dönemin ekonomik noktada sõkõntõlõ geçmeyişinin en önemli nedeni yolsuzluklarõn olmamasõdõr. (...) Eğer yol- suzluklarõn egemen olduğu bir dönem olsa bu rakamlara ulaşmak mümkün değil” diye konuştu. 12. Sayfada AKP KENDİNE ÇALIŞIYOR ‘Yeşil’ kıyak Adana’da 2001 yõlõndan 2008 yõlõnõn haziran ayõna dek belediyenin peyzaj hizmetleri kapsa- mõnda 43 milyon 112 bin YTL çok yõllõk ve mev- simsel bitki alõmõ için kullanõldõ. Bu paranõn bü- yük kõsmõnõn Park Dekor Şirketi ve AKP Ada- na Milletvekili Fatoş Gürkan Zopçuk’un akra- balarõna ait Zopçukoğullarõ İnşaat firmasõna ödendiği ortaya çõktõ. 8. Sayfada AKMAN İSTİFA ETMEYECEK ‘Başbakan arkamda’ Deniz Feneri e.V. davasõnda yargõç tarafõndan “Türkiye’de 4 baş sorumlu” arasõnda gösterilen, RTÜK yasasõna aykõrõ olarak birçok şirkette yö- neticilik ve ortaklõğõ ortaya çõkan Zahid Akman canlõ yayõnda Başbakan Erdoğan’õn ilk günden kendisine destek çõktõğõnõ belirterek, görevinden istifa etmesini gerektirecek hiçbir neden olma- dõğõnõ iddia etti. 8. Sayfada G. Amerika’ya gidiyorlar Rus gemilerinin tarihi seferi Venezüella ile kasõm ayõnda ya- põlmasõ beklenen ortak tatbikata ka- tõlacak Rus gemilerinin bir ay ön- cesinden yola çõkmasõ, Moskova yönetiminin, Karadeniz’e çõkan Amerikan gemilerine misillemesi olarak yorumlandõ. Rusya ve Çin dahil 5 ülkeyi kapsayan gezisine Küba’dan başlayan Venezüella li- deri Chavez, Latin Amerika ülke- lerinin ABD baskõsõna karşõ Mos- kova’nõn desteğine ihtiyacõ oldu- ğunu vurguladõ. 11. Sayfada Deniz Feneri ‘Rutin bir soruşturma’ Alman mahkemesinin be- lirlediği 41.5 milyon Av- ro’luk Deniz Feneri vur- gununun Türkiye ayağõnõ soruşturan Ankara Cum- huriyet Başsavcõlõğõ soruş- turmada gelinen noktayõ açõklamakta bile çekingen davranõyor. Suudi Arabistan gezisinden dönen Ankara Cumhuriyet Başsavcõsõ Boyrazoğlu, soruşturmayõ yürüten savcõ ile yaptõğõ görüşmenin ardõndan “Ru- tin bir soruşturma var ve yü- rüyor” dedi. 5. Sayfada 53 bin bebek zehirlendi Çin’de sulandırılmış süte proteini yüksek gözüksün diye mela- min katılan ve 4 çocuğun ölümüne yol açan zehirli mama nede- niyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı bir haftada yakla- şık 9 kat artarak 53 bine yaklaştı. Böbrek yetmezliği bulunan 104 çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi. 10. Sayfada Zeynep Oral’ın kitabı fuarda Zeynep Oral’õn ‘Leyla Gencer - Tutkunun Romanõ’ adlõ kitabõnõn İngilizce baskõsõnõ ‘Leyla Gencer - A Story of Passion’ adõyla yayõmladõ. 30 Ağustos Cumartesi gü- nü, Aya İrini Müzesi’nde yapõlan Leyla Gencer Şan Yarõşmasõ final gecesinde sa- tõşa sunulan yapõt, Türkiye’nin 2008 yõlõ Frankfurt Kitap Fuarõ’na “Konuk Ülke” ol- masõ dolayõsõyla, kitap fuarda edebiyat çev- relerine de sunulacak. 17. Sayfada GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İSTİFA BASKISI 3. Sayfada CHP’DEN YEREL SEÇİM VİTRİNİ 4. Sayfada İktisatçõlar krizi ve Türkiye’ye etkisini ele aldõlar: Hükümetin dişe dokunur bir programõ yok Türkiye krizi bekliyor MERKEL BUSH’A VERYANSIN ETTİ Neoliberal cila döküldü Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, Gürhan ile Karaman’õn ilişkisini açõkça ortaya koydu CHP’den bir belge daha CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, Al- manya’daki Deniz Feneri derneği yöneticilerinden Mehmet Gürhan’õn 21 Mayõs 2007 tarihinde Tür- kiye’deki tüm işleri için Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ ve “Türkiye’deki asõl fail” olarak tanõmlanan Zekeriya Karaman’a genel vekâletname verdiğini açõkladõ. 5. Sayfada Prof.Dr.GültenKazgan:ABD’dekikrizhenüzreelsek- töreintikaletmediamayansõmaolasõlõğõvar.Türki- ye’yietkilemesibeklenenbukrizekarşõhükümetinbir program yaptõğõnõ ne yazõk ki göremiyoruz. Prof.Dr. Korkut Boratav: Kriz kapitalist sistemin çö- küşüsonucunugetirmesedesistemisarsacak.Temel neden ölçüsüz şişkinliktir. ABD başka ülkelerin ta- sarruflarõnõ emmeyi hayat tarzõ haline getirdi. Prof. Dr. Aziz Konukman: Neoliberalizmin kötüledi- ğiherşeygündemegeldi.Yenidenüretimininsağla- nabilmesi için büyük iş çevrelerine sosyalist sistem, küçük insanlara vahşi kapitalizm uygun görülüyor. Prof.Dr.HayriKozanoğlu:ABD’de2milyondolayõnda insanõ, etkilendiği, bu rakamõn 50 milyona çõkabile- ceğibelirtiliyor.İşçevrelerine,bankalarayapõlanka- mudesteğisosyalkesimedeyapõlmalõdõr. 7. Sayfada KRİZ VURMADI, ÇÜNKÜ... ‘Bizde yolsuzluk yok’ Erdoğan hayal görüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog