Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30301 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 EYLÜL 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Deniz Feneri Işığında Siyaset... Bir hücre, insan vücudunun bütün kalıtsal özellik- lerini içinde barındırır. Hücre, bir anlamda insan bü- tününün küçük bir özetidir. Bazen kimi olaylar da tıpkı bir hücre gibi büyük bir yapının tüm özelliklerini görmemizi sağlar. Deniz Feneri olayı, Cumhuriyet’in yıllardır bıkıp usan- madan dile getirmeye çalıştığı yapılanmanın bütün özelliklerini içinde barındırıyor. Deniz Feneri’ni ay- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Durum Nedir?.. Ülkemizde siyaset gün geçtikçe karmaşık sorunla- ra dolanıyor, örnek olarak Batı’yı ve öncelikle AB’yi göz önünde tutan kesimin işin içinden çıkması zorlaşı- yor. Bu bakımdan yaşadığı- mız olayı sadeleştirip say- damlaştırmak çözüm için kaçınılmaz bir gereksinme- ye dönüşüyor. Avrupa’da demokrasi ‘Aydõnlanma’yla birlikte si- yasal yaşama yansıdı; baş- langıçta, parlamentolarda sol tarafta oturanlar laikli- ğe, sağ tarafta oturanlar ki- liseye ve dinci devlete dönük politikayı temsil ediyorlardı. Zamanla, demokrasi ger- çekleştikçe, Aydınlanma Ba- tılı toplumların doğal ya- şam biçimine dönüştü; din- ci devleti savunanlar siyasal yaşamdan tasfiye edildiler; sanayi kapitalizmi geliştik- çe sağ kanatta sermayeci, sol kanatta emekçi partiler olu- şup parlamentoda yerlerini aldılar. Laiklik demokrasinin tar- tışılmaz ortak paydasına dönüştü. AB üyelerinde dincilik, siyaset ortamında bir tarih- sel hatıradır. Türkiye’de ise güncel bir sorundur ve devletin İslam- cı bir yapıya dönüştürül- mesi için politikaya atılan- ların ABD desteğiyle kur- dukları parti iktidardadır. Türkiye’deki siyaset kav- gası, yaklaşık yüzde 47 oyla iktidara geçen AKP ile la- ikliği savunan kesim ara- sında yaşanıyor. AB’de böyle bir sorun yok. Ne var ki üç dava, bu karmaşık ortamda, güncel politikaya etkileri bakımın- dan, gün geçtikçe daha çok belirleyici ve etkileyici olu- yor. Bunlardan birincisi Ana- yasa Mahkemesi’nde görü- len kapatma davasıdır. Davanın kararında, AKP’nin, laikliğe karşıt ey- lemlerin odak noktası ol- duğu yazılıdır. AKP ise Başbakan Erdo- ğan’ın ifadesiyle bu kararı dışlamıştır; partinin tutu- munda bu kapsamda bir değişim yoktur. Üç davadan ikincisi Er- genekon adıyla anılıyor. Bir buçuk yıla yakın bir za- mandan bu yana süregelen Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcılık, ilk iddia- namesini yazmakla birlikte, yeni gözaltına almalar ve tutuklamalar ülkenin siyasal yaşamında tartışmalı say- faları gündeme getiriyor. Daha çok ciheti askeriye- ye dönük boyutları içeren bu olayda ilk duruşma bile ya- pılamamıştır, davanın son- lanması olanaksızdır; ama, Başbakan Erdoğan’ın “Ben bu davanõn savcõsõyõm” deyi- şi, konunun siyasal boyutu- nu açıkça vurgulamakta- dır. Üç davadan üçüncüsü ise Almanya’da görülmüş ve karara bağlanmıştır. Deniz Feneri adıyla bili- nen bu davada Alman Mah- kemesi’nin verdiği karar, kapsamı bakımından AKP’nin üst katmanlarına tırmanmaktadır. Almanya’da Müslüman- lığı kullanarak Müslüman- lardan toplanan paraların akıbetini araştıran mahke- me, işin içinde dolandırıcılık olduğunu saptamıştır. C MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada Arkası 8. Sayfada Beyin kanamasõnõn ardõndan beş gündür uyutulan Eruygur’u mahkeme serbest bõraktõ Komada tahliye NURSELİ İDİZ VE SEYHAN SOYLU SALIVERİLDİ Ergenekon davasõ kapsamõnda tutuklu bulunduğu cezaevinde merdivenden düşen Eruygur, Ergenekon savcõlarõ Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel’in istemi üzerine sağlõk sorunlarõ nedeniyle tahliye edildi. Yaşamsal tehlikesi sü- ren ve boynundaki kõrõk nedeniyle hareket etmemesi gerektiği belirtilen Eruy- gur’un başka bir hastaneye sevk edilip edilmeyeceğine ailesi karar verecek. Köksal Toptan, Akman’õn görevi bõrakmaya yanaşmamasõnõ değerlendirdi ‘İstifa kültürü yok’ BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI EKONOMİK KRİZ ONLARA YARADI Bahisçi kazandı Dünya finans piyasalarõnda yaşanan kriz, borsadan döviz kurlarõna, emtiadan petrole kadar tüm yatõrõm araçlarõnõ sarsarken bahisçilerin yüzünü güldürdü. Bor- salarõn piyasa değerini 2-3 yõl önceki seviyelerine ka- dar indiren kriz dalgasõ, finansal bahis oynayanlara yüzde 2000’lere varan kazanç sağladõ. Bahis sektö- rünün büyüklüğü tüm dünyada 2 trilyon dolara ula- şõyor. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada ‘Telekom sandığı AKP’nin elinde’ ● Eski yöneticiden suçlama Türk Telekom’da, 130 milyon YTL’si başka bir vakfa aktarõlan Sağlõk Yardõm Sandõğõ’nõn eski yö- neticisi Rana Akbaykal, söz konusu işleme karşõ çõk- tõğõ için emekli olmaya zorlandõğõnõ söyledi. Ak- baykal, “Bu yeni bir Deniz Feneri olayõdõr. Tele- kom’un sandõğõ, AKP’nin sandõğõ haline döndü” de- di. MURAT KIŞLALI’nın haberi 5. Sayfada Galatasaray ve Beşiktaş kazandı ● Rakiplerine gol yağdırdılar G.Saray, 10 eksikle gittiği Körfez’de Kocaelispor’u 4-1 yenerek Süper Lig’deki 2. galibiyetini aldõ. Sa- rõ-Kõrmõzõlõlarõn golleri Milan Baros (2), Nonda ve Kewell’dan geldi. Bir pozisyonda sakatlanan Non- da’nõn ayağõna dikiş atõldõ. Beşiktaş ise Gazian- tepspor’u Bobo, Serdar Özkan ve Nobre’nin gol- leriyle 3-0’la geçerek liderliğe oturdu. Spor’da İSTANBUL / KOCAELİ (Cumhuriyet) - Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tu- tuklu bulunduğu Kandõra F Tipi Ceza- evi’nde düşerek beyin kanamasõ geçiren Ata- türkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanõ, emekli Orgeneral Şener Eruygur, soruşturma savcõlarõnõn talebiyle tahliye edildi. Hastanede bulunan Eruygur’un ha- yati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ergenekon savcõlarõ Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel, nöbetçi İstanbul 9. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, halen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tõp Fa- kültesi Araştõrma ve Uygulama Hastane- si’nde tedavi altõnda bulunan Şener Eruy- gur’un, sağlõk sorunlarõ nedeniyle tahli- yesini istedi. Talebi değerlendiren mah- keme, Eruygur’un tahliyesine karar verdi. Arkası Sa. 8, Sü. 6’da Türkiye arkaya arkaya gelen yağışlı sis- temlerin etkisine girmeye başladı. Yuna- nistan üzerinden gelen yeni yağışlı hava ba- tı bölgelere yağmur bıraktı. İstanbul’da ön- ceki gün başlayan sağanak yağmur kentin kuzey ve doğusunda etkili oldu. Yağışlı hava- nın etkili olduğu Antalya’nın Seri ve Alanya il- çelerinde ise 85 evin bodrum katını su bastı. Ada- na, Bursa ve İzmir’de de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev ve işyerini su bastı. (Fotoğraf: AA) 6 kişi daha tutuklandõ Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda önceki gün 4 teğmen ve bir askeri öğrenci- nin tutuklanmasõ, bir teğmenin de serbest bõrakõlmasõnõn ardõndan dün de 13 ki- şi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden İdiz ve Soylu’nun da aralarõnda bulundu- ğu 5 kişi savcõlõk sorgularõnõn ardõndan serbest bõrakõldõ. Mahkemeye çõkarõlan 8 kişiden biri serbest bõrakõlõrken 6’sõ tutuklandõ. Tutuklanmasõ istenen Levent Temiz’in sorgusu geç saatlere kadar sürdü. Dün tutuklanan 6 kişinin Hizb-ut Tah- rir örgütüyle ilgili bir belgede isimlerinin geçtiği öğrenildi. 8. Sayfada TBMM Başkanõ Köksal Toptan, Deniz Feneri davasõ ve RTÜK Baş- kanõ Zahid Akman’õn durumunu değerlendirirken, dünyada, tar- tõşma halinde istifanõn önemli bir kurum olarak kullanõldõğõnõ, Tür- kiye’de ise böyle bir kültürün yerleşmediğini vurguladõ. Toptan, “İstifa etmek mutlaka gazete manşetlerindeki iddialarõ kabullen- mek ve suçluluğu kabul etmek anlamõna gelmez. Bunun takdiri de- ğerli arkadaşõm, dostum Sayõn Akman’dadõr” dedi. 5. Sayfada ‘İSTİFA, KABULLENMEK ANLAMINA GELMEZ’ AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, Doğan medya gru- bunu Deniz Feneri davasõyla ilgili iddialara ağõrlõk verirken Er- genekon’u görmemekle eleştirdi. Göktaş’õn “Bugün partimizi ga- zetelerinde ağõr şekilde eleştirip karalayan Doğan medyanõn sahibi Aydõn Doğan bir sabah evinden saat 6.00’da polisler tarafõndan göz- altõna alõnõp elleri kelepçeli olarak karakola götürülürse buna hiç şaşõrmam” diye konuştu. AHMET ŞEFİK’in haberi 5. Sayfada ‘AYDIN DOĞAN GÖZALTINA ALINABİLİR’ Yeni doğan 13 bebek bir günde öldü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’nde tedavi gören 12 prematüre bebek, önceki gün 20.00 ile 07.00 saatleri arasõnda yaşamõnõ yitirdi. İzmir İl Sağlõk Müdürlüğü’nün bebek ölümleriyle ilgili açõklamasõndan sonra, akşam saatlerinde bir bebeğin daha öldüğü öğrenildi. İl Sağlõk Müdürlüğü, hem hastalardan hem de hastanenin yenidoğan bi- riminden örnekler alõndõğõnõ ve laboratuvar so- nuçlarõnõn beklendiğini duyurdu. 6. Sayfada Yağmur esir aldõ Almanya’dan ödül aldõ Say: Tehdit ediliyorum 12 Eylül’ün izleri 27 yıl sonra gelen mektup 12 Eylül darbesinin ardõndan Adana 1 No’lu Sõkõyönetim Mahkemesi’nin kararõyla idam edilen Mustafa Özenç’in ailesine yazdõğõ son mektup 27 yõl sonra gazetemiz muhabirleri ta- rafõndan ailesine ulaştõrõldõ. Özenç’in kardeşi Fatih Özenç (30), yüzünü bi- le hatõrlamadõğõ ağabeyinin mektubunu okurken çok duygulandõ. CEMİL CİĞERİM’in haberi 8. Sayfada Bremen Müzik Festivali 2008 Ödülü, ünlü piyanist ve besteci Fazõl Say’a ve- rildi. Törende konuşan Say, Nâzõm Hikmet Oratoryosu’nun Kültür Ba- kanlõğõ’nca iptal edilmesini eleştirerek “Hükümet tarafõndan açõkça ve net bir biçimde sevilmeyen bir konumdayõm” dedi. Aşõrõ dinciler tarafõndan Alman- ya’da tehdit edildiğini söyleyen Say, bazõ konserlerine polis korumasõ altõnda gittiğini açõkladõ. Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog