Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada istedi. Menderes, olumlu başladı; basına yönelik ka- patma ve para cezalarını kaldırdı. Ancak işler bi- raz ters gitmeye başlayınca şu yasayı çıkardı: Neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek cürüm- ler hakkında kanun. 1960 Mayıs’ında cezaevlerinde 150’ye yakın ga- zeteci vardı. Demirel, basını karşısına almaktan çok yanı- na çekme yöntemlerini denedi... Ecevit, sık sık küstü. Kendisi de meslekten gel- diği için daha ileri gitmedi. Özal, hem her türlü yöntemle yanına alma gi- rişimlerini sürdürdü hem eleştirenlere karşı tavır aldı. “Yakında 2.5 gazete kalacak” sözüyle med- ya tarihine geçti. Erbakan kendince ikiye ayırdı; karşısında olanlar için “bir kısım medya” tanımını kullandı. Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz ilişkilerin den- gesini tutturmakta zorlandı. Medyadan gelen is- tekle iktidara verilecek destek dengesinin aynı ayarda olması zaten olanaksızdı! Yukarıda aktardığımız akış içinde hiçbir baş- bakan Erdoğan kadar açık bir dille “benim iste- mediğim haberleri yazan yayın organlarını evini- ze almayın” demedi. Erdoğan’ın eylül ayının başından itibaren, ge- rilimi adım adım tırmandırması ve her seferinde daha ileri gitmesi, anlık öfkeyle hareket etmedi- ğini, planlı şekilde bu stratejiyi uyguladığını gös- teriyor. Erdoğan, önceki başbakanların yaptıklarının he- men tümünden parçalar alıp kendi çizgisine monte etti. Bunun üzerine kendi anlayışını oturt- tu, gidiyor. AKP’nin medya planlamasını şöyle özetleye- biliriz: 1 - Bırakalım belli başlı yayın organlarının pat- ronları ticari işlere girsinler... 2 - Onların işlerinin yolunda gitmesini hatta bü- yümesini sağlayan kolaylıkları da gösterelim... 3 - Bunca işe giren kişinin mutlaka yanlışları olur, onları özenle saklayıp bir kenara koyalım... 4 - Bizim lehimize yayınları azalttıklarında ya da muhalefete giriştiklerinde o yanlışları yüzlerine vu- rup, “yasaları uygularız haaa” diyelim. 5 - Zamanla kendi medyamızı da genişletir, dı- şımızdaki medyadan daha güçlü hale geliriz. Bu aşamaya ulaştığımız an, dışımızdaki medyanın hal- kasını bir doz daha daraltalım... AKP, tamamen kendi çizgisinde hareket eden ve bir “yelpaze” olarak tanımlayabileceğimiz medya gücüne ulaştı. Magazin görüntüsünden fi- kir gazetesi havasına, radikal taraftardan kitle ya- yın organı içeriğine kadar her renkten medya edin- di. Salt çizgi gazeteciliğinin medyadaki gücünü arttırmaya yetmeyeceğini gördü ve yelpazeyi ola- bildiğince genişletti. ABD Başkanı Bush nasıl ki dünya ülkelerine “ya benden yanasınız ya teröristten” diyor, Erdoğan da aynı şekilde “medya ya benim istediğim nok- taya gelir ya da gider” diyor! Medyayla çatışan siyasetçilerin hiçbiri kazanan taraf olmadı! AKP’nin kulak asacağını sanmıyoruz ama, Atatürk’ün bir sözü var: “Basın özgürlüğünden kaynaklanan sorunların çözümü, basın özgürlüğüdür!” GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada mokrasi ve hukukla bağdaştırma olanağı” olma- dığını yazmanın da yararı yok. Basın özgürlüğü ile iplerini koparmış, “meçhul bir istikamete” doludizgin koşuyor. Sağa sola sal- dırıyor. Normale dönüşün bütün kapılarını kapatıyor. Dünya çapında ünlendi artık. Tarihe adını şöy- le yazdırdı: Demokrasilerde görülmemiş bir örnek. Muhalefet eden gazetelerin boykot edilmesini is- teyen yegâne Başbakan! Bir manşet: “Tayyip Bey yolunu seç!” RTE yolunu seçti. Binmiş bir alamete, gidiyor kendi kurguladığı kıyamete! Klinik bir vaka! O halde ki bir TV programında yöneltilen soru- yu doğru anlayacak, kavrayacak durumda değil. NTV’de Murat Akgün, konuğuna soruyor: “CHP’nin Başbakan’a yönelik iddiaları var. Mesela bugün de Başbakan’a yönelik açıklamalarda mal varlığı alın teri ile mi alınmıştır? Yani mal varlığının boyutları değil, nasıl elde ettiği sorgulanıyor ve Baş- bakan’ın siyasete atılmadan önce çalıştığı kurumlar, kazandığı paralar göz önünde bulundurulduğun- da şu anda dolar milyarderi olduğu, bunun da mümkün olmasının söz konusu olmayacağı söy- leniyor”. RTE nasıl olur da TV’de benim dolar milyarde- ri olduğum söylenebilir diye hop oturup hop kal- kıyor. Oysa RTE’nin dolar milyarderi olduğunu söy- leyen Murat değil, muhalefet! Murat oysa RTE’ye iyilik yapıyor. En has ada- mı, saldırgan üslup kullanmakta RTE ile yarış eden Genel Başkan Yardımcısı DMM Fırat’a iddiayı ya- nıtlama olanağı sunuyor. Bu inceliği bile anlamıyor RTE. Dolar milyarderi diye suçlandığından dem vuruyor, söylemediği- ni bırakmıyor. Sözün sahibi CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu: “Biz Başbakan’ın mal varlığını alın teriyle kazanılıp ka- zanılmadığını soruyoruz. Kasımpaşa’da beraber top oynadığı arkadaşı, ‘Parası olmadığı için aramızda para toplayıp ona kramponlar alırdık’ diyor. Şim- di kendisi dolar milyarderi. Çalıştığın yerler belli. Sen bu parayı nasıl kazandın” diye soruyor. Şaban Dişli, Gaziantep arsa olayları ve arka- sından Deniz Feneri. RTE’nin sinirleri gem tutmuyor. Ruhsal durumu tartışmalı. Bu dengesiz saldırı- ları yapan RTE’ye, -kimi gazeteler- demokrasilerde bir liderin, başbakanın nasıl olduğunu anlatabil- mek için Tony Blair’den, Silvio Berlusconi’den, Angela Merkel’den, Başkan Bush’dan örnekler veriyorlar. Basının ağır eleştirilerine karşı halka oku- mayın, almayın bu gazeteleri demeyi akıllarının ucundan geçirmeyen liderler bunlar. Okumadığı halde her şeyi bilen RTE’ye, Batı’dan önce içimizden örnek verilebilirdi. Ecevit, eleştirileri haksız bulduğu zaman yazana küserdi. O kadar. Süleyman Demirel? Acımasız eleştirileri lider ağırlığıyla yanıtlar, ama yazan gazete ve gazeteciye asla RTE’nin reva gördüğü saldırının binde birine girişmezdi. Gazeteleri bir başbakanın boykot etmesi gibi bir olay ne yaşandı ne de tanık olduk. Üstelik boykot çağrısı bir avuç fanatik partili ta- rafından uygulansa bile hiçbir zaman istenilen he- defe ulaşmayacağını bilemeyecek durumda RTE. Bu durum inşallahhhh hayırlara vesile olur. Halkımız uyanır, bir de bakarsınız RTE ilk se- çimde gitmiş başımızdan! ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA 21 EYLÜL 2008 PAZARCUMHURİYET 8 HABERLERİN DEVAMI İstanbul Y 19 Edirne Y 17 Kocaeli Y 20 Çanakkale Y 16 İzmir Y 19 Manisa Y 21 Aydın Y 23 Denizli Y 24 Zonguldak Y 21 Sinop Y 25 Samsun Y 26 Trabzon B 26 Giresun B 25 Ankara Y 19 Eskişehir Y 17 Konya Y 20 Sıvas B 23 Antalya Y 25 Adana Y 32 Mersin Y 28 Diyarbakır PB 32 Şanlıurfa PB 34 Mardin PB 28 Siirt PB 33 Hakkâri PB 23 Van PB 23 Kars PB 24 Oslo PB 14 Helsinki PB 13 Stockholm PB 15 Londra PB 19 Amsterdam B 18 Brüksel B 16 Paris B 17 Bonn PB 18 Münih PB 13 Berlin Y 17 Budapeşte Y 15 Madrid Y 26 Viyana Y 13 Belgrad Y 13 Soyfa Y 15 Roma Y 20 Atina Y 21 Zürih PB 16 Moskova B 17 Aşkabat A 29 Astana Y 11 Taşkent A 29 Bakû B 25 Bişkek A 22 Tiflis Y 29 Kahire A 32 Şam B 30 Bütün bölgelerimiz parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anado- lu’nun güney ve batı- sı, Akdeniz ile Sam- sun ve Çorum çevre- leri sağanak ve gök- gürültülü sağanak ya- ğışlı geçecek. Hava sıcaklığı; yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. IŞIL ÖZGENTÜRK Gelin Dünyayı Değil Kendimizi Kurtaralım sadece kendiniz için dans ettiniz? En son ne zaman dünya nükleer bir patlamayla yok olursa hangi tür hayvanla- rõn yaşayõp yaşayamaya- cağõnõ merak edip, yaşa- yabileceklerin neden bu kadar şanslõ olduklarõnõ merak edip kafa yordu- nuz? Şu koskoca dünyada sizinle birlikte aynõ anda uyuyan kaç kişi vardõr, küçük matematik problemi sizi bekliyor, çözmeye hazõr mõsõnõz? En son ne zaman lapa la- pa yağan bir karõn ne den- li baştan çõkarõcõ olduğunu düşünüp, yeryüzünde kaç milyon kişinin karõ sadece fotoğraflarda yaşadõğõnõ hesap etmeye kalktõnõz? En son ne zaman bir kent müzesine girip, tarihin sonsuz hikâyeleri içinde dolaşõp, Romalõ bir askerin kentinden çok uzakta yal- nõzlõğõnõ nasõl dile getirdi- ğini ya da her zaman ken- dilerini tanrõnõn oğullarõ diye tanõmlayan krallarõn ölüm döşeğinde neler söy- lediğini düşündünüz? En son ne zaman luna- parka gidip, torun hatõrõ için de olsa dönmedolaba bindiniz? En son hangi filmde hiç çekinmeden hüngür hüngür ağladõnõz? En son ne zaman bal- kondaki çiçekleri sulayõp onlarla koyu bir muhab- bete girdiniz? En son ne zaman şöyle bir çingenepalamudu õzg- arasõ yapõp eşi dostu ye- meğe davet ettiniz, yol- dan geçen birilerine de mis gibi koktu diye, ne zaman bir ekmek içinde õz- gara ikram ettiniz? En son ne zaman hami- le bir kadõnõn karnõna ku- laklarõnõzõ dayayõp, haya- tõn ritmi karşõsõnda kendi- nizi şaşõrmõş hissettiniz? En son ne zaman, “Aman bıktım artık hep koyu renkler giymek- ten”, kendime şöyle nar çi- çeği kõrmõzõsõ bir elbise almalõyõm diyerek yola koyuldunuz? En son ne zaman eve kapanõp, tele- fonlarõ bir güzel sustur- duktan sonra hayatõnõzõ et- kileyen en az üç filmi arka arkaya seyredip, yönet- menlerine şapka çõkardõ- nõz? En son ne zaman hi- lesiz hurdasõz birini sevip, sevişmenin bin bir rengi ol- duğunu düşündünüz? Ve en son ne zaman kallavi bir Türk kahvesi içip, iyi bir yazõyõ okuma- ya başladõnõz? Hemen mi, teşekkür ederim... isilozgenturk gmail.com Baştarafı Arka Sayfada İstanbul Haber Servisi - Er- genekon operasyonu kapsamõn- da gözaltõna alõnan 19 kişiden, adliyeye çõkarõlan Önder K. isimli teğmen serbest bõrakõlõrken 4 teğmen ile 1 askeri okul öğ- rencisi tutuklanmalarõ istemiy- le mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcõlõ- ğõ’nõn talimatõyla önceki gün gözaltõna alõnarak İstanbul Mer- kez Komutanlõğõ’na getirilen 5 teğmen ile 1 askeri öğrenci, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliye- si’ne sevk edildi. Sivil giyimli ve elleri kelepçesiz olan şüpheli as- kerler, hâkim ve savcõlarõn kul- landõğõ kapõdan binaya alõndõ. Bu sõrada askeri bir araç da adli- yeye geldi. Sivil kõyafetli inzi- batlar tarafõndan adliyeye getiri- len şüpheliler, Ergenekon sav- cõlarõ Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel’e ifade verdi. As- kerlerin, “Ergenekon terör ör- gütüne üye olmak” suçundan gözaltõna alõndõklarõ belirtildi. Telefon görüşmesi soruldu Kara Harp Okulu üçüncü sõnõf öğrencisi Yaşar T’nin, (20) Er- genekon soruşturmasõnda gözal- tõna alõnan ve mahkemece serbest bõrakõlan Neriman Aydın ile te- lefonda görüştüğü belirtildi. Gö- rüşmenin Neriman Aydõn serbest bõrakõldõktan hemen sonra ger- çekleştiği ifade edilerek, Yaşar T’nin Aydõn’a “Haksızlık ya- pıldı. Bu alçaklıktır” diyerek, hükümet ve devlet yönetimini eleştirdiği belirtildi. Bu telefon görüşmelerini ne amaçla yaptõğõ sorulan Yaşar T’nin, gözaltõndaki diğer asker- lerle birlikte Neriman Aydõn ve Ergenekon şüphelisi kardeşi Kõ- zõlay Genel Müdürlüğü’nden emekli Kemal Aydın’õn evinde düzenlenen toplantõlara katõldõğõ iddia edildi. Yaşar T’nin Neriman Aydõn’õ teğmen arkadaşõ aracõlõğõyla ta- nõdõğõnõ söylediği, suçlamalarõ kabul etmediği öğrenildi. Yaşar T’nin Mersin’deki evinde arama yapan Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bilgisayar ve ajanda- larõna el koyduğu belirtildi. Ta- tildeyken Mersin’de ailesinin ya- nõnda gözaltõna alõnan T’nin Ata- türk hakkõnda çalõşmalar yaptõğõ kaydedildi. Teğmen Eren M’nin Kara Harp Okulu’ndan 2007’de mezun olduğu ve gönüllü olarak Hakkâri’ye gittiği belirtildi. ‘Sisi’ eski polis çıktı Ergenekon operasyonunun 8. dalgasõnda gözaltõna alõnan Nur- seli İdiz, “Sisi” lakaplõ Seyhan Soylu, eski İstanbul Ülkü Ocak- larõ Başkanõ Levent Temiz’in de aralarõnda bulunduğu 13 kişi- nin ise emniyetteki işlemleri sü- rüyor. Soylu’nun bir dönem po- lislik yaptõğõ ancak daha sonra ku- rumdan uzaklaştõrõldõğõ bildirildi. Şüpheliler, ifadeleri alõndõktan sonra adliyeye sevk edilecek. 4 teğmen mahkemede DİYARBAKIR (Cumhuri- yet Bürosu) - Diyarbakõr’da 20 Eylül 1992’de uğradõğõ silahlõ saldõrõ sonucu öldürülen gaze- teci Musa Anter ölüm yõldö- nümünde anõldõ. Diyarbakõr Demokrasi Plat- formu’nca Cumhuriyet Mahal- lesi’ndeki Musa Anter Anõtõ önünde düzenlenen törene DTP Diyarbakõr milletvekili Gül- tan Kışanak, Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Osman Bay- demir, Bağlar İlçe Belediye Başkanõ Yurdusev Özsök- menler, Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Ali Öncü ve bazõ sivil toplum örgütü tem- silcileri ile gazeteciler katõldõ. Bir dakikalõk saygõ duruşu ile başlayan tören, Anter’in evinin önüne kadar yapõlan yürüyüşle devam etti. Yüzlerce kişinin katõldõğõ yürüyüşte Anter’in yanõ sõra faili meçhul cinayet- lerde katledilen gazetecilerin fo- toğraflarõ taşõndõ. Diyarbakõr Demokrasi Platformu Sözcüsü Ali Öncü, Anter’in Engene- koncular tarafõndan katledildi- ğini savunarak, “Ape Musa’yı katledenlerin kitabında de- mokrasi ve insanlık yoktur. Demokrasi ve insanlık sade- ce kendileri için vardır” dedi. Öncü’nün ardõndan söz alan Alternatif Gazetesi Yayõn Ku- rulu üyesi Nuri Fırat, Anter’in katillerinin belli olduğunu ve bunun Susurluk Raporu’nda açõğa çõktõğõnõ söyledi. An- ter’in katledilerek özgür basõnõn susturulmaya çalõşõldõğõnõ vur- gulayan Fõrat, katillerden hesap soruluncaya kadar olayõn ta- kipçisi olacaklarõnõ ifade etti. Konuşmalarõn ardõndan alkõş ve sloganlar eşliğinde Anter’in katledildiği yere karanfiller bõ- rakõldõ. Mardin’in Nusaybin il- çesine bağlõ Akarsu köyünde Anter’in mezarõ başõnda yapõ- lacak anmaya katõlmak üzere ilçe merkezinden yola çõkanlar ise köy girişinde durduruldu. Aralarõnda DTP PM Üyesi Ce- mal Veske ve DTP Mardin İl Başkanõ Hilmi Öncü’nün de bulunduğu gruba daha sonra izin verildi. Anter’inöldürülüşünün16.yõldönümü TERÖR SALDIRILARI SÜRÜYOR Beş saniyeyle facia atlatıldı Yurt Haberleri Servisi - Van’õn Çatak il- çesinde terör örgütü tarafõndan döşenen mayõ- nõn patlamasõ sonucu üç güvenlik görevlisi ya- ralandõ. Hatay’da askeri aracõn devrilmesi so- nucu 4’ü asker 5 kişi yaralandõ. Yaralõlar ara- sõnda bulunan askeri personel Hüseyin Genç’in durumunun ağõr olduğu ve İskenderun Deniz Asker Hastanesi’ne kaldõrõldõğõ bildirildi. Tun- celi’nin Pülümür ilçesinde bayram iznine giden askerleri taşõyan minibüsün geçiş yoluna PKK’li teröristlerin döşediği uzaktan kuman- dalõ bombanõn araç geçişinden 5 saniye sonra patlatõlmasõ, olasõ faciayõ önledi. Ölen ya da ya- ralananõn olmadõğõ patlamanõn ardõndan kon- voya uzun namlulu silahlarla ateş açan terö- ristler, güvenlik güçlerinin anõnda karşõlõk ver- mesiyle kaçtõ. Erzincan’a getirilen izinli askerler, memleketlerine uğurlandõ. ÖLÜMÜNÜN BEŞİNCİ YILI Akçam anıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yazar Dursun Akçam, ölümünün 5. yõlõnda dostlarõ ve yakõnlarõ tarafõndan anõldõ. Akçam’õn Karşõya- ka Mezarlõğõ’ndaki gömütü başõnda önceki gün yapõlan anma törenine yazar Vecihi Timuroğ- lu, yazar Remzi İnanç, ÖDP yöneticileri, Ye- ni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Öz- demir, emekli eğitimci Şahin Eren, YKKED Derneği Ankara Şubesi’nden Yrd. Doç. Dr. Haluk Erdem, emekli eğitimci Veli Akdal, Dur- sun Akçam’õn dostlarõ ve küçük kardeşi Kerim Akçam’õn çocuklarõ, yakõnlarõ katõldõlar. Diyarbakõr’daki evinin önüne kadar yapõlan yürüyüşe yüzlerce kişi katõldõ ADD üyeleri hastane önünde emekli Orgeneral Eruygur’a destek verdiler. (Fotoğraf: AA) Durumuciddiyetinikoruyor Yurt Haberleri Servisi - Ergenekon soruş- turmasõ kapsamõnda tutuklu bulunduğu Kandõ- ra F Tipi Hapishanesi’nde geçen çarşamba gü- nü tansiyonunun düşmesi sonucu merdivenler- den düşerek beyin kanamasõ geçiren emekli Or- general Şener Eruygur’un sağlõk durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hastane önün- de açõklama yapan ADD Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Prof. Dr. Sina Akşin, soruşturmanõn yü- rütülme biçiminin “zulme dönüştüğünü” be- lirterek, Eruygur’un tahliyesini istedi. Kocaeli Üniversitesi Tõp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, dün bazõ in- ternet sitelerinde Eruygur’un hastanede yaşamõ- nõ yitirdiği haberleri üzerine açõklama yaptõ. “Söylentilerin aslı yok” diyen Mutlu, “Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi de- vam ediyor” dedi. Prof. Dr. Mutlu, Eruygur’un beyin kanamasõnõn durduğunu ifade etti. Hastane önünde bin kişi Eruygur’un kaldõğõ Tõp Fakültesi Hastane- si’nin ikinci katõnda güvenlik önlemleri arttõrõ- lõrken, haftalõk toplantõsõnõ İzmit’te yapan ADD yöneticileri ve üyeleri hastane önünde basõn açõk- lamasõ yaptõ. ADD ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yaklaşõk 1000 kişiye ulaşan kalaba- lõk burada alkõşlarla protestoda bulunurken, “Ha- inler Meclis’te, yurtseverler hapiste”, “He- pimiz Şener Eruyguruz” sloganlarõ attõ. ADD Genel Başkan Yardõmcõsõ Prof. Dr. Akşin burada yaptõğõ açõklamada, “Ergenekon soruşturmasına ne olacağına mahkeme karar verecek. Ama yürütülüş biçimi tam bir zulüm haline gelmiştir. Türk adaletini göreve çağı- rıyoruz. AKP iktidarı ne zaman sıkışsa yeni bir tutuklama yapıyor. Deniz Feneri davasında hemen tutuklama yaptı. Eğer Şener Eruygur’a zulüm yapıp bu duruma düşürenler Ata- türkçü Düşünceyi çökertmeyi düşünüyor- larsa yanılıyorlar. ADD’yi Muammer Aksoy ve arkadaşları kurdu ve yaşayacaktır” dedi. Akşin, Eruygur’un sağlõk sorunlarõ nedeniyle tah- liye edilmesini istedi. ADD Kocaeli Şubesi Başkanõ Bozkurt Uslu ise bazõ internet sitelerinde öldüğüne ilişkin söylentiler çõkarõlan Eruy- gur’un tam aksine 72 saatlik kritik süreci atlat- tõğõnõ belirterek, “Kendisi en kısa süre içerisinde başımızda olacaktır. Atatürk için, gelecek için bu savaş kazanılacaktır” diye konuştu. Eruygur’unöldüğüiddialarõnõyalanlayanbaşhekimProf. Dr. Mutlu ‘Yoğun bakõmda tedavisi sürüyor’ dedi TOKİ’YE TEPKİ ‘Ataköy sahili satõlamaz’ İstanbul Haber Servisi - Ata- köy sahilinin satõşa çõkarõlmasõna tepki gösteren Mimarlar Odasõ Bakõrköy Temsilciliği, sahilin aynen korunmasõnõ ve yeşil alan- larõn halkõn hizmetinde olmasõnõ istedi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ta- rafõndan “Satılık Kıymetli Ar- sa” sõfatõyla satõşa çõkarõlan Ata- köy sahilindeki 125 bin metre- karelik yeşil alanõyla ilgili olarak dün Mimarlar Odasõ Bakõrköy Temsilciliği’nde “Ataköy sahi- li satılamaz” konulu basõn top- lantõsõ yapõldõ. Mimarlar Odasõ Bakõrköy Temsilcisi Esin Ha- cıalioğlu, Ataköy sahilinin, imar ve şehircilik ilkelerine bağlõ ka- lõnarak 1950’li yõllarda hazõrlanan Ataköy plan bütünlüğünün bir parçasõ olarak tasarlanmasõ ve bugüne kadar bozulmadan koru- nabilmesi nedeniyle kõymetli ol- duğunun altõnõ çizdi. Hacõalioğ- lu “İstanbul Anakent Beledi- yesi’nin ve Bakırköy Beledi- yesi’nin de yerel halkın demokratik hak ve toplumsal beklentilerinin karşılığı olarak örgütlenmiş bu sivil duyarlılı- ğa öncülük etmesi beklenir- ken, adeta sessiz kalmalarını da ‘zaafiyet’ olarak değerlendiri- yoruz.” diye konuştu. ‘Halka açılsın’ TOKİ’ nin Ataköy sahili satõ- şõndan vazgeçmesini ve bu alanõn plan bütünlüğüne bağlõ kalõnma- sõnõ isteyen Hacõalioğlu, “Mi- marlar Odası olarak alanın es- kisi gibi aynen kalması taraf- tarıyız. Biz sahildeki yeşil alan- ların tamamının halka açılma- sını istiyoruz” dedi. Ataköy 2. Kõsõm Sakinleri Der- neği Üyesi Doğu Coşkun Fırat ise “Bütün alanlar betonlarla kaplandı. Bir kıyılarımız kaldı. Bu kıyılar için mücadele edip yasal zeminde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Ergenekonoperasyonukapsamõndagözaltõnaalõnansubaylardanbiriserbestbõrakõldõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog