Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZİK 7haticetuncer@hotmail.com HATİCE TUNCER K larnet sanatçõsõ Serkan Çağrı, “Âlâ” albümünde enstrümantal parçalarla dünya gezisine çõkarõ- yor... Balkanlar, Doğu, Kuzey ve daha birçok yer... “En âlâsından bir iş yaptık- larına” inandõğõ için albümüne böyle bir isim vermiş. “Klarnet bizim kültürü- müzde herkes tarafından sevilen, eğlen- ceden dinlenceye kadar karşınıza çıkan bir enstrüman. Biz klarneti seviyoruz” diyor. “Yani çocukluğumuzdan bugüne klarnetle bağlama keman darbuka bu enstrümanlara çok aşinayız. Klarneti, duyduğu zaman hemen gözleri parlıyor insanların” diye klarnetini anlatõrken kendi gözleri parlõyor. Sonny Müzik’in Tepepaşõ’ndaki bina- sõnda buluştuğumuz Çağrõ ile sohbetimiz “Ben bazen kendimi anlatmakta zorluk çekiyorum. Anlatamadığım noktada klarnetim devreye giriyor. Benim öbür dilim klarnet. Benim gizli kalmış her şeyimi, içimde yaşattığım bütün duygu- larımı klarnet çok güzel bir şekilde an- latıyor” sözleriyle başlõyor. OKUMA ISRARI Çağrõ, çekirdekten müzisyen aslõnda ama akademik çalõşmalara, eğitime çok önem veriyor. İstanbul Teknik Üniversite- si Türk Musikisi Devlet Konservatuva- rõ’ndan mezun olduktan sonra Haliç Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü’nde yüksek lisans öğre- nimi görmüş. Klarnet eğitimi üzerine ki- taplarõ da bulunan Çağrõ’nõn akademik ça- lõşmalar konusundaki çalõşkanlõğõ, babasõ- nõn eğitim konusundaki õsrarõndan kay- naklanõyor: “Benim aslında içimde çok büyük bir yangın var. Keşanlıyız biz ve çevremde yüksek tahsilli insan çok azdı. Mahalle- mizden bir ağabeyimiz subay olmuştu. Ona hep özenirdim. Babam da ‘Bak gördüm mü sakal tõraşõ şõkõr şõkõr, elbise- leri põrõl põrõl. Sen de böyle olacaksõn’ derdi. Babam yaşım ilerledikçe beni de düğünlere götürmeye başladı. Sabah üçlere dörtlere kadar, uykusuz kalır- dım. Müzisyen değil, okuyup subay ol- mamı istiyordu. ‘Burada para kazanõlõ- yor işte siz bu paralarla yetişiyorsunuz. Burada kalmak istiyorsan buyur. Burada böyle çalar gidersin’ diyordu. Babam- dan zılgıt yiyince önce zorla ortaokula sonra da okuma isteği bana kendiliğin- den geldi.” Çağrõ’yõ konservatuar sõnavõna müzik öğretmeni hazõrlamõş, ama İTÜ Konser- vatuvarõ’nõn sõnavõnõ kazanamamõş. Bu- na çok üzülürken tanõdõklarõndan İz- mir’de de konservatuvar olduğunu öğ- renmiş Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarõ’nda bir süre oku- muş: “İzmir’de Grup Laçin karşıma çıktı. Anneme telefonda sorunca ‘Ben onlarõ biliyorum, TRT’de seyrettim. Ka- tõl o grup iyidir’ dedi. Hüseyin Turan’la aynı zamanda grupta başlamıştık.” KLARNET DERSLERİNE İLGİ Grup Laçin’in İstanbul’a gelme kararõ üzerine İTÜ Konservatuvarõ’na geçiş ya- pan Çağrõ, mezun olduktan sonra üç yõl klarnet eğitmeni olarak görev yaptõ: “İnanılmaz bir yoğunluk oluştu. Ai- leler çocuklarını Biga’dan, Antal- ya’dan bana getiriyorlardı. O kadar yoğunlaştı ki klarnet sınıfı. Benim derslerim 40 saate çıktı. Maalesef bu- rada okula da sitem etmem lazım. Ders saati ücreti karşılığında kadro- suz çalıştım. Birçok eğitmene olduğu gibi bana da kadro vaatleri vardı. Öğ- rencilerimi mezun etmek istiyordum ama ayrılmak zorunda kaldım. Haliç Üniversitesi’nde 2 yıldır hocalık yapı- yorum.” SINIR TANIMAYAN BİR DİL Öğrencilik yõllarõndan beri çeşitli sa- natçõlar ve kendi orkestrasõ ile konser- lerde sahne alan Çağrõ, dünyaca ünlü so- list Yıldız İbrahimova ile “Yıldız’a Çağrı” projesinde yer aldõ. Yunanlõ klarnet ustasõ Vassilis Saleas ile “İki Yaka Tek Nefes” adlõ konser projelerini hazõrladõ. Çağrõ’nõn ilk albü- mü ise 2005 yõlõnda “Nefesim” adõyla yayõmlandõ: “Bir müzik anlayışından yola çıktım. Dedim ki ‘klarnet benim için insanlara sadece duygularõ düşünce- leri anlatmakta bir araç. Bu benim gizli dilim. Bu dilimi nasõl kullanabilirim?’ İn- sanlara ne verebilirim anlayışıyla çık- tıktan sonra, baktım ki bu dil sınır ta- nımıyor. Yani öyle bir gezinti ki sınır- lar zaten ortadan kalkıyor. Burada olabildiğinde ortak duygulanımlar, kardeşlik, barış, dünyanın her yerin- de geçerli.” Enstrümanõ Serkan Çağrõ’nõn anlatamadõklarõnõ ifade eden öbür dili: Biz klarneti seviyoruz Serkan Çağrı’nın bir perde eklediği klarnet Çek Cumhuriyeti’nin tanınmış firması Amati-Denak tarafından “Serkan Çağrı Model” adıyla üretiliyor: “Biz Türk müziğinin yapısının örtüştüğü sol klarnet kullanıyoruz. Klarne- tin tuşları üzerinde tasarımında bütün klarnetçilere fayda sağlayacak yeni bir perdenin tasarımını gerçekleştirdik. Bu düşüncelerimi firmaya akta- rınca bu yeni bir klarnet oldu dediler ve bu isimle üretmeye başladılar. Öyle bir perde var ki sağ elinizin yüzük parmağınızın dokunduğu bir bas- kı ile çalışıyor. Bazı müzik pasajlarında bu parmak yetişmekte zorluk çe- kiyordu. Çok ters hareket kabiliyeti var orada. Onu rahatlatabilmek adı- na bu perdenin kontrolünü sol tarafa serçe parmağa uzattık aynı dolaylı biçimde. Bu da klarnetçiler için çok rahat bir kullanım sağladı.” Çağrõ, “Rodrigo’nun Gitar Konçertosu” olarak bili- nen “Concierto De Aranjuez”in o etkileyici melo- disini klarnetiyle yorumlarken Tolga Kõlõç’õn düzenlemele- riyle parça Doğu’ya özgü bir havada sunuluyor. Albüme konuk olan Balkanlar’õn ünlü Koçani Orkestrasõ, İskender Paydaş’õn “Radyo Prizden” parçasõnõ çalarak ortaya müthiş enerjik müzik koyuyor: “TRT’de hazõrladõğõm ‘Dünyanõn Türküsü’ programõna konuk olarak geldikle- rinde Koçani Orkestrasõ’na bu parçayõ birlikte çalmayõ teklif ettim. Önce stüdyoda çaldõlar, sonra dinlerken oyna- maya başladõlar. İskender Paydaş’õn da kökleri Balkan- lar’dan geliyor. Babasõ da katõldõ bize. Sohbet ettik, oyna- dõk, bir kardeşlik, eski bir dostluk pekişmesi vardõ.” Rodrigo’nun Gitar Konçertosu Çağrõ, geleneksel ezgilerden düzenlenen “Nihavent Orient”in Amerika’da çok beğenildiğini ve Ortadoğu’yu konu alan bir filmde kullanacaklarõnõ söyledi ama şimdilik gizli tutmak gerekiyormuş. “Kadifeden” Çağrõ’nõn konserlerinde mutlaka çaldõğõ Kõrõm’dan bir halk ezgisi: “Gerçekten de burada öyle bir sound var ki burada da dinlenebilir dünyanõn kuzey tarafõnda da güneyinde de dinlenebilir ve insanlarõ etrafõnda toplayabilir.” Serkan Çağrõ model Fikret Kõzõlok’un sözleri ve yorumuyla çok sevilen Özkan Samioğlu’nun “Gönül” şarkõsõnõ Çağrõ’nõn klarnetinden dinliyoruz. Çağrõ, bestesini yorumlamak için izin istemeye gittiği Samioğlu ile dostluk geliştirmiş: “Özkan Abi de dinledi çok duygulandõ. Müzisyenlerin, sanatçõlarõn tek mutlu olduğu yer var sahne. İnsanõn bütün yorgunluğu, stresi bir alkõşla güzel sözle bitiyor.” “İğde Kokulum” Serkan Çağrõ’nõn evlilik telaşõ içinde olduğu dönemlerde eşine yazdõğõ hareketli bir parça. Klip de çekilen bu parçayõ başka sanatçõlarõn söz yazõp okuma isteğini eşi Ebru Çağrõ, kendisine yazõldõğõ için kabul etmemiş “Senin albümüne daha yakõşacak” demiş. Serkan Çağrõ, Sonny Müzik tarafõndan yayõmlanan Âlâ albümünde İskender Paydaş gibi deneyimli bir müzisyenle çalõşmasõnõn müziğine büyük katkõsõ olduğunu düşünüyor. Makedonya’dan “Viomata” şarkõsõnda Fuat Saka sürpriz bir şekilde karşõmõza çõkõyor ve Karadeniz türküsüyle giriş yapõ- yor. Albümün genelinde klar- netini öne çõkarmak yerine Pay- daş ve Tolga Kõlõç’õn düzenle- melerine uygun olarak çalmõş: “Genellikle solist oldum havasõ- na girildiğinde müzikte facialar doğuyor. Müzik nasõl akõyorsa enstrüman da onun akõşõna ka- põlmalõ diye düşünüyorum.” (Fotoğraflar:UĞURDEMİR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog