Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 ŞİRKETİN YÜZDE 3’LÜK HİSSESİNE SAHİP Akman’ın Armada bağlantısı tartışılıyor Şimdi de gezi engeli Deniz Feneri soruşturmasõ ağõr ilerliyor Deniz Feneri için haftalarca harekete geçmeyen Ankara Cumhuriyet Savcõlõğõ bu kez de başlattõğõ soruşturmayõ Başsavcõ Boyrazoğlu’nun Suudi Arabistan gezisi nedeniyle ağõrdan almaya başladõ. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Alman- ya’daki Deniz Feneri vurgununun Türkiye ayağõ için haftalarca ha- rekete geçmeyen Anka- ra Cumhuriyet Savcõlõğõ bu kez de başlattõğõ so- ruşturmayõ Başsavcõ Hüseyin Boyrazoğ- lu’nun Suudi Arabistan gezisi nedeniyle ağõr- dan almaya başladõ. Alman mahkemesinin Deniz Feneri davasõnda mahkûmiyet kararlarõnõ açõklarken, Zekeriya Karaman ve RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õ da sayarak asõl failler olarak belirlemesine kar- şõn Türkiye’deki soruş- turmada bir arpa boyu yol alõnamadõ. Alman- ya’daki gurbetçilerden toplanan 41.5 milyon Avro’luk bağõşõn iç edil- diğinin açõğa çõkmasõ- nõn üzerinden bir aya yakõn zaman geçmesi- ne karşõn Türkiye’de il- gili kurum ve kuruluşlar harekete geçmedi. İşçi Partisi (İP), 9 Ey- lül tarihinde konuyu sav- cõlõğa taşõdõ. İP suç du- yurusu dilekçesinde, “Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Türkiye’de kurulu De- niz Feneri Yardımlaş- ma ve Dayanışma Der- neği yöneticileri, Kanal 7 televizyonu ve bağ- lantılı şirketlerin yö- neticileri, Kanal 7’nin ve Yeni Dünya İleti- şim AŞ’nin Başkanı Zekeriya Karaman ile Deniz Feneri e.V. id- dianamesinde adı ge- çen diğer kişiler”in so- ruşturulmasõ istendi. Geçen hafta ise An- kara Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ İP’nin suç du- yurusu üzerine başlattõ- ğõ incelemeyi soruştur- maya dönüştürdü. So- ruşturmayõ yürütmek üzere Basõn Savcõsõ Na- di Türkaslan görev- lendirildi. Türkaslan yakõn çev- resine Deniz Feneri da- vasõnõn Almanya’daki dosyasõnõ Adalet Ba- kanlõğõ kanalõyla iste- yeceğini söylemişti. An- cak savcõlõk bugüne de- ğin harekete geçmedi. Savcõlõğõn soruşturma- sõnõn gecikmesine ge- rekçe olarak ise Ankara Cumhuriyet Başsavcõsõ Hüseyin Boyrazoğ- lu’nun yurtdõşõnda ol- masõ gösterildi. Boyra- zoğlu’nun da yer aldõğõ Adalet Bakanlõğõ heye- ti, resmi ziyaret için 13 Eylül’de Suudi Arabis- tan’a gitti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Armada Alõşveriş Merkezi’nde ortaklõğõ olduğu ortaya çõkan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanõ Zahid Akman’õn, RTÜK Yasasõ’nõn “Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamazlar” hükmü nedeniyle “görevden çekilmiş sayılması” gerekip gerekmediği tartõşma konusu oldu. Hürriyet gazetesinde dün çõkan habere göre, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasõnda “Kurye olabilir” denen RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn, “3.5 yıldır, yurtiçinde ve yurtdışında da hiçbir ticari faaliyetim yoktur” demesine rağmen, Ankara’nõn en ünlü alõşveriş merkezi Armada’nõn yüzde 3 ortağõ olduğu anlaşõldõ. Habere göre Armada’nõn değeri 300-350 milyon dolar arasõnda gösterilirken, bu durumda Akman’õn yüzde 3’lük hissesinin de en az 9-10.5 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çõktõ. Önceki gün yapõlan oylamada, Armada’daki ortaklõğõ henüz ortaya çõkmayan Akman, AKP’li 5 üyenin oyuyla görevde kalmõştõ. AKP’li üyeler oylarõna gerekçe olarak “Akman’ın 2007’de başlayan yeni Başkanlık döneminde herhangi bir şirkette bağlantısı olmamasını” göstermişlerdi. RTÜK Yasasõ’nõn “Üst Kurul Üyeliği ile Bağdaşmayan Haller” başlõklõ 9. Maddesi’nde “Üst Kurul üyeleri ile 3’üncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımları, özel radyo ve televizyon şirketlerinde, bu şirketlerle doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak ya da yönetici olamazlar; Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamazlar, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar, aksine davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar” hükmü yer alõyor. Başkanlık yapabilir mi? Akman’õn açõklamalarõnõn resmi belgelerle örtüşmediğinin ortaya çõkmasõna karşõn, RTÜK’ün CHP kontenjanõndan seçilen üyesi Şaban Sevinç söz konusu maddede hangi koşullarda ortak olamayacağõnõn açõkça hüküm altõna alõndõğõ için ve “Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamazlar” hükmünün radyo ve televizyonculuk dõşõndaki şirketlerdeki ortaklõklar için geçerli olmayacağõnõ ileri sürdü. Ancak yasa okuma tekniği bakõmõndan RTÜK Yasasõ’nda “üyelik süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz” ibaresi hiçbir şekilde görev alõnamayacağõnõ hüküm altõna alõyor. AKP yöneticileri de, RTÜK Yasasõ’nda kurul üyelerinin özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylõ ortaklõk bağõ bulunan şirketlerde ortak ve yönetici olamayacaklarõnõn düzenlendiğini belirterek, Zahid Akman’õn Armada’da hissesinin olmasõnõn RTÜK üyeliğine engel olmadõğõnõ iddia ettiler. AKP’liler “Akman’ın şirket yöneticiliği 2005 yılı öncesinde var. Ama daha sonra ayrılmış. Bu şirketlerden ayrıldıktan sonra yeniden TBMM tarafından seçildi. Şu an için bir sıkıntı yok. Armada çok ortaklı bir yapı. Orada hisse sahibi olmak RTÜK üyeliğine engel değil” görüşünü savundular. Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasõnda “Kurye olabilir” denen RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn Ankara’nõn en ünlü alõşveriş merkezi Armada’nõn yüzde 3 ortağõ olduğu anlaşõldõ. Zahid Akman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog