Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B IŞIL ÖZGENTÜRK Gelin Dünyayı Değil Kendimizi Kurtaralım Gelin bu pazar James Bond gibi dünyayõ ve ül- keyi kurtarmayõ çok çok bilgili abilerimize, ablala- rõmõza bõrakõp, biz kendi- mizi kurtarmaya bakalõm. İşte sorular: En son ne zaman dünye- vi işleri bir yana koyup, bir sanat galerisine girip, res- min ve heykelin içinde kayboldunuz? En son ne zaman, son- baharõn eşsiz renklerini adeta koklayarak bir deniz ya da bir nehir kõyõsõnda oturdunuz? En son ne zaman hiç ne- densiz birine, sevgilinize, kõzõnõza, bir yakõnõnõza sa- rõlõp “Seni seviyorum” dediniz? En son ne zaman yüzü- nüzü gökyüzüne kaldõrõp, orada yukarda şaşõrtõcõ bir düzen içinde daha sõcak yerler için ülkeyi terk eden göçmen kuşlarõn müthiş macerasõnõ iliklerinizde hissettiniz? En son ne zaman bir gece yarõsõ elinize oklavayõ alõp hamur açtõnõz ve sa- bah kahvaltõsõnda mis gi- bi çiğ börekleri sevdikle- rinizle paylaştõnõz? En son ne zaman büyük büyük binalarõn arasõnda nasõlsa kalmõş bir nar ağacõna ba- kõp, narõn o bereketli mu- cizesini düşündünüz? En son ne zaman mü- zikçalara hareketli bir par- ça koyarak sadece ama C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 21 EYLÜL 2008 İmsak: 5.16 Güneş: 6.44 Öğle: 13.04 İkindi: 16.29 Akşam: 19.13 Yatsõ: 20.33 Arkası 8. Sayfada Çeviri Servisi - Avrupa Uzay Dairesi, güneş sisteminin günü- müzden 4.6 milyar yõl önce olu- şumunun sõrrõna õşõk tutmak amacõyla asteroitlerin yapõsõnõ inceleyecek bir proje için kolla- rõ sõvadõ. 2017 yõlõnda uzaya bir robot göndermeyi planlayan daire, “Marco Polo” adõnõ ve- receği, Almanya’daki OHB ve İngiltere’deki Astrium uzay merkezlerinde planlanan proje için 300 milyon Avro’luk (540 milyon YTL) fon ayõrdõ. 2.5 yõllõk bir görev için uzaya git- mesi hedeflenen robot dünyaya yakõn konumdaki küçük bir as- teroide paraşütsüz iniş yapacak, yüzeyin birkaç santimetre de- rinliklerinde kazõ yaparak ince- lenmek üzere 300 gram toz ve kaya parçasõ örneği alõp fotoğ- raf çekecek. “Uzaydaki kaya parçaları” veya “küçük gezegen” olarak tanõmlanan asteroitlerin yapõsõ güneş sistemini oluşturan bulut- sudan geriye kalan maddelerden oluştuklarõ için bilim insanlarõn- ca çok önemseniyor. Londra’da- ki Imperial College’da görevli Dr. Matthew Genge, “Dünya- nın etrafında 30 bini aşkın meteor var ancak bunların ço- ğunun hangi asteroitten geldi- ğini bilmiyoruz. Bunu öğrene- bilirsek güneşten ne kadar uzaklıkta oluştuklarını da öğ- renmiş oluruz bu da güneş sis- teminin oluşumu hakkında bilgi verir bize” diyerek proje- nin önemini anlatõyor. (BBC) Asteroitte bir robot Çeviri Servisi - Avrupa Nükleer Araştõrma Merkezi CERN’deki, dünyanõn en bü- yük parçacõk hõzlandõrõcõsõ olan Büyük Hadron Çarpõştõ- rõcõsõ’nda meydana gelen arõ- za nedeniyle “yüzyılın dene- yi”ne en az iki ay ara verile- ceği açõklandõ. Perşembe gü- nü düzeneğin yerleştirildiği 27 kilometrelik tünelin soğut- ma sisteminde görülen elek- trik arõzasõnõn kõsa sürede gi- derildiği ve kapanan meka- nizmanõn cuma günü yeniden çalõştõrõldõğõ açõklanmõştõ an- cak dün, CERN sözcüsü Ja- mes Gillies, çarpõştõrõcõnõn bir bölümünde tahmin edilen- den büyük bir arõza olduğunu ve tamiri için deneye ara ve- rilmesi gerektiğini söyledi. Bilim insanlarõ, 10 Eylül’de başlattõklarõ ve ara vermek zorunda kaldõklarõ deneyle evrenin oluştuğu büyük pat- lamadan sonraki ortamõ ya- ratmayõ, başka deyişle evre- nin oluşumunun sõr perdesini aralamayõ hedefliyor. (AFP) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda arıza var Yüzyõlõn deneyine iki ay ara verildi Evrenin sır perdesinin aralanmasına zorunlu ara verildi. (AP) Avrupa Uzay Dairesi güneş sisteminin nasõl oluştuğunu araştõrmak için uzaya ‘Marco Polo’ adlõ robot gönderecek Akropol’e teleferik BERGAMA (Cumhuriyet) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanõ Başa- ran Ulusoy, Bergama Akropolü’ne kurulma- sõ planlanan teleferik çalõşmalarõnõ yerinde inceledi. Ulusoy, itirazlara neden olan ilk pla- nõn değiştirilmesinden memnuniyet duyduğu- nu söyledi. Ulusoy, 18 Eylül’de danõşmanlarõ ve TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi üyele- rinden oluşan heyetle Bergama’ya yaptõğõ in- celeme gezisinde Bergama Belediye Başkanõ Raşit Ürper ve Kaymakam Hüseyin Eren ile görüştü. Asklepion’dan Akropol’e uzanan ve görüntü kirliliği oluşturacağõ endişesiyle eleştirilen ilk planõn değiştirilmesinden duy- duğu memnuniyeti ifade eden Ulusoy, “Ber- gama bizim için çok önemli. Keşke burada 4-5 tane 5 yıldızlı otel olsa. Gelen ziyaretçi- lerin kalma sürelerini önce 24 saate sonra 48 saat ve üzerine çıkartabilsek” dedi. 6 bin 760 metre uzunluğa sahip olacak olan te- leferik, 16 gondolla hizmet verecek. BERGAMA’DA PROJE DEĞİŞTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog