Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 MEB’in hazõrladõğõ program taslağõna göre öğrencilere Tanrõ’nõn varlõğõ kanõtlandõrõlõyor Felsefe derslerinde dini vurgu MAHMUT LICALI ANKARA - Milli Eğitim Bakanlõğõ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõ- ğõ’nõn 2009-2010 eğitim-öğretim yõ- lõnda okutulacak felsefe dersleri için ha- zõrladõğõ “öğretim programı taslağı” felsefenin evrensel amaçlarõndan uzak, dini yönlendirmeye dayalõ bir anlayõşla derslerin anlatõlmasõnõ öngörüyor. Programa göre, derslerde öğrencilerden Tanrõ’nõn varlõğõnõn kanõtlamalarõ ve her varlõğõn meydana gelişinde bir amacõn olduğunu bulmalarõ isteniyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baş- kanlõğõ tarafõndan hazõrlanan ve 2009- 2010 eğitim-öğretim yõlõnda uygula- nacak “Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu” taslağõnda felsefe derslerinin sanki din kültürü ve ahlak bilgisi dersiymiş gi- bi okutulmasõ öngörülüyor. Dine dayalı öğeler Felsefi bilgiden yoksun olarak an- latõlan dersler, filozof ve felsefi me- tinler yerine dine dayalõ öğelerle an- latõlõyor. Felsefe derslerini din ve ah- lak derslerine dönüştüren program taslağõnda yer alan felsefi bakõş açõsõ olmayan birçok etkinlikte öğrencile- rin Tanrõ’nõn varlõğõna ilişkin kanõtlara ulaşmalarõ isteniyor. Program taslağõnda, “Felsefe ne- dir?” konusuyla ilgili olarak sõnõfta ya- põlmasõ öngörülen etkinlikte “Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasiha- ti”nin sõnõfta okunarak, öğrencilerin söz konusu parçayõ yorumlamalarõ isteni- yor. “Varlık Felsefesi” konusunda ise etkinlik önerisi olarak öğrencilerin ev- rende fark ettikleri düzene ilişkin ör- nekler vermelerinin istendiği taslakta, “Her varlığın meydana gelişinde bir amacın olduğu öğrencilere bul- durulur” ifadesi yer alõyor. Taslakta “Siyaset ve Felsefe” konusunda ise öğ- rencilerden “Bir saat adaletle hük- metmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır” hadisi üzerine bir komposizyon yazmalarõ isteniyor. ‘Yazar olmadan olur mu?’ Program taslağõna göre din felsefe- si konusu anlatõlõrken, “Tanrı Var ki...” adlõ etkinlik önerisinde dersi iş- leyen öğretmenin öğrencilere bir kitap göstererek, “Yazar olmadan bu ki- tabın var olması mümkün mü” diye soru sormasõ öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan “Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programõ ve Kõlavuzu” taslağõnda felsefe derslerinin sanki din kültürü ve ahlak bilgisi dersiymiş gibi okutulmasõ öngörülüyor. Felsefi bilgiden yoksun olarak anlatõlan dersler, dine dayalõ öğelerle anlatõlõyor. BAKANLIKTAN AÇIKLAMA CHP’Lİ VEKİLLER UYARDI Kitaplarda ‘darbe’ yok Öğrencilere tarikat tuzağı MEHMET MENEKŞE / CAN HACIOĞLU AMASYA/ESKİŞEHİR - CHP milletvekilleri Hü- seyin Ünsal ve Murat Sönmez, öğrencilerin yurt ve barõnma sorunlarõna dikkat çekti. Amasya’da basõn toplantõsõ düzenleyen Ünsal, AKP iktidarõnda yurt binasõ yapõlmadõğõnõ ifade etti. TOKİ’nin yurt genelinde iş merkezi, cami, kentsel dönüşüm projeleri yaptõğõnõ ancak bir tane bile öğrenci yurdu inşa etmediğini belirten Ünsal, “TOKİ, 285 tane cami yapmış ama bir yurt bi- nası yapmamış. Bu son derece bilinçli bir du- rumdur” diye konuştu. TOKİ’nin her kentte inşa ettiği konutlarõn yanõna bir de öğrenci yurdu yap- masõnõ öneren Ünsal, “Fakir halk çocukları git- tikleri her ilde yurt ve burs bulamamak yü- zünden cemaatlere teslim oluyor. Cumhuriyet karşıtı etkinlik içinde olan, cemaat yurtlarının pençesine düşüyor” dedi. Tarikatlarõn yurtlarla güçlendiğini ifade eden Ünsal, devletin bu konu- da harekete geçerek, öğrencilere sahip çõkmasõ gerektiğini söyledi. Bakan Çelik’e soru önergesi CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez de, Milli Eğitim Bakanõ Hüseyin Çelik’in yanõtlama- sõ istemiyle verdiği soru önergesiyle öğrencilerin yurt ve barõnma sorununu TBMM gündemine ta- şõdõ. Cumhuriyet karşõtõ tarikatlarõn, çocuklarõ üniversiteyi kazanan aileleri tek tek ziyaret ettiği- ni anlatan Sönmez, önergesinde, “Çocukları kendi yurtlarında kalmaya davet ediyorlar. Otogarlarda öğrencileri karşılayıp kendi yurt- larında kalmaya ikna etmeye çalıştıklarına şa- hit olunmaktadır. AKP bu özel yurtlarda ka- lan öğrencilerin etkilenme yoluyla kendilerine birer yandaş, oy potansiyeli haline geleceğini düşünmektedir” ifadelerine yer verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlõğõ (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baş- kanlõğõ (TTK), ilköğretim 8. sõnõf “İnkılap Tari- hi ve Atatürkçülük” ders kitabõndaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “demokratik”lik vasfõ- na uygun olmayan bazõ bilgilere yer verildiği ge- rekçesiyle askeri müdahalelerin anlatõldõğõ bölüm- lerin uygulamadan kaldõrõldõğõnõ bildirdi. MEB TTK Başkanlõğõ’ndan yapõlan açõklama- da, açõklamanõn son günlerde basõnda İnkõlap Ta- rihi ve Atatürkçülük ders kitabõndaki bazõ husus- larla ilgili çeşitli eleştirilerin ve değerlendirmele- rin yer almasõndan dolayõ yapõldõğõ belirtildi. Açõklamada şunlar kaydedildi: “Söz konusu ki- tapta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘demo- kratik’lik vasfı ile demokrasimizin gelişme sü- recine uygun olmayan bazı hususlara yer veril- diği; bu ders kitabında öğretim programının amacını aşan tartışmalı bilgilerin yer aldığı an- laşılmıştır. Dağıtılan kitaptaki bu bölümler uy- gulamadan kaldırılmış olup Başkanlığımızca, söz konusu tartışmalı ve uygun olmayan bö- lümlerin yerine, programın amacına ve de- mokrasinin gereklerine uygun olarak hazırla- nan yeni metinler bu öğretim yılında okutul- mak üzere okullara ulaştırılacaktır.” Eğitim-İş Genel Başkanõ Yüksel Adıbelli, askeri müdahalelere ilişkin bölümler çõkarõlõr- ken, terör örgütü elebaşõsõnõn yakalanmasõyla ilgili bölümün kitapta kalmasõna bir anlam ve- remediğine işaret etti. MEB’den açıklama Milli Eğitim Bakanlõğõ Basõn ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, terör örgütü elebaşõsõnõn yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin aktarõldõğõ 8. sõnõf İnkõ- lap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabõnda konu ile ilgili isim ve resim kullanõlmadõğõna işaret ederek, “Kitap bir tarih kitabıdır” açõklamasõnõ yaptõ. Haber Merkezi - İs- tanbul, Kocaeli, Bo- lu, Düzce, Kastamo- nu ve Zonguldak ille- ri başta olmak üzere Marmara’nõn doğusu, Batõ Karadeniz, Gü- ney ve Kõyõ Ege ile Batõ Akdeniz’de bu- gün görülecek kuv- vetli sağanak yağõşla- rõn oluşturacağõ olumsuz şartlara karşõ yurttaşlarõn ve ilgili- lerin tedbirli olmalarõ istendi. Devlet Me- teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden ya- põlan “Meteorolojik uyarı”ya göre, bu ak- şam saatlerinde Kõyõ Ege ve Batõ Akde- niz’de başlayacak gök gürültülü sağa- nak yağõşlarõn bugün Marmara, Ege, Akde- niz, İç Anadolu’nun batõsõ ile Batõ Kara- deniz’de devam et- mesi bekleniyor. SEL VE TOPRAK KAYMASI TEHLİKESİ Şiddetli yağış uyarısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog