Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 EYLÜL 2008 PAZAR 18 HABERLER In partnership with Let your English grow www.britishcouncil.org.tr www.educationuk.org/turkey ZEYNEP ŞAHİN Çocuklara dinsel yaşam tar- zõnõ öğretmek için, bilgisayar oyunlarõ ve internet etkin ola- rak kullanõlõyor. Görünüşte din kültürü ve ahlak bilgisi öğ- retmenlerine doküman sağla- mak için kurulan ve öğret- menlerin kontrolünde faaliyet yürüten bir internet sitesinde- ki oyunlar aracõlõğõyla, küçük yaştaki çocuklara dini bilgiler öğretiliyor, “İslami bilgi ya- rışması” yapõlõyor. Dini vurgu, gerek Milli Eği- tim Bakanlõğõ’nõn (MEB) üc- retsiz ders kitaplarõ gerekse dinci öğretmen ve yöneticiler sayesinde eğitim sisteminin birçok noktasõnda kendini his- settirirken, küçük yaştaki ço- cuklarõ dinsel yaşam tarzõna alõştõrmak için teknolojinin olanaklarõ da kullanõlõyor. Sitenin kurucusunun müdür yardõmcõsõ, site için çalõşan ekibin hepsinin de öğretmen olmasõ dikkat çekerken, “Oyunlar” başlõklõ bölümde yer alanlar “şaşırtıyor”. ‘Namaz kılmaca’, ‘aptes almaca’ Söz konusu başlõk altõnda çe- şitli bilgisayar oyunlarõna yer verilirken, bu oyunlardan ba- zõlarõnõn ibadet etmek ve din bilgilerini öğretmek amacõyla hazõrlandõğõ görülüyor. “İsla- mi oyun”da, çocuklara “Ba- kalım dinimizle ilgili neleri biliyorsunuz, neleri bilmi- yorsunuz” diye soruluyor. Rengârenk bir zaman çarkõnõn yer aldõğõ oyunda, çocuklara arka arkaya dini bilgilere iliş- kin sorular yöneltiliyor ve bu sorulardaki olaylarõn hangi ta- rihte gerçekleştiğini zaman çarkõndan işaretlemeleri iste- niyor. Oyun 40 saniye sürüyor ve bittiğinde kaç doğru, kaç yan- lõş yaptõğõnõ gösteriyor. “Na- maz kılma” ise bir başka oyun. Oyunda, başõnda takke- si, önünde seccadesi bulunan bir erkek çocuğuna namaz kõl- dõrmak; bunun için de verilen hareket seçeneklerini namaz- daki sõrasõna göre işaretlemek gerekiyor. Her doğru harekette, çizgi karakter çocuk namazdaki o hareketi yapõyor ve puan alõ- yor. Sitede yer alan bir diğer oyun da “Aptes almaca”. 3 şıklı sorular Yine aptesin sõrasõna göre nasõl alõndõğõ, çizgi karakter bir erkek çocuğu aracõlõğõyla öğ- retiliyor. Her doğru hareket için puan veriliyor. “İslami bilgi yarışması”nda, çocuklara 3 şõklõ sorular veriliyor, her doğru yanõtta bilgisayardan alkõş sesi yükseliyor, yanlõş ya- nõtta ise cam kõrõlmasõ sesi duyuluyor. Bir diğer dini oyun ise “Elif- Be”. Burada da çocuklara Ku- ranõkerim harfleri öğretiliyor. Bir ses soruluyor, ona ait Kuran harfinin bulunmasõ is- teniyor. Birçok tonun yer aldõğõ bir renk tablosu da konurken, bilgisayar faresi oynatõldõğõn- da resim fõrçasõ hareket ediyor. Doğru olduğu düşünülen harf istenen renk ile boyanõyor. Yanõtõn 10 saniye içinde ve- rilmesi gerekiyor. Yanlõş ya da doğru yanõt ise ekranõn bir köşesinden takip ediliyor. Din dersi oyun oldu bilgisayara girdi Öğretmenlerin kontrolündeki internet sitesinde, ibadetler ve birçok dini bilgi oyunlar kullanõlarak öğretiliyor “www.dindersi.com” adlı internet sitesinde öğrencilere, bilgisayar oyunları ile dini bilgiler öğretiliyor. Dış Haberler Servisi - İsveç’in Malmö kenti küreselleşme, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik gibi konularõn ele alõndõğõ Avrupa Sosyal Forumu’na ev sahipliği yapõyor. Paneller, tartõşma top- lantõlarõ ve konserlerin yanõ sõra, “İklim değişikliği değil, sosyal değişiklik” pankartlarõnõn taşõndõğõ gösterilerin ya- põldõğõ sosyal foruma Türkiye’den ÖDP Genel Başkanõ ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel de katõlõyor. 5 gün sü- recek forumun önceki günkü bölümünde Amerikan ordusuyla işbirliği yapan bir silah şirketi önünde protesto düzenlenir- ken, 700 kişilik başka bir grup ise İngiliz heavy metal grubu Judas Priest’in “Breaking the Law” (Kanunu çiğne- mek) parçasõ eşliğinde polisle çatõştõ. MALMÖDE ÇATIŞMA (Fotoğraf: REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog