Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 EYLÜL 2008 PAZAR 16 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Bale Eşsiz Sanat kultur@cumhuriyet.com.tr ÇARŞAMBA (1.) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/1355 ESAS Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kay- dõnda, adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz, Müdürlüğümüzce açõk art- tõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. Tapu Kaydõ: Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Tapu Sicil Mü- dürlüğü, Çay Mahallesi 166 ada, 134 parsel sayõlõ ve 629,94 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşõnmaz. İmar Durumu: Çarşamba Belediye sõnõrlarõ ve imar planõ içerisinde ayrõk nizam 4 kat inşaata müsait imar parselidir. Halihazõr durumu ve evsafõ: Taşõnmaz, belediye sõnõrlarõ içerisinde olup, belediyenin tüm hizmetlerinden yararlan- maktadõr. Parsel üzerine bina yapõlmamõş olup, şehir mer- kezine, anayollara ve alõşveriş merkezlerine, okul ve resmi kurumlara yakõndõr. Kõymeti: 62.994,00 YTL (Altmõşikibindokuzyüzdoksan- dörtyenitürklirasõ) SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazõn 1. satõşõ 18.11.2008 günü, saat 14.00 - 14.10 arasõnda Çarşamba (1.) İcra Müdürlüğünde açõk arttõrma su- retiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymeti- nin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mec- muunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhü- dü baki kalmak kaydõyla taşõnmazlar 28.11.2008 günü, ay- nõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen- kuller en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõr- ma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana iha- le edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alaca- ğõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa satõş düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verile- bilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere da- ir olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu si- cili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklar- dõr. 4- Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenler, şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2007/1355 Esas sayõlõ dosya numarasõ ile Müdür- lüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Adlarõna tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ilanõ tebli- gat yerine geçerlidir. Basõn: 50266 ÜMRANİYE 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/ 4244 Talimat İpoteğin paraya çevrilmesi suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen taşõnmazõn cinsi, adedi, evsafõ, tapu kaydõ, kõymeti: TAPU KAYDI: İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, 2. Bölge, Yukarõ Dudullu köyünde kain, F22D24C4C Pafta, 716 ada, 4 parselde kayõtlõ, C 27 Blok, 100/1200 arsa paylõ, 8 No’lu bağõmsõz bölümde asma katlõ deponun tamamõ. İMAR DURUMU: Ümraniye Belediyesi Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazõlarõnda; 15-04-2005 gün ve 4459 tastik tarihli 1/1000 ölçekli, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Planõnda, yapõlanma şartlarõ olarak bina yüksekliği H: 7.35 m, ön ve arka bahçe mesafesi 5.00 m, yan bahçe mesafesi ise 3.00 m. Blok nizam, taban alanõ katsayõsõ 6.60. kat alanõ katsayõsõ 0.80 ve Sanayi ala- nõnda olduğu belirtilmektedir. HALİ HAZIR DURUMU: Satõşa konu olan taşõnmaz; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, 2. Bölge, Yukarõ Dudullu köyünde kain, F22D24C4C Pafta, 716 ada, 4 parselde kayõtlõ, 1079.71m2 miktarlõ, C 27 Blok, 100/1200 arsa paylõ, 8 No’lu bağõmsõz bölümde asma katlõ deponun tamamõdõr. Taşõnmaz, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi sõnõrlarõ içinde yer almakta olup, 4562 sayõlõ OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Satõş aşamasõnda, satõşa iştirak edeceklerin OSB Kanunu hükümleri gereği, mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacõnõ taşõmasõ, kuracağõ ve/veya işleteceği tesisin OSB Uy- gulama Yönetmeliği 92. ve 93. maddesine aykõrõ olamayacağõ, yasa gereği katõlõmcõ sõfatõnõ kazandõktan sonra, OSB Kanunu ve Yö- netmelikleri’nin öngördüğü tüm şartlarõ kabul etmiş sayõlacaktõr. Satõşa konu taşõnmaz; mahallen Nato Yolu Caddesi, Dudullu Sa- nayi Sitesi, 117. Sokak, C 27 Blok’un bulunduğu binalõ parseldedir. Parsel üzerinde; yaklaşõk on üç yõl önce inşa edilen, H= 7.35 m. Yükseklikte, 6 m. aralõğõ olan bitişik nizam ön ve arka cephelerinde ayrõ işyerleri olacak şekilde tasarlanmõş altõşar adet işyeri ola- rak inşa edilen bloktur. Bahse konu C 27 Blok 8 no’lu bağõmsõz bölüm, parsel alanõnõn batõ kenarõna cepheli iç kõsõmda olan ve ke- şif anõnda kapalõ olan bağõmsõz bölümdür. Emsal bağõmsõz bölüm ve proje bilgilerine göre; tabanda 80 m2 alanõ olan, bu alanõn yak- laşõk 1/3 lük kõsmõ asma kat olarak yapõlmõştõr. Bağõmsõz bölümün ön cephesi demir profil ve levha malzemeden yapõlmõş kapõ ve pencerelerden ibarettir. Betonarme temel ve betonarme prefabrik düşey taşõyõcõlarõ olan, çatõ makasõ ön gerilmeli betonarme kirişler ve aşõk elemanlarõ ile teşkil edilmiş, çatõ örtüsü ise, oluklu malzeme ile örtülmüştür. İlave dekorasyon uygulamasõ yapõlmamõş ba- ğõmsõz bölüm, çelik malzeme ile alakalõ işyeri olarak kullanõlmaktadõr. KIYMETİ: Müdürlüğümüz dosyasõndan tanzim edilip kesinleşmiş bulunan 14/07/2008 tarihli, Kõymet Takdir Raporunda, Satõşa ko- nu taşõnmaza 320.000,00 YTL Kõymet Takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõşa konu taşõnmazõn 1. açõk arttõrmasõ 24.10.2008 günü, saat: 11.45 ile 12.00 arasõnda, Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü’nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada takdir edilen değerin % 60’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi şartõyla, ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla, Taşõnmazõn 2. açõk artõrmasõ 03.11.2008 günü, saat: 11.45 ile 12.00 arasõnda, Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü’nde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tak- dir edilen değerin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla ihale olunur. 2- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin, takdir edilen kõymetin %20’si nis- petinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harç- larõ, satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu ta- şõnmaz üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri ge- rekir. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye ala- cağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK. 130’uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Taşõnmaz kendisine ihale olunan kimse, müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ kaldõrõlarak, İİK. 133’üncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu be- delle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK. 129’uncu maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla ta- şõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me gerek kalmaksõzõn, İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. 6- İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere, ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren Müdürlüğü- müzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/ 4244 Talimat sa- yõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 08.09.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 50241) TC LÜLEBURGAZ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2007/236 Tal. Satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen aşağõda cins, miktar ve önemli nitelikleri belirtilen; 1- Kõrklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ayvalõ köyü, Hatap yolu mevkii, 1589 parselde kayõtlõ 10500 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõn- mazõn 289/384 hissesine, takdir olunan 14.481,83-YTL. bedel üzerinden, saat 10.40-10.50 arasõ, 2- Kõrklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ayvalõ köyü, Hatap yolu mevkii, 1587 parselde kayõtlõ 10800 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõn- maz, takdir olunan 19.792,08-YTL. bedel üzerinden saat 11.00-11.10 arasõ, 3- Kõrklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ayvalõ köyü, Çinge- ne Mezarlõğõ mevkii, 1098 parselde kayõtlõ 5350 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõnmaz, takdir olunan 6.610,46-YTL. bedel üzerinden, saat 11.20-11.30 arasõ, 4- Kõrklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ayvalõ köyü, Hatap yolu mevkii, 1588 parselde kayõtlõ 5100 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõnmazõn 289/384 hissesine, takdir olunan 7.034,03-YTL. bedel üzerinden, saat 11.40-11.50 arasõ aşağõdaki koşullar- da satõlacaktõr. HALİHAZIR DURUMU: 1098 parsel sayõlõ taşõnmazõn toprak yapõsõ ve verim kabiliyeti orta düzeydedir. 1587-1588- 1589 parsel sayõlõ taşõnmazlarõn toprak yapõsõ ve verim kabiliyeti iyi düzeydedir. İlgili parseller kuru tarõm şartlarõ dikkate alõnarak toprak yapõsõ, iklim, yõllõk yağõş, toprağõn su tutma kapasitesi ve ekolojik özellikleri dikkate alõnarak, buğday-ayçiçeği ürün müna- vebesi yapõlabilir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Birinci satõş 24.10.2008 günü, yukarõda yazõlõ saatlerde, LÜLEBURGAZ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõ ile 03.11.2008 günü, aynõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen mühlet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma be- delinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka paraya çevirme paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşe- cektir. 2. Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- nõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İha- le pulu, tapu harç ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler ve tapu satõş harcõ, satõş bedelinden ödenecektir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alõ- cõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mün- derecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/236 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla, mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 09.09.2008 (Basõn: 50268) SULTANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Sayõ: 2007/311 talimat Satõlmasõna karar verilen gavrimenkullerin cinsi, kõymeti, evsafõ: TAPU KAYDI: Aydõn ili, Sultanhisar ilçesi, Zafer Mahallesinde kain tapunun 123 ada, 6 parselinde kain 232, 85 m2 miktarlõ 2 katlõ kargir apartman vasõflõ taşõnmazda; Zemin katta 10/120 arsa paylõ 1 BB no. lu dükkan, 10/120 arsa paylõ 4 BB no.lu dükkan, 10/120 arsa paylõ 5 BB no.lu dükkan, Birinci katta 30/120 arsa paylõ 6 BB no.lu mesken ve 30/120 arsa paylõ 7 no.lu BB mes- ken. İMAR DURUMU: Sultanhisar Belediyesi Başkanlõğõ'nõn 21.01.2008 tarihli imar duru- mu yazõsõnda; "taşõnmaz, kapsayan imar adasõ Belediye Meclisinin 11.01.2005 tarih ve 08 sayõlõ meclis kararõ ile Açõk Pazaryeri olarak plan değişikliği yapõlmõş olup, parsel Açõk Pazaryeri alanõ içerisinde kalmaktadõr. Plan değişikliği ile ilgili meclis kararõna karşõ itirazlar yapõlmõş ve bu konuda 1.İdare Mahkemesinde davalõ duruma düşmüştür. Dava henüz kesin olarak sonuçlanmamõş temyiz aşamasõndadõr" şeklinde yazõlmõştõr. HALİ HAZIR DURUMU: Taşõnmazõn imar durumu incelendiğinde, eski haliyle bitişik nizamda 2 katlõ yapõlaşmaya uygun olduğu ancak imar plan tadilatõ yapõldõktan sonra açõk pazaryerinin genişleme alanõna girmiştir. Taşõnmaz üzerindeki bina, betonarme kar- kas sistemle inşa edilmiş olup binanõn dõşõ mineral sõvalõdõr. Taşõnmaz, belediye ve imar sõnõrlarõ içerisinde, etrafõ yapõlaşmõş belde çarşõ ve ticari merkezindedir. Pazar yerine ve küçük bir parka cepheli, iyi konumda, her türlü altyapõ imkânlarõndan faydalanmakta, belde bankalarõna yaklaşõk 40-50 m. mesafededir. Halihazõrda imar planõnda, taşõnma- zõn açõk pazar yeri alanõnda kalmasõ değerini olumsuz yönde etkilemektedir. Zemin kat- ta yer alan 1 BB no.lu dükkan; yaklaşõk 33,00 m2 olup, tabanõ şap beton, dõş cephe doğ- ramalarõ demir profil, dõş cephesine file kepenk takõlõ, köşe başõ konumda, halihazõrda lokanta olarak kullanõlmaktadõr. 4 no.lu BB dükkan; yaklaşõk 63,00 m2. olup, tabanõ ka- ro, dõş cephe doğramalarõ demir profil, dõş cephesine file korkuluk takõlõ, halihazõrda lo- kanta olarak kullanõlmaktadõr. 5 BB no.lu dükkan; yaklaşõk 22,00 m2. Olup tabanõ PVC kaplama, dõş cephe doğramalarõ demir profil, dõş cephesine demir korkuluk takõlõdõr. Bi- rinci katta yer alan 6 no.lu BB mesken; yaklaşõk 130,00 m2 olup, 3 oda, salon, mut- fak,banyo ve WC’den ibarettir. Dairenin giriş kapõsõ çelik, dõş cephe doğramalarõ PVC’dir. Daire, köşe başõ konumdadõr. 7 no.lu BB mesken; yaklaşõk 130,00 m2 olup, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve WC den ibarettir. Dairenin giriş kapõsõ çelik, dõş cephe doğramalarõ PVC’dir. MUHAMMEN BEDELİ : Taşõnmazlarõn satõşa esas değerleri, Sultanhisar İcra (Hukuk) Mahkemesinin 07.07.2008 tarihli, 2008/7 E. ve 2008/18 K. sayõlõ ilamõ ile kesinleşmiş- tir. 1) 1 no.lu BB dükkan: 42.500,00 YTL. 2) 4 no.lu BB dükkan: 42.500,00 YTL. 3) 5 no.lu BB dükkan: 20.000,00 YTL. 4) 6 no.lu BB mesken: 62.500,00 YTL. 5) 7 no.lu BB mesken: 57.500,00 YTL. üzerinden satõşa arz edilmiştir SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşõnmazlarõn 1. satõşõ 03/11/2008 Pazartesi günü olup, 1) 1 no.lu BB dükkan, saat: 10.30-10.40, 2) 4 no.lu BB dükkan, saat: 10.50-11.00, 3) 5 no.lu BB dükkan, saat: 11.10-11.20, 4) 6 no.lu BB mesken, saat: 11.30-11.40, 5) 7 no.lu BB mesken, saat: 11.50-12.00 arasõnda, Sultanhisar İcra Müdürlüğü önü-Sultanhisar Adliyesi adresinde açõk artõrma su- retiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõ- lar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõyla 13/11/2008 Perşembe günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde, İkinci Artõrmaya çõkarõla- caktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõymetin %40'nõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olu- nur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20'si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bede- linden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkõ sahiplerinin, bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde daire- mize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için, Sultanhisar İcra Müdür- lüğü'nde açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacak- larõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/311 talimat sayõlõ dosya numarasõyla Mü- dürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 11/09/2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. NOT: İşbu taşõnmaz satõş ilanõ, tebligat yapõlamayan tüm taraflara (haciz koyduran, tak- yidatõ olan, alacaklõ, borçlulara, 3. şahõslara) ilanen tebligat yerine geçerlidir. (Basõn: 50580) Caddebostan Kültür Merkezi ile Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul yeni konser dönemini açtõ ‘İngiliz kornosu’na sevgilerEGEMEN BERKÖZ Kadõköy Belediyesi’nin İstan- bul’a armağanõ Caddebostan Kül- tür Merkezi ile beş yõldõr destek- lediği Filarmonia İstanbul yeni konser mevsimini 18 Eylül Per- şembe akşamõ açtõlar. Böylece de İstanbul’un konser mevsimini ilk açan salon ve orkestra oldular. Orkestranõn şefi (ve Cihat Aş- kın’la birlikte kurucusu) Hakan Şensoy konserden önce yaptõğõ konuşmada, beş yõldõr verdiği destek için Kadõköy Belediye Başkanõ Selami Öztürk ve tüm belediye çalõşanlarõna teşekkür ettikten sonra, seslendirecekleri yapõtlarla ve bestecileriyle ilgili bilgi verdi. Bu uygulamanõn sür- mesini diliyorum. Nasõl CD’den bir yapõtõ dinlemeden önce ki- tapçõğõnõ okuyorsam, konserden önce de yapõtlarla ilgili bilgileri dinlemek isterim. Dört yõl önce kuruluşundan bu yana yurtiçinde ve dõşõnda pek çok konser veren, çok sayõda önemli solocuya eşlik eden İstanbul Fi- larmonia’dan ilk olarak Mus- sorgski’nin “Çıplak Dağda Bir Gece” adlõ yapõtõnõ dinledik. Ar- dõndan orkestra, Lalo’nun, ge- nellikle çalõnmayan 3. bölümünü de seslendirdiği İspanyol Senfo- nisi’nde Arnavut asõllõ kemancõ Suella Mulaj’a eşlik etti. 1761 Fernando Galliano yapõmõ bir keman kullanan sanatçõ, bana gö- re yapõtõn hakkõnõ verdi. Çaykovski’nin “Romeo ve Jülyet” fantastik uvertürüyle so- na eren konserin ikinci bölümü- nün ilk yapõtõysa şef Hakan Şen- soy’un, çoksesli müziğimizin ye- ni bir besteci kazandõğõnõ müjde- leyen, “Korangle ve Yaylılar İçin Yol Yorgunu” adlõ yapõtõy- dõ. Solocu olarak Barkın Ba- lık’õ dinlediğimiz bu yapõtõ Şen- soy, orkestralarda yer alan, ama solo çalgõ olarak hemen hiç kul- lanõlmayan “korangle”nin sesini çok sevdiğinden bu çalgõ için bestelemiş. Montale’nin şiiri... Acaba diyorum, ünlü İtalyan şairi Montale de mi çok sevi- yordu bu çalgõnõn sesini de “Cor- no Inglese” şiirini yazmõş. “Cor- no Inglese” “İngiliz kornosu” demek, yani “korangle”. Biz de yeni konser mevsimini, uzun yõl- lar müzik eleştirileri yazan No- bel’li (1976) şair Montale’nin bu şiirinden birkaç dizeyle açalõm: “Rüzgâr özenle çalıyor bu akşam / - Bir çelik şakırdama- sını anımsatıyor - / sazlarını sık ağaçların ve süpürüyor / bakır ufku / (…) / kararırken hava ya- vaştan / doğan ve ölen rüzgâr / seni de çalsaydı bu akşam / unutulmuş saz, /kalbim.” Hakan Şensoy (sağda) yönetimindeki Filarmonia İstanbul’un açõlõş konserinin solisti keman sanatçõsõ Suella Mulaj’dõ (solda). YARIN AKŞAM ABBASAĞA PARKI’NDA Ustalara Saygõ bu kez ZihniGöktayiçin Kültür Servisi - Be- şiktaş Belediyesi tara- fõndan düzenlenen Us- talara Saygı etkinlikle- ri, yaz aylarõnda Park Buluşmalarõ’nda devam ediyor. “Ustalara Say- gı Yaz Esintisi” adõyla Abbasağa Parkõ’nda ya- põlan etkinliklerin be- şincisi, geleneksel ti- yatromuzun son temsil- cilerinden Zihni Gök- tay’a ayrõldõ. “Ustalara Saygı Yaz Esintisi” Zihni Göktay gecesi, yarõn ak- şam saat 21.00’de başlayacak. Faruk Şüyün’ün ha- zõrladõğõ etkinlikte, yõllardõr aynõ sahneyi paylaştõğõ rol arkadaşlarõ, Zihni Göktay’la ilgili anõlarõnõ ve dü- şüncelerini anlatacaklar. “Ustalara Saygı” gecesine Zihni Göktay’õn yanõ sõra Ayşe Kökçü, Emin And, Ferdi Atuner, Funda Postacı, Gencay Gürün, Ha- kan Erbil, Hikmet Körmükçü, Mazlum Kiper, Or- han Alkaya, Salih Kalyon, Savaş Barutçu, Selçuk Uluergüven, Selim Atakan, Sevil Üstekin, Sezai Alptekin, Şenay Saçbüker, Teoman Erçin, Toron Karacaoğlu, Uğurtan Atakan ve Zeynep Göktay katõlacaklar. Sahnelerimizin en uzun süreli oyunu “Lüküs Ha- yat”õn ilk temsilinden bu yana değişmeyen tek oyuncusu olan Zihni Göktay için hazõrlanan etkinli- ğe, müzikaller de damgasõnõ vuracak. Başta “Lüküs Hayat” olmak üzere “Kanlı Nigâr”, “Pembe Ko- nağın Gelinleri” ve “Sarıpınar 1914” müzikalle- rinden şarkõlar, gece boyunca Abbasağa Parkõ’ndan yankõlanacak. Sanatçõnõn oğlu Ömer Göktay da et- kinliğe mini bir klarnet konseriyle katõlacak. Göktay’õn yaşam ve sanat serüveninin bir dia gösterisiyle de özet- leneceği gecenin finali, kõsa bir süre önce aramõzdan ayrõlan, Göktay’õn kadim dostu Suna Pekuysal’õn gö- rüntüleri eşliğinde söylenecek “Lüküs Hayat” şar- kõsõyla yapõlacak. Zihni Göktay Baskıresim Bienali’nin ödülleri verildi Kültür Servisi - Türkiye’de ilk defa Imoga ve Işõk Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Baskıresim Bienali’nin ödülleri, geçen gün Fevziye Mektepleri Vakfõ Nişantaşõ Muvaffak Benderli Konferans Salonu’nda yapõlan törenle sahiplerini buldu. Birincilik ödü- lü Japon Profesör Tomoya Uchida’nõn olurken ikincilik ödülü Bulgar Profesör Dino Kolibarov’a, üçüncülük ödülü de Bulgar Onnik Karanfilian’a verildi. Dağõtõlan özel ödüller arasõnda Akbank Sanat Özel Ödülü’nü Hugo Besard, Galeri Işõk Teşvikiye Özel Ödülü’nü Hayati Misman, Beşiktaş Belediyesi Özel Ödülü’nü Krzysztof Szynanowicz, Coca-Cola Özel Ödülü’nü Briar Craig, Lucas-Hahnemühle Özel Ödülü’nü Ha- san Kıran ve Mansiyon ödülünü de H. Müjde Ayan aldõ.Tüm dünyadan bienale katõlan 824 sanatçõnõn 1704 yapõtõnõn ara- sõndan uluslararasõ bir kurul tarafõndan se- çilen 350’ye yakõn yapõt önümüzdeki gün- lerde değişik mekânlarda sergilenecek. Ödül alan yapõtlar Galeri Işõk Teşviki- ye’de 18 Ekim’e kadar, kurul tarafõndan sergilenmeye değer bulunan yapõtlar da 20 Eylül-20 Ekim arasõnda Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde ve 16 Şubat-15 Mart 2009’da Çankaya Bele- diyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gö- rülebilir. Sanat dünyamızda çok önemli sayılabilen, görkemli bir olayı yaşadık. Olayın sanat değerinin yanı sıra öne- mi, sanat dünyasında her zaman rastlanmayan bir sa- nat alanına bağlı oluşu ve ayrıca ülkemizde gerçekleş- tirilen uluslararası bir yarışma niteliğini de taşımasıdır. Şöy- le ki, her şeyden önce konusu sanat alanında ayrıcalı- ğı olan bir sanat alanına bağlı oluşudur. Sanat dünya- sında yer alan sesli, çalgılı, sözlü ve her nitelikte alan- lar içinde Bale Sanatı’nın yeri ve değeri, tüm sanat et- kinliklerinin üstünde olan Bale Sanatı’na aittir... Ve Türkiye’de ilk defa Bale Sanatı’na bağlı uluslararası bir bale yarışması yapılmış olmaktadır.. Ve bu bale yarış- ması İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olarak 2010 yı- lı için hazırlanan Avrupa Kültür Başkenti Projesi içinde yer almakta olan bir sanat olayı niteliğindedir. Devlet Ope- ra ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlemesi olup, İs- tanbul Valisi ve Belediye Başkanı, aynı zamanda Türki- ye Kültür ve Turizm Bakanı’nın katkılarıyla gerçekleş- mektedir. Şöyle ki bu etkinlik ilk kez uluslararası bir ba- le yarışması niteliğindedir. Türkiye Kültür ve Turizm Ba- kanı’nı bu desteğinden ve katkısından dolayı alkışlar ve kutlarız. Yarışmanın İstanbul’da düzenlenmesinin asıl nedeni: 1948 yılında İstanbul Yeşilköy’de bir bale okulu açılmıştı. Başında İngiliz Kraliyet Balesi’nin kurucusu Dame Ni- nette De Valois Türk Balesi’ni kurmak üzere davet edil- mişti. Dame Ninette De Valois bu çağrıyı kabul etmiş- ti. Üç yıl sonra bale İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve kurumsal olmuştu. İşte bu eğitim, birçok bale ustasını ve dansçıları ile koreograf yetiştirmişti. Günümüzde bu sanatçılar çalışmalarıyla şimdi düzenlenen 1. Uluslararası Bale Yarışması’nı yarattılar. Şimdiki bu projenin sanat yö- netmenleri ve çalışanlarının başında usta başdansçı Ni- lay Yeşiltepe Güngör’ü övmek gerekiyor.. Onur konuğu olarak bale tarihinin üstün dansçıları Vladimir Vasiliev ve eşi Ekaterine Maksimova’nın katkılarını sağlama- da rol oynamış. Şimdi sözünü ettiğimiz çok önemli bir sanatçımız var: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, aynı zamanda orkestra şefi Rengim Gökmen’i ne denli methetsem az.. Rengim Gökmen bu konularda, özellikle ülke kültürünün gelişmesine katkılı projeleriy- le yararlı olmaktadır. Önemli bir konu olarak, artık dün- yada bu gibi uluslararası festivallerde, Aspendos gibi ün yapmakta olan bir festivalde Rengim Gökmen’in katkı- ları önem taşımaktadır. Şimdi Uluslararası 1. Bale Ya- rışması’nda da bu üstün sanat kişiliğinin katkıları gö- rülmektedir. 1. Bale Yarışması’nın gala gecesinde ödül dağıtımından sonra, ayrıca bir dans şöleni yaşanmıştır. Bu dans şö- leninde Türkiye’nin dört bale kurumu temsilcileri gösteri yapmışlardır. Aralarında ödül kazananlar kısacık dans- larla gösterileri tanıtmışlardır. Junior Grubu’nun birinci- si İtalyan Davide Dato, Senior Grubu’nun birincisi Mol- dovalı Cristina Terentieva ve İstanbul Grand Prix Ödülü’nü kazanan Kadir Okurer kendilerini tanıtmış ol- dular. Ayrıca Bordoeux Balesi, Küba Ulusal Balesi izle- yicilere unutulmaz dakikalar yaşattılar. Özellikle Küba- lı dansçı Valdes Herrera ve Frometa Castellon usta- lıklarını gösterdiler. Ankara Devlet Balesi sanatçılarından Ayşem Sunal ile Bahri Gürcan bale sanatında üstün bir seviyeyi yakalamış olduklarını kanıtladılar. Birincilik ödülü Tomoya Uchida’ya verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog