Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

21 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B TOKAT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/144 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Tokat İli Merkez İlçesi, Karşõyaka Mahallesi, Esentepe Mevkii 40 Pafta, 460 Ada, 14 Parselde kayõtlõ 1956 M2 miktarlõ A Blok Kar- gir Apt. Zemin Katõnda bulunan 1/39 arsa paylõ 6 nolu bağõmsõz mesken. Taşõnmaz, Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi ,13 Sokak no:3 Özlem Apt. A Blok Zemin Kat Daire 6 Tokat adresinde bulunmakta- dõr. Taşõnmaz ,Şehir İmar Planõ dahilinde "32M.IV" Paftasõnda "BL-4" yapõ imarlõ, konut yerleşim alanõnda yer alan arsa üzerinde yapõlõ Betonarme kargir apartmanlardan A Blok'un zemin katõnda yer almakta olup taşõnmazõn bulunduğu arsa "Blok Nizam 4 kat- lõ" yapõ imarlõ taşõnmazdõr. Taşõnmaz ,sosyal merkezlere, toplu taşõma araçlarõ ile ulaşõmõ kolay bir mevkiide bulunmakta olup, ha- lihazõrda mesken olarak kullanõlmaktadõr. Taşõnmaz bağõmsõz bölüm Güney-Doğu Cepheli köşe dairedir. 6 Nolu Bağõmsõz Bölüm Mesken, Antre+Hol+2 Yatak odasõ+Salon+Mutfak+Banyo+LWA/VC+ 2 Balkon gibi bölümlerden oluş- maktadõr. Taşõnmazõn bürüt inşaat alanõ takriben 120 m2 olarak tespit edilmiştir. Bağõmsõz bölümün bulunduğu ana binanõn õsõtma sistemi katõ yakõt kaloriferli sistem olup binada asansör tesisi bulunmamaktadõr. Bağõmsõz bölümün bulunduğu ana binanõn yapõ ci si "III. Sõnõf B Tipi” yapõ olarak belirlenmiştir. Taşõnmazõn 28.05.2008 tarihi itibarõyla serbest piyasa rayiç değeri: "61.250,00 YTL" (Altmõşbirbinikiyüzelli, Yeni Türk Lirasõ) olarak kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satõş 03/11/2008 günü, saat 10.00'dan 10.10'a kadar, TOKAT ADALET SARAYI 1.CRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde; açõk artõrma su- retiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderle- rini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmaz 13/11/2008 günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masrafla- rõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2. Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu har- cõ ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye resmi ve 1/2 tapu harcõ satõş bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõn, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşma- dan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõ- lar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesel- silen sorumlu olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca bir hükme gerek kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masr fõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sa- yõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/144 talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 01.09.2008 (İİK.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 50515) İSLAHİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayõ: 2008-208 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve değerleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõş olup: Birinci arttõrmanõn 09.10.2008 günü, saat: 13.30-13.40 saatleri arasõnda Beyler Mahallesi Emniyet Otoparkõ İSLAHİYE adresinde yapõlacağõ ve o gün kõymetlerin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 14.10.2008 günü aynõ yer ve saatte 2. arttõrmanõn yapõlarak sa- tõlacağõ; şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen değerinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma giderlerini geçmesinin şart oldu- ğu; mahcuzun satõş bedeli üzerinden % 18 oranõnda KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebile- ceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile Dairemize başvurmalarõ, satõş ilanõ tebliğ edilemeyen ilgililere işbu ilan tebliğ niteliğinde olmak üzere ilan olu- nur. 09.09.2008 YTL-Krş. 167.400,00 YTL ADEDİ 1 Adet CİNSİ (Niteliği ve Önemli Özellikleri) 31 EN 453 Plaka sayõlõ Volvo Marka 2007 Mo- del FH 42 TB Tipinde Kõrmõzõ renkli, 440 BG., 13000Cm3 Silindir hacminde, Motor gücünde Çekici. (Aracõn Mekanik ve motor du- rumu yerinde görülerek kabul edilecek olup, hali hazõrda araç tahminen darbesiz.) Basõn: 50725 İLAN ÖZETİ K.MARAŞ AİLE MAHKEMESİ Sayõ: 2008/114 E-08/797K. Konu: İlan özeti hk. Davacõ, HAYRULLAH BÜYÜKÇAPAR ile Davalõ, CEN- NET BÜYÜKÇAPAR arasõnda mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasõ nedeniyle; Mahkememizde yapõlan yar- gõlama sonunda mahkememizin 26.6.2008 tarih ve 2008/114 esas ve 797 sayõlõ kararõ ile taraflarõn BOŞANMALARINA karar verilmiş olup, ancak dosyamõz davalõsõ olan Kahra- manmaraş ili merkez, Hayrullah Mahallesi nüfusunda kayõtlõ bulunan 27271839740 TC kimlik nolu Mehmet ve Güssüm kõzõ, 8.7.1983 K.Maraş d.lu CENNET BÜYÜKÇAPAR’õn yapõlan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği ve ka- rar da tebliğ edilemediğinden davalõya kararõn ilanen tebliği- ne karar verilmiş olup, işbu ilan özetinin gazetede yayõmlan- dõğõ tarihten itibaren 8. gün mahkememiz kararõnõn davalõya tebliğ edilmiş sayõlacağõ hususu ilanen tebliğ olunur. 10.9.2008 Basõn: 50347 T.C. İSKENDERUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No.: 2003/1798 Esas Bir borçtan hacizli bulunan, altta tapu kaydõ, özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz Mü- dürlüğümüzce açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. 1- TAPU KAYDI: Hatay İli, İskenderun İlçesi, Konarlõ Mah. 226 ada, 10 parsel, 2/8 arsa paylõ zemin kat 1 Nolu bağõmsõz bolüm taşõnmazõn 1/2 hissesi. İMAR DURUMU: İskenderun Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 14/11/2007 gün ve 1495 sayõlõ yazõlarõna istinaden Konarlõ mõntõkasõnda kaim 226 ada, 10 parsel ayrõk 4 kat konut alanõdõr. BULUNDUĞU YER VE DURUMU: Hatay İli, İskenderun Meydan (Konarlõ) Mahallesi, Yaşar Doğu Cad. N: 50 adresinde kaim mesken vasõflõ gayrimenkul geniş L salonu biri süit, 3 yatak oda- sõ, mutfak, kiler banyo ve WC müştelimatõndan ibarettir. Salonun ve yatak holünün birer balkonu bulunmaktadõr.Taşõnmazõn tabanõ salon kõsmõnda 20x10 kalebodur, yatak odalarõ ve giriş holü kõs- mõnda taban mermer panedyan duvarlar sõvalõ mat yağlõboyalõ, doğrama ahşap, kapõlar tam kasa pi- noteks boyalõdõr. Bazõ hacimlerde tavanlar kartonpiyer ile tezyin edilmiştir. Mutfakta tezgâh oniks mermer, tezgâh duvar alanõ ve kõsmen duvarlar tavana kadar 15x15 seramik kaplõdõr. Mutfakta se- ramik olmayan duvarlar mat yağlõboyalõdõr. Dolaplar ahşap pinoteks boyalõdõr. Taban 20x10 kale- bodur döşelidir. Her iki banyoda taban 20x10 kalebodur, duvarlar umumi banyoda tavana kadar 20x10 kalebodur, süit yatak odasõnõn banyosunun duvarlarõ tavana kadar seramik kaplõdõr. WC’de duvarlar fayanstõr. Taşõnmazõn bulunduğu yapõ betonarme karkas olarak inşa edilmiş lüks bir yapõ- dõr. Yapõnõn dõşõ kaleterasit sõvalõdõr. Yapõ ayrõk nizam bahçeli 4 katlõ olup, konut alanlõdõr. Denize mesafesi 50 metredir. Taşõnmazõn ulaşõm imkânlarõ kolaydõr. Altyapõsõ, suyu, elektriği mevcut olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadõr. ARSA PAYI DAHİL TAŞINMAZIN DEĞERİ: (Mesahasõ 194.50.m2)=170.500.YTL BORÇ- LUNUN HİSSESİNE DÜŞEN MİKTAR 1- Lüsyen Küçükbutros: 170.500.YTLx 1/2=85.250.YTL SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULÜN l. SATIŞ 24/10/2008. 2. SATIŞ 03/11/2008 1- Lüsyen Küçükbutros hissesi Saat: 11.50-12.00 Saat: 11.50-12.00 1- Yukarõda yazõlõ taşõnmazlarõn birinci satõşõ 24/10/2008 Cuma günü, Saat: 11.50-12.00’de, Fe- ner Cad. Eski Karayollarõ binasõ 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Arttõr- mada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş gi- derlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõ ile 03/11/2008 Pazartesi günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu arttõrmada muhammen bedellerin %40 + satõş masraflarõnõ rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- cağõnõ geçmesi şartõyla en çok ve en son arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ver- meleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale sebebiyle doğacak damga resmi, KDV ve tellaliye masraflarõnõn tamamõ ile tapu alõm satõm harcõnõn yarõsõ ihale alõcõsõna aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli, hemen veya ve- rilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kan.nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hacet kalma- dan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2003/1798 E. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 10 Ey- lül 2008 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 50589 Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. HÜSEYİN AZİRET KONFERANS VE TARTIŞMA Kıbrıs ve Kafkasya Ekseninde Türkiye’nin Dış Politikası Konuşmacı; Mehmet Perinçek İstanbul Üniversitesi AİİTE Araştırma Görevlisi 21 Eylül 2008, Pazar Saat : 15.00 Yer : Aden Otel, Rıhtım Cad. Yoğurtçu Şükrü Sk. No: 2 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 216.345 10 00 K A D I K Ö Y İ L Ç E B A Ş K A N L I Ğ I Tel: (216) 449 28 73 Saldırılar Shell’e geri adım attırdı Dış Haberler Servisi - Nijerya’da geçen hafta başõnda hükümete karşõ “petrol savaşõ” ilan eden Nijer Deltasõ Kurtuluş Hareketi (MEND) İngiliz - Hollanda ortak şirketi Shell’e ait önemli bir boru hattõnõ daha tahrip ettiğini açõkladõ. Shell firmasõ yaptõğõ açõklamada, son saldõrõlarõ “forsmajör” (zorlayõcõ sebep) ilan ederek, Bonny adasõndaki faaliyetlerini durdurduğunu ve petrol sevkõyatõnõ askõya aldõğõnõ duyurdu. Talat: Sinir harbi yaşıyoruz Dış Haberler Servisi - KKTC Cumhurbaşkanõ Mehmet Ali Talat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kõbrõs Yerleşkesi’nin akademik yõlõ açõlõş töreninde yaptõğõ konuşmada, Güney Kõbrõs Rum yönetimi ile yürüttükleri barõş görüşmelerinde “sinir harbi ve psikolojik mücadelenin devam ettiğini” belirterek, kõsa sürede çok yollarõ bulunduğunu kaydetti. İmamın haremi eylem yaptı Dış Haberler Servisi - Nijerya’da 86 eşi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 84 yaşõndaki imamõn serbest bõrakõlmasõ için gösteri düzenlendi. Yasadõşõ evlilik yapmak ve dini yasalara aykõrõ davranmaktan gözaltõna alõnan Muhammed Bello Masaba’nõn 86 eşi ile 170 çocuğundan bazõlarõ, üç otobüsle adalet bakanlõğõna gelerek imamõn serbest bõrakõlmasõnõ istedi. Washington’õn dini özgürlük raporunda, laikliği koruyan düzenlemeler topa tutuldu ABD’den laiklik eleştirisi BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün Türkiye - Ermenistan ulusal takõmlarõnõn futbol maçõ için Erivan’a gitmesinin ardõndan Türkiye, Ermeni diplomasisindeki önceliklerini gözden geçirmeye başladõ. Dõşişleri müsteşarlarõ düzeyindeki toplantõlarda, Türkiye’nin ortak tarih komisyonu kurulmasõ õsrarõna karşõn Ermeniler, iki ülke arasõndaki ilişkilerin yumuşatõlmasõ için kültür, ekonomi ve diplomasi gibi daha az sõkõntõnõn yaşanacağõ alanlarda ortak komisyonlarõn kurulmasõndan yana tutum belirledi. Bu konuya ilişkin nihai karar Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan dõşişleri bakanlarõnõn New York’taki BM Genel Kurulu birleşimi sõrasõnda yapacaklarõ toplantõda verilecek. Ankara, yabancõ bilim insanlarõnõn da katõlacağõ ortak tarih komisyonu kurulmasõ durumunda, Ermeni diyasporasõnõn Erivan üzerindeki etkisinin büyük ölçüde kõrõlacağõnõ ve üçüncü ülke parlamentolarõnõn sözde Ermeni soykõrõmõ konusunda kararlar almasõnõn zorlaşacağõnõ hesaplõyor. Erivan yönetimi, özellikle diyasporanõn üçüncü ülkelerde “Ermeni soykırımının tanınması çalışmalarını” olumsuz etkileyeceğinden ötürü elindeki bu önemli kozu yitirmemek için önceliğin kültür, ekonomi ve diplomasi konularõnda kurulacak komisyonlarõn oluşturulmasõna verilmesini istiyor. Ankara söz konusu komisyonlarõn kurulmasõna karşõ çõkmamasõna karşõn, önceliğin ortak tarih komisyonunda olmasõnõ istiyor. Karabağ sorunu New York’taki üçlü toplantõnõn bir ayağõnõ Türkiye - Ermenistan ilişkileri, diğer ayağõnõ da Ermeni işgali altõndaki Azerbaycan topraklarõ sorunu oluşturacak. Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve halen kapalõ olan sõnõrõn açõlmasõ için, Ermenilerin Dağlõk Karabağ’daki işgale son vermesi koşulunu da koruyor. ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn yõllõk Uluslararasõ Dini Öz- gürlükler Raporu’nda Türkiye’de laik devlet yapõsõnõn dini özgürlükleri kõsõt- ladõğõ ileri sürüldü. Raporda ayrõca Tür- kiye’de önde gelen siyasetçilerin, resmen yasak olan tarikat ve cemaatlerle ilişki- li olduğu vurgulandõ. 1 Temmuz 2007 - 30 Haziran 2008 dönemini kapsayan raporda, “Türk Anayasası dini özgürlükleri koruyor ve diğer yasalar ve politikalar da di- ni ibadete katkı sağladı ancak laik devletin bütünlüğü ve varlığına yö- nelik anayasa maddeleri bu hakları kısıtlıyor” ifadeleri yer aldõ. Raporda, üniversitelerdeki türban yasağõ da eleş- tirilerek “laik devleti korumak adına üniversiteler de dahil olmak üzere devlet kurumlarında İslami ifadele- re yönelik önemli ölçüde kısıtlama ol- duğu” öne sürüldü. TBMM’nin üni- versitelerde türban yasağõnõ kaldõrmak için anayasa değişikliğini kabul ettiği ama bu değişikliğin Anayasa Mahke- mesi tarafõndan laikliğe aykõrõ olduğu gerekçesiyle iptal edildiği hatõrlatõldõ. Bakanlõk raporunda, “Bazı durum- larda devletin unsurları laik devleti tehdit ettiği gerekçesiyle seçilmiş hü- kümetin eylemlerine karşı çıktılar” görüşüne yer verilerek AKP’ye açõlan Türkiye’nin anayasasõ, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu ve ordusu, Amerikan Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn raporunda “Dini özgürlükleri kõsõtlayan kurumlar” olarak gösterildi. NEW YORK’TA ÜÇLÜ ZİRVE Erivan’la öngörüşmeler Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasõnda haftaya yapõlacak bakanlar zirvesi öncesinde Ankara ve Erivan, gündem üzerinde uzlaşma arayõşõnda. Pakistan’da terör: 60 ölü Dış Haberler Servisi - Pakistan’õn başkenti İslamabad’daki Marriott Ote- li’ne bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldõrõsõnda en az 60 kişi ya- şamõnõ yitirdi, 200’ü aşkõn kişi de ya- ralandõ. Yetkililer, patlama sõrasõnda iftar yapan 200-300 kişinin bulundu- ğu otelin balo salonunun tavanõnõn çöktüğünü bildirdi. Bombalõ saldõrõya ilişkin bilgi veren polis şefi Eşger Rıza Gardazi, bom- ba yüklü bir aracõn Marriott Oteli’ni- nin kapõsõna çarptõğõnõ belirterek, pat- lamanõn ardõndan 60 cesedin çõkarõl- dõğõnõ ancak ölü sayõsõnõn artabilece- ğini söyledi. Patlamada otelin büyük hasar gördüğü ve yanmaya başladõğõ, sokaktaki birçok aracõn tahrip olduğu, onlarca metre uzaklõktaki binalarõn camlarõnõn kõrõldõğõ ve patlamanõn şiddetiyle otelin önünde büyük bir çu- kur açõldõğõ belirtildi. Patlamayla ote- lin balo salonu tavanõnõn çöktüğü, o sõ- rada içeride iftar için yaklaşõk 300 ki- şinin bulunduğu kaydedildi. Patla- madan saatler sonra bile oteldeki yangõnõn sürdüğünü bildiren görgü ta- nõklarõ 6 katlõ Marriott Oteli’nin 3. ve 4. katlarõndan bazõ kurbanlarõn atla- dõğõnõ anlattõ. Otelin yõkõlma tehlike- si bulunduğu da belirtildi. Yabancõlarõn sõklõkla kullandõğõ otel daha önce de iki kez bombalõ saldõrõya uğramõştõ. kapatma davasõ gösterildi. Ra- porda, “Ordu, yargı ve bürok- rasinin içindeki laikler kendi ta- nımlarıyla İslamcı köktendin- ciliğe karşı kampanyalarını sürdürdüler. Bu gruplar kök- tendinciliği laik devlet için bir tehdit olarak görüyor. Milli Güvenlik Kurulu ve Genel- kurmay, köktendinciliği kamu güvenliğine tehdit şeklinde sı- nıflandırıyor” denildi. Tarikatlar hâlâ etkin Dindar Müslümanlarõn ordu- dan köktendinci olduklarõ gerek- çesiyle atõldõklarõnõn ileri sürül- düğü raporda, imam-hatip lisele- rinden mezun olanlarõn ilahiyat fa- külteleri dõşõndaki yükseköğretim programlarõna giremedikleri eleş- tirisi de yer aldõ. 1920’lerden bu yana tarikat ve cemaatlerin yasak olduğuna işaret edilen raporda, “Buna karşın tarikat ve cema- atler yaygın ve aktif kaldı. Ön- de gelen siyasi ve sosyal liderler de tarikat, cemaat ve diğer İs- lami kuruluşlarla ilişki içinde ol- mayı sürdürdü” denildi. Raporda Mazlum-Der’in ka- yõtlarõna atõf yapõlmasõ dikkat çekti. Alevilerin cemevi açma ve zorunlu din dersi gibi konu- larda sorunlar yaşadõklarõnõn be- lirtildiği raporda Müslüman ol- mayanlarõn özgürlüklerinde ge- rileme olduğu vurgulandõ. Rum Fener Patrikhanesi’nin “ekü- menikliğinin tanõnmamasõ ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açõlmamasõ eleştirildi. BOMBALI ARAÇLA SALDIRI Irkçı gösteriye yasak Dış Haberler Servisi - Alman- ya’nõn en büyük camisinin yapõmõna onay verilmesi nedeniyle tartõşmalarõn yaşandõğõ Köln kentine 2 günlük “İs- lamileşme karşıtı kongre” düzenle- mek için Avrupa’nõn farklõ ülkelerin- den gelen yabancõ düşmanõ ve õrkçõ gruplarõn yapmak istedikleri gösteri po- lis tarafõndan yasaklandõ. Polis, “Pro Köln” (Köln İçin) adlõ radikal sağcõ grubun çağrõsõyla topla- nan bin civarõnda kişinin kent meyda- nõnda yapmak istediği gösterinin ya- saklandõğõnõ duyurarak “Köln halkı- nın güvenliği önceliklidir” dedi. Bu- nun üzerine meydanda toplanan 50 ki- şilik sağcõ grup dağõldõ. Kente akõn eden binlerce faşizm karşõtõ kişi ise Pro Köln’ün gösteri düzenlemek istediği meydanõn etrafõnõ doldurdu. Sayõlarõ hõzla artan protestocularla polis ara- sõnda yer yer çatõşmalar çõktõ. Köln Be- lediye Başkanõ Fritz Schamma, ka- labalõğa seslenerek, İslam karşõtõ top- lantõ düzenlemek isteyenleri, “burju- va kıyafeti giymiş ırkçılar” ve “Av- ro-faşizmin küflü kesimi” diye nite- ledi ve “Size burada yer yok!” dedi. Sendikaların ve sol grupların çağrısıyla Köln’e akın eden binlerce anti- faşist gösterici, ırkçı gösterinin yapılmasını engelledi. (Fotoğraf: AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog