Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30300 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EYLÜL 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medya ve Siyaset... Başlık, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bitip tükenmeyen tartışma konularından biri... Avrupa Birli- ği Kütüphanesi’ne 2000-2005 yıllarında giren kitaplar konu başlıklarıyla ayrımlandığında ilk sırayı şu alıyor: Siyaset-medya ve etik... Türkiye’de de siyasi iktidarlarla, basının arası hiç iyi olmadı. Göreceli iyi ilişkiler çok kısa sürdü. Başbakanlar hep kamuoyunu oluşturma gücünü ellerinde tutmak Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ak Görünmek İçin Karayı Savunan Bir Başbakan AKP’nin ak parti olduğunu savunanlar utansın. Zira yandaşı basını bile utandırmayı başardı. AKP yandaşı ünlü kalemler medyayı boykot çağrısını eleştiriyorlar. RTE ak görünmek için karayı savunuyor. “Partililerine yaptığı basını boykot çağrısının de- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MÜNİH Eylül, hüzünlü yağmurlarla gelir... Sabancı Müzesi büyük bir iş başardõ. İspanya dõ- şõnda açõlmõş en büyük ve en kapsamlõ sergiyi İs- tanbul’da açtõ. 400’lere ulaşan parça, eser, bel- ge. Dali’nin “çõlgõnlõklarõna” saplanõp, “delili- ğinin” daha doğrusu “ilginçliğinin”, eserlerinin, yaratõcõlõğõnõn önüne geçmesine izin vermeyin! Tüm önyargõlardan sõyrõlõp, sanki ilk kez kar- şõlaşõyormuşsunuz gibi bakmaya çalõşõn sanat- çõnõn eserlerine de, yaşamõna da. Yarõm kalmõş bir mektup, Lorca’nõn bir tümcesi, “Endülüs Kö- peği”nin bir imgesi size yeni ufuklar açabilir... ZEYNEP ORAL’ın yazısı 17. Sayfada Almanya’daki Deniz Feneri vurgununun Türki- ye ayağõ için haftalarca harekete geçmeyen Ankara Cumhuriyet Savcõlõğõ, Başsavcõ Hüseyin Boy- razoğlu’nun Suudi Arabistan gezisi nedeniyle so- ruşturmayõ ağõrdan almaya başladõ. Olağan ko- şullarda savcõlarõn soruşturma yürütürken başsavcõyõ beklemeleri gerekmiyor. Ancak savcõlõk, Deniz Fe- neri soruşturmasõyla ilgili karar verilebilmesi için Boyrazoğlu’nun dönüşünü bekledi. 5. Sayfada Eylül, yağmurlarla geldi Almanya’ya... Münih’te kaldõrõm kahveleri ve ken- tin yaşam trafiğinin gelip geçtiği Marien Meyda- nõ’nda artõk pardösülü ve şemsiyeli insanlar dolaşõyor günlerdir... Almanya’da yaz bitti. Bavyera’nõn mer- kezi Münih ise bütün dün- yanõn ezbere bildiği, alõştõ- ğõ o büyük curcunaya, “Bi- ra Şenliği”ne hazõrlandõ ha- rõl harõl... Bira çadõrlarõ ku- ruldu... EROL ÖZKAN’ın yazısı 10. Sayfada BRÜKSEL Elma çayımsı vaziyetler Evet, evet buldum! Elma çayõ! Türkiye’nin Avru- pa’daki durumunu en iyi özetleyecek nesne, elma ça- yõndan başka bir şey olamaz. Avrupalõlar, Türklerle elma çayõ arasõndaki ilişkiyi ne ka- dar iyi anlõyorsa, Türkleri ve Türkiye’yi de işte o kadar an- lar... Yõllar önce Belçikalõ hocam, “Erdinç, çayõnõz ger- çekten mükemmel. Elma ça- yõnõzõ çok sevdim” dediğin- de anlamalõydõm aslõnda bu- nu. ERDİNÇ UTKU’nun yazısı 10. Sayfada MALMÖ İsveçli kadın AB kurbanı AB’ye 1995 yõlõnda üye olan İsveç, topluluk içinde geçirdiği 13 yõlõn hesabõnõ yapõyor. Araştõrmalardan çõ- kan sonuçlar hiç de iç açõcõ değil. Geçen süre içinde, toplumdaki gelir dağõlõmõ bozuldu, işsizlik arttõ. Ce- zaevlerindeki insan sayõsõ ikiye, üçe katlandõ. Sağcõ koalisyonun da işbaşõna gel- mesiyle, Tage Erlander ve Olof Palme’nin sosyal de- mokrat İsveç’i, kendi yolu- nu terk ederek yavaş yavaş sõradan bir Avrupa ülkesi haline gelmeye başladõ. ALİ HAYDAR NERGİS’in ya- zısı 10. Sayfada BİŞKEK Mantık Kırgızistan hâlâ uçak kaza- sõ faciasõnõn şokunu atlatma- ya çalõşõyor. Uçakta olduğu bildirilen Kanadalõ ve Ame- rikalõ yolcularõn ölü ya da ya- ralõ listelerinde bulunma- masõnõn sõrrõ henüz çözü- lemedi. Uçağõn neden düş- tüğü de hâlâ bir sõr. İddia- lara göre uçak “sabõkalõ”. Ancak bu uçak son olarak Moskova’ya gidiyor, Oş şehrine dönüyor, oradan Biş- kek’e uçuyor ve her uçuş öncesi kontroller yapõlõyor. OSMAN KARAKAŞ’ın yazısı 10. Sayfada Deniz Feneri ağõr ilerliyor Soruşturma geziye takõldõ Klarnet sanatçõsõ Serkan Çağrõ, “Âlâ” albümünde enstrümantal par- çalarla dünya gezisine çõkarõyor... Balkanlar, Doğu, Kuzey ve daha birçok yer... “En âlâsõndan bir iş yaptõklarõna” inandõğõ için albü- müne böyle bir isim vermiş. “Klarnet bizim kültürümüzde herkes tarafõndan sevilen, eğ- lenceden dinlenceye kadar kar- şõnõza çõkan bir enstrüman. Biz klarneti seviyoruz” di- yor. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 7. Sayfada GYİAD Başkanõ Eczacõbaşõ, AKP’nin güven vermediğini söyledi ‘Çağdaşlık dışında alternatif olamaz’ Türkiye’nin anayasasõ, Ana- yasa Mahkemesi, Milli Gü- venlik Kurulu ve ordusu, Ame- rikan Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn yõl- lõk Uluslararasõ Dini Özgürlükler Raporu’nda “Dini özgürlükleri kõsõtlayan kurumlar” olarak gös- terildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Ergenekon soruştur- masõ kapsamõnda gözaltõna alõnan 19 kişiden, 5 teğmen ve bir askeri öğ- renci adliyeye sevk edildi. Savcõlõkta sorgulanan teğ- menlerden Önder K. serbest bõrakõlõrken 4 teğmen ve askeri öğrenci İstanbul 9. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Teğmenlerin “örgüt üyesi olmak” id- diasõyla sorgulandõklarõ öğrenildi. 8. Sayfada Soruşturma kapsa- mõnda tutuklu bu- lunduğu cezaevinde düşerek ağõr yaralanan emekli Or- general Eruygur’un beynindeki kanamanõn durduğu bildirildi. Dün bazõ internet sitelerinde yer alan Eruygur’un öldüğü haberi yalanlandõ. ADD ise Eruygur’un tahliye edilmesini istedi. 8. Sayfada “Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programõ ve Kõlavuzu” taslağõnda felsefe derslerinin sanki din kültürü dersiymiş gibi okutulmasõ öngörülü- yor. Öğrencilerden, Tanrõ’nõn varlõğõnõ kanõtlamalarõ ve her varlõğõn meyda- na gelişinde bir amacõn olduğunu bul- malarõ isteniyor. MAHMUT LICA- LI’nın haberi 19. Sayfada Sakõp Sabancõ Müzesi’nde Çõlgõn dâhi Dali sergisi İstanbul’da! Laiklikeleştirisi Felsefeyerinedin Fenerbahçe rahat kazandı Turkcell Süper Lig’de Fe- nerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-0 yendi. Kadõköy Şükrü Saracoğlu Stadõ’ndaki karşõ- laşmada ev sahibi ekibin gol- lerini Alex, Güiza ve Kâzõm attõ. Sarõ-Lacivertliler bu so- nuçla ligdeki ikinci galibiye- tini aldõ. Haftaya lider giren Sõvasspor ise Eskişehirspor’la 2-2 berabere kaldõ. Spor’da Ulusal takım kayıp vermedi Basketbolda Avrupa Şampi- yonasõ Elemeleri’nde Türkiye, son maçõnda Fransa’yõ dep- lasmanda 80-78 yenerek 6’da 6 yaptõ. Daha önce grup bi- rinciliğini garantileyen ulu- sallar, 3. çeyrekten itibaren ele geçirdikleri üstünlüğü maç sonuna kadar bõrakmadõ. Fran- sa’nõn son dakikadaki baskõsõ da sonuç vermedi. Spor’da DOSTLARI, DURSUN AKÇAM’I UNUTMADI 8. Sayfada MUSA ANTER ANILDI 8. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 18, 20, 29, 32, 39, 48 Enstrümanõ, Çağrõ’nõn öbür dili ‘Biz klarneti seviyoruz’ Pakistan’da terör dehşeti: En az 60 ölü Pakistan’ın başkenti İslama- bad’daki Marriott Oteli’ne bomba yüklü araçla düzen- lenen intihar saldırısında en az 60 kişi yaşamını yitirdi, 200’ü aşkın kişi de yaralandı. Yetkililer, patlama sırasında iftar yapan yaklaşık 300 kişi- nin bulunduğu otelin balo sa- lonunun tavanının çöktüğünü bildirdi. Patlamada otelin bü- yük hasar gördüğü ve yan- maya başladığı, sokaktaki birçok aracın tahrip olduğu, onlarca metre uzaklıktaki bi- naların camlarının kırıldığı ve patlamanın şiddetiyle otelin önünde büyük bir çukur açıl- dığı belirtildi. 11. Sayfada Lüks otele saldõrõ ‘Yapılanlar göstermelik’ Genç Yönetici ve İşa- damlarõ Derneği (GYİAD) Başkanõ Põnar Eczacõbaşõ, mevcut siyasi yapõdan tedirgin olduklarõnõ belirtti. Ec- zacõbaşõ, “Çağdaş, laik, yüzünü Batõ’ya dönmüş bir Türkiye haricinde, herhangi bir alternatife sõcak bak- mamõz söz konusu değil” dedi. Siyasi iradenin bu gü- venceyi topluma veremediğini söyleyen Eczacõbaşõ, yapõlanlarõn göstermelik olduğunu savundu. ‘Kriz mutlaka etkiler’ ABD’deki krizin Türkiye’yi etkilememesinin söz konusu olmadõğõnõ vurgulayan Eczacõbaşõ, cari açõğõn inanõlmaz boyutta olduğunu, ithalatõn ihracattan hõzlõ büyüdüğünü ve işsizliğin art- tõğõnõ belirtti. Böyle bir ekonominin kõrõlgan olma- masõnõn mümkün olmadõğõnõ söyleyen Eczacõbaşõ, “Türban tartõşmasõyla sorunlar göz ardõ edildi” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada Eczacıbaşı, ekonomiyi yamalı bohçaya benzetti. BAYKAL’DAN SERT ELEŞTİRİ ‘Kul hakkõ yiyip dindarlõk taslõyorlar’ CHP lideri Baykal, Deniz Feneri olayõnda, Alman mah- kemesinin “Asõl sanõklar Türkiye’de” saptamasõnõ yap- tõğõnõ belirterek, “Türkiye’de bu konu incelenmiyor. Çünkü bu konuyu incelemesi gerekenler bu konuda in- celenmesi gerekenlerle içli dõşlõ ilişkilerin içindedir” dedi. Baykal, dini kullanan ve istismar eden bazõ ki- şilerin dindarlõk tasladõğõnõ belirtti. 6. Sayfada ABD’DEN RAPOR MEB PROGRAMI Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda gözaltõna alõnan 4 teğmen mahkemeye çõkarõldõ Bir teğmen serbest Suçlama örgüt üyeliği Eruygur’un durumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog