Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Biraz Dinlenebilir miyim?.. Yoğun bir yaz geçirdim... Biraz dinlenmek istiyorum. Fazla değil,10 gün kadar. Bilmiyorum dinlenebilecek miyim? Bizler için yazmamak dinlenmek anlamına geliyor. Toplantılara katılacağım, yeni ki- taplarımın üzerine çalışacağım. Siz bu satırları okurken ben Ege’de ola- cağım. 30 Eylül Salı günü buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın... Hikmet Çetinkaya hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 İşadamı M. Ali Al- tındağ hakkındaki açıklamalar gerçek dışıdır. Cumhuriyet Gazete- si’nin 17.6.2008 tarih ve 30304 sayõlõ nüsha- sõnda 5. sayfada köşe yazarõ Hikmet Çetin- kaya tarafõndan kaleme alõnan “TSK’ya Sal- dırı...” başlõklõ yazõ ile müvekkil işadamõ M. Ali Altındağ’õn kişilik değerlerine saldõrõlarda bulunulmuştur. Yapõ- lan açõklamalarõ tek- zip ediyoruz. 1) M. Ali Altõndağ, Güneydoğu’da olduğu kadar ülke çapõnda ta- nõnan, bilinen, sevilen, değişik alanlarda faa- liyette bulunan, ken- disine ve ailesine ait şirket ve işyerleri bu- lunan saygõn bir iş ada- mõdõr. Aynõ zamanda araştõrmacõ-yazar kişi- liği de bulunmaktadõr. 2) Her zaman ve her yerde toplumsal du- yarlõlõğõnõ göstermiş aydõn bir kişiliktir. 3) Müvekkil hakkõn- da hakaret, iftira, ger- çeklere ve hukuka ay- kõrõlõklar içeren ve Ce- za Hukuku açõsõndan suç teşkil eden cümle- leri şiddetle reddedi- yor ve yargõ mercileri önünde sözkonusu cümlelerin hesabõnõn sorulacağõnõ ifade edi- yoruz. 4) Müvekkilin yazõ- da belirtilen şekilde hiçbir terör örgütü ile bağlantõsõ olmadõğõ gi- bi, istihbarat birimleri ile herhangi bir bağ- lantõsõ bulunmamakta- dõr. Hiç kimsenin hedef olarak seçilmesi mev- zubahis değildir. Bu şekilde tamamen hu- kuka aykõrõ, gerçekle- re ve basõn etiğine de aykõrõlõk teşkil eden ve “çamur at iz kalsın” mantõğõ ile gerçekleş- tirilen bu saldõrõ ile il- gili her türlü hukuki ve cezai yollara baş- vurulacaktõr. Söz ko- nusu köşe yazarõnõn müvekkil işadamõna yönelik daha önce de bu tür hukuka aykõrõ saldõrõlarõn yapõldõğõ ve yargõ mercilerinde hesap verdiği de bili- nen bir gerçekliktir. 5) Müvekkil, top- lumda sevilen-sayõlan bir kişilik olduğu için; kendisinin kişilik de- ğerlerine ve ticari iti- barõna yönelik sürekli- lik arz eden yayõnlar haklõ mücadelesini ve çalõşma azmini etkile- meyecektir. Saygõlarõmõzla, İşadamı M. Ali Altındağ Vekili Av. Zeynep Şükran Canoruç Cevap ve Düzeltme Atalay, Telekulak’ı gizledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, 2002-2008 yõllarõ arasõnda yasal izinle kaç kişinin telefonunun dinlendiği sorusuna “gizlilik” gerekçesiyle yanõt vermedi. CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, İçişleri Bakanõ’nõn yanõtlamasõ istemiyle verdiği soru önergesinde, 2002-2008 yõllarõ arasõnda kaç kişinin yasal izinle dinlendiğini sormuştu. CHP Milletvekili Çöllü, “Sayõn bakan, istatistiki bilgi için gizli diyor. Ama gazetelerde dinleme kayõtlarõ yayõmlanõyor. Hem de yürütülen soruşturmayla ilgisi olmayan, kişilerin özel konuşmalarõ” dedi. EMO’dan zamma tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Elektrik Mühendisleri Odasõ (EMO), 2007 yõlõ sonundan bu yana elektrik fiyatõna yapõlan zam oranõnõn yüzde 65’e ulaştõğõ, hizmet bedelleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere 2007 yõlõnda 15.81 YKr ödeyen mesken abonesinin, 1 Ekim’den itibaren 24.68 YKr ödemek zorunda bõrakõldõğõnõ bildirdi. EMO’dan yapõlan yazõlõ açõklamada, Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptõğõ düzenlemeye göre 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 7 yõl boyunca genel aydõnlatma bedellerinin Hazine tarafõndan ödeneceği de belirtilerek “7 yõllõk dönem boyunca halkõn sõrtõna yõkõlan aydõnlatma bedelinin 4 milyar YTL’yi aşacağõ görülmektedir” denildi. Danışmanın Not Defteri Haber Merkezi - Gazetecilik yaşamõnõn 11 yõlõnda, 9 ayrõ bakana basõn danõşmanlõğõ yapan Ahmet Abakay’õn tuttuğu günlüklerden yola çõkarak yazdõğõ “Bakan Danõşmanõnõn Not Defteri” adlõ kitabõ İmge Kitabevi tarafõndan yayõmlandõ. Danõşmanlõğõn ne olduğunu, bakanlarõn hangi konularla, nasõl uğraştõklarõnõ izleyen Abakay’õn kitabõnõn büyük bölümünü Güneydoğu Anadolu’ya yapõlan gezilerin, bu bölgedeki acõlarõn izlenimleri oluşturuyor. Almanya’da tutuklama BERLİN (AA) - Almanya’da terör zanlõsõ olarak Hüseyin Ö. (27) adlõ bir Türk ile Afganistan kökenli Alman vatandaşõ Omid S. tutuklandõ. Federal Başsavcõlõk’tan yapõlan açõklamada, iki zanlõnõn İslami Cihad Birliği adlõ terör örgütüne üye olmak, örgütü desteklemek ve Dõş Ticaret Yasasõ’na aykõrõ davranmakla suçlandõğõ belirtildi. Başsavcõlõk açõklamasõnda Hüseyin Ö’nün örgüte çeşitli donanõm malzemeleri temin ettiği belirtildi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan’õn Doğan Grubu gazetelerine yönelik boykot çağrõsõna meslek ör- gütleri tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Başbakan’õn, yayõnlarõndan hoşlanmadõğõ ga- zetelerin boykot edilmesi çağ- rõsõnõ, “benzeri olmayan bir basın düşmanlığı” olarak ni- telendirdi. Basõn Konseyi Baş- kanõ Oktay Ekşi, Erdoğan’õn boykot çağrõsõnõn akõl alacak bir iş olmadõğõnõ belirterek “Bu, Türkiye’nin nasıl bir despo- tik sopa ile yönetildiğini gös- teren çok açık bir kanıt” de- di. Çağdaş Gazeteciler Derne- ği (ÇGD) Başkanõ Ahmet Aba- kay da Erdoğan’õn tutumunun ilkel olduğuna işaret ederek, “Başbakanlığından utanç du- yuyorum” diye konuştu. TGC Yönetim Kurulu açõk- lamasõnda, “Sorumlu bir Baş- bakan olarak ifade özgürlü- ğünü ve çoksesliliği sağlama görevini üstlenmiş olmasına karşın Sayın Erdoğan’ın par- tililerine yaptığı boykot çağ- rısını demokrasi ve hukukla bağdaştırma olanağı yoktur. Benzer çağrıların geçmişte askeri yönetimler döneminde yapılmış olması, tedirginli- ğimizi daha da arttırmakta- dır. Sayın Başbakan’ın Tür- kiye adına Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Konseyi’ne veril- miş olan sözleri yerine geti- receğine duygusal bir yakla- şımı tercih ediyor olması da yadırgatıcıdır. Başbakan’ın izlediği yöntemin demokra- silerde çıkar yol ve bütünleş- tirici bir yaklaşım olmadığı- nı kamuoyuna bir kez daha duyururuz” denildi. Türkiye Gazeteciler Cemi- yeti, son günlerde yaşanan tar- tõşmalar üzerine basõn meslek örgütlerine de olağanüstü top- lantõ çağrõsõ yaptõ. Toplantõ 23 Eylül Salõ günü TGC’de ger- çekleştirilecek. TGC Başkanõ Orhan Erinç, “tartışmaların ifade özgür- lüğünü ve çoksesliliği engel- leyecek yeni girişimlere yol açacağı” konusunda endişele- rinin olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Fede- rasyonu Genel Başkanõ Nazmi Bilgin de, Başbakan’a tepki göstererek “Gazetelerin de- netçisi Başbakan değildir” dedi. Bilgin, son gelişmeleri de- ğerlendirmek üzere Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yö- netim Kurulu’nu toplantõya ça- ğõrdõğõnõ ve daha sonra da Baş- kanlar Konseyi’nin toplantõya çağrõlacağõnõ bildirdi. Basõn Konseyi Başkanõ Ok- tay Ekşi de, Erdoğan’õn boykot çağrõsõnõn demokratik rejimle yönetildiğini iddia eden hiçbir ülkede karşõlaşõlamayacak bir olay olduğunu belirterek “Bir başbakan eğer ülkesini ger- çekten demokrasi rejimiyle yönetiyorsa, önce insanlara ‘Sadece beni değil, başkalarõnõ da dinleyin. Gerçeğini bula- bilmek için her türlü iletişim aracõndan yararlanõn’ demesi gerekir. Türkiye Cumhuri- yeti’nin başbakanı bunun tam tersini yapıyor” diye ko- nuştu. Erdoğan’õn yalnõzca ken- di beğendiği yayõnlarõn izlen- mesini, başkalarõna gözlerin kapatõlmasõnõ istediğini kay- deden Ekşi, “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir despotik sopa ile yönetildiği- ni gösteren çok açık bir ka- nıt” dedi. Ekşi, Erdoğan’õn her işi bõrakõp kendisi ile ilgili bir iddianameden çõkan ve abar- tõlmadan kamuoyuna duyurulan gerçeği mesele yaparak bu ka- dar bağõrmasõnõn, insanlarõn “Kendisiyle ilgili bazı görül- mesini istemediği gerçekler var” diye düşünmesine yol aç- tõğõnõ kaydetti. ÇGD Başkanõ Ahmet Aba- kay da Erdoğan’õn “Bizlerle il- gili yalan yanlış haber yapan gazetelere karşı boykot yapın ve evinize sokmayın” diye seslenmesini “ilkellik” olarak değerlendirdi. Abakay, “Baş- TGC Yönetim Kurulu tarafõndan yapõlan açõklamada, Erdoğan’õn tutumunun demokrasi ve hukukla bağdaşmadõğõnõn altõ çizildi. Basõn Konseyi Başkanõ Oktay Ekşi, Erdoğan’õn tavrõnõn, “Türkiye Cumhuriyeti’nin nasõl bir despotik sopa ile yönetildiğini gösteren çok açõk bir kanõt” olduğunu söyledi. ÇGD ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafõndan yapõlan açõklamalarda boykot çağrõsõ kõnanõrken, muhalefet partileri de Erdoğan’õn tek ses özlemine tepki gösterdi. bakan, gerçeklerin or- taya çıkmasından, halkın öğrenmesinden korku- yor. Başbakan telaşla- nıyor. Bu tutum ilkel bir tutumdur” diye konuştu. Abakay, Erdoğan’õn ser- gilediği tutumun demok- rasiden söz eden herhangi bir ülkenin başbakanõna yakõşmayan bir tutum ol- duğunu kaydetti. Erdo- ğan’õn başbakanlõğõndan utanç duyduğunu belirten Abakay, “Bir başbakanın beni utandırmaya hakkı yoktur” dedi. Abakay, şunlarõ dile getirdi: “Çağ- daş Gazeteciler Derneği Başkanı olarak ben de şu çağrıyı yapıyorum: Bun- dan sonra Başbakan’ın konuşmalarının olduğu televizyon kanallarının dinlenmemesini ya da gazetelerde yer alan Baş- bakan’ın açıklamaları- nı içeren sözlere daha dikkatli bakılmasını ve inanılmamasını öneriyo- rum. Çünkü Başbakan gibi bir konuma gelen bir kişinin haber yaz- dıkları, hırsızlıkları or- taya çıkardıkları ve mahkeme kararlarını kamuoyuna sundukları için böylesine düşmanca bir tavır sergilemesinin ülkenin itibarını ne den- li sarsmış olacağını vur- gulamak istiyorum.” SHP Genel Sekreteri Uğur Cilasun da yaptõğõ yazõlõ açõklamada, Erdo- ğan’õn gazeteleri boykot çağrõsõnõ eleştirdi. Cila- sun, Erdoğan’õn boykot çağrõsõyla “Basın özgür- lüğü yalnız bizim yan- daşlarımız için söz ko- nusudur” demek istedi- ğini belirtti. Cilasun, Er- doğan’õn yoksul yurttaş- lara oy amaçlõ gönderilen erzak paketlerinin kayna- ğõnõn sorulmamasõnõ ve öğrenilmemesini istediği- ni dile getirdi. Adil, eşit ve ölçülü olun İSTANBUL/ANKA- RA (Cumhuriyet) - TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanlõk Divanõ, Başbakan’õn açõk- lamalarõnõn “son derece tehlikeli ve endişe verici” olduğunu vurgularken DİSK Genel Başkanõ Sü- leyman Çelebi, Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan’õn basõna sansür nite- liği taşõyan sözlerine yö- nelik olarak yaptõğõ yazõ- lõ açõklamada, “Demo- krat olmayabilirsiniz, an- cak bir başbakan ola- rak adil, eşit ve ölçülü ol- mak zorundasınız” dedi. Başbakan Erdoğan’õn, eleştiriye, farklõ seslere, farklõ düşüncelere taham- mülünün olmadõğõnõ ifade edilen açõklamada Çelebi, “AKP politikalarını eleş- tiren bütün kesimlere karşı, bulunduğu mev- kiye uygun diplomatik bir üsluba bile gerek gör- meden ölçüsüz bir dil kullanan Sayın Başba- kan, partisinin verdiği iftar yemeğinde de san- sür niteliği taşıyan ‘Bu gazeteleri evlerinize sok- mayõn’ sözleriyle, muha- liflerine yaşama şansı ta- nımadığını açıkça beyan etmiştir” denildi. TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Baş- kanlõk Divanõ da yaptõğõ yazõlõ açõklamada Erdo- ğan’õn medyaya dönük kampanyasõnõ şöyle de- ğerlendirdi: “Bu tutum sadece bir gazeteye, bir medya grubuna değil, sektörün tümüne yönelik olarak değerlendirilme- lidir. Bu yanlış tutumdan Başbakan Sayın Erdo- ğan bir an önce vazgeç- melidir. Bu kampanya- nın yarın ekonomik bo- yutları da dahil farklı mecralara kayabileceği- ni düşünmek bile iste- miyoruz. O gazeteyi oku- yanlar ve okumayanlar diye toplumun kamplara bölünmesi endişesini de hem sektörümüz hem de toplum açısından taşı- yoruz. Bu tür boykot kampanyasının demo- kratik ve hukuk devle- tinde Başbakan dahil hiçbir devlet adamı ve si- yasetçiye yakışmayaca- ğına inanıyoruz.” DİSK: Gaziler Günü kutlandõ 19 Eylül Gaziler Günü yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Gaziler Günü dolayısıyla Ankara Valisi Kemal Önal başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Önal ve beraberindeki 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfi Saltoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’nin temsilcileri, diğer ilgili dernek temsilcileri, malul gaziler ve iç güvenlik yaralıları Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Gaziler Günü dolayısıyla askeri personel, askeri ve sivil öğrenciler ile vatandaşlar da Anıtkabir’i ziyaret etti. (Fotoğraf:AA) MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Erdoğan’õn kendisini ve partisini eleştirmeyen bir medya istediğini, yaptõğõ çağrõyla vatandaşlarõn bilgi edinme hakkõnõ ellerinden almak istediğini ifade etti. Vural, şunlarõ söyledi: “Başbakan bu çağrıyla demokrasi suçu işliyor. Yolsuzluklar ve yanlışlıklarının yazılmadığı bir medya istiyor. Bu çağrısı açıkçası şantaj ve tehdittir. Başbakan’ın demokrasi anlayışı sadece raftadır. Milli görüş gömleğini çıkardığını söyleyen Başbakan kara gömlek giymiştir. Başbakan’ın faşist düzen arzusu içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Başbakan, kendilerinin ürettiği yalanlarla, milletin kandırılacağı bir düzen istemektedir. Soruyorum Başbakan’a: Niye korkuyorsun Sayın Başbakan, yolsuzlukların ortaya çıkmasından mı korkuyorsun?” MHP: Milli Görüş’ten kara gömleğe İFTARLARDA MÜSLÜMAN ÜLKE TEMSİLCİLERİ ARKA PLANDA KALDI Babacan’dan Hıristiyan önceliği BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Dõşişleri Baka- nõ Ali Babacan’õn ramazan ayõ ile birlikte başlattõğõ “iftar diplomasisinde” Müslüman ülkelerin büyükelçilerinin arka planda kaldõğõ ortaya çõktõ. Edinilen bilgilere göre, 9 Ey- lül’de Ankara’da Swiss Otel’de basõna kapalõ olarak verilen if- tar yemeğinde Babacan’õn otur- duğu protokol masasõnda KKTC’nin Ankara Büyükelçi- si Tamer Gazioğlu dõşõnda, hiçbir Müslüman ülkenin bü- yükelçisi yer almadõ. İftar ye- meğinde Babacan’õn masasõna KKTC Büyükelçisi’nin dõşõn- da Fransa, ABD, İngiltere, Ar- jantin, Rus Büyükelçileri otur- du. İran, Suudi Arabistan, Ka- tar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Malezya gibi İslam ülkelerinin büyük- elçileri ise salondaki diğer ma- salarda yer aldõlar. İftar yemeğinde Babacan’õn oturduğu protokol masasõnda İslam ülkelerinden ve Arap dünyasõndan bir temsilci bu- lunmamasõ ise özellikle Arap ülkelerinin diplomatlarõ ara- sõnda eleştiri konusu oldu. Ye- mekte büyükelçilerin dağõlõ- mõnõn Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn protokol dairesi tarafõndan ha- zõrlandõğõ ancak salondaki otur- ma düzenine ilişkin son şeklin bakan tarafõndan onaylandõğõ öğrenildi. Yani, Babacan iftar öncesi protokol masasõnda İs- lam ülkelerinden sadece KKTC’nin bulunmasõna vize verdi. Bu durumun, KKTC’yi tanõmayan diğer ülkelere de bir mesaj olarak değerlendiril- di. Ancak protokol masasõnda Gazioğlu’ndan başka Müslü- man büyükelçinin bulunma- masõ diplomasi kulislerinde tepkilere neden oldu. Babacan’õn yanõ sõra Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan’õn 2 Eylül’de verdiği iftar yeme- ğinde de protokolün göz ardõ edildiği öğrenildi. Erdoğan’õn masasõnda, Babacan’õn aksine Irak ve Katar gibi Müslüman ül- kelerin büyükelçileri yer aldõ. GAZİANTEP Yeşili manavda görmek isteyen başkana tepki G A Z İ A N T E P (Cumhuriyet) - Gazi- antep Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Asım Güzelbey’in fõstõk ala- nõnõn ticari alana dün- üştürülmesiyle, AKP İskenderun Belediye Başkan aday adayõ işa- damõ Nuri Üysen’e rant sağladõğõ iddialarõ üzerine düzenlediği ba- sõn toplantõsõnda, “Ye- şili görmek isteyenler manava gitsin” söz- lerine çevrecilerden tepki yağdõ. TEMA, Türkiye Ta- biatõnõ Korum Derneği (TTKD), Tüketici Hak- larõ, Bilim Kültür Sanat Derneği ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, düzenledikleri ortak ba- sõn açõklamasõyla Gü- zelbey’i kõnadõ. Sivil toplum örgütleri adõna ortak basõn açõklamasõ- nõ okuyan TTKD Baş- kanõ İhsan Sofuoğlu, Gaziantep halkõnõn, Türkiye’nin insan eliy- le yetiştirilen en büyük ormanõnõ oluşturarak hangi yeşilin tutkunu olduğunu kanõtladõğõnõ söyledi. Sofuoğlu şöy- le konuştu: “Gazian- tep’in olması gereken yeşil olan miktarına ulaştırılması yerine, yeşili katleden bir an- layış ve uygulama için- de olanların, yeşil için mücadele edenlere, ‘Kervan yürür, şer cep- hesi ve Gaziantep’e hiz- meti engelleyenler’ di- ye tanımlama getir- mesi, halk için yaptı- ğını söylediği alanlara giriş ücreti ödeyeme- yecek yoksul insanlar için ‘Ne kadar ekmek o kadar köfte’ demesini anlamsız yakıştırma- lar olarak görmekte- yiz.” Güzelbey’in Fuar Alanõ, Kõrkayak Parkõ, 100. Yõl Atatürk Kültür Parkõ, Recep Koç Parkõ ve Batalhöyük gibi ye- şil alanlarõ betonlaştõr- dõğõna dikkat çeken So- fuoğlu, “Belediye Baş- kanı bilmelidir ki, ön- ce yeşili korumalıyız ki toprağı koruyalım. Sonra da manava ye- şillik gelebilsin. Kentin yeşil alanlarını koru- malıyız ki manava ye- şillik gelebilsin. Gü- zelbey’i bu sözlerin- den dolayı kınıyor, halktan özür dilemeye davet ediyoruz” dedi. Erdoğan’õn yolsuzluklarõ haber yapan medyaya savaş açmasõ meslek örgütlerini ayağa kaldõrdõ ‘Basõn düşmanlõğõ’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog