Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk “ÖLÜMÜN ADI” Aşõrõ yağõş nedeniyle Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen toprak kaymasõ sonucu baba ile oğlu öldü Toprak kaymasõ 2 can aldõ RİZE (Cumhuriyet) - Doğu Karade- niz’de etkili olan sağanak yağõş nedeniyle Ri- ze’nin Pazar ilçesinde meydana gelen toprak kaymasõnda bir baba ile 1.5 yaşõndaki oğlu öldü. Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu kena- rõnda aşõrõ yağõş nedeniye yamaçtan kopan büyük bir toprak kitlesi, yol kenarõnda bu- lunan 9 katlõ Alpay Apartmanõ’nõn zemin ka- tõnõn duvarõnõ parçalayarak evin içine doldu. Toprağõn dolduğu odada uyuyan 1.5 yaşõn- daki Efe Çelik ile oğlunu kurtarmak için oda- ya giren baba Özcan Çelik (25) toprak altõnda kalarak yaşamõnõ yitirdi. Baba oğulun cesetleri çevredeki yurttaşlar tarafõndan Pazar Dev- let Hastanesi Morgu’na kaldõrõldõ. Olayda eşi ve oğlunu kaybeden Yeliz Çelik (24) hastane önünde gözyaşõ döktü. Çelik ailesine ait otomobilin de toprak kay- masõ sonucu 3-4 metre sürüklendiği ve top- rak altõnda kaldõğõ belirlendi. Yetkililer, oluşan toprak kaymasõ sonucu binanõn biti- şiğinde bulunan bazõ binalarõ da güvenlik ge- rekçesiyle tahliye etti. Aynõ mahallede 1996 yõlõnda meydana gelen heyelanda da bir bi- nanõn yõkõldõğõ ve olayda 2 kişinin öldüğü bil- dirildi. Albay Apartmanõ’nda incelemelerde bulunan Rize Valisi Kasım Esen, Rize’de ön- ceki akşam metrekareye 78.7 metreküp yağ- mur düştüğünü belirterek, “Yağmur sonrası 13 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Ufak çaplı heyelanlar nedeniyle Karadeniz Sa- hil Yolu’nun Rize-Artvin bölümünün ba- zı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor” dedi. Esen, apartmanõn genel durumuyla ilgili ih- mal olup olmadõğõnõ belirlemek için incele- me başlattõklarõnõ ifade ederek, “Cumhuri- yet Savcılığı gerekli çalışmaları sürdürü- yor. Bayındırlık İl Müdürlüğü ekipleri ça- lışmalarını yürütüyor. İncelemelerin ar- dından soruşturmaya gerek olup olma- dığına karar vereceğiz” diye konuştu. Bi- nalar inşa edilirken zemin etüdünün çok iyi yapõlmasõ gerektiğini vurgulayan Vali Esen, “Rize’de Afet Erken Uyarı Sistemi sonrası yapılan araştırma sonucu ilin yüzde 75’inin heyelan riski altında olduğu gö- rülüyor. Ne yazık ki vatandaşımız gelişi- güzel yerlere ev yapıyor. Halbuki zemin etütleri mutlaka yapılmalı. Vatandaş bu konuda bilinçlendirilmeli” dedi. ANTAKYA ERKEK YURDU Öğrencilere oruç baskõsõ İstanbul Haber Ser- visi - Tuzla tersaneler böl- gesindeki GİSAN Tersa- nesi’nde kum torbalarõ ye- rine filikaya işçilerle de- neme testi uygulanõrken meydana gelen ve 3 kişi- nin ölümü, bazõ işçilerin de yaralanmasõyla sonuç- lanan kazaya ilişkin Gİ- SAN Tersanesi Genel Müdürü Metin Ayyıldız ve Müdür Yardõmcõsõ En- der Keskin’in de arala- rõnda bulunduğu 5 kişi tutuklandõ. GİSAN Tersanesi’nde 11 Ağustos 2008 tarihinde “Serbest düşmeli can fi- likası’’ olarak tanõmlanan tam donanõmlõ teknenin denize atõlma testi sõra- sõnda düşmesiyle meyda- na gelen kazayla ilgili Ça- lõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ müfettişlerince hazõrlanan raporlar Tuzla Cumhuriyet Başsavcõlõ- ğõ’na gönderildi. Raporlarõn incelenmesi sonrasõ olayda kusuru bu- lunabilecek 10 kişi gözal- tõna alõnarak savcõlõğa ge- tirildi. Savcõlõkta ifadele- ri alõnan bu kişilerin “Bi- linçli taksirle birden faz- la kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden ol- mak” suçundan 5 kişi tu- tuklandõ. Diğer 5’i ise tu- tuksuz yargõlanmak üzere serbest bõrakõldõ. SİBEL BAHÇETEPE Kartal Eğitim ve Araş- tõrma Hastanesi’nde if- tar sonrasõnda fenalaşarak hastaneye kaldõrõlan ya- kõnlarõna bakõlmadõğõnõ öne süren 50 kişilik gru- bun hastanede terör es- tirmesinin ardõndan he- kimlere ve sağlõk çalõ- şanlarõna yönelik şiddet bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Tabip Odasõ (İTO) Başkanõ Prof. Dr. Özdemir Aktan, hekim- lere yönelik şiddetin her geçen gün arttõğõna dikkat çekerek “Yöneticilerin sağlık sistemindeki ak- saklıkların sorumlusu olarak hekimleri gös- termesi bu olaylara ne- den oluyor” dedi. Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan ya- põlan açõklamada olay kõ- nanõrken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odasõ Genel Sek- reteri Dr. Hüseyin De- mirdizen ise dün olayla- rõn yaşandõğõ hastaneyi ziyaret ederek Başhekim Dr. Yusuf Öztürk’e geç- miş olsun dileklerinde bulundu. Hekime yönelik artan şiddet olaylarõna son ola- rak 13 Eylül Cumartesi günü iftar sonrasõnda ra- hatsõzlanarak hastaneye kaldõrõlan Nazmi Ulu- bay adlõ yurttaşõn yakõn- larõnõn hastaneyi basarak hekimleri, hemşireleri ve hastane personelini döv- mesi eklendi. İTO Baş- kanõ Prof. Dr. Aktan, her olayõn sorumluluğunun hekimlere yüklenmesinin saldõrõ vakalarõnõ arttõrdõ- ğõnõ belirterek “Hasta- neler adeta savaş alan- larına döndü. Yöneti- ciler yaptıkları açıkla- malarla hekimleri hedef gösteriyorlar” dedi. Ak- sayan sorunlarõn sağlõk çalõşanõnõn sorunu olma- dõğõnõ, sistemin sorunu olduğunu anõmsatan Ak- tan, cezai yaptõrõmlarõn yetersizliğinden yakõndõ. Aktan “Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan bile sinirlerine hâkim ola- mayınca halkın bunları yapması normal. Top- lumsal saldırganlığı durdurmalıyız” dedi. Hastaneyi ziyaret eden Dr. Ali Çerkezoğlu, sõk sõk sağlõk sorunlarõnõn çözülebileceği yer ola- rak acil servislerin gös- terilmesini eleştirerek, acil servislerin yükünün azaltõlmasõ gerektiğini söyledi. “Hekime yönelik şiddet çalıştayı” TTB ve İstanbul Tabip Odasõ, artan şiddet olay- larõnõn ardõndan hekimler, polis ve adli tõp uzmanlarõ gibi konunun taraflarõnõn bir araya geleceği “He- kime yönelik şiddet ça- lıştayı” düzenleyecek. Cağaloğlu’ndaki Tabip Odasõ’nda 20-21 Aralõk tarihlerinde gerçekleşti- rilecek olan çalõştayda, hekime yönelik şiddet olaylarõ tartõşõlacak ve bunun nasõl önleneceği ele alõnacak. Sağlõk Bakanlõğõ’ndan yapõlan yazõlõ açõklamada yargõya intikal eden olay- da ilgililerin hak ettiği cezayõ almalarõ gerektiği belirtildi. İTO BAŞKANI PROF. DR. AKTAN: Hekime yönelik şiddet her geçen gün artõyor Toprağın dolduğu odada uyuyan 1.5 yaşındaki Efe Çelik ile oğlunu kurtarmak için odaya giren baba Özcan Çelik (25) toprak altında ka- larak yaşamını yitirdi. (Fotoğraf:AA) İstanbul Tabip Odasõ Başkanõ Prof. Dr. Özdemir Aktan: Sağlõk alanõnda yaşanan her problemin nedeni sağlõk çalõşanõ gibi gösterildiğinden hekimlere yönelik şiddet olaylarõnda da artõşlar var. Tuzla’daki iş kazalarında 5 tutuklama FİLİKA TESTİNDE 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ AKIN BODUR İSKENDERUN - Antakya Dr. Mustafa Gencay Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nda, ra- mazan nedeniyle sade- ce iftar ve sahurda ye- mek çõkarken, öğren- cilere zorunlu oruç tut- turuldu. Okul müdürü Halil Kaya, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında tespit yapıldı, öğrencilerden ‘oruç tutmuyoruz’ diyen çık- madı” diyerek kendini savundu. Öğrenci velileri, An- takya Dr. Mustafa Gen- cay Lisesi Erkek Öğ- renci Yurdu’nda kalan çoğunluğu dar gelirli ailelerin çocuğu olan 230 öğrenciye yalnõzca sahur ve iftarda yemek verildiğini belirttiler. İddialarõ kabul eden okul müdürü Halil Ka- ya, “Onlar bizim ço- cuklarımız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında tespit yapıldı, ama bu yıl da ‘oruç tutmuyoruz’ diyen çık- madı. Bunun üzerine ramazan ayında sa- bah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam ye- meği yerine, sahur ve iftarda yemek çıkma- ya başladı. Ama orta- da bir sorun varsa, bunu öğrencilerle tek- rar görüşüp, o sorunu çözeriz” diye konuştu. CHP Hatay milletve- kili Abdulaziz Ya- zar’õn da kendisini ara- yarak konuyla ilgili bil- gi aldõğõnõ anlatan Ka- ya, Antakya Lisesi’nin Kõz Öğrenci Yurdu’nda da aynõ araştõrmanõn yapõldõğõnõ, oruç tut- mayan kõz öğrencilere yemek verildiğini ifade etti. Kaya, “Orada, ‘oruç tutmuyoruz’ di- yen çıktığı için, onlara üç öğün yemek verili- yor. Biz neden yap- mayalım ki?” diye ko- nuştu. Su faturalarına gecikmeli tahsil İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - İzmir’de suyun metreküp fiyatõnõ 10 yeni kuruşa düşüren büyükşehir belediyesi, su faturalarõnõ da 4 ay sonra tahsil etmeye başlayacak. Arsenik oranõnõ düşürmek için kuyulara yapõlacak arõtmalar tamamlanõncaya dek, 13 ton ve altõnda su tüketen 850 bin konut abonesi, ödemelerini 26 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirecek. Maden talanı TBMM’de MUĞLA (Cumhuriyet) - CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, Marmaris’te maden arama çalõşmalarõ için 41 şirkete ruhsat verilmesi konusunu, üç ayrõ soru önergesiyle TBMM gündemine taşõdõ. Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Hilmi Güler, Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanõ Ertuğrul Günay’õn yanõtlamasõ istemiyle verdiği önergede, ilçenin yüzölçümünün yüzde 52’sinin maden arama ruhsatlõ olmasõnõn, gelirinin tamamõna yakõnõnõ turizmden elde eden Marmaris için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladõ. Duyumsamaya çağrı Kültür Servisi - Garajistanbul yeni mevsimi bugün “kosmopolistanbul 1” tasarõsõ kapsamõnda yapõlacak ilk etkinlik olan ‘Citysense’ ile açõyor. Nat Muller’in küratörlüğündeki ‘Citysense’de iki gün boyunca Başak Şenova-NOMAD işbirliği ile ses, koku, tat yerleştirmelerinden özel gösterilere ve video gösterimlerine kadar birçok etkinlik gerçekleşecek. (0 212 244 44 99 - www.garajistanbul.org)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog