Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 20 EYLÜL 2008 İmsak: 5.15 Güneş: 6.43 Öğle: 13.05 İkindi: 16.29 Akşam: 19.15 Yatsõ: 20.35 Çeviri Servisi - Avustralya’nõn, “denizlerin yağmur ormanları” olarak nitelendirilen mercan kaya- lõklarõnda 300’e yakõn yeni deniz canlõsõ türü bulundu. Ülkenin Le- zard ve Heron adalarõ ile Ninga- loo’da araştõrma yapan, farklõ ülke- lerden oluşan biyolog ekibinin ba- şõndaki, Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü Direktörü Dr. Ian Poiner, yeni türlerin kendilerini hem çok şaşõrttõğõnõ hem de çok sevindir- diğini belirtti. Dört yõllõk proje kapsamõnda, yeni yengeç türlerinin ara- larõnda bulunduğu onlarca yeni kabuklu hayvan, izo- pod, denizanasõ, denizyõldõzõ, karide- se benzer hayvan türü, deniz solu- canlarõ keşfettiklerinin altõnõ çizen Poiner, “Yeni farkına vardığımız bu türlerin de diğer tüm hayvanla- rın olduğu gibi biyoçeşitliliğin ko- runması açısından sayılarında azalma olmamasını sağlamalıyız” dedi. Ve, önümüzdeki üç yõl süreyle yeni türleri izleyeceklerini, nesilleri- nin tükenmesine neden olacak olum- suzluklar karşõsõndaki tepkilerini gözlemleyeceklerini, projenin bitiş tarihi olan 2010’da hepsinin isim- lendirilerek detaylõ bir veri tabanõn- da listeleneceğini belirtti. Julian Caley ise şunlarõ söy- ledi: “Bu kadar çok yeni tür bulmak sürp- riz oldu. Mercan ka- yalıklarında, sayıları 1 milyon ila 9 milyon arasında olduğu tah- min edilen canlı türle- ri hakkında bildikleri- mizin okyanusta bir damla kadar yetersiz olduğunu bir kez daha anladık.” Caley, bulunan küçük amphipod türlerinin (yandan bacaklõ kabuklu- lar) yüzde 50’sine yakõnõnõn ilk de- fa “deniz dünyasının böcekleri” adõ altõnda kategorize edildiğini vurguladõ. (AFP, AP) İngiliz edebiyatõnõn önemli ismi William Shakespeare 1590’lar- da yazdõ. 19’uncu yüzyõlõn sonunda klasik müziğe damgasõnõ vuran Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski 1869, Shakespeare’in ede- biyatta klasikleşen yapõtõnõ balenin de klasiği haline getirdi. “Ro- meo ve Jülyet”, 16 Mart 1870’te Moskova’da ilk sergilenişinden be- ri defalarca sahnelendi. Dünyanõn dört bir yanõnda farklõ yorumlar- la sanatseverlerle buluştu. Bu yõl, Almanya’daki Dortmund Bale Topluluğu Çaykovski’nin ölümsüz eserini repertuvarõna aldõ. Çinli koreograf Şin Peng Vang’õn yorumuyla sahneye konulan Romeo ve Jülyet’le turneye çõkan, Monica Fotescu-Uta ve Adrian Robos’un başdansçõlarõ olduğu topluluğun önceki akşamki durağõ Macaris- tan’õn başkenti Budapeşte’deki Sanat Sarayõ’ydõ. (REUTERS) FİGEN ATALAY Adõyaman, Batman, Diyarba- kõr, Gaziantep, Mardin, Kilis, Şanlõurfa, Şõrnak ve Siirt’te, “so- kakta çalışan” 1515 çocuk, okula gidebilmek için gönüllü veli bekli- yor. “Velim olur musun?” kam- panyasõ, sokakta çalõşan çocuk olgu- suyla mücadeleye sistematik bir yaklaşõm getirmek amacõyla GAP Bölge Kalkõnma İdaresi, bu kentle- rin valilikleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği ile Express Kar- go sponsorluğunda yürütülüyor. Kampanya ile dokuz ilde sokakta çalõşan çocuklarõn eğitim masraflarõ- nõn (kõrtasiye, eğitim bursu, çanta, palto, ayakkabõ vb.) gönüllü veliler tarafõndan karşõlanmasõ hedefleni- yor. “Veli” olmak isteyen kişi yar- dõmõ bir kez yapõyor. 2006’daki kampanya ile 3 bin 633 çocuğa ula- şõlmõştõ. 2008-2009 öğretim yõlõ için yeniden başlatõlan kampanyaya, www.velimolurmusun.org adresin- den destek verilebiliyor. OKULA GİDEMİYORLAR Türkiye genelinde 6-17 yaş gru- bundaki 16 milyon 264 bin çocuğun yüzde 60.9’u kentlerde, yüzde 39.1’i kõrsal alanda yaşõyor. Bu çocuklarõn yüzde 94.7’si okula devam ederken yüzde 15.3’ü okula gidemiyor. Çalõ- şan çocuklarõn yüzde 31.5’i okula devam ederken yüzde 68.5’i öğreni- mini sürdüremiyor. Okula devam eden çocuklarõn yüzde 2.2’si çalõşõr- ken okula devam etmeyenlerin yüz- de 26.3’ü çalõşõyor. Çocuklarõn oku- la devam etmeme nedenleri incelen- diğinde ilk sõrayõ, yüzde 22.4 ile “okul masraflarını karşılayama- ma” alõyor. “Ailenin izin verme- mesi nedeniyle” okula gidemeyen- lerin oranõ ise yüzde 14. HER GÜN ÇALIŞIYORLAR Sokaklarda çalõşan çocuklarõn günlük çalõşma süreleri 2-14 saat arasõnda değişiyor. Çocuklarõn çoğu kalabalõk ve kirli mekânlarda hafta- nõn 7 günü çalõşõyor. Çocuklarõn so- kakta yaptõğõ işlerin başõnda mendil, sakõz ve simit satmak, ayakkabõ bo- yamak, otomobillerin camlarõnõ sil- mek, çöp toplamak geliyor. Bu ço- cuklarõn karşõ karşõya olduğu tehli- keleri ise şöyle sõralayabiliriz: Solunum yolu enfeksiyonlarõ. Alkollü içki verilen yerlerin çevresinde çalışan çocukların da alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelmeleri riski bulunuyor. Ayakkabõ boyacõlõğõ gibi işler- de boya ve cila maddelerine maruz kalma gibi riskler var. Çöp toplama ve ayıklama işi- ne yönelen çocuklar ise kurşun ve civa gibi maddelerle karşı karşıya. GAP sõnõrlarõndaki 9 ilde sokakta çalõşan çocuklar büyüklerine sesleniyor: Velim olur musun? Romeo Budapeşte’de Denizden çõkan sürpriz Avustralya’nın mercan kayalıklarında yüzlerce yeni deniz canlısı türü bulundu Yeşil çizgili karides Bir yengeç türü.Bir tür deniz solucanı Deniz anası türü. Çeviri Servisi - İspanya’nın en prestijli festivali San Sebastian, ünlülerin katıldığı bir tören ve geceye eşi Mellanie Griffith’le gelen İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın filmi “The Other Man”in gösterimiyle önceki akşam başladı. Altın İstiridye için Yeşim Usta- oğlu’nun “Pandora’nın Kutusu” filminin de yer aldığı 15 Avrupa yapımının yarışacağı festivalde San Sebastian’ın Bask dilindeki adı Donostia Ödülü’nün sahibi Banderas ve ABD’li aktris Meryll Streep ise ödüllerini dün akşam aldı. Bu yıl 56’ncısı düzenlenen festivalin direktörü Mikel Olaciregui San Sebastian’ın Venedik Film Festivali’ne rakip olacak nitelikte ve sıradan izleyiciden çok sinema endüstrisi ve medya için hazırlandığını, vurguladı. (AP) Festivale Banderas damgasõ Çeviri Servisi - Fransa’nõn Nantes kentindeki bir kütüphanede Avustur- yalõ besteci Mozart’õn bugüne kadar bilinmeyen bir bestesi bulundu. Kü- tüphanenin görüşüne başvurduğu Uluslararasõ Mozarteum Vakfõ yetki- lisi Ulrich Leisinger, Mozart’õn 10 santimetre boyunda bir kâğõt üzerine el yazõsõyla döktüğü notalarõn satõldõ- ğõ takdirde en az 100 bin dolar (125 bin YTL) fiyat bulacağõnõ açõkladõ. Bir bölümlük yapõtõn son 50 yõlda bulunanlarõn 10’uncusu olduğunu vurgulayan Leisinger, “Mozart ne- dense Do majör yapıtını orkestra- ya uyarlamamış ve hiç çalmamış” derken kütüphane yetkilileri, yapõtõn 19’uncu yüzyõlda yaşamõş ve varlõğõ- nõ kütüphaneye bağõşlamõş olan Pi- erre-Antoine Laboucheroe’nun ko- leksiyonuna ait olduğunu tahmin et- tiklerini söyledi. (BBC) Bilinmeyen Mozart Dış Haberler Servisi - Ceviz ağaçlarõnõn, kuraklõğõn ve aşõrõ sõcak- larõn etkilerini en aza indirmek için aspirine benzer bir “ilaç” salgõladõğõ anlaşõldõ. Amerikan Atmosfer Araş- tõrmalarõ Merkezi’nden Thomas Karl, bitkilerin, biyokimyasal savun- mayõ canlandõran proteinlerin oluşu- munu sağlayarak, kendi aspirinlerini ürettiklerini belirtti. Karl, ceviz ağaç- larõnõn stres etkenlerine tepki verdi- ğinde büyük miktarda metil salisilat salgõladõğõnõ ve ilk kez bunun atmos- ferde saptanabildiğini söyledi. Cevizağacıilacınıüretiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog