Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 OKTAY EKİNCİ İstanbul Büyükşehir Belediye- si’nin toplu konut inşaatlarõnõ ger- çekleştiren KİPTAŞ’a ait “Tepecik Konutları”nõn 1. derece tarõm ala- nõnda yapõldõğõnõ belirttiğimiz ha- berimize yanõt geldi. (03 Eylül 2008) Ziraat Mühendisleri Odası’nõn, mahkeme keşfine ve bilirkişi rapo- runa dayanarak “mutlak tarım ala- nında” ve “ruhsatsız” yapõldõkla- rõ için suç duyurusunda bulunduğu 1179 konutluk KİPTAŞ sitesi hak- kõnda Büyükşehir Belediyesi’nin açõklamasõ aynen şöyle: “Haberi- nizde ruhsatsız olduğu iddia edi- len KİPTAŞ Tepecik Konutla- rı’nın 1390 ruhsat no’su ile yapı ruhsatı mevcuttur. Ayrıca söz ko- nusu konutların yapıldığı arazi Türkoba Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/ha yoğunlukta ve E:1.25 ile konut alanında kalmaktadır.” Büyükşehir Belediyesi’nin “ka- muoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla” yayõmlanmasõnõ istediği bu kõsa açõklamasõ da imar yasasõna ve şehircilik ilkelerine aykõrõ... Çünkü bir inşaata ruhsat verile- bilmesi için, nazõm imar planõ yeterli değil; asõl “uygulama imar pla- nı”nõn olmasõ ve projelerinin de aynõ plana göre düzenlenmesi gere- kiyor. Açõklamada bu kesin kuraldan hiç söz edilmemesi ise “inşaat uy- gulaması”na dayanak olacak yasal bir planõn bulunmadõğõnõ gösteriyor. KİPTAŞ arazisi, hem mahkeme keşfi ve bilirkişi saptamalarõnda, hem de yine Büyükşehir Belediye- si’nin metropoliten planlama çalõş- malarõnda “mutlak tarım alanı” olarak belirlendiğinden, aynõ yerde konut siteleri öneren plan “nazım plan” bile olsa, yasal ve bilimsel da- yanağõ bulunmuyor... ‘TARİH’SİZ RUHSAT! Nitekim aynõ açõklamada, önceki haberimizde yer alan ve arazinin “Toprak Koruma Kanunu”na gö- re de imara açõlamayacağõnõ vurgu- layan bilirkişi raporuna karşõ da hiçbir şey söylenmiyor. Açõklamada sadece numarasõ bil- dirilen “ruhsat”õn neden “tarih”siz olduğu da merak konusu. Çünkü ruh- satlarda asõl önemli olan “tarih”tir; Arapça “izin” demek olan ruhsatõn “inşaat başlamadan önce” alõnmasõ gerekir. “1390 no’lu ruhsat”õn ise ne za- man verildiği açõklanmadõğõndan, KİPTAŞ inşaatlarõna “kaçak” baş- landõğõna dair savlar yanõtsõz kalõyor. Böylece hukuka aykõrõ yükselen ko- nutlarõn internetteki pazarlama site- sinde yer alan “KİPTAŞ güvence- siyle” vurgulamasõnõn gerçek anla- mõ da ortaya çõkõyor. Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat şirketi, İstanbul’un elde kalan son ta- rõm alanlarõnda kentin yaşam kay- naklarõnõ ve imar dengelerini hiçe sa- yan yasadõşõ konutlar yapõp pazarlõ- yor. Bunun haberine “gerçekleri yan- sıtmadığı” gerekçesiyle gönderi- len açõklama ise her yönüyle “ger- çekleri gizleme belgesi”... ‘MUTLAK TARIM ALANI’NDAKİ İNŞAATLARIN RUHSATI VE PLANLARI TARTIŞMA KONUSU KİPTAŞ’õn planõ ‘plansõz’ Ümraniye’deki bir okulda projeksiyon cihazõ için öğrencilerden para alõndõ; veremeyenler ise ayrõ bir sõnõfta toplandõ Para vermeyen ögrencilere ceza NİHAN İNAL Ümraniye Atakent Arif Nihat As- ya İlköğretim Okulu’nda geçen yõl so- nu projeksiyon aleti, perdesi ve bil- gisayar alõnmasõ için öğrencilerden para toplandõğõ, para veremeyen öğ- rencilerin ise ayrõ bir sõnõfta toplan- dõğõ ortaya çõktõ. Söz konusu sõnõfõn okul içinde “tembeller sınıfı” olarak adlandõrõldõğõ öğrenildi. Milli Eğitim Bakanõ Hüseyin Çe- lik’in, “hiçbir öğrenciden bağış adıyla para toplanamayacağını” söylemesine karşõn ödenek yeter- sizliğinden idarecilerin tek çareyi öğrencilerden para toplamakta bul- masõ, velilerin çocuklarõnõ devlet okullarõnda adeta paralõ okutmasõna neden oluyor. Söz konusu duruma ye- ni bir örnek İstanbul’dan eklendi. Ümraniye Atakent Arif Nihat As- ya İlköğretim Okulu’nda projeksiyon aleti satõn almak için öğrencilerden para toplandõğõ, veremeyenlerin ise “ceza olarak” ayrõ bir sõnõfta top- landõğõ belirtildi. Öğrenci velilerinin gazetemize şi- kâyetleri üzerine ortaya çõkan olay- da, geçen eğitim-öğretim yõlõ bitme- den önce bu eğitim döneminde kul- lanõlmak üzere okula projeksiyon aleti, perdesi ve bilgisayar alõnmasõ için öğrencilerden para toplandõ. Her öğrenciden 50 YTL toplayan okul yö- netimine bazõ 5. sõnõf öğrencileri söz konusu parayõ ödeyemedi. Bu ders yõlõ başladõğõnda da para ver- meyen ve 6. sõnõfa geçen öğrenciler, “seviyeleri düşük” olduklarõ gerek- çesiyle ayrõ bir sõnõfta toplandõ. Veliler, geçen yõl sonunda okullar kapanmadan okul müdürünün ço- cuklardan 50 YTL topladõğõnõ ve bu parayõ vermeyen öğrenciler için ise “Sizleri seneye farklı sınıfa koya- cağım. Sizler para vermediniz. Projeksiyon aletinden de fayda- landırmayacağım” dediğini söyle- di. Çocuklarõ için neden özel sõnõf oluşturulduğunu merak eden veliler “Bir eğitim-öğretim kurumunda okul müdürü nasıl para toplar” so- rusunun yanõtlanmasõnõ istediler. Okul yöneticileri ise projeksiyon aleti, perdesi ve bilgisayarõn öğren- cilerden toplanan para ile alõndõğõnõ doğruladõ. Ancak yetkililer, para vermeyen öğrencilerin ayrõ bir sõnõfta toplandõğõnõn doğru olmadõğõnõ sa- vundu. Yetkililer, “MEB ilköğretim okullarına bütçe ayırmıyor. Biz de kendi kendimize bir şeyler yap- maya çalışıyoruz. Bu kararı okul aile birliği ile verdik ve velilerimi- zin yüzde 90’ı da kabul etti. Öğ- rencilerden para toplamanın yasak olduğunu biliyoruz ama ihtiyaçla- rı karşılamamız için başka çaremiz yok” dediler. DİL BAYRAMI Öztürk ve Günay’a Dil Derneği’nden ödül ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Dil Derneği’nce her yõl “Dil Bayramı” etkinlikleri kapsamõnda ve- rilen “Dil Derneği Ömer Asım Ak- soy Ödülü” ile “Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü”nün sahipleri belli ol- du. Ömer Asım Aksoy’un düşüncele- rini gelecek kuşaklara aktarmak için Dil Derneği’nin Aksoy ailesiyle bir- likte düzenlediği “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü”, bu yõl öykü da- lõnda açõlmõştõ. Ödüle birçok eser aday oldu. “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü” seçici kurulu ödülü, “Martıların Düğünü” adlõ öykü ki- tabõyla Merih Günay’a vermeyi ka- rarlaştõrdõ. “Martıların Düğünü”, Merih Günay’õn ikinci kitabõ. Devlet Tiyatrolarõ’nõn unutulmaz oyuncusu Kerim Afşar adõna, Dil Derneği’nin Leyla Afşar’la birlikte düzenlediği “Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü”nün sahibi de belli ol- du. Seçici kurul ödülü, yardõmcõ oyuncu olarak Antalya Devlet Ti- yatrosu’nda görev alan Kemal Şerif Öztürk’ün, “Toprak” adlõ yapõtõna vermeyi kararlaştõrdõ. İstanbul Haber Servisi - Bahçeşehir Üniversi- tesi’nin (BÜ) eğitim ve istihdam sorunlarõna çözüm yollarõ üretmek amacõyla kurduğu Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) çalõş- malarõna başladõ. Mütevelli Heyeti Başkanõ Enver Yücel, mesleki eğitimin Türkiye’deki eğitim prob- lemlerinin odağõnda olduğunu belirterek, mesleki eğitim politikasõ oluşturmak, çözüm yollarõ bulmak, mesleki eğitimin kalitesini arttõrmak amacõyla METGEM’i kurduklarõnõ ifade etti. METGEM’in Şişli’deki binasõnda önceki gün yapõlan toplantõda konuşan Mütevelli Heyeti Başkanõ Yücel, eğitim sorununu halletmemiş bir ülkenin sürdürülebilir kalkõnmasõnõn mümkün ol- madõğõnõ söyledi. Yücel, “Mesleki eğitim Tür- kiye’de yerli yerine oturtulamamış, bu prob- lem çözülememiş, iyi bir politika oluşturula- mamıştır. Biz, mesleki eğitimle ilgili bir ka- nayan yaraya çare bulmak veya çözülmesi ge- reken bir probleme çözüm aramak amacıyla mesleki eğitim politikalarını geliştirecek bir merkez kurduk” dedi. Türkiye’nin her yerinde meslek akademilerinin oluşturulmasõ gerektiğini ifade eden Yücel, “Bu- gün 600 meslek yüksekokulu var ancak bunun yalnızca 500’ü eğitim veriyor. Bu nedenle si- yasilerden uzak popülist yaklaşımların dışın- da, bölgesel farklılıklar göz önünde bulundu- rularak okullar açılsın ve meslekokullarına ye- niden bir imaj kazandırılsın” diye konuştu. BÜ İletişim Fakültesi Dekanõ Prof. Dr. Haluk Gürgen ise, “Bu projeyi bir iletişim sorunu ola- rak ele aldık ve bu projenin, ülkenin genç iş- sizlik sorununu çözebileceğine inandık” dedi. METGEM Başkanõ Çınar Kurra da öğrencile- re istihdam sağlamak, rekabet gücünü ve verim- liliği arttõrmak, piyasanõn ihtiyaç ve beklentileri- ne uygun, yetkinlikleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçladõklarõnõ söyledi. M E T G E M ’ İ K U R D U BÜ, genç işsizler projesini hayata geçiriyor Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’nin genç işsiz- ler sorununu METGEM’le çözmeyi hedefliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog