Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ 18 SAĞLIK İstanbul Haber Servisi - Avrupa Kas Hastalõklarõ Dernekleri Birli- ği’nin (EAMDA) toplantõsõ bu yõl 11-14 Eylül tarihleri arasõnda Bulga- ristan’õn başkenti Sofya’da yapõldõ. Türkiye Kas Hastalõklarõ Derneği Başkanõ Prof. Dr. Coşkun Özdemir başkanlõğõnda kas hastalarõ Cengiz- han Ergül ve Yılmaz Hal ile beş de- lege Türkiye’yi temsilen katõldõ. Bilim insanlarõ ile hasta ve yakõnla- rõnõn katõldõğõ toplantõda, günümüzde tedavisi olmayan hastalõklarla yaşa- yan yüz binlerce insanõn yaşam kali- tesini yükseltme çareleri arandõ. EAMDA’da TREAT-NMD adõnõ alan projenin bulunduğu, proje ile katõlan tüm ülkerlerde standart kayõt ve standart bakõmõn geliştirilmesinin amaçlandõğõ ifade edildi. Kas Hastalõklarõ Derneği ile İstan- bul ve Ankara’da üniversitelerin tõp fakültelerinin de destek vereceği pro- jenin koordinatörlüğünü İngiltere’de New Castle Üniversitesi yapõyor. Ko- ordinatörlerin başõnda ünlü nörolog- araştõrmacõ Kate Bushby bulunuyor. Prof. Dr. Özdemir, “Danimarka, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ül- keler, bu engelli yurttaşlarına kali- teli hizmetleri ulaştırabiliyorlar. Biz bunda da en gerilerdeyiz” dedi. Dişlere dikkat İstanbul Haber Servisi - Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kõşlaoğ- lu, ramazanda diş çürümelerinin artõş gösterdiğine dikkat çeke- rek, bu ayda diş yüzeyi ile diş eti bölgelerinin özenle fõrçalan- masõ gerektiğini söyledi. Dişler fõrçalanmadõğõ zaman sahurdan iftara kadarki uzun sürede ağõz- da kolayca üreme ortamõ bulan bakterilerin, ağõzda kötü kokuya sebep olurken, diş çürüklerini de arttõrabildiğine işaret eden Kõş- laoğlu, oruç tutanlara ayrõca ra- mazanda ağõz antiseptiği kullan- malarõnõ tavsiye etti. İlaçlı stentler güvenli İstanbul Haber Servisi - İleri düzeyde kalp damar rahat- sõzlõğõ olan hastalar üzerinde yü- rütülen araştõrmanõn birinci yõl sonuçlarõ, 1 Eylül tarihinde Mü- nih’te düzenlenen Avrupa Kar- diyoloji Derneği’nin yõllõk top- lantõsõnda açõklandõ. Araştõrma- ya göre birinci yõlda by-pass ile tedavi edilen hastalarõn kalp kri- zi ve ölüm oranõ yüzde 7.7 iken ilaçlõ stentlerle tedavi edilen hastalarõn kalp krizi ve ölüm oranõ yüzde 7.6 olarak ifade edildi. Boston Scientific’in Tõb- bi Çalõşmalar Genel Müdürü Dr. Keith Dawkins “Stent takõlan hastalarda böylesine karmaşõk bir anatomide iyi sonuçlar alõn- masõ olağanüstü” dedi. Doğum sonrası estetik İstanbul Haber Servisi - Estetik ve Plastik Cerrahi Uz- manõ Prof. Dr. Erol Kõşlaoğlu, doğum yapan kadõnlarõn karõn germe ve liposuction operasyonlarõ için en az 6 ay bekleme- si gerektiğini belirterek, me- me dikleştirme operasyonu için de bebek sütten kesildikten sonra 2 ay beklenmesi ge- rektiğini söyledi. Prof. Kõşlaoğlu, karõn germe, meme dikleştirme ve vajina daraltma operasyonlarõnõn da sõklõkla baş- vurulan operasyonlar olduğunu anõmsattõ. Engelliye kurs İstanbul Haber Servisi - Türkiye Kas Hastalõklarõ Derne- ği, engellilere verdiği Temel Bilgisayar, Bilgisayarlõ Muhase- be, Yazõlõm Uzmanlõğõ kurslarõ- na grafikerlik kursunu da ekledi. İşkur, Microsoft ve Bilge Adam’õn ortaklaşa sponsor ol- duğu kurs, bünyesinde 10 kursi- yer için hazõrlanmõş bir Bilişim Kütüphanesi de barõndõrõyor. Kursa katõlan öğrencileri kas hastalarõ ve diğer engelli birey- ler oluşturuyor. Sağlık Bakanı: Doktorlar normal doğumu bilmiyor. Kadın doğumcular: İsteyen sezaryen olabilir Sezaryendebaskõtartõşmasõ SİBEL BAHÇETEPE Sağlõk Bakanõ Prof. Dr. Recep Ak- dağ’õn sezaryenle doğum oranlarõ- nõn artmasõ üzerine hastanelerdeki sezar- yen oranlarõna kõsõtlama getirmesi ve “Kadın doğum uzmanları 100 kadın- dan 60-70’ine sezaryen doğum yaptırı- yorsa demek ki normal doğumu bilmi- yor. 3 ay eğitim almalılar” diye açõkla- malarõ kadõn doğum uzmanlarõ ve ilgili derneklerin tepkisine neden oldu. Doktor- larõn eğitime tabi tutulmasõnõn toplum karşõsõndaki saygõnlõklarõna zarar verebi- leceği ve küçük düşürülmelerine neden olabileceğini belirten kadõn doğum uz- manlarõ, normal doğumun yararlarõ konu- sunda halkõ teşvik edici programlar yapõl- masõ gerektiğini söylediler. DOKTORU KÜÇÜK DÜŞÜRÜR Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan 1 Eylül tari- hinde yürürlüğe konulan “Sağlıkta Per- formans ve Kalite Yönergesi” nde, has- tanede gerçekleştirilen sezaryenle doğum oranlarõ hastanenin verimliliğinin göster- gesi olarak ele alõnacak, gereksiz yere se- zaryen yaptõğõ tespit edilen kadõn doğum uzmanlarõ hakkõnda da cezai yaptõrõmlara gidilecek ve hekim eğitime tabi tutulacak. Türkiye Metarnal-Fetal Tõp ve Perinato- loji Derneği Başkanõ Prof. Dr. Acar Koç, doktorlara verilmesi istenen eğitimin, doktoru halkõn gözünde küçük düşürecek bir durum olduğuna dikkat çekerek “Dok- tor zaten bu yetkiyi almıştır. Sağlık Ba- kanlığı tarafından diploması da onay- lanmıştır. Doktor hastasını doğum sıra- sında ortaya çıkabilecek komplikasyon- lar konusunda bilgilendirir, hasta nor- mal ya da sezaryene kendisi karar ver- dikten sonra doğum yapılır” dedi. ‘KATI KURALLARLA OLMAZ’ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanõ Prof. Dr. Bülent Tıraş, tõp eğiti- mi alan, kadõn hastalõklarõ ve doğum uz- manõ olan her hekimin, hem normal hem de müdahale gereken doğumlarõ yaptõra- bilecek bilgi-birikime sahip olduğunu be- lirterek katõ kurallarla sezaryeni azaltma- nõn yanlõşlõlõğõnõ vurguladõ. Üreme Sağlõğõ ve İnfertilite Derneği Başkanõ Doç. Dr. Bülent Urman ise se- zaryenle doğum oranlarõnõn yüksek ve dü- şürülmesi çalõşmalarõnõn doğru olduğunu, ancak yüzde 15 gibi bir orana düşürülme- si yerine kademeli düşüşlerin yapõlmasõ gerektiğini söyledi. Hospitalium Tüp Bebek Merkezi Direk- törü Op. Dr. Tufan Babayiğit, doktorlara baskõ yapõlarak sezaryen oranõnõn düşü- rülmesinin mümkün olmadõğõnõ anõmsata- rak “Bu uygulamalar demokrasi ile bağdaşmaz ve etik değildir. İsteyen hasta sezaryen olabilir, hekim sezaryen yaptı diye ceza almamalıdır” dedi. Kas hastaları Sofya’da buluştu Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMİR Yõllar önce, 22 bin Ameri- kalõ doktor bir ilaç dene- mesi (drug trial) için gönüllü ol- maya razõ oldu. Yaş, cins, sağlõk durumu açõsõndan benzer nitelik- ler taşõyan 11 bin kişilik iki grup oluşturuldu. Birinci grup her gün belli bir dozda aspirin kullana- cak, ikinci grup ise etkisiz bir madde (placebo) alacaktõ. Ancak bu iki grubu oluşturan denekler ve de onlarõ izleyen, periyodik muayenelere tabi tutan doktorlar hangi grubun aspirin, hangisinin placebo aldõğõnõ bilmeyecekti (Çift kör -double blind). Elbette, geri planda bunu bilen bir araştõ- rõcõ grup vardõ. 5 yõl boyunca hastalar yakõn- dan izlenerek sağlõk parametrele- ri saptanacak, değişiklikler, geliş- meler kayda geçecek ve araştõr- ma sonunda kod kõrõlarak 5 yõlda yapõlan izleme, muayene ile orta- ya çõkan sonuçlara bakõlarak as- pirin alan ve almayan iki grubun kõyaslamasõ yapõlacak, böylece aspirinin kalp damar hastalõğõn- daki (miyokart enfarktüsü) rolü, bunun derecesi belirlenmiş ola- caktõ. Deneklerin ne almakta ol- duklarõnõ bilen araştõrõcõlar, 4’ün- cü yõlda iki grup arasõnda aspirin alanlar lehine o kadar çarpõcõ bir fark gördü ki, 5’inci yõl tamam- lanmadan denemenin sona erdi- rilmesi önerildi ve öyle yapõldõ. Aspirinin, bu mukayeseli çalõş- mada kalp damar hastalõklarõnõ - miyokart enfarktüsünü- önleyici bir etkisi olduğu ispatlandõ. Bu örneği, bir ilacõn etkinliği nasõl bir bilimsel yöntemle ortaya ko- nabilir, bu nedenle vermek iste- dim. Bu ve benzeri güvenilir me- totlar kullanõlmadan ilaçlardan, otlardan, çaylardan, vitaminler- den, antioksidanlardan çok yarar- lõdõr diye söz etmek bilimsel de- ğildir. İlaç arayõşlarõ çok defa yõl- lar süren bir sõra deneylerden ge- çerek sonuca ulaşabiliyor. Ciddi bir yanlõşlõk, hayvanlar- da ve deney tüplerinde elde edi- len olumlu sonuçlarõn, deneme yapõlmadan insanlarda başarõya ulaşõlmõş gibi kamuya, medyaya sunulmasõdõr. Bu yanlõşlõk sõklõk- la yapõlõyor. Bu yüzden nöromüsküler has- talõklarõn büyük otoritesi Prof. Victor Dubowitz, uluslararasõ toplantõlarda, bu fare doktorlarõ ile başõmõz dertte diye ironik su- nuşlar yapõyor. İlaç bir ticaret metasõ, bu nedenle tüm dünyada ölçüsüzce pazarlama yöntemleri geliştiriliyor. Halkõn yapacağõ şey ilkeli, tüketim toplumunun, neoli- beralizmin tuzağõna düşmemiş, yalnõz siyasal değil, öncelikle toplumsal demokrasiyi savunan bilim insanlarõna güvenmektir. İlaç Denemeleri -Aspirin Örneği- Hastalõklayaşayanyüzbinlerceinsanõnyaşamkalitesiniyükseltmeninyoluarandõ Sezaryen oranlarına dikkat çeken Bakan Akdağ, kadın doğum uzmanlarının normal doğum eğitimine tabi tutulması gerektiğini açıklamıştı. Doktorlara baskõ yapõlarak sezar- yen oranõnõn düşürülmesinin mümkün olmadõğõnõ vurgulayan uzmanlar Bakan Akdağ’a tepkili: “Bu uygulamalar demokrasi ile bağdaşmaz ve etik değil. İsteyen hasta sezaryen olabilir, hekim se- zaryen yaptõ diye ceza almamalõ.” coskunoz@superonline.com YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPILACAK OLAN SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE 11 Mayõs 2007 tarih ve 26519 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Yurtdõşõ Yükseköğre- tim Diplomalarõ Denklik Yönetmeliği" uyarõnca yapõlacak olan Seviye Tespit Sõnavõ (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafõn- dan yapõlacaktõr. STS'ye. yurtdõşõnda lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi al- mak üzere Yükseköğretim Kuruluna başvuran ve STS'ye girmesine karar verilen adaylar baş- vurabilir. 2008-STS'de YÖK tarafõndan sõnav yapõlacak alanlar; Beden Eğitimi ve Spor, Bil- gisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Biyoloji, Bi- yoteknolojİ, Diş Hekimliği, Eczacõlõk, Endüstriyel Elektronik, Felsefe, Fizik, Hukuk, İç Mi- marlõk, İletişim, İktisat, Kamu Yönetimi, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Matematik, Matema- tik-Bilgisayar, Moda ve Tekstil Tasarõmõ, Muhasebe, Polimer Bilim ve Teknolojisi, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatõ, Veterinerlik, Ziraat Mü- hendisliği, Diğer... 2008-STS'de ÖSYM tarafõndan sõnav yapõlacak alanlar; Bilgisayar Mü- hendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gemi Mühendisliği, Gõda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Jeodezi ve Fotogra- metri (Harita) Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji Mühen- disliği, Mimarlõk, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Tekstil Mühendisliği, Tõp, Uçak (Havacõlõk) Mühendisliği, Uluslararasõ İlişkiler, Diğer... STS'ye başvurular; 1. Aşama sõnavõ için (Eczacõlõk 1. ve 2. Aşama sõnavlarõ dahil) 25-29 Ağustos 2008 tarihleri arasõnda, 2. Aşama sõnavõ için 27-31 Ekim 2008 tarihleri arasõnda ya- põlacaktõr. STS'ye girecek adaylar; 2008-STS Kõlavuzu ile Sõnav Başvuru Formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr intcrnet adresinden başvuru tarihleri içerisinde ulaşabilirler. Sõnav ve başvurularõn nasõl yapõlacağõna ait ayrõntõlõ bilgi 2008-STS Kõlavuzundan edini- lebilir. ÖSYM tarafõndan yapõlacak sõnavlarõn 1. Aşamasõ 20 Eylül 2008 tarihinde, 2. Aşamasõ 23 Kasõm 2008 tarihinde Ankara'da yapõlacaktõr. YÖK tarafõndan yapõlacak sõnavlarõn 1. ve 2. Aşamasõna ait tarihler STS Kõlavuzunda belirtilmiştir. 2008-STS'ye girebilmek için; a) Adayõn sõnava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararõ yazõsõ, b) 2008-STS Sõnav Başvuru Formu, c) Sõnav Ücreti Banka Dekontu (Sõnav ücreti ÖSYM tarafõndan yapõlacak sõnavlar için öde- necektir.) 1. Aşama sõnavõna girecek adaylar ile 1. ve 2. Aşama sõnavlarõ aynõ tarihte uygula- nacak alanlarda sõnava girecek adaylar tarafõndan en geç 5 Eylül 2008 tarihine kadar, 2. Aşa- ma sõnavõna girecek adaylar tarafõndan en geç 7 Kasõm 2008 tarihine kadar YÖK Denklik Birimine mesai saatleri içinde elden teslim edilmeli veya posta ile (kargo) gönderil- melidir. ÖSYM BAŞKANLIĞI Basõn: 46410 ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/25 Satõşõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi: Adana ili, Seyhan ilçesi Kanalüstü Mahallesi’nde, tapunun cilt 53, sayfa 5528, ada 7235, par- sel 4’te kayõtlõ, 1.328,00 m2’lik taşõnmaz izalei şüyu kararõna istinaden aşağõdaki şekilde sa- tõlacaktõr. Taşõnmaz Adana ili, Seyhan ilçesi Huzur Evleri Mahallesi, eski sokak No 39, yeni sokak No 77051’de, Tal İnşaat’õn batõ yönünde Otoban karayoluna tahminen 100 metre mesafede olup, halen boş arsa durumunda taşõnmazõn etrafõ yüksek yapõlar mevcuttur.Taşõnmazõn üzerinde her- hangi bir yapõ ve bitki örtüsü yoktur. Taşõnmazõn bulunduğu yer, kullanõm şekli ve imar durumu göz önüne alõndõğõnda 1 m2’sinin 250,00 YTL değerinde olduğu, taşõnmazõn tamamõ ise 332.000,00 YTL muhammen bedel üze- rinden aşağõdaki şartlarda satõlacaktõr. PARSEL ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI MEVCUTTUR. İMAR DURUMU: Takas 0,40 E-1.60 yoğunluklu yapõ nizamõ. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 27/10/2008 Pazartesi günü, saat: 10.00’dan 10.15’e kadar, Adana Adliye binasõnõn 5. katõnda 408 nolu odada açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõy- metin %60’nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecnunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõ ile 06/11/2008 Perşembe günü, Adliye binasõ 5. katta 408 nolu odada aynõ saatlerde de ikin- ci arttõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en art- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki art- tõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõr- ma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale pulu, tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 2464 sayõlõ kanunun 68. maddesi gereğince tellaliye harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/25 sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmala- rõ ilan olunur. İcra. İflas Kanunu’nun 126 İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 50205
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog