Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks: 0212 343 72 64 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ Devlet Okulları... Biz ‘Devlet Okulları’nda yetiştik. İlkokul dönemim Sapanca, Kan- dıra, Gebze’de geçti. Babamın başöğretmeni olduğu okullarda okudum. (Ayrıcalıklı değildim, tersine, bütün sıkıntılarda örnek yapıldım!) Ortaokula Kartal’da başladım, Ga- ziosmanpaşa Ortaokulu’nda (İstan- bul, Ortaköy) bitirdim. Liseyi de Kabataş Erkek Lise- si’nde okudum. Devlet okulları zamanın gözde okullarıydı. Bundan 50 yıl öncesinin özel okul- ları ise, -iyi örnekleri dışında- say- gınlığı düşük okullardı. Robert Kolej, Alman Lisesi, Avus- turya Lisesi gibi yabancı okullar ‘iyi okullar’ olarak tanınırdı. Türk devlet liseleri de her zaman ‘iyi okullar’dı. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Darüşşa- faka elbette Kabataş Erkek ve ben- zeri liseler gözde okullardı. Maarif Kolejleri, Ankara’nın, İz- mir’in öteki illerin ‘iyi okulları’ üst dü- zeyde eğitim kurumlarıydı. Özel liseler ise, devlet liselerini bitirme şansı olmayan öğrencilerin paralı sığınakları sayılırdı. Eşitlik sınavı için bizim okullarda sı- nava giren özel okul öğrencilerinin ‘sı- nav yardımı istekleri’ne küçümseye- rek bakardık. 1980’lerden başlayarak durum ya- vaş yavaş değişti. 1990’larda bu değişim hızlandı. 2000’lerde artık açıklandı ki devlet okulları en geride kalan eğitim ku- rumlarıdır. Ödenekleri kesilmiştir, kadroları daraltılmıştır. Özel okullar açıkça desteklen- mektedir. Hatta, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ’yetenekli öğrencilerin devlet desteğiyle özel okullarda okutulma- sı’ndan yanadır. Özel okullar da iki grupta toplan- maktadır. Bir grup ‘laik eğitim temelli özel okullar’dır. Bir grup –ki sayıları daha çoktur ve artmaktadır- ‘tarikatlara bağlı özel okullar’dır. Ayrıca, genel eğitimdeki ‘Din ve Ah- lak Kültürü’ dersi de din eğitimi der- sine dönmüştür. Eğitim bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmaktadır. Bu durumda ancak ekonomik dü- zeyi çok iyi ailelerin çocukları iyi okullarda okuyabilirler. Ekonomik durumu orta ve düşük aileler ya tarikat okullarına gidecek- ler ya da başarı oranı düşürülmüş devlet okullarına gideceklerdir. Eğitim eşitliği daha da bozulmuş- tur. Türkiye’nin 2008 yılında eğitim tablosunun genel durumu budur. Okunması gereken kaynak kitap: KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM Dipnot Yayınları-Ankara K oç Üniversitesi, eğitime başladõğõ ilk yerleşke olan İs- tinye Kampusu’nu yenileye- rek, geleceğin üst düzey yö- neticilerini eğitmeye başladõ. Yeniden inşa edilen kampusa “İstinye Yönetici Eğitim Merkezi” adõ verildi. Mer- kezde verilecek ilk eğitim olan ve CFA Institute ortaklõ- ğõnda yürütülecek Finans Yüksek Lisans programõnda finansal ekonomi uzmanlarõ ve yöneticileri yetiştirilecek. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanõ Rahmi M. Koç, bu merkezin hizmete sunulmasõyla, üniversitenin sürekli eğitim felsefesi ve Türk iş dünyasõna sağlayaca- ğõ katma değer adõna önemli bir adõm atõldõğõna inandõğõnõ vurguladõ. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aşkar, açõ- lõşta yaptõğõ konuşmada, artõk kişilerin, kariyer gelişimleri ve Türkiye’yi, hatta tüm dün- yayõ yönlendiren bilgi eko- nomisinde iyi birer oyuncu olabilmeleri için ilk sõrada bireysel gelişim ve sürekli eğitimlerin yer aldõğõnõ vur- guladõ. Aşkar, İstinye Yöne- tici Eğitim Merkezi’nin ku- ruluş amacõnõn da buradan doğduğuna dikkat çekti. Yönetici Eğitim Merkezi ‘Barõş İçin Sanat’ projesi kapsamõnda 24 Eylül’de okullarda çalõşan psikolojik danõşmanlara sempozyum verilecek Y üksek Öğrenimde Reh- berliği Tanõtma ve Reh- ber Yetiştirme Vakfõ (YÖRET) Barõş İçin Sanat (BİS) projesi ile okullardaki ayrõmcõlõğõ ve dõşlanmayõ önlemek için sanatõn uzlaştõrõcõ gücünden yararlanmayõ hedefliyor. Bu amaçla 24 Eylül 2008 tarihinde, MEF Okullarõ’nda, İstanbul’daki özel ve resmi okullar- da çalõşan psikolojik danõşmanlara yönelik bir günlük sempozyum dü- zenlenecek. Uluslararasõ Dostluk Konseyi Amerika Programõ (CIPU- SA) ile işbirliği yapõlarak 2008- 2009 ders yõlõ için oluşturulan Ba- rõş İçin Sanat projesi, eğitimle sa- natõ buluşturan uzmanlar arasõnda- ki iletişimi güçlendirmeyi ve uzun dönemde sanatõ tüm eğitim sistemi- mize bir öğrenim aracõ olarak kat- mayõ amaçlõyor. GAZİOSMANPAŞA’DA UYGULANACAK BİS projesinin en önemli özelli- ği, Türkiye’nin pek çok farklõ böl- gesinden göç alan; nüfusun yoğun, ilköğretim çağõndaki çocuklarõn para kazanmak zorunda olduğu; dolayõsõyla devamsõzlõğõn yüksek, yoksulluk ve yoksunluğa bağlõ ola- rak şiddet eğiliminin fazla görüldü- ğü Gaziosmanpaşa ilçesinde hayata geçirilecek olmasõ. BİS projesi çerçevesinde, geçen yaz döneminde ABD’de eğitim alõp araştõrma yapan psikolojik danõş- manlar ve sosyal hizmet uzmanlarõ, bu bölgede seçilmiş biri ilköğretim, diğeri lise olmak üzere iki okulda eğitim ve gözetim çalõşmalarõ yürü- tecek. Sanatõn bir rehabilitasyon işlevi görmesi hedeflenen BİS pro- jesi için, çocuk ve gençlerle sanat- sal çalõşmalar yapan ve farklõ disip- linlerde uzman olan 6 Amerikalõ sanatçõ Türkiye’ye gelecek. Arala- rõnda sanat eğitmenlerinin ve prog- ramcõlarõnõn da bulunduğu bu ekip, Nisan 2009’da gerçekleştirecekleri ziyaretleri boyunca, ülkemizde bu alanda yürütülen çalõşmalarõ göz- lemleyecek. Bu kişiler ayrõca, eği- tim sistemi, sosyal hizmetler ve sa- natõn çocuk ve gençlerin eğitimleri ile psikososyal gelişimlerine etkisi üzerine edindikleri deneyimleri de paylaşacaklar. TESTLER YAPILACAK Proje öncesinde, öğrencilere bazõ psikolojik ön testler, ders yõlõ so- nunda da proje çerçevesinde yapõl- mõş sanatsal faaliyetler sayesinde bu öğrencilerdeki değişimi ölçecek son testler yapõlacak. Testler, öğ- rencilerin gerek okuldaki başarõ dü- zeyleri, gerekse tutum/davranõşla- rõndaki değişimi/ilerlemeyi kayde- decek. Gaziosmanpaşa ilçesinde 170 bin 976 öğrenci bulunuyor. Bunlardan ancak yüzde 30’u sanat- sal etkinlikler yapõyor. YÖRET Vakfõ Başkanõ Nüket Atalay, eğitim ve öğrenimde sana- tõn kullanõmõ sayesinde, çocuk ve gençler için okulu ve okumayõ da- ha çekici kõlmayõ; onlarõn daha ya- ratõcõ ve çalõşmaya daha istekli ol- malarõnõ; özgüven, hoşgörü, aidiyet duygularõnõ artõrmayõ; kendilerini olumlu yollarla ortaya koyabilme ve ifade etme yeteneklerini geliştir- meyi hedeflediklerini söyledi. HAFTANIN SÖZÜ İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. ALBERT EINSTEIN ERDAL ATABEK BİZE YAZIN İstediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoruz.figen_atalay@yahoo.com B ilfen Okullarõ Avrupa yakasõndaki ilk oku- lunu açtõ. Bahçeşehir Bilfen İlköğretim Okulu ve Lisesi, yeni öğretim yõlõna 400 öğrenci ve 57 öğretmen ile başladõ. 7000 m²lik alan üzerinde inşa edilen Bilfen Bah- çeşehir İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin toplam 90 dersliği bulunuyor. Okul binasõnda laboratuvar, gü- zel sanatlar atölyeleri, 2 kapalõ yüzme havuzu, 4 kapalõ spor salonu ve 2 konferans salonu yer alõyor. Bahçeşehir Bilfen Okullarõ’nõn açõlmasõ ile Bil- fen Okullarõ, 23 ayrõ binada 4 lise, 5 ilköğretim okulu ve 16 anaokulu olmak üzere toplam 25 okul- da eğitim hizmetlerini sürdürüyor. antralistanbul, British Council Yunanistan ve Yunanistan Göç Politikaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve fotoğrafçı Nikos Economopoulos’un küratörlüğünü yaptığı “Kent Sokakları” fotoğraf sergisi 24 Eylül-30 Ekim 2008 tarihlerinde açılıyor. Göç, toplumsal katılım ve bir arada var olma gibi konuların ele alındığı sergide genç fotoğrafçıların ürettiği 150’nin üzerinde fotoğraf yer alıyor. Sergi kapsamında, iki çocuk atölyesi ve bir seminer de düzenlenecek. Santralistanbul’da ‘Kent Sokaklarõ’ sergisi S KOÇ ÜNİVERSİTESİ YEGAM Eğitim Bankası kuracak Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfõ Bilfen, Bahçeşehir’de açõldõ B ahçeşehir Uğur Eği- tim Vakfõ bünyesin- de faaliyet gösteren Yenilikçi Eğitim Araştõrma Merkezi - YEGAM; Safran- bolu’da “Öğrenme, Öğre- tim, Ölçme ve Değerlendir- me Stratejileri” konulu bir çalõştay düzenledi. Bahçeşehir Kolejleri ve Uğur Dershaneleri’nden top- lam 62 yönetici ve öğretme- nin katõldõğõ Çalõştay’da, Or- ta Doğu Teknik Üniversite- si’nden Prof. Kemal Leble- bicioğlu, Doç. Dr. Jale Ça- kıroğlu, Yr. Doç. Erdinç Çakıroğlu ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Öz- can Demirel ve Doç. Dr. Selahattin Gelbal birer su- num yaptõlar ve atölye çalõş- malarõnõ gerçekleştirdiler. Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfõ Yenilikçi Eğitim Araştõrma Merkezi Başkanõ Mehmet Büge, iki yõl için- de, MEB’nin eğitim prog- ramlarõ baz alõnarak, 250 bin sorunun kodlanacağõ soru bankasõ ile 4. sõnõftan 12. sõ- nõfa kadar temel derslerdeki tüm konu anlatõmlarõnõn ve etkinliklerin, Vakfõn bünye- sinde oluşturulacak bir eği- tim bankasõnda bir araya ge- tirileceğini söyledi. KARTAL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2007/18 Davacõ Tülin KERİMOĞLU tarafõndan, dahili davalõ GÜNER TENGİZ ile ERGÜN TENGİZ aleyhine açõlan davada; Dahili davalõlar GÜNER TENGİZ ile ERGÜN TENGİZ’e dava dilekçesi ve duruşma günü teb- liğ edilmediği, adreslerinin de zabõtaca tespit edilemediğinden adõ geçen dahili davalõlara da- va dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Duruşmanõn bõrakõldõğõ 25/11/2008 günü, saat 10.00’da mahkeme salonunda hazõr bulunma- larõ veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri davanõn HUMK’nun 213/2 ve 195/1 maddeleri gereğince davaya yokluklarõnda bakõlacağõ hususu dahili davalõlar ERGÜN TEN- GİZ ile GÜNER TENGİZ’e dava dilekçesi ve duruşma günün tebliği yerine kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. 11/09/2008 Basõn: 50922 CMYB C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog