Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 15 CMYB C M Y B YAHYA ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM Şirketlerin vergi borçlarõnõn tahsilinde her şey sil baştanA) - LİMİTED ŞİRKETLERİN KAMU BORÇLARI: 1 - Yasal Düzenleme: 6183 sayõlõ Am- me Alacaklarõnõn Tahsili Usulü Hakkõn- daki Kanun’da yapõlan düzenlemeyle, li- mited şirketlerde; ortaklarõn paylarõnõ devretmeleri halinde, devreden ve devir alan ortaklarõn, devir öncesine ilişkin kamu borçlarõnõn ödenmesinden, vergi borcunun doğduğu ve ödenmesi gerekti- ği zamanlarda pay sahiplerinin farklõ şa- hõslar olmasõ halinde bu şahõslarõn, ver- gi borcunun ödenmesinden, sermaye his- seleri oranõnda müteselsilen sorumlu ol- malarõ öngörülüyor. 2 - Sorumluluk Uygulaması: Şirket ortağõnõn payõnõ devretmesi halinde, dev- reden ve devralan şahõslar, şirketin devir tarihi itibarõyla vadesi geldiği halde öden- memiş borçlarõndan, maddenin birinci fõk- rasõ uyarõnca sermaye hisseleri oranõnda sorumlu tutulacaklar. Bu sorumluluğa başvurulabilmesi için amme alacağõnõn şirketten tamamen ve- ya kõsmen tahsil edilememiş veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşõlmõş olmasõ ge- rekiyor. Limited şirket ortakları hakkında ta- kip nasıl yapılacak? Şirketten tamamen veya kõsmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği an- laşõlan kamu alacağõnõn doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda şirket ortaklarõnõn kimler olduğu ve bu ortaklarõn sermaye hisseleri; şirket ana sözleşmesi, ana sözleşme değişikliği veya pay defte- rindeki kayõtlardan tespit edilecek. Her bir ortağõn sermaye hissesine gö- re takip konusu olan amme alacağõndan sorumlu olduğu tutar belirlenebilecek. Şirketten tamamen veya kõsmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği an- laşõlan amme alacağõnõn ödenmesinden sermaye hissesi oranõnda sorumlu tutul- masõ gereken ortağõn, hissesini devredip devretmediği araştõrõlacak, hisse devrinin söz konusu olduğu hallerde, devralan şah- sõn devir tarihi itibarõyla vadesi geldiği hal- de ödenmemiş şirket borçlarõndan sorumlu tutulacağõ tutar tespit edilecek. Ortaklar hakkõnda takip muamelesine düzenlenecek ödeme emrinin tebliği su- retiyle başlanõlabilecek. Türk Ticaret Kanunu’nun 540. mad- desinde, aksi kararlaştõrõlmõş olmadõkça, ortaklarõn hep birlikte müdür sõfatõyla şir- ket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecbur olduklarõ hükme bağ- landõ. Bu nedenle, ortaklar hakkõnda 6183 sayõlõ Kanun uyarõnca yapõlacak ta- kip; sermaye hisseleri oranõnda değil, or- taklarõn hepsi kanuni temsilci sõfatõna ha- iz olduklarõndan, haklarõndaki takip, ka- mu alacağõnõn tamamõndan ortak (müş- terek) ve müteselsil sorumluluk esasõna göre yürütülecek. B) ANONİM ŞİRKETLERİN, DERNEK VE VAKIFLARIN KA- MU BORÇLARI: 1) Yasal Düzenleme: 6183 sayõlõ Am- me Alacaklarõnõn Tahsili Usulu Hakkõn- daki Kanun’a göre yapõlan düzenlemey- le, Kamu borcunun doğduğu ve ödenme- si gerektiği tarihlerde farklõ kanuni tem- silcilerin veya teşekkülü idare edenlerin olmasõ halinde, vergi borcundan eski ve yeni kanuni temsilcilerin ve idare eden- lerin müteselsilen sorumlu olmalarõ, Kanuni temsilcilerin sorumluluklarõna dair Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hü- kümlerin, bu maddede düzenlenen so- rumluluğu ortadan kaldõrmayacağõ, öngörülmektedir. 2) Sorumluluk Uygulaması: Borçlu nezdinde sürdürülen takip işlemleri so- nucunda tamamen veya kõsmen tahsil edi- lemeyen veya tahsil edilemeyeceği anla- şõlan amme alacaklarõ, yapõlacak işlem- lere dayanõlarak tespit edilecek ve mad- dede belirtilen hallerden herhangi birinin varlõğõ halinde kanuni temsilciler hakkõnda takip yapõlabilmesi için yeterli şartlarõn oluştuğu kabul edilerek, takip işlemleri- ne kanuni temsilciler adõna 6183 sayõlõ Ka- nun’a göre düzenlenecek ödeme emri teb- liği suretiyle başlanõlacak. Kamu borçlusunun birden fazla kanu- ni temsilcisi bulunduğu takdirde, ilgili ka- nunlara göre kanuni temsilcilerin so- rumluluk şekline bakõlacak ve müşterek ve müteselsil sorumlu olanlar hakkõnda tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği an- laşõlan amme alacağõnõn tamamõ için her birine ayrõ ayrõ ödeme emri düzenlenmek suretiyle takibe geçilebilecek. ANNE VE BABANIN ÖLÜMÜYLE MAAŞ ARTAR MI? YENİ YASAYA GÖRE NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİRİM? Bağ-Kur’dan emekli olan babamõn vefatõndan son- ra anneme ve bana (bekar olduğum ve başka emeklili- ğim olmadõğõ için) babamõn emeklilik maaşõ bağlandõ. Annemin vefatõndan sonra bana annemin hissesi de ma- aş olarak ödenecek mi, yoksa annem hayatta iken ba- na ödenen meblağ olduğu gibi kalacak mõ? Gül Erali Normal şartlarda, çocuklara yüzde 25 oranõnda aylõk bağlanõr. Ancak, hak sahiplerine bağlanacak aylõklara esas aylõk tutarõ, birinci basamağõn yüzde 45’inden az olamaz. Bu miktarõn, hak sahibi bir kişi ise yüzde 80’in- den, iki kişi ise yüzde 90’õndan, iki kişiden fazla ise yüz- de 100’ünden az aylõk bağlanamaz. Yani, tek çocuğa bağ- lanacak alt sõnõr nedeniyle maaşõnõzda bir artma olacaktõr. İŞYERİ KAYITLARINIZI 10 YIL SAKAYIN 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununda, işverenler işyeri kayõtlarõnõ beş yõl sürey- le saklamak zorundaydõ. Ancak, 5510 Sayõlõ Sosyal Güvenlik Yasasõ ile bu değiştiriliyor. İşyeri sahipleri ve alt işveren işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi halinde, Kurumun de- netim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarõna göstermek üzere, ilgili bulun- duklarõ yõlõ takip eden takvim yõlõndan baş- layarak 10 yõl süreyle, Kamu idareleri 30 yõl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurlarõ ise görevleri süresince saklamak zorunda olacak. Özel sektör işyerleri için 10 yõl olan sak- lama süresi 2008 yõlõ için 5 yõl, 2009 yõlõ için 6 yõl, 2010 yõlõ için 7 yõl, 2011 yõlõ için 8 yõl, 2012 yõlõ için 9 yõl, 2013 ve izleyen yõllarda ise 10 yõl olarak b) 30 yõl olan saklama süresi ise 2008 yõ- lõ için 5 ve sonraki yõllarda 30 yõl tamamla- nõncaya kadar her yõl birer yõl artõrõlarak uy- gulanacak. Doğal afetlerde prim borcu ertelenecek İ şyerleri yangõn, su baskõnõ, yer kaymasõ, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarõmsal faaliyetinden dolayõ zarar gören işverenler ile 4/(b) sigortalõlarõ (Bağ-Kur’lular), bu durumu belgelemeleri kaydõyla olayõn meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmalarõ ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapõlacak inceleme sonucu anlaşõlmasõ halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarõ ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylõk prim borçlarõ, olayõn meydana geldiği tarihten itibaren bir yõla kadar Kurumca ertelenebilecek. Yukarõda belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylõk prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayõ takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayõlõr. 7269 sayõlõ Kanun uyarõnca genel hayatõ etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylõ olarak zarar gören işverenlerle sigortalõ ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü olduklarõ belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarõnõn ödeme sürelerini 5510 sayõlõ Kanundaki sürelere bağlõ olmaksõzõn, afet bölgesindeki şartlarõ ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye SGK yetkili olacak. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşõmõ işlemeyecek ve ertelenen kõsmõna gecikme cezasõ ve gecikme zammõ uygulanmayacak. Kızım Emekli Aylığı Alabilir mi? 32 yaşõndaki kõzõmõza on yõl önce şizofreni teşhisi kondu. Tedavisi hâlâ devam ediyor ve çalõşamõyor. Kõzõmõzõn 2004 yõlõnda 3 aylõk SSK’ye bağlõ çalõşmasõ var. Kõzõmõz için dõşarõdan ödeme yaparak SSK emeklisi yapabilir miyiz? Kaç yõl ödeyeceğiz? Kaç yaşõnda emekli olur? SSK emeklisi olursa anne babasõnõn maaşõnõ alabilir mi? Ne yapmalõyõz? Evrim Okan SSK isteğe bağlõ sigortasõna devam edebilmesi için 1.080 gün prim ödenmesi gereklidir. Bu nedenle SSK isteğe bağlõsõna devam edemez. Ancak, herhangi bir işte çalõşmayan ev hanõmlarõ isteğe bağlõ Bağ-Kur sigortasõna prim ödeyebilmektedir. İlerde emekli olunca anne-babadan aylõk alamaz. 58 yaşõnõ ve (son 3,5 yõl SSK’li olmasõ koşuluyla) 7000 gün sayõsõnõ doldurarak SSK’lõ gibi emekli olabilir. Ayrõca, yüzde 40’tan fazla bir çalõşma gücü kaybõ olmasõ ve sakatlõk vergi indiriminden faydalanmasõ halinde daha erken emekliliği olabilecek. Emekliler Kamuda Çalışabilirler mi? Beş bin işgünümü doldurarak SSK’den emekli olmaya hak kazandõm. Ancak bu yõl içinde bir özel ya da devlet üniversitesinin akademik kadrosunda görev alma ihtimalim var. Emekli olmam halinde emekliliğimi iptal ederek tekrar kamuda ya da özelde çalõşmam mümkün mü? Ayşe Macaroğlu Özel bir üniversitede çalõşmanõz halinde, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, emekli aylõğõnõzda herhangi bir kesinti olmadan çalõşmanõz mümkün. Aynõ şekilde, devlet üniversitesinde de Emekli Sandõğõ keseneklerini ödemek suretiyle çalõşmanõz halinde de SSK emekli aylõğõnõzõ almanõz mümkün. Emeklilerin, kamuda çalõşma yasağõnõn kapsamõna üniversitelerdeki öğretim üyeliği girmiyor. Bazõ vergi kanunlarõnda değişiklik yapan 5766 Sayõlõ Kanun ile limited şirketlerin, anonim şirketlerin, vakõf ve dernekler ile iktisadi işletmelerin kamuya olan borçlarõnõn tahsiliyle ilgili de değişiklikler yapõldõ. Limited şirketlerde ortaklarõn hep birlikte müdür sõfatõyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecbur olduklarõ hükme bağlandõ. Bu nedenle, ortaklar hakkõnda yapõlacak takip; kamu alacağõnõn tamamõndan müşterek ve müteselsil sorumluluk esasõna göre yürütülecek. Tarafõma Bağ-Kur İl Müdürlüğü aracõlõğõ ile 4956 sa- yõlõ yasa gereği 2005 yõlõndan bu yana ortağõ olduğum ay- nõ zamanda kurucusu olduğum ancak yönetiminde bulun- madõğõm bir A.Ş. kaydõmdan dolayõ 1.938 YTL para is- tendi. Ancak 4 yõldan beri ticari işletmemde faaliyetim olup bu faaliyetim A.Ş. faaliyetimden ayrõdõr. Ayrõca 5 yõldan beri Bağ-Kur’dan emekliyim. A.Ş. ortaklõğõmõn dõşõnda- ki ticari faaliyetimden dolayõ Bağ-Kur maaşõmdan zaten kesinti yapõlõyor. Sizlerden talebim hem ticari faaliyetin- den ötürü hem de A.Ş. ortaklõğõndan ötürü Bağ-Kur’dan emekli olan birinden 2 kesinti yapõlabilir mi? Ayrõca A.Ş. kurucu ortağõ olup yönetimde olmayan ve ticaretle uğraş- mayan ve şirketten de hiçbir gelirin olmamasõ durumun- da kesinti yapõlabilir mi? Yeni çõkan 5510 sayõlõ yasa ne- yi değiştirdi? Ahmet Gedik Her şirket ortaklõğõ için ayrõ ayrõ Bağ-kur sosyal güvenlik destek primi ödenmez. Sadece bir kez, Bağ-Kur’dan aldõ- ğõnõz emekli maaşõnõzõn yüz- de 10’u olarak kesilir. Bu du- rumu, yani sosyal güvenlik destek primi kesildiğini Bağ- Kur Müdürlüğü’ne bir di- lekçe ile bildirin. Sosyal gü- venlik reformundan sonra A.Ş. kurucu ortaklarõ Bağ- Kur’lu olmak zorunda kal- mayacak. Ancak, vergi mü- kellefiyetinizin olmasõ ha- linde yine Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi maa- şõnõzdan kesilecektir. Ben kronik psikoz hastasõyõm. Yüzde 80 oranõnda iş gö- remez raporumu tam teşekküllü devlet has- tanesinden aldõm. Şu anda aylõk 170 YTL alõyorum.Yeni yasa ile aylõk kaç lira alabileceğimi öğrenmek istiyo- rum. Yardõmcõ olursanõz çok sevinirim. Ali Durmuş SSK maluliyet aylõğõnõn hesaplan- masõnda ödenen primler, sigortalõlõk süresi, maluliyet oranõ gibi bilgiler dikkate alõnarak bilgisayar prog- ramõyla maaşlar hesaplanõyor. BAĞ-KUR EMEKLİSİ HANGİ KOŞULLARDA PRİM ÖDER? Sorularınız için m a l i c o - zum ismm- mo.org.tr adre- sine mail atabi- lirsiniz. Tüm so- rular e-posta ile tek tek çevap- lanacaktır. İSKENDERUN 1. MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No.: 2003/1798 Esas Bir borçtan hacizli bulunan, altta tapu kaydõ, özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz Mü- dürlüğümüzce açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. 1- TAPU KAYDI: Hatay İli, İskenderun İlçesi, Konarlõ Mah. 226 ada, 10 parsel, 2/8 arsa paylõ ze- min kat 1 Nolu bağõmsõz bolüm taşõnmazõn 1/2 hissesi. İMAR DURUMU: İskenderun Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 14/11/2007 gün ve 1495 sayõlõ yazõlarõna istinaden Konarlõ mõntõkasõnda kaim 226 ada, 10 parsel ayrõk 4 kat konut alanõdõr. BULUNDUĞU YER VE DURUMU: Hatay İli, İskenderun Meydan (Konarlõ) Mahallesi, Yaşar Doğu Cad. N: 50 adresinde kaim mesken vasõflõ gayrimenkul geniş L salonu biri süit, 3 yatak odasõ, mutfak, kiler banyo ve WC müştelimatõndan ibarettir. Salonun ve yatak holünün birer bal- konu bulunmaktadõr.Taşõnmazõn tabanõ salon kõsmõnda 20x10 kalebodur, yatak odalarõ ve giriş holü kõsmõnda taban mermer panedyan duvarlar sõvalõ mat yağlõboyalõ, doğrama ahşap, kapõlar tam kasa pinoteks boyalõdõr. Bazõ hacimlerde tavanlar kartonpiyer ile tezyin edilmiştir. Mutfakta tez- gâh oniks mermer, tezgâh duvar alanõ ve kõsmen duvarlar tavana kadar 15x15 seramik kaplõdõr. Mutfakta seramik olmayan duvarlar mat yağlõboyalõdõr. Dolaplar ahşap pinoteks boyalõdõr. Ta- ban 20x10 kalebodur döşelidir. Her iki banyoda taban 20x10 kalebodur, duvarlar umumi banyo- da tavana kadar 20x10 kalebodur, süit yatak odasõnõn banyosunun duvarlarõ tavana kadar seramik kaplõdõr. WC’de duvarlar fayanstõr. Taşõnmazõn bulunduğu yapõ betonarme karkas olarak inşa edilmiş lüks bir yapõdõr. Yapõnõn dõşõ kaleterasit sõvalõdõr. Yapõ ayrõk nizam bahçeli 4 katlõ olup, konut alanlõdõr. Denize mesafesi 50 metredir. Taşõnmazõn ulaşõm imkânlarõ kolaydõr. Altyapõsõ, su- yu, elektriği mevcut olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadõr. ARSA PAYI DAHİL TAŞINMAZIN DEĞERİ: (Mesahasõ 194.50.m2)=170.500.YTL BORÇ- LUNUN HİSSESİNE DÜŞEN MİKTAR 1- Lüsyen Küçükbutros: 170.500.YTLx 1/2=85.250.YTL SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULÜN l. SATIŞ 24/10/2008. 2. SATIŞ 03/11/2008 1- Lüsyen Küçükbutros hissesi Saat: 11.50-12.00 Saat: 11.50-12.00 1- Yukarõda yazõlõ taşõnmazlarõn birinci satõşõ 24/10/2008 Cuma günü, Saat: 11.50-12.00’de, Fe- ner Cad. Eski Karayollarõ binasõ 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Art- tõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taah- hüdü saklõ kalmak kaydõ ile 03/11/2008 Pazartesi günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada muhammen bedellerin %40 + satõş masraflarõnõ rüçhanlõ alacaklõla- rõn alacağõnõ geçmesi şartõyla en çok ve en son arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu mik- tar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale sebebiyle doğacak damga resmi, KDV ve tellaliye masraflarõnõn tamamõ ile tapu alõm satõm harcõnõn yarõsõ ihale alõcõsõna aittir. Birikmiş vergiler sa- tõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kan.nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/1798 E. sayõlõ dos- ya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 10 Eylül 2008 (İc. İf. K. 126) (*) İlgi- liler tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 50589 MERSİN 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/5233 esas SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Mersin ili, Merkez ilçesi, Osmaniye Mahallesi 21LII pafta 5840 ada 6 parselde kayõtlõ 80/750 arsa paylõ 4. Kat 8 no’lu bağõmsõz bölüm meskenin (Açõk adres: Mithat Toroğlu Mahallesi Ku- va-i Milliye Cad. No: 266 Kat: 4 No: 8 Mersin) satõlarak paraya çevrilecektir. İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli uygulama imar planõnda A-7 (Ayrõk nizam 7 kat) konut ala- nõ olarak görülmektedir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2007/874 esas sayõlõ dosyasõndan yapõlan kõymet takdirine göre; satõşõ yapõlacak daire Kuvai Milliye Caddesi üzerinde zemin+4 katlõ betonarme karkas, her katta iki daireli asansörsüz binanõn dördüncü katõnda bu- lunan 135 m2 mesahalõ, Kuzey, Güney ve Batõ cepheli, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, WC, ko- ridor ve balkonlardan oluşturulmuş, yerleri 33*33 seramik, duvarlarõ alçõ sõva üzeri saten boya- lõ bağõmsõz bölüm meskendir. Kapõ ve pencereler ahşap olup doğu kõsmõndaki odalar ile salo- nun batõ penceresi PVC’dir. Salon ve odalarda kartonpiyer mevcuttur. Mutfak, banyo ve WC du- varlarõ seramik kaplõ olup elektrik ve suyu mevcuttur, belediyenin tüm altyapõ hizmetlerinden ya- rarlanmaktadõr. Söz konusu gayrimenkulun tamamõnõn 40.000,00.YTL muhammen bedel üze- rinden satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İİK’nin 127. maddesine göre, iş bu satõş ilanõnõn tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağõ tebliğ olunur. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş 24.10.2008 Cuma günü, saat: 13.30-13.40’a kadar, İstiklal Cad. Özel İdare İşhanõ 6. Katõnda bulunan Mersin 1. İcra Müdürlüğü odasõnda; açõk artõrma suretiy- le yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 03/11/2008 Pazartesi günü, aynõ yer ve sa- atte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen bedelinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylaşma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri la- zõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. %1 KDV alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sure- tiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale be- deli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, tahsil olunacak, bu fark, varsa önce teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/5233 e. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 02/09/2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahil- dir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64’e karşõlõk gelmek- tektedir. (Basõn: 50195) TC ÇORLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007-1350 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan; Tapu Kaydõ: Çorlu ilçesi, Vakõflar köyü, Kuştepe Mevkii, Pafta: 4, Parsel: 1718’de kayõtlõ taşõn- maz. Özellikleri: Taşõnmaz 1270 m2 arsa üzerinde bulunan benzin istasyonu, satõş binasõ, market, ofõs, çay ocağõ, dinlenme odasõ, lojman ve jenaratör odasõndan ibarettir. Benzin istasyonu dört adet pom- pa, ve yeraltõnda 4 yakõt tankõndan ibarettir. Çelik çatõ üzerine alüminyum paneldir. Satõş binasõ iki kattõr. 1 katta satõş ofisi, market dinlenme odasõ, kazan dairesi, bay bayan wc bulunmaktadõr. 1. normal kat ise lojman olarak kullanõlmaktadõr. Market, ofis, çay ocağõ, dinlenme odasõ, bay ve bayan wc’de yerler seramik kaplõdõr. Duvarlar plastik boyadõr. Pencereler alüminyum doğrama- dõr. Tavan kireç boyadõr. Lojmanda iki oda, bir salon, banyo mutfak ,wc ve teras bulunmaktadõr. Yerler seramik, duvarlar plastik boya, tavanlar kireç boyadõr. Pencereler bir kõsma PVC, bir kõs- mõ ahşap doğramadõr. Bina kaloriferlidir. Yaklaşõk 20 yõllõktõr. Dõş cephesi BTB kaplõdõr. Taşõn- maz 18.08.1993 tarih ve 5131 yevmiye nolu intifa hakkõ ile yükümlü olarak satõlacaktõr. İmar Durumu: Değeri: 229.500,00 YTL Satõş Saati: 15.10-15.20 İpotekten ari olarak satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 27.10.2008 Pazartesi günü, yukarõda yazõlõ saatler arasõnda, 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 06.11.2008 Perşembe günü, yukarõda yazõlõ saatler arasõnda 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde ikinci arttõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, taşõnmaz en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kal- mak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (YTL ve- ya devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve di- ğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka- ca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ile sa- tõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara, tebliğ yerine kâim olacağõ ilan olunur. 06.09.2008 (*) İl- gililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 50269)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog