Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, ABD’deki finansal krizi ve Türki- ye’ye yansımasını “Dünyada finans sektö- rünün kuralları arzu edilen şeffaflıkta ve sağ- lıklılıkta bir finans endüstrisi sağlayamıyor, Türkiye Cumhuriyeti mutlaka krizle ilgili al- ması gereken dersler ve önlemler olduğu bi- linciyle tez elden gereğini değerlendirmeli. Türkiye’nin elini çabuk tutması, böyle bir du- rumu fırsata çevirecektir. Aksi takdirde bir- takım önceliği olmayan konularla uğraşırken, olumsuz etkilenmemiz mevzu bahis ola- cak.‘Türkiye böyle bir işten hiç etkilenme- yecek’ düşüncesi doğru değil” diye de- ğerlendirerek; eğer gereğini yapmazsak reel sektörün, özellikle üretimin, ciddi alt- yapı projelerinin, borsanın daha kötü etki- lenmesinin söz konusu olabileceğini vur- guluyor. Reel sektörün, KOBİ’lerin sorunlarını bi- rebir bilen, ülkemizin en büyük bankasının ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kuru- lu Başkanı, bu saptamayı yaparken Eko- nomiden Sorumlu Bakanımız da “Dünyada yaşanan bu büyük krizin Türkiye’ye yansı- maları sınırlı kaldı, temellerimiz sağlam” diyor... Sayın Bakan reel sektörün, KO- Bİ’lerin yaşadığı sıkıntıların boyutunun sa- nırım farkında değil. Gaziantep’e gitmişken keşke, OSB’leri ve sanayi sitelerini gezip oradaki işyerleri sahipleriyle bire bir ko- nuşsaydı... Ya da kabine arkadaşı Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’a sor- saydı. Reel sektör, KOBİ’ler tam anlamıy- la köşeye sıkıştı, nefes alıp vermekte zor- lanır hale geldi. OSB’lerde, sanayi sitele- rinde ve farklı yerlerde konuşlanmış işyer- leri ya üretimlerini yavaşlattılar ya da ara verdiler. Bir kısmı da borçlarını ödeyebilmek için işyerlerini satılığa çıkardı hem de ke- lepir fiyatlara... Bu satırları defalarca yaz- dık. Galiba başta sayın bakanımız olmak üzere ekonomiyi yönetenlere bu sıkıntıla- rı yeterince anlatamamışız... Yaşanabilecek bir sorunu dile getirmekte yarar görüyorum. İşletmelerimizin ayakta kalabilmeleri için yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan bulduk- ları kredi borçları her geçen gün artıyor. Bir başka sorun da özel sektörün yurtdışı borçlarının artmasında. Reel faizlerin yük- sekliği nedeniyle yurtdışından kredi al- mak zorunda kalan özel sektörün hem borç miktarı hem de kur riski giderek artıyor. Ör- neğin özel sektöre ait kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk yedi ayında 14.1 milyar do- lar büyüyerek Temmuz sonunda 55.9 mil- yar dolara ulaştı. Dünyada yaşanan eko- nomik krizin bu bağlamda yansıyacağı bir risk. Üretimi olumsuz olarak etkileyecek ye- ni bir gelişme de elektriğe yapılan zam ve yakın bir sürede gerçekleştirilecek yeni do- ğalgaz zamları... Dünyada ham petrol fiyatları 100 doların altına inerken, biz elektriğe, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde maliyet artış- larının fiyatlara yansıtılması gerekçesiyle zam yapıyoruz. Bu yıl içinde yapılan üçün- cü zam. Vergi, pay ve fonlar hariç olmak üzere, elektrik fiyatlarına yılbaşından bu ya- na konutta toplam yüzde 54, sanayide ise toplam yüzde 46 oranında zam yapıldı. Bu anlayışla üretim, istihdam nasıl destekle- nir, enflasyonda hedef nasıl tutturulur, an- lamak olanaksız. Ekonomiyi yönetenlere bir kez daha du- yurmakta yarar görüyorum; “Piyasalarda daralmanın, üretimin durma noktasına gel- diğinin, işsizlerin her geçen gün arttığının, ülkenin her yerinde çok sayıdaki işletmelerin satılığa çıkarıldığının farkında mısınız?” Eğer farkındaysanız, hangi önlemleri aldı- nız? Lütfen açıklar mısınız?.. hilmideveli@hotmail.com Sıkıntıların Farkında mısınız? EİB Google ile ortak program başlattõ E ge İhracatçõ Birlikleri (EİB), Google Türkiye ile işbirliğine giderek özel- likle KOBİ niteliğindeki üyelerinin internet reklamcõlõğõyla tanõşarak hedef pa- zarlara daha etkin ve kolay ulaşõmõnõ sağlamak üzere eğitim programõ başlattõ. EİB Genel Sekreteri Sezmen Alper fir- malara seminer sonunda, arama moto- runda reklam vermek için kullanabile- cekleri 100 YTL değerinde “Google ad- words kuponu” verileceğini, ayrõca yõl sonuna kadar birlik internet sitesi üze- rinden toplam 100 bin YTL değerinde 80 YTL’lik kupon dağõtõmlarõna devam edi- leceğini sözlerine ekledi. Google Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa İçil ise dünyada halen bilgisa- yar üzerinden 1.4 milyar internet kulla- nõcõsõnõn olduğunun hesap edildiğini kay- detti. İçil, “Türkiye’de 2 milyon KOBİ var, bunların sadece 400 bininin web si- tesi var. Oysa internet, firmalar için, özellikle KOBİ’ler için çok büyük fır- satlar sunuyor. İnternet, hem doğru he- def kitleye ulaşabilmenin en kolay yo- lu, hem de geri dönüşü çok net olarak ölçümlenebiliyor” dedi. Kolonyasõnõn formülünüeşinden bile gizliyor T ürkiye’de KOBİ’lerin dünya piyasasõna açõlõmõnõ sağlamak ve bölgesel kalkõn- mayõ desteklemek amacõyla 8 ilde daha Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİ- GEM) kuruldu. ABİGEM Gaziantep Direktö- rü Funda Suran, 2002 yõlõnda Gaziantep, İz- mir ve Kocaeli’nde yerel odalarõn da deste- ğiyle faaliyete geçen 4 yõllõk ABİGEM proje- sinin temel amacõnõn KOBİ’lere destek ver- mek ve dünya piyasalarõna hazõrlamak, böl- gesel kalkõndõrmayõ hõzlandõrmak olduğunu söyledi. Bu yõl Afyon, Çorum, Denizli, Erzu- rum, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Malat- ya’da yeni ABİGEM’lerin kurulduğunu belir- ten Suran, “Proje 4 yılın sonunda AB’nin bağımsız uzmanlarınca denetlendi. ABİ- GEM’ler, AB’nin Türkiye’deki en başarılı projesi oldu. TOBB’un yeni bir başvuru- suyla ve AB’den çıkan ek bir kaynakla 4 il- de daha kurulması kararlaştırıldı” dedi. Y alova’da bir firma tarafõndan 25 yõldõr üretilen, “Yalova’nın Geceleri” adlõ ko- lonyanõn formülü, sõr gibi saklanõyor. Firma Sahibi Arzu İnan Dilsizoğlu, babasõ Kemal İnan tarafõndan 25 yõl önce üretimine başlanan ‘’Yalova’nın Geceleri’’ni 1995 yõlõnda marka olarak tescil ettirdiklerini söyledi. Ailesinin 50 yõldõr kolonyacõlõkla uğraştõğõnõ hatta yurtdõşõna da sevkiyat yaptõklarõnõ belir- ten Dilsizoğlu, piyasada ürünlerinin taklidinin satõldõğõnõ ve buna karşõ çok yoğun bir mücadele içine girdiklerini belirtti. Ürünün formülünün çok özel olduğunu anla- tan Dilsizoğlu, “formülü babam, ben ve kar- deşimden başka kimse bilmiyor. Eşime bile söylemiyorum. Bir sır gibi saklıyoruz. Ya- pımında kullandığımız malzemeleri bile kim- seye söylemiyoruz” diye konuştu. AB’NİN EN BAŞARILI PROJESİ Aydõn’da Umurlu Organize Sanayi Böl- gesinde 35 yõldan beri jant üretimi yapan Jantsa’nõn yeni hedefi NATO ve ABD’ye jant satmak. Savunma sanayisine askeri tank paletleri için jant da üreten Jantsa AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanõ Şefik Çerçioğlu, tekno- lojilerini daha da geliştirmek için TÜBİ- TAK’la çalõşma yaptõklarõnõ, şirketin en bü- yük 100 sõralamasõnda 11. sõrada yer aldõ- ğõnõ, yeni yatõrõm projesiyle yaklaşõk 200 kişiye daha istihdam sağlamayõ planla- dõklarõnõ anlattõ. Jantsa’nõn özellikle iş makineleri için yaptõğõ üretimle dünyada iddialõ 5 grup ara- sõnda gösterildiğini kaydeden Çerçioğlu, son dönemde kendilerini en çok, savunma sanayii yatõrõmlarõnõn heyecanlandõrdõğõnõ dile getirdi. Yeni bir yabancõ ortakla otomotiv sek- töründe 10-12 milyo Avro yatõrõm yapa- caklarõnõ da dile getiren Çerçioğlu, Ay- dõn’da ilk yabancõ ortaklõ kuruluş olduklarõ gibi kentin, sektöründe ve dõşarõda da en bü- yük kuruluşu olduklarõnõ söyledi. Yaptõklarõ yatõrõmlara rağmen sektörde büyük sorunlarla karşõlaştõklarõnõ, bunlarõn başõnda da hammadde sõkõntõsõnõn geldiğini vurgulayan Çerçioğlu, “NATO üyesi olup da NATO’ya bir kuruşluk mal satmayan tek ülke Türkiye. Biz bunu deleceğiz. Ba- zı teklifler gelmeye başladı. Jantsa’yı kurduğumda yılda 100 bin adet jant üre- tecektik. Öyle hızlı büyümeye girdik ki şu anda 1.5 milyon adete geldi. 80 kişiyle başladık, 1200 kişiye istihdam sağladık. İhracatımız 92 ülkeye çıktı. Japonya’ya jant gönderiyoruz. Onlar ekonominin can damarõ diye tanõmlanan KOBİ’ler. Yani Küçük ve Orta Boy İşletmeler... Türkiye’deki ekonomik değer yaratan tüm işlet- melerin yüzde 98’ini oluşturuyorlar. Sağladõklarõ istihdam yüzde 80’e ya- kõn. Bugüne kadar sorunlarõna çeşit- li platformlarda sürekli dile getir- melerine karşõn hükümetten net bir ya- tõn alamayan KOBİ’ler küresel krizin yansõmalarõnõ çok yakõndan hisset- meye başladõ. Piyasa artõk karşõlõksõz çekler, ödenmeyen senet- lerle dolu. Tahsilat yap- mak çoğu için artõk bir kâ- busa dönmüş durumda. Yeni yatõrõmlar askõda. Avrupa’da başlayan dur- gunluk şirketlerin ihracat hedeflerini çoktan sekteye uğrattõ. Bankacõlõk sektörü bi- le “Acil önlem alõnõp fõr- sata çevrilmezse kriz za- rar verecek. Türkiye glo- bal krizi ciddiyetle ele al- malõ ve gereğini yapmalõ” sözlerini ise hâlâ hükümet cephesin- de yankõ bulmayõ reddediyor. İstanbul Ticaret Odasõ Başkanõ Murat Yalçıntaş son günlerde dün- yada ve yansõmasõ ola- rak da Türkiye’de önemli şeylerin ya- şandõğõna dikkat çe- ken Yalçõntaş, “Bu dünya bankacı- lık sektörünü vuran bir kriz. Türk bankalarını kolay vuramaz. Belki etkilenir ama kriz yaşamazlar. Ama biz Türkiye olarak iki türlü et- kileneceğiz. Öncelikle yavaşlayan ekonomi yüzünden ihracat düşecek. İkinci olarak yurtdışından sürekli para alıyoruz ve cari açık yükseli- yor. Artık özel sektör eskisi gibi ucuz ve uzun vadeli kredi bulama- yacak” dedi. Küresel kriz büyük miktarda ihra- cat yapan Denizlili tekstil ve kon- feksiyon şirketlerini de endişelen- dirdi. Yõlbaşõna yönelik siparişlerde daralma sinyallerinin gözlendiği bil- dirildi. Denizli’den yõllõk 30 milyon Av- roluk tekstil ihracatõ gerçekleştiren Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Baş- kanõ Derya Baltalı,“Denizli’nin güç- lü olduğu havlu bornoz ve nevresim de, tekstil içinde durgunluklarda si- parişleri ilk kalemde düşürülen ürünler arasında yer alıyor. Pa- zardaki talep daralması yüzde 2 oranında olsa 60 milyar dolarlık bir pazar olan Avrupa’nın 6 milyar do- lar daha az alım yapacağı, Türki- ye’nin yüzde 10’luk pazar payı da göz önünde tutulduğunda 1.5-2 milyar dolarlık kaybın oluşacağı öngörülebilir. Bu rakam da Türkiye ihracatında koca bir Denizli kadar büyüklüğün ortadan kalkması de- mektir’’ dedi. İzmir Ticaret Odasõ (İZTO) Yöne- tim Kurulu Başkan vekili Akın Ka- zançoğlu ise küresel piyasalardaki dalgalanmalarõn Türkiye gibi yükse- len piyasalarõ etkilediğini dile getir- di. Kazançoğlu, mali göstergeler ve makro ekonomik verilerde hedefler- den uzaklaşõldõğõna dikkati çekti. Büyük şirketlerin yurtdõşõndan borç- lanma yoluna giderek işlerini devam ettirdiğini, KOBİ’lerin ise bu süreç- te ülke içindeki yüksek faiz oranlarõ- na, yüksek vergi yüklerine ve girdi maliyetlerine katlanmak zorunda kal- dõğõnõ ifade eden Kazançoğlu, KO- Bİ’lere olan desteğin artmasõ gerek- tiğine işaret etti. S A T I R A R A S I HİLMİ DEVELİ 8 ilde daha ABİGEMkuruldu Aydõn’da 35 yõldõr jant üretimi yapan Jantsa 92 ülkeye ihracat yapõyor AR-GE MERKEZİ KURMAK İSTEYEN ARIYOR S anayi ve Ticaret Bakanõ Zafer Çağlayan, 1.5 ayda 18 firmanõn Ar-Ge merkezi kurmak için baş- vurduğunu bildirerek “Bu firmalar toplam 2 bin 755 Ar-Ge personeli ça- lıştırmayı ve 2008-2009 yıllarında 1 milyar 540 milyon YTL’lik Ar-Ge bütçesi kullanmayı hedeflediklerini taahhüt etti” dedi. Yönetmelikle, pro- sedürün hõzlõ işlemesi ve firmalarõn sõ- kõntõya uğramamasõ için, izin sürecinin 2 ayla sõnõrlandõğõnõ anõmsatan Çağla- yan, bu çerçevede ilk başvuruyu Ağus- tos 2008’de Sabancõ Holding’e bağlõ Temsa Global Sanayi AŞ’nin, nakil va- sõtalarõnõn üretim, satõş ve satõş sonra- sõ hizmetleriyle ilgili Ar-Ge merkezi kurmak için yaptõğõnõ bildirdi. Jantsa gemi inşa sanayine girmek için Ar-Ge’ye başladı. Hedefleri NATO’ya jant satmak Zaten yapõsal sorunlarla boğuşan KOBİ’ler küresel krizin Türkiye’ye etkilerinden korkuyor Piyasa karşõlõksõz çek dolu Piyasa artık karşılıksız çek- ler, ödenme- yen senetlerle dolu. KO- Bİ’ler tahsilat yapmakta da zorlanıyor. Cumhuriyet Evleri projemizdeki Çanta ve Kõnalõ bölgelerindeki elektrik ve ağaçlandõrma ile diğer altyapõ sorunlarõnõn çözümü için fikir alõşverişinde bulunmak amacõyla kooperatifimizin II. Başkanõ ERDAL ATABEK’in yönetiminde CUMHURİYET MAHALLESİ’NİN BUGÜNÜ VE YARINI başlõklõ toplantõmõza tüm arsa sahiplerini bekliyoruz. YER: Silivri-Çantaköy Cumhuriyet Evleri Kõr Kahvesi TARİH: 21 Eylül 2008, Pazar, 14.00-17.00 arasõ İLETİŞİM: 0212 291 89 82 - 83 GSM: 0533 769 73 99 e-posta: koop_c yahoo.com NOT: Toplantõ günü saat 11.00’de Taksim AKM önünden araç kaldõrõlacaktõr. KOOP-C’DEN DUYURU MENDERES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 2004/768 ESAS 2008/622 KARAR Davacõ Orman Genel Müdürlüğü tarafõndan, davalõ Fir- devs Canal aleyhine açõlan, Tapu İptali Tescil davasõnõn yapõlan yargõlamasõ sonunda; Menderes, Ahmetbeyli köyü Denizyolu mevkii 1656, 1737 ve 1738 parselde kayõtlõ taşõnmazõn davalõ adõna olan tapusunun iptali ile orman vasfõ ile hazine adõna tesciline karar verilmiştir. Tüm araştõrmalara rağmen adresi tespit edilemeyen da- valõ FİRDEVS CANAL’a gerekçeli kararõn ilanen teb- liğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra davalõya tebliğ edilmiş sayõlacağõ hususu ilan ve tebliğ olunur. 02/09/2008 Basõn: 50899
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog