Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Yüzsüzlüğün Son Perdesi İnsani değerlere ilişkin kriterler kirlendikçe, “yüzsü- zlüğün son perdesi” sözcüğünün kullanılacağı, uygun düşeceği durumlar, yer değişiyor... Başbakan Erdoğan, Almanya’daki Deniz Feneri davasını izleyip, Türkiye bağlantılarını ortaya çıkaran gazeteler için, “satın almayın” kampanyasını başlatın- ca, meslek örgütlerimiz çok haklı, çok şiddetli tepkiler verdiler. TGC’nin bildirisinde, “çok partili dönemde, Meclis açıkken yapılmış benzeri olmayan bir basın düş- manlığı” olduğu gerçeğinin altı çizildi. Demokrasi, hukuk düzeni içinde benzeri, böylesi görülmediğinin altı çizil- di. Yolda karşılaştığım, siyasi kimliği ile hiç öne çıkmamış bir gazeteci arkadaşım, hem de ramazan niyetli, öfke kusuyordu: “Böylesi olabilir mi? Bu kadarı hesapsız kal- abilir mi? Sıradan insanın temiz din, yardımlaşma duyguları bu kadar kirli amaçlı kullanılabilir mi? Nasıl y- er yerinden oynamıyor, aklım almıyor...” Dün çeşitli gruplardan gelmiş yüzlerce internet mek- tubu arasında, kamuoyuna yansımamış bir akrabalık il- işkisi, düğün anlatılıyor; Erdoğan’ın kızından dünürünü, Zekeriya Karaman’ın da dünürü yapan İslami yaşam biçimi paravanasında gösteriş, şatafat, görgüsüzlüğün uç noktalarında uçulan bir düğünün ayrıntıları veriliyor. Özeli elbette bizi hiç ilgilendirmez, ancak siyasette çok fazla kullandıkları cepheleşmenin bir yanında, sınırsız çıkar ilişkileri ile gelinen noktalarda, sonradan, haksız kazançlarla zengin olmanın yüzsüzlüğü, görgüsü- zlüğünde son perdede nerelere varıldığını da çok çarpıcı sergiliyor. Hani Cumhuriyet döneminin sanayileşmesi uğruna, yaratılan çarpık zenginleşme sürecinde oluşmuş görgüsüz zenginler dünyasındaki kimlik, değerler erozy- onu.. Türk sinemasının, edebiyatının, tiyatrosunun önemli bir hiciv konusudur ya... Umarım birileri İslamcı kesimden, dinine gerçekten bağlılardan çıkabilir, dinin siyasette, çıkarlarda en kirli ölçeklerde kullanılmasının çarpıklıklarına ayna tutabilirler. Cemaat kültürü, mahalle baskısı ile bu bugüne kadar hiç denecek ölçeklerde, an- lamlı yapılamadığı içindir ki, inanmış, dürüst kalabilmiş Müslümanlar bir yana, İslamı kirletenlerin yaptıkları hep yanlarına kalmakta... Bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Başbakan Er- doğan’ın, AKP’li liderlik kadrolarının “dostum, kardeşim, yoldaşım” sözcüklerini ekleyerek yakınlıklarını halkımıza pazarladıkları AB’li siyasiler ve bürokratların bugünlerde sesleri, solukları çıkmaz oldu. Kapatma davası, Er- genekon üzerinden, yargı bağımsızlığı, hukuk düzenini pervasız yoka saydıkları, AB özlemimiz üzerinden ma- halle baskısının en ileri, uç örneklerini verdikleri küstah açıklamaları çok taze belleğimizde kazılı... Ne de olsa Alman yargısının yargılaması bu.. Sıkıysa ağızlarını açsınlar, “Halkın yüzde 47 oyu ile iktidara gelmiş AKP’ye, başbakana karşı duramazsınız..” türünden sö- zler söylesinler. Hiç kuşkunuz olmasın, çok yakın günlerde AB kay- naklı açıklamalarda bundan sonra AKP ve Erdoğan sahipliği değil, eleştirileri, bu kez iktidara yönelik uyarıları öne çıkacak. Nedeni saf değiştirmeleri, çıkar ittifak- larının değişmesi olmayacak elbet. Başbakan’ın yakın dostu İtalyan Başbakanı ile sıkı fıkı ihale ilişkileri, dostlukları, iş takipçiliğinden hiç geri dönüş olur mu? A- ma orası AB, beğensek de beğenmesek de oralarda bizden daha ciddi ölçeklerde demokrasinin kuralları, hukuk düzeni geçerli. Öyle olunca da Alman yargısının kararına kimse karşı duramaz. Yargı bağımsızlığı tartışılamaz. Üstüne üstlük AKP iktidarı, Başbakan Er- doğan içine düşütükleri bataklığın kıskacında, sinirlerine hâkim olamadıklarından, demokrasinin olmazsa olmaz, kimi AB kriterlerini çiğnemekte çok fazla sınır tanımaz konumdalar... Medyanın yargı haberlerini sansürlememesine karşı, seçmene dönük “boykot kampanyası” demokrasi kriter- leri ile temelden çatıştığından, elbette AB’nin, ulus- lararası medya örgütlerinin tümünün tepkisine yol aça- cak. AB siyasileri de olabildiğince ya görmezlikten gelmeye çalışacaklar ya da iç siyasi dengeleri ağır basarsa, çok işlerine gelen, çok kolay kullandıkları, çıkar ilişkileri içinde oldukları AKP ve Başbakan Erdoğan’a karşı duracaklar. Kendi yargı düzenlerinde ortaya saçılmış kirli çamaşırlar karşısında, karşıt pozisyona geçeceklerdir. En azından 12 Eylül sürecinde yaptık- ları türden ikiyüzlü siyaset de izleyebilirler... Hani 12 Eylül askeri darbesine şiddetle karşı çıkıp “cunta” dedikleri yönetime en ağır eleştirilerini ya- parlarken, kapalı kapılar arkasında siyaseten işbirliğini en uç noktalarda derinleştirip, maddi, kredi destekleri- ni olabildiğince güçlendirebilirler... Yine de bana so- rarsanız, AKP ve Başbakan Erdoğan için saltanat, ballı kaymak iktidar günleri bitti; kirli çamaşırların giderek da- ha fazla ortaya saçılması tek neden değil. Din sömürüsü, sadaka düzeni, aşiret-tarikat sarmalında gidilebilecek sınırlar, deniz bitti.. Bir de dünyayı kasıp kavuran emperyalizmin yeni krizinin sonuçları, daha önce bedavadan kazanç hanesine yazılmış başarıları y- erine ödenecek bedeli olacak... soner@cumhuriyet.com.tr YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU 2008-SONBAHAR DÖNEMİ AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVINA (ALES) KATILMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE! 1. 2008 Sonbahar Dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sõnavõ (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafõndan 16 Kasõm 2008 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydõn, Balõkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakõr, Edirne, Elazõğ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İsparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kõrõkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mer- sin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlõurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak, Lefkoşa ve Bişkek’de yapõlacaktõr. 2. 78 sayõlõ Yükseköğretim Kurumlarõ Öğretim Elemanlarõ Kadrolarõ Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayõlõ Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarõnca, yükseköğretim kurumlarõnda öğretim görevlisi, okutman, araş- tõrma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacõsõ kadrolarõna açõktan veya öğretim elemanõ dõşõndaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafõndan yapõlacak Aka- demik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sõnavõna (ALES) girmek zorunludur. Bu sõnavda, alanõndaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarõlõ sayõlõrlar. Başarõlõ olan adaylar, "Öğretim Üyesi Dõşõndaki Öğ- retim Elemanõ Kadrolarõna Naklen veya Açõktan Yapõlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sõnav ile Giriş Sõnavlarõna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmelik"te belirtilen genel ve özel şartlarõ taşõmalarõ halinde giriş sõ- navlarõna başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tõpta Uzmanlõk Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlõk eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarõnõn Yükseköğretim Kurulu tarafõndan belirle- nen uzmanlõk alanlarõna atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarõnda bu kadro unvanlarõnda çalõşmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarõndan ayrõlan öğretim elemanlarõnõn çalõşmakta ol- duklarõ yükseköğretim kurumlarõnda veya başka yükseköğretim kurumlarõnda öğretim elemanõ kadrolarõna başvurularõnda, merkezi sõnav; meslek yüksekokullarõnõn öğretim elemanõ kadrolarõna başvurularda ise yabancõ dil şartõ aranmaz. 3. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programõnda öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadõrlar. Adaylarõn ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programõn puan türünde en az 55 (lisans diplomasõyla doktora veya sanat- ta yeterlik programõna başvuracaklar için 70) puan almalarõ gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumlarõ lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, ALES sonuçlarõnõ ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardõr. Hangi lisansüstü prog- ramlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almõş adaylarõn kabul edileceği ile ayrõca bir sõnav yapõlõp yapõlmayacağõ yükseköğretim kurumlarõ tarafõndan karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafõndan duyurulacaktõr. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alõnacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçlarõ değerlendirmeye tabi tutulmaz. 4. Yükseköğretim kurumlarõnõn öğretim elemanõ ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dõşõna gönderilecek adaylarõn seçiminde de bu sõnavõn sonuçlarõ kullanõlacaktõr. Bu yolla yurt dõşõnda li- sansüstü öğrenim görmek isteyen adaylarõn bu sõnava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksõzõn, kendi imkanlarõyla yurt dõşõnda lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sõnava girme zorunluluğu bulunmamakta- dõr. 5. Sõnava, bir lisans programõndan mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programõnõ bitirenler ile denklik belgesi almõş olmak kaydõyla yurt dõşõnda lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. 6. ALES'e yabancõ uyruklular da girebilecektir. 7. Sõnavda adaylara, sayõsal ve sözel bölümden oluşan Yetenek Testi uygulanacaktõr. Sõnav Türkçe yapõlacaktõr. Her aday için sayõsal, sözel ve eşit ağõrlõklõ üç ayrõ ALES puanõ hesaplanacak ve sonuçlar adaylarõn adreslerine sõnav sonuç belgesiyle duyurulacaktõr. 8. Sõnav sonuçlarõ üç yõl süre ile geçerlidir. 9. 2008 Sonbahar Dönemi ALES'e başvuru süresi 22 Eylül-15 Ekim 2008 tarihleri arasõndadõr. ALES'e başvurmak isteyen adaylar, 2008-ALES Sonbahar Dönemi Kõlavuzu ile Aday Bilgi Formuna 22 Eylül 2008 tarihinden itiba- ren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kõlavuz dağõtõmõ yapõlmayacaktõr. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktõr. 40,00 YTL olan sõnav ücreti başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatõrõlmalõdõr. Başvurular elektronik ortamda yapõlacaktõr. 2007-2008 ALES'e başvurmuş olan adaylar başvurularõnõ, bireysel olarak internet aracõlõğõyla kendileri yapacaklardõr. 2007-2008 ALES'e başvurmamõş adaylar başvurularõnõ başvuru merkezleri aracõlõğõyla yapacaklardõr. Başvuruda 3,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafõndan ödenecektir. 10. ALES ile ilgili danõşma için (312) 298 80 50 (Çok Hatlõ Santral) (ÖSYM) numaralõ telefona başvurulabilir. (Basõn: 50894) ‘ABD kapitalizminin temelleri birer birer çöküyor’ Dış Haberler Servisi - ABD’de patlak ve- ren ekonomik kriz ve ülkenin en büyük sigor- ta şirketi AIG’nin devletleştirilmesi nedeniyle, “Amerikan kapitalizminin temellerinin dar- madığın olduğu” yorumlarõna Almanya’nõn önde gelen dergisi Spiegel de katõldõ. Derginin internet sitesinin İngilizce bölü- münde yer alan New York çõkõşlõ yorum yazõ- sõnda, Amerikan finans sisteminin merkezi olan Wall Street’te çarşamba gününden beri kor- kunun hâkim olduğu vurgulandõ. Marc Pitzke imzalõ yorumda, civardaki barlarda kravat ve ceketlerini çõkarmõş, perişan haldeki borsa ko- misyoncularõna rastlandõğõ belirtilerek, “Ger- çekte, Amerikan kapitalizminin Bear Ste- arns, Lehman Brothers, Merrill Lynch; Wall Street’teki en büyük isimlerden bazı- ları bir gecede havaya karışıp gitti” denildi. Bir borsa komisyoncusunun “Bildiğimiz dünya yerle bir oluyor” sözlerinin aktarõldõ- ğõ makalede, “En azından şimdilik, kesin olan tek şey ABD’deki dizginsiz serbest pazar eko- nomisi döneminin geride kaldığı” denilerek, Amerika’nõn en büyük sigorta şirketi AIG’nin, vergi mükelleflerinin cebinden 85 milyar do- lar nakit aktarõlarak devletleştirilmesi bir dö- nemin sonu olarak nitelendirildi. ‘Hükümetlerin kontrolü şart’ Makalede Fannie Mae ve Freddie Mac gibi dev ipotek şirketlerini kurtarma politikalarõna imza atanõn, Amerika’da serbest piyasayõ en çok savunan Cumhuriyetçi Parti olduğuna dikkat çe- kildi ve serbest pazarcõ yönetimin rüyasõnda gör- se inanamayacağõ bir iş yaptõğõ vurgulandõ. İngiltere’de yayõmlanan Financial Times’õn yazarõ Philip Stephens ise makalesinde, “kü- resel kapitalizm düzeninde, küresel kurallara ihtiyaç olduğunu” vurguladõ. Hükümetlerin ekonomi üzerindeki kontro- lünün zayõflamasõna rağmen, “seçmenlerin ya- şananlar konusunda onlardan hesap sora- cağına” işaret edilen makalede, “Hükümet- lerin şimdi küreselleşmeye kaptırdıkları egemenliği kısmen geri almanın yollarını bul- ması gerekli. Bu da küresel ölçekte yönetim demek; güvenilir uluslararası kurallar de- mek...” ifadeleri kullanõldõ. ABD Hazine Bakanõ ile Fed Başkanõ bu hafta sonu kapanarak krize kapsamlõ çözüm hazõrlayacaklar Küresel krizde mola günü ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD ve İngiltere hükümetleri mali piyasalardaki güven kri- zini aşmak için radikal adõmlar atacak- larõnõ açõklayõnca dünya piyasalarõnda bir süre için rahatlama gözlendi. ABD bor- salarõ önceki gün kapanõş itibarõyla son altõ yõlõn en büyük yükselişini gösterir- ken, dolar ve petrol fiyatlarõ arttõ, altõn düştü. Açõklamalarõn ne sonuç vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak. ABD Hazine Bakanõ Henry Paulson ve Fed Başkanõ Ben Bernanke banka- larõn elinde bulunan yüksek riskli var- lõklar ile ilgili bir planõ görüşmek için haf- ta sonu ABD kongre liderleriyle bir araya gelecek. Paulson dün de bir basõn toplantõsõ dü- zenleyerek ABD borsalarõnõn son gü- nünde iyimserliği pekiştirdi. ABD Hazine Bakanõ, hazõrlanacak plan çerçevesinde yüzlerce milyar dolarlõk bir fon oluştu- rulmasõ gerektiğini, sistemde revizyonun şart olduğunu ve konutta istikrarõ sağla- madan finans piyasalarõnõn dinginleşe- meyeceğini vurguladõ. Cuma gününe kadar Kongre’nin onayõ ile yasalaştõrõ- lacak paketin 500 milyar dolarlõk bir fo- nu da içereceği belirtiliyor. Öte yandan ABD Sermaye Piyasasõ Düzenleme Kurulu (SEC) 799 mali ku- ruluşun hisselerinin açõğa satõşõnõ geçi- ci olarak durdurdu. Düzenleme 2 Ekim’e kadar sürecek, gerekirse 10 gün daha uza- tõlabilecek. İngiltere’de dün yapõlan dü- zenleme sonrasõnda bankacõlõk hissele- ri yüzde 40’a kadar artõş göstermişti. Bu arada New York Başsavcõsõ An- drew Cuomo, Morgan Stanley ve Gold- man Sachs hisselerinin yasadõşõ açõğa sa- tõşõ hakkõnda soruşturma başlattõ. Putin: Dış yardım istemeyiz Rusya Başbakanõ Vladimir Putin, Rus borsasõnõn çok kõsa sürede eski gü- cüne döneceğini söyledi. Putin, Uluslararasõ Soçi Yatõrõm Fo- rumu’nda yaptõğõ konuşmada, “Finans sisteminin dış yardıma ihtiyacı yok. Krizin aşılması için hükümet ciddi adımlar attı. Rusya yabancı yatırım- ları çekmek istiyor. Rus şirketlerinin de yabancı pazarlara girişinin kolay- laştırılmasından yanayız” dedi. 60 Türk işsiz kaldõ Borsa açõldõ notu kõrõldõ S&P, mali piyasalarda derinleşmekte olan likidi- te krizine karşõ ne tür bir politika tepkisi verileceği- nin belirsiz olmasõ gerek- çesiyle Rusya’nõn kredi notu görünümünü pozitif- ten durağana düşürdü. Rusya’nõn “BBB+” olan uzun dönem döviz cinsi notunu teyit etti. M. Stanley pazarlõkta Citigroup, Washington Mutual’õ almak için bir teklif hazõrlõyor. Wacho- via ile Morgan Stanley arasõndaki görüşmeler cid- di aşamaya geldi. China In- vestment Corporation’õn Morgan Stanley’deki yüzde 9.9’luk payõnõn yüzde 49’a kadar çõkmasõ da olasõ. ‘Türk piyasasõ esnek ve güçlü’ Moody’s’in Başkan Yar- dõmcõsõ Kristin Lindow, Türkiye ekonomisi ve pi- yasalarõnõn, 2001 yõlõna göre çok daha güçlü ve es- nek olduğunu belirterek, bu nedenle Türkiye’nin, kü- resel krizden şu ana kadar çok olumsuz etkilenmedi- ğini söyledi. İngiltere Türk Banka- cõlar Birliği Yönetim Ku- rulu Baskanõ Çağlar Ka- rataş, Lehman Brothers’õn Londra’nõn Canary Wharf’taki ofisinde çalõşan 60’õn üzerinde Türk’ün yarõsõndan fazlasõnõn ön- ceki gün itibarõyla masa- larõnõ boşalttõğõnõ açõkla- dõ. Karataş, BNP Paribas ve Londra Başkonsoloslu- ğu’nun sponsorluğunda bir kariyer semineri dü- zenleyerek işsiz bankacõ- larla dayanõşmaya gide- ceklerini açõkladõ. Leh- man Brothers’õn Avru- pa’daki ofislerinde görev yapan yaklaşõk 5 bin kişi- nin işten çõkarõlabileceği ve bu hafta verilmesi ge- reken 42 milyon sterlin (yaklaşõk 90 milyon YTL) tutarõndaki maaş ödeme- sinin yapõlõp yapõlmaya- cağõ hâlâ belirsiz. ABD hükümetinin finans krizinin çözümü için geniş çaplõ bir çözüm paketi üze- rinde çalõşmalar yaptõğõ haberleri sonrasõnda Wall Streed son altõ yõlõn en iyi gününü yaşadõ ve hõzla yüksel- di. Dow Jones yüzde 3.86, S&P 500 yüzde 4.33, Nasdaq yüzde 4.78, Bre- zilya Bovespa yüzde 5.48 ve Japon Nik- kei yüzde 3.41 yükseldi. Japonya dõ- şõndaki Asya borsalarõ endeksi yüzde 5.49 çõktõ. Türkiye’de de İMKB, Avrupa borsalarõ ile birlikte en iyimserler arasõnda yer al- dõ. İMKB Bileşik Endeksi yüzde 12,89 ora- nõnda değer kazandõ. Böylece haftanõn ilk dört günü gerçekleşen ortalama yüzde 13,01’lik kayõp neredeyse tek günde telafi edildi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seans- ta 1.283,45 puan artarak 36.370,16 pu- andan kapandõ. Borsa endeksi günün tamamõnda 4.153,73 puan yükseldi. ‘Küresel kasõrga’nõn yaklaştõğõnõ belirten işverenler, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanmasõnõ önerdi TİSK’ten acil önlem çağrısı İşverenlere göre, Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde bir izleme komitesi oluşturulmalõ ve krizden etkilenenler için acil önlem alõnmalõ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfede- rasyonu (TİSK) , ABD’deki finansal kriz nedeniyle ortaya çõkan küresel ka- sõrganõn yaklaştõğõnõ, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ESK) acilen top- lanmasõ gerektiğini bildirdi. TİSK’in yazõlõ açõklamasõnda, hü- kümetin küresel krizi en az zararla at- latabilmek ve 2001 krizi sonrasõ elde edilen ekonomik kazanõmlarõn kaybe- dilmemesine yönelik tedbirleri belir- lemek üzere mutabakatla bir eylem pla- nõ oluşturulmasõ istendi. TİSK’e göre ESK bünyesinde bir izleme komitesi ve bu çerçevede özel sektör temsilcileri- nin aktif olarak yer alacağõ sektörel göz- lem evleri oluşturulmasõ, krizden et- kilenerek zora giren sektörlerin so- runlarõna hõzlõ ve somut çözümler üre- tilmesi gerekiyor. Otomotivde işsizlik sinyali BURSA (AA) - Bursa Sanayi- cileri ve İşadamlarõ Derneği (BU- SİAD) Yönetim Kurulu Başkanõ Arif Özer, küresel finansal kriz- deki derinleşmenin etkilerinin otomotivde de hissedilmeye baş- landõğõnõ açõkladõ. ABD’de başlayan sõkõntõnõn çok ciddi boyutlara ulaştõğõnõ, tüm dünyanõn süresi ve boyutla- rõ belli olmayan bir krizle uğraş- tõğõnõ belirten Özer, “Krizin et- kileri, otomotivde de hissedil- meye başlandı. Sektörden, bir- takım sipariş iptallerinin sin- yalleri, işçi çıkarma ya da sa- yısını azaltma yönünde haber- ler geliyor. Bu durumun, 1- 1.5 yıl daha süreceğini tahmin ediyoruz. 2009 yılında daha şiddetli olacağını düşünüyo- ruz” dedi. LEHMAN’A PARA KAPTIRDI Almanya’da ‘havale’ skandalı GÜNÜN İÇİNDEN Akenerji de nükleere talip Akenerji, 24 Eylül’de yapõlacak nükleer santral ihalesi için son anda şartname aldõ. Böylece şartname alan şirket sayõsõ 13’e yükselirken, bir şirketin de Enerji Bakanlõğõ ile görüşme- lerde bulunduğu kaydedildi. Çelebi Jsc için teklif verdi Çelebi Hava Servisi, Ka- zakistan’õn Almati Hava- limanõ’nõn işletmecisi ola- rak faaliyet gösteren Jsc Almaty International Air- port şirketinin hisselerinin tamamõnõn satõşõ ihale- sine bağlayõcõ olmayan teklif verme kararõ aldõ. Petrol tırmanışa geçti ABD yönetiminin kriz planõnõn mali piyasalara yardõmcõ olacağõ beklentileri uluslararasõ piya- salarda petrolün fiyatõnõ 5 dolar kadar artõrdõ. ABD ham petro- lünün varil fiyatõ 4.91 dolar ar- tarak 102.79 dolara çõktõ. Sisteme 500 milyar dolarlõk bir destek paketi sağlanacağõ haberi üzerine ABD borsalarõ son altõ yõlõn en büyük yükselişini gösterirken, dolar ve petrol fiyatlarõ yükseldi, altõn düştü. KRİZ TURU Kapsamlı çözüm için yeni bir yasal düzenleme yapılacağı haberi borsaları. OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT – Batõk Lehman Brothers, ilk belirlemelere göre Al- man bankalarõna 15 milyar Avro’luk net bir yük getirecek. İflas bildiri- minde bulunduğu gün Lehman Brot- hers’a 350 milyon avro havale ettiği ortaya çõkan kamu bankasõ KfW’nin (Kreditanstalt für Wiederaufbau), toplam zararõnõn 536 milyon avroyu bulduğu, iki yönetim kurulu üyesiy- le bir bölüm müdürün işine bu ne- denle son verildiği açõklandõ. Federal Maliye Bakanõ Peer Ste- inbrück, yaşamõnda böyle bir “ha- vale kazasıyla” hiç karşõlaşmadõğõ- nõ söylemiş ve sorumlularõn ceza- landõrõlmasõnõ istemişti. Bu arada, eyaletlere ait bağõmsõz yedi banka bu iflastan ağõr biçimde, HSH Nordbank, LBBW ve BayernLB görece hafif et- kilenecek. DekaBank, Helaba, NordLB ve WestLB’nin zararõ ise da- ha küçük olacak. İMKB 4 günlük kaybõnõ telafi etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog