Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Ladin’inİstanbul’dakiCIAkampõhatõrasõ Hindistan’da geçen hafta İslamcı militanların üstlendiği bombalı saldırılarda 20’den fazla kişinin ölmesinin ardından, polisin dün düzenlediği operasyonda dinci örgüt liderlerinden ikisinin öldürüldüğü bildirildi. Başkent Yeni Delhi’nin Müslüman kesiminde yer alan bir evin kuşatılması sonrasında çıkan çatışmada 2 militan öldürüldü. ENGİN ESEN El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’in 1996 yõlõnda verdiği bir demeçte, Afganistan macerasõnõn İs- tanbul’da kurulan bir CIA kampõ ara- cõlõğõyla başladõğõnõ anlattõğõ kaydedildi. Amerikan Merkezi Haberalma Ör- gütü (CIA) Ladin’in 1994 - 2004 yõl- larõ arasõndaki demeç ve açõklamalarõnõ derleyerek bir rapor haline getirdi. Örgütün Dõş Yayõn Bilgi Servisi tara- fõndan tercüme edilen metinlere ulaşan, Amerikan Bilimciler Federasyonu’nun (FAS) kamu gizliliği projesinin direk- törü Steven Aftergood, bu metinleri ka- muoyuna açõkladõ. 289 sayfalõk rapordaki ilk metin Ladin ile 1994 yõlõ mart ayõn- da yapõlan bir röportaj. İngiltere’de ya- yõmlanan El Kuds el Arabi gazetesinde yayõmlanan ve Sudan’da yapõldõğõ belir- tilen röportajda “Suudi işadamı” olarak tanõtõlan Ladin, terorizmle ilişkisi olma- dõğõnõ savunuyor. 1996 yõlõndan itibaren Ladin’in açõk- lamalarõnõn ve röportajlarõn sayõsõnõn hõzla arttõğõ, önceleri “muhalif Suudi işa- damı” olarak görülen El Kaide kurucu- sunun artõk terör örgütü lideri olarak açõkça çağrõlar yapmaya başladõğõ görü- lüyor. 11 Eylül 2001’de ABD’de düzen- lenen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan terör saldõrõlarõnõn arifesindeki ve sonrasõndaki çağrõlarõn öncekilere göre ol- dukça radikal olduğu dikkat çekiyor. Rapordaki son metni, Ladin’in El Cezi- re televizyonunda 2004 başõnda yayõm- lanan açõklamasõ oluşturuyor. Afganistan macerası Mõsõr’daki Ruz el Yusuf’ta 17 Haziran 1996’da yayõmlanan bir röportajda Ladin, işadamlõğõndan dinci terör örgütü lider- liğine geçişinde İstanbul günlerinin önem- li etkisi olduğunu anlatõyor. Mekke’de doğduğunu, 44 yaşõnda olduğunu ve Su- dan pasaportu taşõdõğõnõ belirten Ladin, Sovyetler Birliği’nin 79 sonunda başla- yan ve 10 yõl süren Afganistan işgaline gönderme yaparak şu ifadeleri kullanõyor: “Sovyetler Birliği Kâbil’i işgal etti- ğinde, şimdi değinmek istemediğim bazı anlaşmazlıklar nedeniyle krallığı (Suudi Arabistan) terk etmiş olarak, Türkiye’de yaşamaktaydım. Ticaretle uğraşıyordum. İstanbul’da kaldığım sı- rada Irak - İran savaşının çıkmasıyla İran’dan kaçan çok sayıda İranlı tüc- car ile tanıştım. O sırada Arap müca- hitler, İstanbul’da geçiş kampı kuran Amerikan CIA’nın yardımıyla Afga- nistan’a gitmeye başladı. Gönüllüler kampta kalıyor, daha sonra Afganis- tan’a gönderiliyordu.” Sözlerini, İs- tanbul’daki Arap ve İranlõ tüccarlar ola- rak Afganistan’a yardõm etmeye başla- dõklarõnõ dile getirerek sürdüren Ladin, en başlarda ilaç, gõda ve silah sağladõklarõ bu ülkeye gidip gelirken, Sudan’daki Hasan el Turabi liderliğindeki Ulusal İslami Cephe üyeleriyle tanõştõğõnõ ve böylece bir yandan Afganistan’daki Arap ve diğer mücahitler arasõnda iyice tanõnõrken, di- ğer yandan da Sudan’da dev yatõrõmlara başladõğõnõ söylüyor. Ladin, Afganis- tan’daki dinci milislerin lideri Filistinli Abdullah Azzam’õn öldürümlesi üzeri- ne Sudan’a geçmeye karar verdiğini ifa- de ediyor. Usame Bin Ladin’le 1996 yõlõnda yapõlan ve CIA raporlarõnda yer alan röportaja göre, Afganistan’daki Sovyet birlikleriyle savaşmak isteyen dinci militanlar İstanbul’daki CIA geçiş kampõ üzerinden bu ülkeye gönderiliyordu BAKAN İSTİFA ETTİ Dış Haberler Servisi - Japonya’da ilaçlõ ve küf- lü pirinçlerin, aralarõnda huzurevleri ve okullarõn da bulunduğu pek çok kuruluşa satõldõğõnõn or- taya çõkmasõ üzerine Ta- rõm Bakanõ istifa etti. Yedi hafta önce göreve gelen Bakan Seiiçi Ota, istifasõnõ Başbakan Yasuo Fukuda’ya ilettiğini açõk- ladõ. İstifanõn ardõndan tarõm bakanlõğõna geçici olarak kabine sözcüsü Nobutaka Maçimura atandõ. Çin, Vietnam ve ABD’den ithal edilen, sa- dece sanayide kullanõla- bilecek bozuk pirincin hastaneler, okullar, kreş- ler ve bakõmevlerine sa- tõldõğõ anlaşõlmõştõ. Ja- ponya’da daha önce de tatlõdan ete kadar pek çok gõda ürününde kalite ve yanlõş etiketleme yüzün- den skandallar patlak ver- mişti. Japonya, tükettiğinden daha çok pirinç üretme- sine rağmen, uluslararasõ ticaret anlaşmalarõ gere- ğince her yõl 770 bin ton civarõnda pirinç ithal edi- yor. Teröroperasyonu:2ölü Japonya’da zehirli pirinç skandalı RAFLAR BOŞALIYOR Süt, Çinlilerin kâbusu oldu Dış Haberler Servisi - Çin’de, süt ürünlerinin zehirli kimyasallar içer- diğinin ortaya çõkmasõy- la başlayan skandal bü- yüyor. Başlangõçta yal- nõzca bebek mamalarõnda kullanõlan süt tozunda bu- lunduğu sanõlan melami- ne sõvõ süt, yoğurt ve don- durmada da rastlanmasõ- nõn ardõndan raflardaki süt ürünleri geri çekilir- ken, müşteriler de şüphe- li süt ürünlerini mağaza- lara iade etmeye başladõ. Önde gelen üç süt üre- ticisinden alõnan örnek- lerin yüzde 10’unda me- lamin kimyasal maddesi- ne rastlandõğõnõ açõkla- yan yetkililer, bunun ye- tişkinler için önemli bir sağlõk riski teşkil etmedi- ği görüşünde. Yetkililer bununla birlikte, içinde melamin bulunan süt mar- kalarõnõn piyasadan çe- kildiğini açõkladõlar. Süt üreticilerinin mali- yeti düşürmek için önce sütü sulandõrdõğõ, ardõn- dan protein değerlerini yükseltmek için süte me- lamin kattõğõ sanõlõyor. Aslõnda sanayide kulla- nõlan ve gõda ürünlerinde kullanõlmasõ yasak olan melaminli süt tozunun katõldõğõ bebek mamalarõ yüzünden bugüne kadar 4 bebek öldü, 6 binden faz- la bebek hastalandõ. Sütsüz kahve Yetkililer, piyasadaki sütlerin çoğunun güvenli olduğunu açõklasa da hal- kõn paniği ve öfkesi din- miyor. Çin’deki Star- bucks’a süt veren Meng- niu’nun ürünlerinde de ze- hirli süte rastlanmasõnõn ardõndan, Starbucks, sütü mönüden çõkararak müş- terilerine yalnõzca sütsüz kahve sunmaya başladõ. Hong Kong’da Yili ürün- leri toplatõldõ. Singapur Tarõm, Gõda ve Veteriner- lik Dairesi, yaptõğõ açõkla- mada, Singapur’un önlem olarak Çin’den süt ve süt ürünleri ithali ve satõşõnõ askõya aldõğõnõ bildirdi. Bu sahtekârlõğõn aslõn- da yõllardõr sürdüğünü ya- zan bazõ Çin gazeteleri, gõda güvenlik sisteminin yolsuzluğa bulaşmõş ol- masõ yüzünden sorunun fark edilemediğini ve bu yüzden önlemenediğini öne sürüyor. Skandalla il- gili tutuklu sayõsõ 18’i bulurken, 87 kişinin ifa- desine başvurulduğu ve 28’inin gözaltõna alõndõğõ bildirildi. 3 süt üreticisinden alınan örneklerin yüzde 10’unda melamine rastlandı. (Fotoğraf: REUTERS) (Fotoğraf: AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog