Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 AB dışı göçmen gönderilecek MADRİD (AA) - İspanya’da sosyalist hükümet, AB dõşõndaki ülkelerden gelen ve işsiz olan göçmenleri ülkelerine geri göndermek amacõyla hazõrlanan planõ kabul etti. Kasõm ayõnda yürürlüğe gireceği belirtilen plan, göçmenler, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istemeleri, çalõşma ve oturma izinlerini iptal ettirmeleri halinde işsizlik sigortalarõnõn ve sosyal güvenlik harcamalarõnõn tamamõnõn ödenmesini öngörüyor. AB dõşõndan 19 ülkeyle anlaşan İspanya, ülkelerine geri dönmeyi kabul eden göçmenlerin işsizlik sigortasõnõn toplamõnõ ülkelerine vardõktan 1 ay sonra verecek. ‘Türkiye’nin önemi arttı’ Dış Haberler Servisi - AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Gürcistan krizinin Türkiye’nin Kafkaslar’daki stratejik önemini güçlendirdiğini söyledi. Rehn, Türkiye’nin bölgedeki siyasi sorunlarõn çözümüne yardõmcõ olduğunu, ayrõca Suriye ile Avrupa arasõnda yeni bağlar oluşturduğunu belirtti. Rehn, “Yani son haftalardaki olaylar, AB’nin bakõş açõsõndan sadece Türkiye’nin stratejik önemini artõrdõ” diye konuştu. K.Kore’de nükleere dönüş Dış Haberler Servisi - Kuzey Kore’nin, Yongbyon nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirmeye hazõrlandõğõ açõklanõrken bir başka açõklamada da “ABD’nin teröre destek veren ülkeler listesinden çõkarõlmak gibi bir beklentimiz yok” denilerek, nükleer silahsõzlanma anlaşmasõndan geri çekilme sinyali verildi. ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD Dõşişleri Bakanõ Condoleezza Rice, Rus- ya’yõ “içerde otoriter dı- şarda saldırgan bir tu- tum almakla” suçladõ. Washington’daki dü- şünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun (GMF) düzenlediği top- lantõda Rusya-ABD iliş- kilerine yönelik bir ko- nuşma yapan Rice, Rus- ya’nõn “karanlık bir dö- nüş” yaptõğõnõ söyledi. Rusya’yõ komşularõnõ sindirmeye çalõşmak, ener- ji kaynaklarõnõ siyasi bir si- lah olarak kullanmak, ulus- lararasõ güvenliği tehdit eden ülke ve gruplara silah satmakla suçlayan Rice, yolsuzluğun yayõlmasõ ve bireysel özgürlüklerdeki gerilemenin yanõ sõra siyasi muhaliflerin zulme uğra- dõğõnõ ifade etti. Rusya-Gürcistan sava- şõna geniş yer ayõran Rice, bu krizde “tüm tarafların hataları ve yanlış he- saplamaları” olduğunu kaydetti. Gürcistan’õ Rusya’nõn tahriklerine yönelik uyardõklarõnõ da söyleyen Rice, “Gürcü dostlarımızı Rusya’nın kendilerine yem attığı ve buna kanmanın Mo- sokova’ya yarayacağı konusunda uyardık. Ancak Rus liderleri bu- nu daha önceden ta- sarlanmış bir işgali başlatmak için bahane olarak kullandı” diye konuştu. Rice, Rusya’nõn kendisinin başlattõğõ “izolasyon” yolunda ol- duğunu savundu. Rice ‘platformu’ atladı Bu krizdeki çabala- rõndan ötürü Finlandiya, İsveç ve Norveç’i öven Rice’õn Başbakan Tay- yip Erdoğan’õn Kaf- kasya Platformu öneri- sine değinmemesi dikkat çekti. Rice konuşma- sõnda Türkiye konusun- da “Dağlık Karabağ gibi bölgesel anlaşmaz- lıkları çözmek ve Türki- ye gibi dostlarımız ve müttefiklerimizle Kaf- kasya’da işbirliğinin te- melini oluşturmak için çalışıyoruz” dedi. Rice ayrõca Azerbaycan, Gür- cistan, Türkiye ve Hazar ülkeleriyle enerji konu- sunda işbirliğini derinleş- tirdiklerini söyledi. Rice, alaycõ bir dille Nikaragua ve Hamas’õn Rusya’yõ desteklemesinin bir “dip- lomatik zafer” olmadõ- ğõnõ belirtti. ABD Savunma Bakanõ Robert Gates de, Rus- ya’nõn, NATO üyesi ol- masõ halinde Gürcistan’a saldõrmasõnõn askeri kar- şõlõk bulacağõnõ söyledi. NATO toplantõsõ için git- tiği Londra’da konuşan Gates, NATO tüzüğü uya- rõnca, herhangi bir üyeye saldõrõlmasõ halinde bu üyeye destek verilmesi ge- rektiğini belirterek, “Ta- ahhütlerimizi yerine ge- tiririz” diye konuştu. Papa, 2. Dünya Savaşõ sõrasõnda Yahudi soykõrõmõna göz yuman 12. Pius’u savundu Vatikan’õ aklama çabasõ Dış Haberler Servisi - Venezüella, ABD merkezli İnsan Haklarõ İzleme Örgütü’nün ül- kedeki üst düzey iki temsilcisini sõnõr dõşõ et- ti. Caracas yönetiminin, örgütün Latin Ame- rika sorumlusu Jose Miguel Vivanco ve yardõmcõsõ Daniel Wilkinson’un sõnõr dõşõ edil- mesine yönelik kararõ, İnsan Haklarõ Örgü- tü’nün önceki gün açõkladõğõ Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez yönetimine sert suçlamalarda bulunduğu raporunun hemen ar- dõndan geldi. Venezüella Dõşişleri Bakanõ Nicolas Ma- duro, raporu hazõrlayan Vivanco ve Wilkin- son’un kabul edilemez açõklamalarda bulun- malarõ nedeniyle, hükümetin aldõğõ karar doğrultusunda önceki akşam akşam sõnõr dõ- şõ edildiklerini açõkladõ. Maduro, yabancõla- rõn, Venezüella’ya gelerek ülkenin içişlerine karõşamayacaklarõnõ vurguladõ ve devlet ku- rumlarõna leke atõlmasõna izin vermeyecek- lerini kaydetti. İnsan Haklarõ Örgütü önceki gün yayõmla- dõğõ “Chavez idaresinde 10 yıl: Politik ta- hammülsüzlük ve Venezüella’da insan haklarını geliştirmek için kaçırılan fırsat- lar’ başlõklõ raporunda, Chavez’in reform söz- lerini gerçekleştiremediği, muhaliflere yöne- lik ayrõmcõlõk yaptõğõ öne sürülüyor. Rapor- da, ülkedeki insan haklarõnõn, Chavez yöne- timi altõnda daha da faydalanõlamaz hale gel- diği ve demokrasinin zayõflatõldõğõ iddia edi- liyor. Son gelişme ardõndan dikkatler, Güney Amerika’da esen sol rüzgârõn lider isimle- rinden Chavez ile Washington arasõnda hali hazõrda süren gerilime çevrildi. Geçen hafta, yakõn müttefiki Bolivya’nõn halkçõ lideri Evo Moreles ve Chavez, peşi sõra Washington yö- netimini darbe girişimlerine destek olmakla suçlamõş, ülkelerindeki Amerikan büyükel- çilerini “istenmeyen kişi” ilan etmişlerdi. ‘KARANLIK BİR DÖNÜŞ’ Rice’tan Rusya’ya keskin mesajlar LEFKOŞA (Cumhuriyet) - KKTC’de Kõbrõs Türk Sanayi Odasõ, 8 örgütün desteğiyle hükümete karşõ “sivil itaatsizlik” eylemi başlattõ. Ey- lem çerçevesinde, elektrik faturalarõ ödenmeyecek, Sosyal Sigorta ve İhti- yat Sandõğõ primleri yatõrõlmayacak, araç seyrüsefer ruhsatlarõ çõkarõlma- yacak, KDV’ler yatõrõlmayacak, vb. Kõbrõs Türk Sanayi Odasõ Başkanõ Salih Tunar, “ülkede bir süredir ekonomik sıkıntı yaşandığını” be- lirterek, hükümetin aldõğõ tedbirleri, “günlük, geçici tedbirler” olarak ni- teledi. “Büyüyen kamu açığının ya- pılan zamlarla kapatılamayacağını” ifade eden Tunar, “Hükümetlerin yanlış icraatıyla büyütülen kamu açıklarını elektriğe, akaryakıta, sey- rüsefer ve her türlü harca fahiş zamlar yaparak kapatmak mümkün değildir” dedi. Dış Haberler Servisi - Papa 16. Benedikt, İkinci Dünya Sava- şõ sõrasõnda Yahudi soykõrõmõna göz yummak ve Naziler karşõsõnda sessiz kalmakla suçlanan Papa 12. Pius’u savundu. Papa 16. Benedikt, 12. Pius’un Ya- hudileri korumak için hiçbir çabayõ esirgemediğini, direkt ve dolaylõ olarak müdahalelerde bulunduğunu, ancak koşullara göre sõk sõk “gizli ve sessiz” davrandõğõnõ belirtti. Dinler arasõ diyalog için çalõş- malar yapan ABD merkezli “Pave the Way Foundation” üyeleriyle yazlõk ikametgâhõnõn bulunduğu Castel Gandolfo’daki bir toplan- tõda konuşan Papa, 12. Pius’un, Yahu- dileri korumak için “yürekli ve baba- ca bir adanmışlıkla” davrandõğõnõ söy- leyerek, 12. Pius hakkõndaki önyargõla- rõn kõrõlmasõnõ istedi. Papa, “Mümkün olan her yerde di- rekt olarak ya da Katolik Kilisesi’nin diğer üyelerine ya da kuruluşlarına ta- limatlar vererek Yahudiler lehine müdahalede bulunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Bu müdahaleler kesinlikle gizlice ve sessizce yapıldı. Tarihin bu zor anındaki şartlar dik- kate alındığında, daha kötü sonuç- lardan kaçınmanın ve en fazla sayıda Yahudiyi kurtarmanın mümkün olan tek yolu buydu” diye konuştu. 16. Benedikt’in sözleri, bugüne kadar Vatikan tarafõndan 12. Pius’u savunmak için yapõlmõş en güçlü açõklamalardan bi- ri olarak değerlendiriliyor. Yahudi gruplarõ ve akademisyenlerin 6 milyon Yahudinin Naziler tarafõndan öldürülmesi karşõsõnda sessiz kalmakla suçladõğõ 12. Pius, 1939-1958 yõllarõ ara- sõnda görev yapmõştõ. Papa, Naziler karşõsõnda sessiz kalan 12. Pius’un, Yahudileri koru- mak için direkt ya da dolaylõ müdahalelerde bulunduğunu ancak bunu “gizlice ve sessizce” yaptõğõnõ söyledi. ‘DEMİR PERDE İSTEMİYORUZ’ Dış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanõ Dimitriy Medvedev, Batõ ile aralarõndaki anlaşmazlõğõn Rusya’yõ yeni bir demir perdenin arkasõna itmesini istemediklerini söyledi. Medvedev, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Kremlin’deki görüşmesinde yaptõğõ açõklamada, “Biz diğer ülkelerle olduğu gibi tamamen medeni ortaklık yoluna değil, kalın duvarlar ve demir perde arkasındaki bir yola zorlanıyoruz” diye konuştu. Bu arada Rusya’nõn, 10 bin km menzilli kõtalar arasõ nükleer füzeyi denizaltõdan fõrlatarak “başarıyla” denediği açõklandõ. Almanya’nın Köln kentinde cami yapıl- masına karşı çıkan “Pro Köln” adlı aşırı sağ- cı örgüt tarafından başlatılan İslamlaşma karşıtı konferansı protesto amacıyla Köln’de çok sayıda grup gösteri düzenledi. Bir gösteride “Ne faşizm, ne köktendincilik” yazılı pankartlar da taşınırken Diya- net İşleri Türk İslam Birliği’nde insan zinciri oluşturuldu. Protestolar yüzünden bir feribotta basın açıklaması yapmak isteyen Pro Köln mensupları halk tarafından taşlandı ve feribotun camları kırıl- dı. Heumarkt meydanında da Pro Köln taraftarları ile polis arasında arbede çıktı. (Fotoğraf: AP) KKTC’de sivil itaatsizlik eylemi Ne Nazizm, ne köktendincilik ABD merkezli örgüte sõnõrdõşõ VENEZÜELLA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog