Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30299 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 EYLÜL 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Başbakan’ın İftar Mitingleri... İftar, dinimizin toplumsal geleneklerinden biri aynı za- manda... Orucun bitiminde insanlar bir araya gelir, gü- zel bir paylaşım yaşar. Anadolu’da, özellikle küçük yer- leşim yerlerinde iftara doğru herkes evinden zeytin mer- kezli bir şeyler getirir. Hep birlikte oruç açılır. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Gitti Gider Ayaklardan başlayarak kimleri savunduğuna ba- kalım: Küstahlığı, saldırganlığı ile ünlenen ağzı bozuk Fa- tih Terim’i. Partisini ve kendisini savunan yalaka takımını. Karakter erozyonuna uğramış kimilerini. Başlara geçelim: AKP’yi savunduğu izlenimi vermeye çalışarak avu- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Baykal, AKP liderinin medyayõ boykot çağrõsõna tepki gösterdi: ‘Siyasi felsefesini yansõtõyor’ Erdoğan dikta hevesinde CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, Başbakan Er- doğan’õn partililere medyayõ boykot çağrõsõ yapma- sõnõ sert bir dille eleştirdi. Baykal “Başbakan’õn mu- halif gazeteleri boykot çağrõsõ sadece ruh halini de- ğil, siyasi felsefesi, düşünce tarzõ, eline imkân geç- tiği zaman nasõl toplum yaratõlacağõ konusunda ipuçlarõ veriyor’’ dedi. Başbakan’õn Deniz Feneri ha- berlerine kõzdõğõnõ belirten Deniz Baykal, “Bir defa hedefi yanlõş seçmiş. Basõn organlarõna kõzacağõna, doğrudan Alman mahkemesine kõzsõn, gücü yetiyorsa Almanya’ya nota versin” diye konuştu. 4. Sayfada TGC Yönetim Kurulu tarafõndan yapõlan açõklamada, Erdoğan’õn tutumunun demokrasi ve hukukla bağ- daşmadõğõnõn altõ çizildi. TGC Başkanõ Orhan Erinç, “tartõşmalarõn ifade özgürlüğünü engeleyecek yeni gi- rişimlere yol açacağõ” konusunda endişelerinin oldu- ğunu belirtti. Basõn Konseyi Başkanõ Oktay Ekşi, Er- doğan’õn tavrõnõn, “Türkiye Cumhuriyeti’nin nasõl bir despotik sopa ile yönetildiğini gösteren çok açõk bir kanõt” olduğunu söyledi. ÇGD ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafõndan yapõlan açõklamalarda da Baş- bakan’õn gerçeklerden korktuğu vurgulandõ. 5. Sayfada 23. ölüm yõldönümü Ruhi Su ve Sıdıka Su anılıyor 20 Eylül 1985’te kaybettiğimiz us- ta sanatçõ Ruhi Su, ölümünün 23. yõ- lõnda bugün Zincirlikuyu’daki me- zarõ başõnda saat 12.30’da anõla- cak. Ruhi Su Kültür ve Sanat Vak- fõ’nca düzenlenen anma töreninde, yakõn zamanda yitirdiğimiz Sõdõka Su için de tören düzenlenecek. Ru- hi Su için öğrencileri, dostlarõ ve sa- natçõ arkadaşlarõ yine türküler ve çi- çeklerle bir araya gelecekler. AvrupaSosyalForumu ABDüsleri kapatılsın İsveç’in Malmö kentinde devam eden Avrupa Sosyal Forumu, önce- ki gün yapõlan açõlõş konuşmalarõn- dan sonra, ÖDP Genel Başkanõ ve İs- tanbul Milletvekili Ufuk Uras, DTP Milletvekili Sabahat Tuncel ile Kü- resel Barõş ve Adalet Koalisyonu Yü- rütme Kurulu Üyesi Kerem Kaba- dayõ’nõn da katõldõğõ toplantõlar ve pa- nellerle sürüyor. 8. Sayfada ABDHazineBakanõileFedBaşkanõ,buhaftasonukrizekarşõkapsamlõbirçözümpaketihazõrlayacaklar Küresel krizde mola günü Ergenekon’da ek gözaltı süresi Şüphelilerden bazõlarõnõn avukatlarõ, emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine gelerek müvekkilleriyle görüştü İstanbul Haber Servisi - Ergenekon so- ruşturmasõ kapsamõnda gözaltõna alõnan 19 şüphelinin sorgu ve işlemlerinin tamam- lanmasõ için ek gözaltõ süresi alõndõğõ be- lirtildi. Soruşturmayõ yürüten İstanbul Cum- huriyet Savcõlõğõ’nõn talimatõyla, önceki gün Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkâri ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda gözaltõna alõnan 19 kişinin İstanbul’daki sorgu ve işlemlerine devam edildi. Bu şüp- heliler arasõnda yer alan beş teğmen ve bir askeri öğrencinin işlemlerinin İstanbul Merkez Komutanlõğõ’nda, avukat Levent Temiz, oyuncu Nurseli İdiz ve “Sisi” ola- rak bilinen menajer Seyhan Soylu’nun da bulunduğu diğer 13’ünün işlemlerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ya- põldõğõ öğrenildi. ABD’de patlak veren ekono- mik kriz nedeniyle, “Amerikan kapitalizminin temellerinin dar- madõğõn olduğu” yorumlarõna Almanya’nõn önde gelen dergi- si Spiegel de katõldõ. Dergide Amerikan finans sisteminin mer- kezi olan Wall Street’te çarşam- ba gününden beri korkunun hâ- kim olduğu vurgulandõ. M.Pitzke imzalõ yorumda, civar- daki barlarda perişan haldeki bor- sa komisyoncularõna rastlandõğõ belirtilerek şöyle denildi: “Ger- çekte, Amerikan kapitalizminin te- melleri darmadağõn olmuş gibi gö- züküyor. 1864’ten beri Amerikan bankacõlõğõ ticari bankalar ve ya- tõrõm bankalarõ olarak ayrõlmõş durumda.” 13. Sayfada Kapitalizmin temelleri sarsõlõyor ABD ve İngiltere hükümetleri mali piyasalardaki güven krizi- ni aşmak için radikal adõmlar atacaklarõnõ açõklayõnca dünya piyasalarõnda bir süre için ra- hatlama gözlendi. ABD borsa- larõ kapanõş itibarõyla son altõ yõ- lõn en büyük yükselişini göste- rirken, dolar ve petrol fiyatlarõ yükseldi, altõn düştü. ABD Sermaye Piyasasõ Düzen- leme Kurulu, 799 mali kuruluşun hisselerinin açõğa satõşõ geçici ola- rak durdurduğunu açõkladõ. Dü- zenleme 2 Ekim’e kadar sürecek, gerekirse 10 gün daha uzatõlabi- lecek. İngiltere’de dün yapõlan düzenleme sonrasõnda bankacõ- lõk hisseleri yüzde 40’a kadar ar- tõş göstermişti. 13. Sayfada Kasõrga yaklaşõyor TİSK’ten acil önlem çağrõsõ ABD’de büyük finansal tahribat ya- ratan küresel krizi en az za- rarla atlatabilmek için eko- nomik ve sosyal kesimin bir araya gelmesini isteyen TİSK, bu konuda hükümeti göreve çağõrdõ. TİSK’ten yapõlan ya- zõlõ açõklamada hükümetten, 2001 krizi sonrasõ elde edilen ekonomik kazanõmlarõn kay- bedilmemesine yönelik ted- birleri belirlemek üzere eko- nomik ve sosyal kesimi bir araya getirmesi, mutabakatla bir eylem planõ oluşturulma- sõ istendi. 13. Sayfada İstanbul’daki CIA kampõ CIA’nın derlediği Bin La- din’in 10 yõllõk açõklamalarõ kamuoyuna sõzdõrõldõ. La- din’le 1996 yõlõnda yapõlan rö- portaja göre, Afganistan’daki Sovyet birlikleriyle savaşmak isteyen dinci militanlar İstan- bul’daki CIA geçiş kampõ üzerinden bu ülkeye gönderi- liyordu. ENGİN ESEN’in haberi 11. Sayfada KKTC’de sivil itaatsizlik eylemi KKTC’de Kõbrõs Türk Sana- yi Odasõ 8 örgütün desteğiyle hükümete karşõ “sivil itaat- sizlik” eylemi başlattõ. Eylem çerçevesinde, elektrik fatura- larõ ödenmeyecek, çalõşanlarõn Sosyal Sigorta ve İhtiyat San- dõğõ primleri yatõrõlmayacak, araç ruhsatlarõ çõkarõlmaya- cak, tapu işlemleri yapõlma- yacak. 10. Sayfada TOPRAK KAYMASI 2 CAN ALDI 3. Sayfada PİYASA KARŞILIKSIZ ÇEK DOLU 14. Sayfada PARA VERMEYEN ÖĞRENCİLERE CEZA 19. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 3’te RTÜK’TE AKP DAYANIŞMASI SÜRÜYOR NASIL BİR TOPLUM İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ MESLEK ÖRGÜTLERİ BAŞBAKAN’A TEPKİLİ Deniz Feneri e.V. davasõnda “baş sorumlular” arasõnda gösterilen RTÜK Başkanõ Zahid Akman, görevinden istifa etmedi. RTÜK üye- si olduktan sonra çeşitli şirketlerde genel müdürlük yaparak ku- rul yasasõnõ çiğneyen Zahid Akman’õn ya istifa etmesi gerek- tiği ya da “görevinden çekilmiş sayõlacağõnõn tespiti” için oy- lama yapõldõ. Öneri, 3 CHP’li üyenin “evet”, 5 AKP’li üyenin ise “hayõr” oyu ile reddedildi. 6. Sayfada Akman istifa etmedi ABD hükümetinin finans krizinin çözümü için geniş çaplı bir çözüm paketi üze- rinde çalışmalar yaptığı haberleri sonrasında Wall Street son altı yılın en iyi gü- nünü yaşadı ve hızla yükseldi. Dow Jones yüzde 3.86, S&P 500 yüzde 4.33, Nas- daq yüzde 4.78, Brezilya Bovespa yüzde 5.48 ve Japon Nikkei yüzde 3.41 yük- seldi. Japonya dışındaki Asya borsaları endeksi yüzde 5.49 arttı. Türkiye’de de İMKB, Avrupa borsalarıyla birlikte en iyimserler arasında yer aldı. ABD VE İNGİLİZ BASINI Borsalarda toparlanma sevinci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog