Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Yeni kurullar gündemde CHP lideri, ku- rultay hazõrlõklarõnõn ele alõndõğõ parti meclisi top- lantõsõnda “arkaik, hantal örgütlenmeler” yerine, görev tanõmlarõ netleşmiş, daha aktif kurullar oluşturulmasõ gerektiğini vurgulayarak, “İşin sa- hibi kim belli olmalõ, ihtisas sahibi birimler oluştu- rulmalõ. Tüzüğümüz konusunda daha dinamik bir iş- leyişe ihtiyaç var. Daha kolektif bir yapõya geçilmeli. Yeni birim ve kurullar oluşturulmalõ” diye konuştu. ‘Somut yaklaşımlar şart’ Baykal programda “yeni bir vizyon” gerekliliğinin altõnõ çizerken, temel konularda somut yaklaşõmlar istedi. Rusya-Gürcistan gerginliğine de değinen CHP lideri, Erdoğan’õn gündeme getirdiği Kafkas Paktõ önerisinin temelsiz olduğunu savundu. Baykal, Tür- kiye’nin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygõ, silah kulla- nõlmamasõ ve Montrö’ye uyulmasõ üzerinde durmasõ ge- rektiğini söyledi. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun 9 Ey- lül’de İzmir’de toplanmasõ kararlaştõrõldõ. 5. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30281 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 EYLÜL 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Erivan’la ‘Top’lu İlişkiler! Bu haftaya Ermenistan’la yapacağımız futbol maçı damgasını vuracak. Haftanın başından görünüm böy- le... Futbol maçının sonucunu kestirmek olanaksız, ama diplomatik maçın sonucu şimdiden belli: İki taraf da kendisini “kazanan” ilan edecek! Hangi komşumuz olursa olsun, bu sütunlarda çev- remizi konu ettiğimizde hep şunu vurguluyoruz: Ne olursa olsun, öncelikle komşularla ilişkiler... Tür- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Allahlık Diplomasi Kafkaslar’da savaş patlak verdiğinden beri Türkiye- Rusya ilişkileri dahil Türk dış politikasının nereye vara- cağını, ne yapmak istediğini, hangi somut sonuçlar ala- cağını anlayan, bilen varsa parmağını kaldırsın! Dış politika Allahlık! RTE, önce Kafkaslar’da barış anlaşması dediği, fa- kat sonra platforma çevirdiği öneriyi ilgili ülkelere gö- türdü de sonuç ne oldu? Sıfır kere sıfır elde sıfır! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de AKP hükümeti Rusya’nõn ticari engellemelerine karşõlõk vermeyi göze alamadõ Misilleme fiyaskosu İlk zil çaldõ Minikler okulla tanıştı Türkiye’de ilköğretim 1. sõnõf ve anaokuluna başlayan 1 milyon 800 bin öğrenci dün dersbaşõ yaptõ. Okullarõna alõşmak ama- cõyla bir hafta erken başlayan minik öğrenciler, 5 Eylül’e kadar “uyum programõ”na alõnacak. 2008-2009 eğitim-öğretim yõlõ 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlköğretim ve liselerde yaklaşõk 14 milyon öğrenci ile 600 bin öğ- retmen dersbaşõ yapacak. Eğitim- öğretim yõlõnõn ilkyarõsõ 23 Ocak’- ta sona erecek ve öğrenciler, 26 Ocak-6 Şubat 2009 arasõnda ta- til yapacak. İkinci yarõyõl 9 Şu- bat’ta başlayacak ve 12 Hazi- ran’da sona erecek. 3. Sayfada İşçilerin tercihi Rusya Dış göçte rota değişti Türkler, sosyal ve ekonomik bunalõmlar nedeniyle 1960’lõ yõl- lardan itibaren çalõşmak için yurt- dõşõna gidiyor. Türk işçilerin ül- ke tercihleri yõllar içinde büyük değişiklikler gösterdi. Türki- ye’den 1973 yõlõnda 79 bin 526 kişi ile en yoğun göçün yaşandõ- ğõ Almanya, 2007’de yerini 23 bin 361 kişi ile Rusya’ya bõrak- tõ. Rusya’yõ Kazakistan, Irak ve Almanya takip etti. 7. Sayfada Devlet Bakanõ Kürşad Tüzmen’in Rus mallarõnafizikikontrolüöngören‘kõrmõzõ hat’ uygulamasõ önerisi Bakanlar Kurulu’ndan döndü. Dün sabah ve öğlen saatlerinde Ankara kaynaklõ haberlerde “Rus TIR’larõna kõrmõzõ hat” uy- gulamasõnõn başladõğõ bildirildi. Akşama doğru ise Devlet Bakanõ Cemil Çi- çek, Tüzmen’in bu yöndeki önerisinin kabul edilmediğini açõklayarak, “İliş- kilerin en iyi şekilde sürdürülmesini arzu ediyoruz” dedi. Tüzmen, Rusya’nõn Dünya Ticaret Örgütü üyeliği adaylõğõnõn “gözden geçirileceğini” söyledi. Özgürlükçü açõklamalarõyla bilinen AÜ İla- hiyat Fakültesi Dekanõ Prof. Mualla Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlõğõ Din İşleri Yüksek Kurulu’na yeniden atanmadõ. Selçuk, kurulun ilk kadõn üyesi seçildikten sonra, 2006 yõlõ- nõn şubat ayõnda “kadõnlar başõ açõk namaz kõ- labilir” diye görüş açõklayarak da dikkat çekmişti. FIRAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada Sendikalar dava açõyor Toplu görüşmenin yasal ol- madõğõnõ belirten KESK Baş- kanõ Evren, “AİHM’nin kararõ var. Avrupa Konseyi üyesi olan bir hükümet bu kararõ uy- gulamõyorsa suç işliyordur. Grev ve toplusözleşme hak- kõnõn engellendiği gerekçe- siyle AİHM’ye dava açaca- ğõz” dedi. 13. Sayfada Beşiktaş lider oldu Turkcell Süper Lig’in ikinci haftasõnõn kapanõş maçõnda Beşiktaş, İnönü Stadõ’nda ağõr- ladõğõ Konyaspor’u ikinci ya- rõda attõğõ gollerle 2-0 yenerek lider oldu. Siyah-Beyazlõlarda golleri Delgado ve Holosko kaydetti. Karşõlaşmayõ hafta içi olmasõna karşõn 20 bin taraf- tar seyretti. Spor’da AB LİDERLERİ GİDİYOR Moskova iknaya çalõşõlacak CİDDİYE ALINMADI Erdoğan devre dõşõ kaldõ Erdoğan’ın Kafkasya’daki krizin çözümü için gündeme getirdiği istikrar ve işbirli- ği platformu ilgi görmedi. Gürcistan Av- rupa kurumlarõnõn devreye girmesini is- terken Rusya da Saakaşvili’nin görevden ayrõlmasõnda õsrarcõ olarak diyalog yolla- rõnõ önemli ölçüde kapattõ. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 5. Sayfada TÖRENLE AÇTILAR RUHSAT VERMEDİLER 4. Sayfada GÜL, KORUMA ORDUSUYLA GİDECEK 5. Sayfada BARIŞA ÖZLEM MESAJLARI 6. Sayfada KADIN ÜYE KURULA ALINMADI Karadeniz’e açılan ABD savaş gemilerinden Dallas, Gürcistan’dan sonra, Uk- rayna’ya uğradı. Ukrayna’nın daveti üzerine Sivastopol Limanı’na bir ziyaret düzenleyen Dallas gemisini, başta Ukrayna Komünist Partisi olmak üzere, sol eğilimli ve Rusya’ya yakın partilerden oluşan yüzlerce kişi protesto etti. Savaş gemisini ellerinde “Yankee go home” yazılı pankartlarla karşılayan gösterici- ler, NATO karşıtı sloganlar attılar. Göstericiler, “NATO’ya hayır”, “NATO, saldırgan ve katil” ve “Biz Rusuz” yazılı pankartlar taşıdılar. (REUTERS) ABD gemilerine protesto Diyanet’te Selçuk’a tırpan TÜZMEN’İ MAHCUP ETTİLER DEİKTürk-RusİşKonseyiBaşkanõTur- gut Gür de Türkiye’nin Rusya’ya kar- şõyapacağõmisillemedensonuçalõnamayacağõnõsavundu.Gür,“Rusya’nõn gümrüklerde Türk TIR’larõnõ yüzde 100 sayõma tabi tutmasõ, Türk ihraç mallarõnõn alõcõlara ulaşmasõnõ geciktirdi ve maliyeti arttõrdõ. Pazarõ kay- bediyoruz. Ancak ‘Biz de size mütekabiliyet esasõna göre karşõ tedbir uy- gularõz’ demek sonuç vermez” dedi. İngiliz Guardian gazetesi ise “Tica- ri savaş Türkiye’nin enerji arzõnõ tehdit edebilir” diye yazdõ. 13. Sayfada ‘PAZARI KAYBEDİYORUZ’ Ocak ayõna kadar program ve tüzük kurultayõ toplanacak Baykal ‘vizyon’ istedi İlk gün heyecanı yaşayan bazı çocuk- lar annelerinden ayrılmak istemedi. Rusya’ya karşõ alõnabilecek önlemleri görüşmek üzere Brüksel’de toplanan AB liderleri Moskova’yõ son bir kez yoklama kararõ aldõ. AB Dõş Politika ve Güvenlik Sorumlusu Solana, Fransa Cumhurbaş- kanõ Sarkozy, Avrupa Komisyonu Başka- nõ Barroso ve Fransa Dõşişleri Bakanõ Kouchner Rusya’yõ ateşkes planõnõ tam ola- rak uygulanmaya ikna etmek için 8 Ey- lül’de Moskova’ya gidecek. ÇİMEN TU- RUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog