Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

UEFA Kupası 1. tur ilk maçlarında temsil- cilerimiz G.Saray ve Beşiktaş rakiplerini ye- nip tur için avantaj sağladılar. Galatasaray, İsviçre’nin zayıf ekibi Bellinzona’yı uzatmalarda bulduğu golle 4-3’lük skorla geçti. Be- şiktaş, İnönü Stadı’ndaki maçta Metalist engelini Holosko’yla aştı. Kayserispor ise güç- lü rakibi Paris Saint Germain’e 2-1 yenildi. Rövanşlar 15 gün sonra oynanacak. Spor’da CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30298 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 EYLÜL 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ABD’deki Çöküş ve Küre-selleşme... Nail Çakırhan, bir dağ eteğindeki sert kayadan fış- kıran pınarları andıran gözleriyle, salkım söğüdü kıskandıracak saçlarıyla, benzin dökülmüş diliyle üs- tüne basa basa seslendi: “Bak Balbay, ABD’nin bu gidişi gidiş değil... Kapitalizm Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Siyasal Sorumlu: Dün Öyle Bugün? Böyle... Deniz Feneri davası Almanya’da sonuçlandı. Türkiye’dekine gelince? Birisi, birileri zor durumda. Nerede kaldı bir hafta, on gün önceki Kasımpa- şalılık? Deniz Feneri’ni savunmak için Doğan grubuna baş- lattığın saldırılar? Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Salvador Dali İstanbul’da Salvador Dali’nin başyapõt- larõndan mektuplarõna kadar uzanan kapsamlõ “İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Da- li” sergisinin açõlõşõ dün ak- şam Cumhurbaşkanõ Gül ve Kültür ve Turizm Bakanõ Günay’õn da katõldõğõ bir tö- renle Sabancõ Üniversitesi Sakõp Sabancõ Müzesi’nde yapõldõ. 14. Sayfada Hastaneyi bastõlar İftar sonrasõnda fenalaşarak hastaneye kaldõrdõklarõ ya- kõnlarõna bakõlmadõğõnõ ileri süren 50 kişilik grup, Kartal Eğitim ve Araştõrma Hasta- nesi’nin acil servisini bastõ. Hastane personeline saldõran grup polisle çatõştõ. Olaylarda 4’ü polis 6 kişi yaralandõ. Gözaltõna alõnan 40 kişiden 5’i tutuklandõ. 3. Sayfada İsrail’de koalisyon hükümetinin bü- yük ortağõ Kadima Partisi’nin lider- liğine Dõşişleri Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Tzipi Livni seçildi. Liv- ni, çekileceğini açõklayan Olmert’ten başbakanlõğõ devralarak, 1969-1974 arasõnda başbakan olan Golda Me- ir’den sonra bu göreve gelen ikinci kadõn olacak. 10. Sayfada Genelkurmay Başkanlõğõ, İstanbul Cum- huriyet Başsavcõlõğõ’nõn talimatõyla 5 teğ- men ve 1 askeri öğrencinin askeri makamlar tarafõndan gözaltõna alõndõğõnõ açõkladõ. Bu kişilerin İstanbul Merkez Komutanlõ- ğõ’na sevk edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamõnda sanatçõ Nurseli İdiz ve avukat Levent Temiz’in de aralarõnda bulunduğu 11 kişi polis tarafõndan gözaltõna alõndõ. İSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - İstanbul Cumhuriyet Savcõlõğõ’nõn yürüttüğü Ergenekon soruşturmasõnda 8. dalga olarak adlandõrõlan operasyonlar kapsamõnda dün ara- larõnda 5 teğmen ve bir askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi gözaltõna alõndõ. İstanbul Savcõlõğõ tarafõndan yürütülen ve 56 zanlõnõn tutuklu olduğu Ergenekon so- ruşturmasõ kapsamõnda dün İstanbul, İzmir ve Ankara’da yeni gözaltõlar yaşandõ. Savcõlõğõn 17 Eylül tarihli talimatõ üzerine İstanbul’da eski İstanbul Ülkü Ocaklarõ Başkanõ avukat Levent Temiz, sanatçõ Nurseli İdiz, ka- muoyunda “Sisi” olarak bilinen organizatör Seyhan Soylu gözaltõna alõndõ. Avukat Le- vent Temiz’in Bakõrköy Florya Basõnköy’de bir apartmanõn üçüncü katõndaki dairesinde arama yapan polis daha sonra Temiz’i göz- altõna aldõ. Polisin, Temiz’in Bakõrköy Ebuz- ziya Caddesi’ndeki bürosunda arama yaptõ- ğõ bildirildi. Aramalar sõrasõnda olay yerinde bulunan İstanbul Barosu Avukat Haklarõ Merkezi Yönetim Kurulu üyesi avukat Ömer Kavili, özel yetkili İstanbul Ağõr Ceza Mah- kemesi’nin müracaatõyla, Avukatlõk Yasasõ bakõmõndan Temiz’e ait sõrlarõn korunmasõyla ilgili bir sorun yaşanmamasõ için baro tara- fõndan görevlendirildiğini söyledi. Ergenekon’da yeniden düğmeye basõldõ. Askerlerin de aralarõnda bulunduğu 17 kişi sorguya alõndõ 5 teğmen gözaltında GÜL, GÜLEN’İN YEMEĞİNE KATILIYOR Suç duyurusu hazırlığı Deniz Feneri yol- suzluğunun Türkiye ayağõndaki soruşturmanõn selameti için RTÜK ve SPK başkanlarõnõn der- hal görevden ayrõlmasõnõ isteyen CHP’li Kõ- lõçdaroğlu, “Sumen altõ edilen raporla ilgili ola- rak SPK bağlamõnda suç duyurusunda bu- lunacağõz. Yolsuzluğun hamileri, elebaşõla- rõ Türkiye’de” diye konuştu. 7. Sayfada MASAK seyrediyor İçişleri Bakanlõğõ ve MASAK Deniz Feneri vurgununa karşõ adõm atmazken Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, ba- sõn savcõsõ Türkaslan’õ görevlendirdi. Türkaslan dosyayõ Almanya’dan isteyecek. Alman mah- kemesi bu aşamadan sonraki araştõrmalarõn Türkiye’de yapõlabileceğine dikkat çekmişti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada UEFA’da iki galibiyet Küresel kriz yüzünden tüm sektörler diken üstünde Türkiye’yi korku sardõEsnaf zor durumda Dünyayõ sarsan finansal krizin eninde so- nunda reel sektörü etkileyeceği Türkiye’de en çok KOBİ’lerin zor duruma düşeceği belirtiliyor. “Du- rumumuz içler acõsõ” diyen esnaf, hükümetin kendilerine sahip çõk- masõnõ bekliyor. Sektörlerde daralma Turizm sektöründe şimdiden yüzde 30’luk bir daralma yaşanõyor. Tekstilci- ler talep daralmasõndan etkilen- meye başladõ. Müteahhitler de Rusya’daki gelişmelerden çeki- niyor. Yurttaşõ bekleyen en önem- li sorun ise işsizlik. 13. Sayfada 2. kadõn başbakan olacak İsrail’in yeni lideri Tzipi Livni Başbakan Erdoğan Basına savaş açtı AKP Ankara İl Teşkilatõ’nõn iftar ye- meğine katõlan Başbakan Erdoğan, Türkiye’de basõnõn güvenilirliğini yi- tirdiğini ve kendini bitirdiğini ileri sür- dü. Parti üyelerine seslenen Erdoğan “Bundan sonra yalan yanlõş haberler yapan medyaya karşõ siz de kampan- yanõzõ başlatõn. Bu gazeteleri evlerinize sokmayõn” dedi. 5. Sayfada ‘Dostlar’õn buluşmasõ Arkası Sa. 6, Sü. 3’te Elektriğe yine zam YÜZDE9’LUKARTIŞ EPDK 1 Ekim’den geçer- li olmak üzere ortalama yüzde 9.2 artõş öngören elektrik tarifesini onayladõ. Son zamlarla birlikte elek- triğe 9 ayda yüzde 54’lük artõş yapõldõ. 13. Sayfada ABD, Avrupa, İngiltere, Japonya, İsviçre ve Kanada merkez bankaları, ABD’de patlayan krizle ortaya çı- kan likidite sıkışıklığını yatıştırmak amacıyla ortak hareket etme kararı aldı. Merkez bankalarının ortak müdahalesi Avrupa piyasalarını frenlerken, Türki- ye’de ise kriz nedeniyle işlemlerin durdurulduğu Rus- ya’nın etkisiyle düşüş sürdü. 12. Sayfada Merkez bankalarõ anlaştõ Haklarõndaki çok sayõda iddiaya karşõn RTÜK ve SPK başkanlarõ hâlâ görevde CHP peşini bırakmıyor TBMM BAŞKANI, AKMAN’I İSTİFAYA ÇAĞIRDI 6. Sayfada BM Genel Kurulu’na katõlmak için ABD’ye gidecek olan Cumhurbaş- kanõ Gül, burada Gülen cemaatine yakõnlõğõyla bilinen kültür merke- zinin vereceği iftara da katõlacak. “3. geleneksel dostluk yemeğine” ABD’nin New York ve New Jer- sey eyalet senatörlerinin yanõ sõ- ra Gülen cemaatine yakõn olan akademik çevrelerden ve sanat dünyasõndan isimler de davet edildi. Gülen cemaatinin geçen yõl düzenlediği “dostluk iftarõna” New York Senatörü Hillary Clinton ve Başbakan Erdoğan da katõlmõştõ. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 5. Sayfada ÜNİVERSİTE HARÇLARINA ZAM 8. Sayfada ÇAYANLARI ANMAYA HAPİS 8. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 9 - 17 - 24 - 32 - 49 - 50 Livni gizli istihbarat örgütü Mos- sad’da 4 yıl görev yapmıştı. Fotoğraflar:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog