Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Gürhan’a 5 yıl 10 ay Alman mahkemesinde Türkiye’deki Ze- keriya Karaman ve Zahid Akman gibi isimlere bağlõ çalõştõğõ be- lirtilen bağõş skandalõnõn kilit ismi Mehmet Gürhan 5 yõl 10 ay, Meh- met Taşkan 2 yõl 9 ay, Firdevsi Ermiş 1 yõl 10 ay hapis cezasõna çarptõrõldõ. Yargõç Müller, Gürhan’õn dernekte yönetici olmasõna karşõn Türkiye’den yönlendirildiğini ve karar vermede tek yetki- li olmadõğõnõ vurguladõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada AKP sessizliğini bozdu Kararõn ardõndan yolsuzluk skandalõnda gözler Türkiye’ye çevrildi. Hükümet sözcüsü Çiçek “Suçlularõn ha- misi olmayõz. Soruşturma nereye kadar giderse onun arkasõnda olu- ruz” dedi. Adalet Bakanõ Şahin “Türk yurttaşlarõnõn hüküm giymesi üzücü” değerlendirmesinde bulundu. CHP, olayõn asõl boyutunun Türkiye’de olduğunu vurgulayarak Türkiye’deki sanõklarõn da yar- gõç karşõsõna çõkarõlmasõ gerektiğini belirtti. 6. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30297 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 EYLÜL 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Önce Temiz Siyaset! 4 başbakan, 25 bakan, 400 milletvekili... Bu rakamlar, İtalya’daki ünlü Temiz Eller operas- yonu sırasında hakkında soruşturma yapılan siyasi- lerin sayısı... Bütün ülkeler için geçerli bir kuraldır; eğer çok bü- yük ve uzun süreli bir yolsuzluk olayı varsa; bunu ya- panların devletten, siyasetten yardım görmeden iş- lerini yürütmesi olanaksız... Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Asıl Failler’ Hangi açıdan bakarsanız bakınız Almanya ve Türki- ye’deki Deniz Feneri olayının ortasında RTE duruyor. İstediği kadar adını Deniz Feneri olayına bağlamak isteyenlerin muhalefet ve AKP karşıtları olduğunu söy- lesin, gerçekler ortada. RTE’nin de yadsıyamayacağı gerçekler var. Frankfurt Eyalet Mahkemesi savcısı, “Almanya’da- kiler asıl failler değil, asıl failler Türkiye’dedir” diyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Başbuğ mesajlarõnõ sürdürdü: Düşerek beyin kanamasõ geçirdi ve boynunda kõrõk oluştu. Durumu ağõr Devlette vida oynatılamaz Ergenekon soruştur- masõ kapsamõnda tu- tuklu bulunan emekli Orgeneral Şener Eruy- gur’un dün sabah Kan- dõra Cezaevi’nde hi- pertansiyon nedeniyle merdivenden düşerek beyin kanamasõ geçir- diği belirtildi. Kocaeli Üniversitesi Tõp Fa- kültesi Hastanesi’ne kaldõrõlan Eruygur’un boyun kemiğinde 4 parçalõ kõrõk tespit edildiği açõklandõ. Eruy- gur’un durumunun ciddi olduğu açõklandõ. Başhekim Nazõm Mutlu, “Beyin kanamasõ sa- bahki kanamaya göre yüzde 10 arttõ. Felç ge- çirme olasõlõğõ var. Tansiyon ve diyabet has- tasõ olmasõ durumu daha da kritikleştiriyor” dedi. AHMET KURT’un haberi 8. Sayfada Genelkurmay Başkanõ Orgeneral Başbuğ, ga- zetecilerin ardõndan televizyonculara konuş- tu. Başbuğ, Türkiye-AB ilişkileri kapsamõn- da “ulus devlete yönelik olabilecek teklifle- re ve devletin bir vidasõnõn oynatõlmasõna ke- sinlikle karşõ” olacaklarõnõ söyledi. TSK’nin birinci önceliğinin terörle mücadele olduğunu belirten Başbuğ ilköğretimde oku- tulan inkõlap tarihi kitabõnda terör örgütü li- derinin adõnõn ve resminin yer almasõ konu- sunda “Aklõmõzda, dikkatimizi çekti, gerek- li girişimleri yapacağõz” dedi. 5. Sayfada Ali Şafak GBF’ye atandõ Polise ‘Abant referanslı’dekan YÖK, Polis Akademisi’nin üniversite statüsüne yükselmesiyle 2001 yõlõnda emniyet teşkila- tõna amir yetiştirmek amacõyla kurulan Gü- venlik Bilimleri Fakültesi Dekanlõğõ’na Prof. Dr. Ali Şafak’õ atadõ. Fethullah Gülen’e ya- kõnlõğõyla bilinen Abant Platformu’nun top- lantõlarõna konuşmacõ olarak katõlan Şafak, Ma- lezya Uluslararasõ İslam Üniversitesi’ne bağ- lõ Uluslararasõ İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü’nde 1997-1998 yõllarõnda çalõşmõş- tõ. MAHMUT ILICALI’nın haberi 5. Sayfada Deniz Feneri yolsuzluğunun Almanya ayağõndaki sanõklar mahkûm oldu Sıra Türkiye’de ALMANYA’DA İKİNCİ YOLSUZLUK SUÇLAMASI Akman’a soruşturma Frankfurt Savcõlõğõ, Deniz Feneri iddianamesinde “kuryelik” yaptõğõ ileri sürülen RTÜK Başkanõ Akman ve 18 kişi hakkõnda “koope- ratifçilikte yolsuzluk ve dolandõrõcõlõk” yaptõğõ iddiasõyla soruştur- ma başlattõ. Yöneticileri arasõnda Akman’õn da olduğu ileri sürülen Offenbach-Frankfurt Yapõ Kooperatifi’nin binden fazla Türk yurt- taşõndan para topladõğõ, ancak paralarõn kooperatif kasasõna girme- diği iddia ediliyor. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada Geçen yõl temmuzda başlayan kredi krizi, büyük yatõrõm bankasõ sayõsõnõ beşten ikiye indirdi ABD sistemi çatõrdõyor EL KAİDE BAĞLANTILI ÖRGÜT ÜSTLENDİ Amerikan elçiliği hedef alındı: 16 ölü Usame bin Ladin’in doğum yeri Yemen’de kale gibi ko- runan ABD büyükelçiliği, 6 ay içinde 2. kez İslamcõ militanlarõn saldõrõsõna hedef oldu. Bombalõ araçlarõn da yer aldõğõ saldõrõnõn ardõndan yardõma gelen gü- venlik görevlileri, keskin nişancõlarõn hedefi oldu. 16 kişinin öldüğü saldõrõda Amerikalõ personelden ölen ya da yaralanan olmadõ. Saldõrõyõ El Kaide ile bağlantõlõ ve kendisine Yemen’de İslami Cihat adõnõ veren bir grup üstlenirken Yemenli yetkililer saldõrõnõn arkasõnda El Kaide’nin olduğuna inanõyor. 11. Sayfada 1 MAYIS OLAYLARI Polis şiddetine soruşturma yok Gazetemiz muhabirleri Ali Deniz Uslu, Esra Açõkgöz ve işçi Songül Çiftçi’ye 1 Mayõs’ta şiddet uygulayan po- lisler hakkõnda soruşturma izni verilmedi. Televizyon kanallarõnda yayõnlanan, gazetemizin güvenlik kame- rasõna yansõyan olay görüntülerinin ise inceleme için el- verişli olmadõğõ belirtildi. Ekspertiz raporunda, gö- rüntülerdeki kişilerin, şüpheli polisler olup olmadõğõ ko- nusunda beyanda bulunulmasõnõn mümkün olmadõğõ be- lirtildi. HİLAL KÖSE’nin haberi 3. Sayfada F.Bahçe kötü başladõ Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Portekiz’in Porto ekibine 3-1 yenildi. Mücadeleye kötü başlayan Sarı La- civertliler ilk 13 dakikada 2-0 geriye düştü. Fe- nerbahçe’nin tek golü Güiza’dan geldi. Temsil- cimizin ikinci yarıdaki baskılı futbolu ise sonuç vermedi. Oyunda 7 dakika kalan yeni transfer Jo- sico sakatlanarak sahayı terk etti. Spor’da 1929’daki Büyük Bunalõm sonrasõ şekillenen ABD finans piyasalarõnõn yapõsõ, mortga- ge krizi ve en son batan yatõ- rõm bankasõ Lehman Brot- hers ile tarihinin en derin ya- rasõnõ aldõ. Piyasalarõn derin- leşmesi amacõyla türev ürün- lere yüklenen finans sektörü, riskleri göz ardõ edince dün- yayõ krizin içine sürükledi. ABD’de ödeme gücü olma- yanlara bile milyarlarca do- larlõk konut kredisi açan sis- tem, şimdi çürüklerini tasfiye etmekte güçlük çekiyor. Kü- resel piyasalarda yaşanan na- kit sõkõntõsõnõ aşmak için son bir yõlda 4 trilyon dolarlõk kaynağõ piyasaya fonlayan para otoriteleri ise şimdi çõkõş bulamõyor. NECDET ÇALIŞ- KAN’ın haberi 12. Sayfada Piyasa kilitlendi Bunalõm Rusya’yõ vurdu Gürcistan, petrol ve kriz üç- geninde boğuşan Rusya bor- salarõnda düşüşlerin önüne geçilemeyince, yetkililer ikin- ci bir açõklamaya kadar tüm para piyasasõ işlemlerini dur- durdu. ABD’de sigorta devi AIG için 85 milyar dolarlõk kurtarma planõ hazõrlandõğõ- nõn açõklanmasõnõn ardõndan toparlanmaya çalõşan piyasa- lar Rusya’daki krizle yeniden altüst oldu. 13. Sayfada İstanbul’da suikast Bayram tatili 9 gün Çeçenistan’da Ruslara karşõ savaşan Çeçen Albay Gazhi Edilsultanov (57), İstanbul’da keskin nişancõ ya da nişancõ- lar tarafõndan vurularak öldü- rüldü. Polis, cinayeti istihba- rat örgütülerinin işlemiş ola- cağõ ihtimali üzerinde durur- ken Edilsultanov’un yaşadõğõ mülteci kampõnda soruşturma başlatõldõ. 3. Sayfada Bakanlar Kurulu Şeker Bay- ramõ tatilini 9 güne çõkardõ. Buna göre, kamu çalõşanlarõ 1.5 gün idari izinli sayõlacak. Bakan Çiçek kurulun, sõnõr ötesi harekât için yetki veren tezkerenin süresinin uzatõl- masõnõ da kararlaştõrdõğõnõ söyledi. Çiçek öğrenci affõna da olumlu baktõklarõnõ söy- ledi. 5. Sayfada ÜZMEZ: BANA GAZOZ İÇİRİLDİ 3. Sayfada DTP’DE UMUTSUZ BEKLEYİŞ 4. Sayfada KAYSERİ’DE ‘BİZANSLILAR’ KOVULDU 8. Sayfada Eruygur yoğun bakımda ‘VURGUNUN BELGESİ’ HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada ALMANYA PEŞİNİ BIRAKMIYOR 6. Sayfada BAŞBUĞ: ERUYGUR’UN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ 8. Sayfada Fotoğraf:AP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog