Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Din İman Ortaklığı Medya ve ana muhalefet haksız yere RTE’nin üze- rine gidiyor. Ülkeyi bir baştan bir başa inşaat alanına çeviren, si- yasal istikrarı temsil eden bir Başbakan’a bu kadar yük- lenmek insafsızlık değil mi? İçerideki suçlamalar, aleyhindeki gelişmeler yetmi- yormuş gibi şimdi başka bir dertle, sorunla uğraşmak zorunda: Deniz Feneri! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Kapatma davasõ DTP’den Atatürk’lü savunma Anayasa Mahkemesi’nde söz- lü savunma yapan DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, Ata- türk’ün 1923’te “Hangi ilin hal- kõ Kürt ise onlar kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir” dediğini anõmsattõ. Türk, PKK’nin daha sonraki yõllarda izlenen “inkâr ve asimilasyon politikasõ” nedeniyle doğduğu- nu ve 12 Eylül işkenceleriyle ge- liştiğini söyledi. 4. Sayfada Adalet çok gecikti 10 yıldır tutuklu 1998 yõlõnda gözaltõna alõnan ve 10 yõldõr tutuklu olan Muhabbet Kurt’un tahliye talebi son du- ruşmada da “kaçma şüphesi ol- duğu, tutuklama sebepleri orta- dan kalkmadõğõ” gerekçesiyle reddedildi. Davanõn başõndan beri hukuka aykõrõ yürütüldü- ğünü söyleyen sanõğõn avukatõ Kanar, AİHM’ye başvurdukla- rõnõ belirtti. 8. Sayfada Komşulardan Morales’e destek Şili’de önceki gün gerçekleşen Güney Ame- rika Devlet Başkanlarõ zirvesinde Bolivya’da Morales yönetiminin sosyalist reformlarõna karşõ başlatõlan şiddet olaylarõ ve siyasi kriz ele alõndõ. 9 bölge ülkesinin katõlõmõyla ya- põlan olağanüstü toplantõda konuşan Mora- les, 4 muhalif eyalet valisini hükümeti de- virmeye çalõşmakla suçladõ. 11. Sayfada Tarikatlar yurtlarla ‘avlıyor’ Büyük bölümü dinci kesimin ağõnda olan özel yurtlar, sunduklarõ “cazip olanaklar”la gençleri bünyelerine katõyor. İstanbul’daki özel yurtlarõn yüzde 73’ünün tarikat ya da cemaatlere ait olduğuna dikkat çekilirken, bu yurtlardan ücretsiz ya da sembolik üc- retler ödeyerek yararlanõlõyor. ZEYNEP ŞA- HİN’in haberi 8. Sayfada Kriz can yakmaya devam ediyor. Küresel finansõn 5 devinden üçü battõ, ikisi gün sayõyor ‘Peş peşe batacaklar’ Borsalar felce uğradõ ABD’de borsalar gü- ne yüzde 1.5 düşüşle başlarken, yüzde 11’in üzerinde kayıp- ların yaşandığı Mos- kova Borsası’nda iş- lemler durduruldu. İngiltere’de ise bir günde 5 kat artan fa- iz oranları nedeniyle bankaların dolar borçlanmaları felce uğradı. İstanbul Bor- sası’ndaki iki günlük kayıp yüzde 9’u aştı. Mortgage krizinin faturasõ artõk hesaplanamõyor. Fi- nans piyasasõnõn en güçlü devleri birer birer çökü- yor. Finans piyasalarõnõn mu- halif sesi Roubini, Bear Stearns, Lehman Brothers ve Merrill Lynch’in ardõndan Goldman Sachs ve Morgan Stanley’in de batacağõnõ söyledi. ABD’deki mortgage krizini ilk teşhis edenlerden biri olan Roubini, piyasa modelinin çöktüğünü ileri sürdü. NECDET ÇALIŞ- KAN’ın haberi 13. Sayfada Borsalardaki kayõp trilyon dolara koşuyor. Merkez ban- kalarõ 200 milyar dolardan fazla parayõ piyasalara akõttõ. Kriz, yabancõlarõn YTL var- lõklarõnõ satarak dövize çevir- melerini hõzlandõrdõ. Faizle- rin belirleyici tahvil ve bono pi- yasasõnda piyasalarõn hararet- li saatler yaşadõğõ son birkaç günde yabancõ yatõrõmcõlar yaklaşõk 2 milyar YTL’lik kâ- ğõt sattõ. Faiz cephesi sarsõntõyõ yerlilerin alõmlarõyla daha hafif atlattõ. 13. Sayfada Almanya’daki Deniz Feneri davasõnõn savcõsõ Lötz, Karaman’õ suçladõ Asıl failler Türkiye’de Yargıç Dr. Joachim Müller, savcõlõkla savunma avu- katlarõnõn son değerlendirmelerini aldõ. Savcõ Kerstin Lötz, Mehmet Gürhan’õn 6 yõl, Firdevsi Ermiş’in 2 yõl tecilli hapisle, Mehmet Taşkan’õn da 3 yõl hapis cezasõ ile ce- zalandõrõlmalarõnõ istedi. Lötz, Almanya’daki sanõklarõn asõl failler olmadõğõnõ, asõl faillerin Türkiye’de olduğu- nu belirterek tüm yapõlanlardan, Türkiye’deki Deniz Fe- neri kurucularõndan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Ze- keriya Karaman’õ sorumlu tuttu. Mehmet Gürhan’õn sonuçta Karaman tarafõndan görev- lendirildiği ve denetlendiğini hatõrlatan savcõlõk, bağõş- larõn amaç dõşõ kullanõlmasõnda bu bağlantõnõn önemli ol- duğunu savundu. Türkiye’deki Kanal 7 binasõnda Kara- man’a aralarõnda Akman’õn da bulunduğu çeşitli kuryeler aracõlõğõyla büyük paralarõn verildiği belirtilen savcõlõk dökümünde, Deniz Feneri’nden bazõ şirketlere çõkan pa- ralarõn hiçbirinin geri dönmediği de vurgulandõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 5. Sayfada Sermaye Piyasasõ Kurulu’nda, Kanal 7 yöneticilerinin aklandõğõ ‘daire görüşü’nü veren Hukuk İşleri Dairesi Başkanõ Barõş Akgül’ün, göreve mevzuata aykõrõ bir şekilde atandõğõ or- taya çõktõ. Akgül’ü atayan SPK Başkanõ Turan Erol’un kendi atamasõnõn da tartõş- malõ olduğu anlaşõldõ. MU- RAT KIŞLALI’nın haberi 4. Sayfada AKP’Lİ ÜYEYE İMAR KIYAĞI 3. Sayfada 5 MİLYONU ETKİLEYECEK 8. Sayfada Gazetelerin genel yayõn yönetmenleri ve Ankara temsilcileriyle söyleşide bulunan Orgeneral İlker Baş- buğ, “Akreditasyondaki genişleme TSK’nin 28 Şubat sürecindeki laiklik hassasiyetinde de yeni bir bakõş mõ?” şeklindeki soruyu, “Hayõr. Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin 28 Şubat dönemindeki o günün koşullarõ için- de gerekli gördüğü duyarlõlõk nasõlsa bu- gün de aynõdõr” diye yanõtladõ. TSK’nin AB’ye üyelik konusunda ters bir görüşü ol- madõğõnõ vurgulayan Başbuğ, AB’nin Türkiye’nin çağ- daşlaşmasõnda amaç değil araç olduğunu söyledi. Başbuğ, “AB’den beklentimiz eşit davranmasõdõr. Ulus devlet, üniter devlet konularõnda bizden talepte bulunmamasõdõr. AB’den bu yönde talep gelirse uygun bulmayõz. AB’ye söyleyeceğimiz de şu: Türkiye’yi üye yapmazlarsa AB Balkanlar’da biter” diye konuştu. Başbuğ, Korgeneral Galip Mendi’nin Kandõra’da Er- genekon davasõ kapsamõnda tutuklu olan iki emekli ge- nerali ziyareti etmesini de üç nedene bağladõ: “1- O ki- şilerle silah arkadaşlõğõmõz var. 2- Yarõm asra yakõn TSK’ye hizmetleri var. Yani bir vefa borcumuz var. 3- İnsani boyut var”. Orgeneral İlker Başbuğ ziyare- tin yargõyõ etkilemekle ilgisi olmadõğõnõ, yargõya gü- venlerinin tam olduğunu vurguladõ. 6. Sayfada ‘AB BALKANLAR’DA BİTER’ ‘YARGIYA GÜVENİMİZ TAM’ 85. YIL SAYI: 30296 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA ‘O GÜN NASILSA ÖYLE’ SPK - KANAL 7 Aklayanlar şaibeli Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, ‘Kimse bize Montrö’yü sormadõ, soramaz’ dedi Laiklikte duyarlıyız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog