Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Dış Politikada D-övünme Günleri... Hemen her ülkede böyledir; içeride başarısız olan li- der, dışarıya bakar, şöyle der: “Dünyanın en saygın ülkelerinden biri olduk. Çevre- mize barış getiriyoruz. Komşularımızla ilişkilerimiz mü- kemmel düzeyde. Onlarla aramızda hiç sorun kalmadı- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sağlık Üzerine Sağlıksız Görüntüler Siyasal gerginlik doruk noktasına çıktı mı, nasihatçı babalar hemen ortaya çıkıyor. Gerginliğin kaynağını arayan da yok soran da! Oysa bir parti genel başkanı, tek başına iktidar ol- manın rahatlığıyla önüne gelene saldırıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30295 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 EYLÜL 2008 SALI Erdoğan’a yine protesto Marmara Üniversitesi (MÜ) akademik yõlõ açõlõş törenine katõlan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õ, Türkiye Gençlik Bir- liği (TGB) üyesi öğrenciler pro- testo etti. Başbakan Erdoğan’õ yolsuzlukla suçlayarak üniver- siteyi terk etmeye çağõran öğ- renciler, “Üniversiteler bizimdir, hortumcular dõşarõ”, “Eşbaşkan dõşarõ”, “Tayyip yüce divana” sloganlarõ attõ. 6. Sayfada Bandõrma’daki kaza Kayıplar aranıyor Balıkesir’in Bandõrma ilçesin- den önceki gece İstanbul’a git- mek için hareket ettikten kõsa sü- re sonra batan Ro-Ro gemisin- de bulunan 106 kişiden 4’ünün kayõp olduğu bildirildi. Gemi- ciler can yeleği yerine yağmur- luk dağõtmakla suçlanõyor. 3. Sayfada Fenerbahçe’de Porto tedirginliği F.Bahçe’deki kötü gidiş Şampiyonlar Ligi maçõ öncesinde Sarõ - Lacivertli ca- miada tedirginlik yarattõ. Üç maçta alõ- nan iki mağlubiyet başarõsõzlõğõn gös- tergesi. Futbolcular isteksiz, kale so- runlu, forvet de öyle. Porto maçõ hiç de kolay olmayacak. Sarõ - Lacivertliler he- le bir de Ankara’daki gibi oynayacak olurlarsa durum hiç de iç açõcõ değil. HİLMİ TÜRKAY’ın haberi Spor’da ABD’nin en büyük yatõrõm bankalarõndan Lehman Brothers iflas başvurusunda bulundu Borsalarda deprem Lehman Brothers, ABD ekonomisindeki kredi krizinin son büyük mağduru oldu ve son bir yõlda batan finans devle- rinin sayõsõ da 13’e ulaştõ. 158 yõllõk, 639 milyar dolar var- lõğõ, 631 milyar dolar borcu olan dünya devine 5 milyar do- lar veren tek bir şirket çõkmadõ. Bir diğer zor durumdaki ara- cõ kurum Merrill Lynch ise piyasalarõn daha da etkilen- memesi için 50 milyar dolara Bank of America’ya satõldõ. Daha önceki batõklarda piyasaya güvenmeyip, kendi eliy- le kurtarma operasyonlarõna girişen ABD, bu sefer kõlõnõ kõpõrdatmayõnca dünya borsalarõnda yer yerinden oynadõ. İstanbul Borsasõ yüzde 5’ten, Avrupa borsalarõ da yüzde 4’ten fazla düştü. Güne sert satõşlarla başlayan İMKB’de Ulusal 100 Endeksi 1952 puan birden düşerek, 35 bin 81 puana geriledi. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada PAKİSTAN’A GİREMEDİ Amerika’ya uyarı ateşi Pakistan’da önceki gece Afganistan’dan gelerek sõ- nõrõ geçen ABD helikopterlerine ateş açõldõğõ bil- dirildi. Yerel kaynaklar Pakistanlõ askerlerin ateş aç- masõ sonucu Amerikalõlarõn geri çekildiğini duyu- rurken, Pakistan ordusu ateş açanõn kendi askerle- ri olmadõğõnõ savunarak aşiret güçlerini işaret etti. Ancak bir yetkili, Pakistan askerlerinin alarm ver- mesi üzerine aşiret güçlerinin ateş açmaya başla- dõklarõnõ söyledi. 11. Sayfada BOLİVYA’DA DİYALOG Bolivya’da halkçõ lider Evo Morales’in ABD bü- yükelçisini istenmeyen adam ilan etmesinden son- ra günlerdir ülkeyi kan gölüne çeviren zengin eya- letler hükümetle masaya oturdu. Morales, ülkenin zenginliklerini her kesime eşit dağõtmak istiyor, zen- ginliklerini yoksul eyaletlerle paylaşmak istemeyen eyaletler ise ülkeyi kan gölüne çevirme pahasõna pla- na karşõ çõkõyordu. 11. Sayfada Turizmcinin beton isyanõ Seyahat acenteleri ve turizmciler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ek- ren’e ilettikleri sektör raporunda, en büyük sorunlarının “kıyı bölgelerindeki kont- rolsüz büyüme, yapılaşma ve talep fazlası yatak arzı” olduğunu bildirdiler. Turizmciler “Özellikle Akdeniz ve Ege kıyı bandımızdaki yatak arzının her geçen gün artması, arz/talep dengesizliğine ve haksız rekabete neden olmakta, bu da beraberinde iste- nen seviyede nitelikli turist olmamasına ve geri dönülmesi imkânsız ciddi çevre so- runlarına sebep olmaktadır” dediler. MURAT KIŞLALI’nın haberi 8. Sayfada KuryeZahidAkman Almanya’da Deniz Feneri Derneği’nin 3 yö- neticisinin dolandõrõcõlõk suçlamasõyla yargõ- landõğõ davanõn dünkü duruşmasõnda, soruşturmayõ yü- rüten polis müdürü Alexander Böhme, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan ile kuryelikle suçladõğõ RTÜK Baş- kanõ Zahid Akman ve sanõklardan Euro 7 Genel Mü- dürü, davanõn kilit ismi Mehmet Gürhan arasõnda çok yakõn ilişki olduğunu söyledi. Böhme, “Erdoğan sa- nõklarla akrabalõk derecesinde yakõn” dedi. Böhme, ulaştõğõ belgeler ve tanõklarõn ifade- lerinden yola çõkarak Zahid Akman’õn Zeke- riya Karaman’la birlikte birçok kez Almanya’ya gelerek elden para teslim aldõğõnõ ve bunlarõ zaman zaman ken- di otomobillerini de kullanarak transfer ettiğini söyledi. Der- neğin eski başkanõ Mehmet Gürhan’õ bütün organizasyo- nun başõndaki kilit isim olarak gösteren Böhme, Gürhan’dan sonra da Mehmet Taşkan üzerinden para transferi yapõl- dõğõnõ ifade etti. 7. Sayfada Sermaye Piyasasõ Kurulu, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Zekeriya Karaman ile yö- netim kurulu üyeleri İsmail Karahan ve Mustafa Çe- lik’e ilişkin suç duyurusunda bulunulmasõnõ iste- yen Denetleme Raporu’nu, SPK teamüllerine aykõrõ şekilde alõnan Hukuk İşleri Dairesi görüşünü gerekçe göstererek örtbas etti. Daire, Kanal 7 hesaplarõnõn yasal kayõtlarda bulunmamasõnõ suç saymadõ. MU- RAT KIŞLALI’nın haberi 7. Sayfada ESKİŞEHİR SIKINTISI 4. Sayfada YEŞİLIRMAK ALARM VERİYOR Arka Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitede hocası olan İktisat Pro- fesörü Orhan Oğuz’un elini öptü. ERDOĞAN’LA AKRABA GİBİLER OTOMOBİLLE PARA TAŞIDILAR SPK ÖRTBAS ETMİŞ Alman polisi, Erdoğan’õn Deniz Feneri sanõklarõyla tanõşõklõğõnõ yorumladõ ve para transferlerini açõkladõ ABD gitti isyan bitti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog